صفحه مناقصه، مزایده و فراخوان های قدیمی شهرداری اصفهان از تاریخ 23 بهمن ماه 1400 از دسترس خارج و از این پس مناقصه، مزایده و فراخوان ها از این طریق اطلاع رسانی خواهند شد. 

همچنین پیمانکاران گرامی می توانند جهت ثبت نام و احراز هویت به آدرس https://etender.isfahan.ir/eTender مراجعه نمایند.

  • مناقصه
  • مزایده
  • فراخوان
مهلت دریافت اسناد
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده
#شماره مناقصهنوبت مناقصهعنوانموضوعمهلت دریافت اسنادمناقصه گزارمهلت ارسال اسناد تکمیل شده
14603 / 00 / ف-مناقصه عمومی خرید گلهای نوروز باغ گلهامناقصه عمومی خرید گلهای نوروز باغ گلها1400/11/28سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان1400/11/30
مهلت دریافت اسناد
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده
#تاریخ مزایدهشماره مزایدهنوبت مزایدهعنوانموضوعمهلت دریافت اسنادمزایده گزارمهلت ارسال اسناد تکمیل شده
1-00/4833/ فاولآگهی مزایده فروش یک واحد تجاری آگهی مزایده فروش یک واحد تجاری 1400/12/12سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان1400/12/14
21400/11/09-اولمزایده عمومی بهره برداری از عرصه ها و غرفات باغ گلهامزایده عمومی بهره برداری از عرصه ها و غرفات باغ گلها1400/11/21سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان1400/11/23
مهلت دریافت اسناد
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده
هیچ ردیفی مطابق با جستجوی شما نیست.