مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان

نوع محتوا برای واکشی: 
news
سند راهبردی مناسب‌سازی فضاهای شهری برای شهروندان با شرایط خاص

سند راهبردی مناسب‌سازی فضاهای شهری برای شهروندان با شرایط خاص

اولویت‌بندی مناطق برای اجرای سیاست توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی(TOD)

اولویت‌بندی مناطق برای اجرای سیاست توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی(TOD)

آیین‌نامه شورای پژوهش شهرداری اصفهان تصویب شد

آیین‌نامه شورای پژوهش شهرداری اصفهان تصویب شد

مکان‌یابی TOD جدید برای شهر اصفهان

مکان‌یابی TOD جدید برای شهر اصفهان

مطالعات جامع ساماندهی حمل‌ونقل بار درون ‌شهری اصفهان

مطالعات جامع ساماندهی حمل‌ونقل بار درون ‌شهری اصفهان

مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی استفاده از اتوبوس‌های برقی در اصفهان

مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی استفاده از اتوبوس‌های برقی در اصفهان

راهکارهای یخ‌زدایی ایمن برای معابر و پل‌های شهر چیست؟

راهکارهای یخ‌زدایی ایمن برای معابر و پل‌های شهر چیست؟

نرخ سفرسازی کاربری‌های اصفهان و تاثیر آن بر حمل و نقل پایدار

نرخ سفرسازی کاربری‌های اصفهان و تاثیر آن بر حمل و نقل پایدار

عوامل موثر بر  طراحی برند شهر اصفهان چیست؟

عوامل موثر بر طراحی برند شهر اصفهان چیست؟

پژوهشی برای ارائه طرح استقرار نظام رایانش ابری در شهرداری اصفهان

پژوهشی برای ارائه طرح استقرار نظام رایانش ابری در شهرداری اصفهان

پژوهشی برای پردیس مدیریت شهری اصفهان

پژوهشی برای پردیس مدیریت شهری اصفهان

تولید گاز متان از پسماند جامد شهری

تولید گاز متان از پسماند جامد شهری

روش‌های مناسب‌سازی ایستگاه‌های BRT  برای افراد توانخواه چیست؟

روش‌های مناسب‌سازی ایستگاه‌های BRT برای افراد توانخواه چیست؟

تحلیل آسیب‌پذیری شبکه معابر شهر اصفهان

تحلیل آسیب‌پذیری شبکه معابر شهر اصفهان

تبیین نقش خواهر خوانده‌ها در توسعه روابط سیاسی و فرهنگی شهرها

تبیین نقش خواهر خوانده‌ها در توسعه روابط سیاسی و فرهنگی شهرها

بررسی تطبیقی برای استخراج نقشه راه برنامه بازاریابی شهر اصفهان

بررسی تطبیقی برای استخراج نقشه راه برنامه بازاریابی شهر اصفهان

ارائه راهکارهایی برای جایگزینی آسفالت گرم معابر شهری اصفهان

ارائه راهکارهایی برای جایگزینی آسفالت گرم معابر شهری اصفهان

ارائه راهکارهایی برای جایگزینی آسفالت گرم معابر شهری اصفهان

ارائه راهکارهایی برای جایگزینی آسفالت گرم معابر شهری اصفهان

تطبیق مدل‌های سرمایه‌گذاری حوزه مدیریت شهری ایران با سایر کشورها

تطبیق مدل‌های سرمایه‌گذاری حوزه مدیریت شهری ایران با سایر کشورها

تحلیل فضایی عوامل موثر بر توزیع فعالیت‌های اقتصادی در شهر

تحلیل فضایی عوامل موثر بر توزیع فعالیت‌های اقتصادی در شهر

صفحه‌ها