مشخصات کلی

عليرضا صادقيان
عليرضا صادقيان
معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان
یکشنبه, 11 آبان 1399, 09:09

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان 1398 درحال خدمت
کد محتوا 7085

برچسب ها