سال جهش تولید
  • 1398-12-06 14:48
  • كد محتوا:7086

مشخصات کلی

مرتضي طهراني
معاون مالی شهرداری اصفهان
1399/08/20 10:09

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهانمعاون مالی شهرداری اصفهان1397درحال خدمت