راه های ارتباطی ما
  • اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن - مجموعه اداری غدیر - سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان
  • 03132674000
  • 03132671780

سازمان پارکها و فضاي سبز اصفهان با هدف ايجاد و توسعه کمي و کيفي فضاي سبز پايدار و متنوع در سال ۱۳۶۶ تأسيس و به منظور بهينه نمودن امور، تصميمات و برنامه هاي متخذه با بکارگيري و استخدام کارشناسان متعددي در سطح لیسانس و فوق لیسانس در زمينه هاي تخصصي مهندسي کشاورزي شامل گرايش هاي باغباني، خاکشناسي، جنگل و مرتع، زراعت، آبياري، گياهپزشکي و همچنين ساير تخصص هاي مرتبط در اين راستا شروع بکار نموده و با ايجاد واحدها و مديريت هاي فضاي سبز در سطح مناطق شهرداري اصفهان و تصدي اين مجموعه ها توسط متخصصين امر همراه با آموزش پرسنل مربوطه مبادرت به احداث و نگهداری عرصه هاي فضاي سبز مختلف تحت عنوان پارک شهري، پارک محلي، کمربند سبز اصفهان، باغ گلها و بسياري از طرح هاي ديگر در زمينه توسعه و نظارت عالی بر نگهداری فضای سبز، توسعه و تجهیز شبکه های آبیاری تحت فشار، تولید گونه های گیاهی زینتی جهت کاشت در سطح فضای سبز، ساماندهی انهار منشعب از زاینده رود، طرح و برنامه ریزی، طراحی فضای سبز، آموزش و تحقیقات، کلینیک گیاهپزشکی و آب و خاک همت گمارده و توانسته است فضای سبز شهر اصفهان را از نظر کمی و کیفی به طور محسوسی ارتقاء دهد.

اخبار