مشخصات کلی

عليرضا صادقيان
  • عليرضا صادقيان
  • معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان
  • دوشنبه, 12 مهر 1400, 12:43

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان 1398 1400
کد محتوا 7085

برچسب ها