انتقادات

نوع محتوا برای واکشی: 
news
ارتباط با شهردار اصفهان

ارتباط با شهردار اصفهان

برای نقد مدیریت شهری دروغ شاخدار نگویید/ زمینه‌ساز مقابله با فساد هستیم

برای نقد مدیریت شهری دروغ شاخدار نگویید/ زمینه‌ساز مقابله با فساد هستیم