مشخصات کلی

شهرام رئيسي
  • شهرام رئيسي
  • مدیرعامل سازمان سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي شهرداري اصفهان
  • یکشنبه, 14 فروردین 1401, 09:07

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي شهرداري اصفهان 1396 1400
کد محتوا 7107

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان