آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی(نوبت دوم)

نوبت مناقصه:
دوم
موضوع:
دعوت به همکاری از شرکت های بهره برداری ، تعاونی ها و مالکان اتوبوس های درون شهری سراسر کشور(جذب 150دستگاه) جهت فعالیت در خطوط درون شهری
شرح:

آگهي مناقصه عمومي دومرحله ای توام با ارزیابی کیفی  (نوبت دوم )

شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای ، تامین اتوبوس و فعالیت در  خطوط دورن شهری خود را از طریق بکارگیری ناوگان بخش خصوصی( تعداد150دستگاه ) واگذار  نمايد. بنابراین از متقاضياني كه داراي آمادگی وتوانایی انجام موضوع مناقصه  فوق می باشند  ودارای مجوزهاي قانوني در زمينه فوق و دارای گواهی صلاحیت کار ،گواهی بهداشت ایمنی ، سوابق وتجربیات موثر ومرتبط هستند ، دعوت مي شود براي خريد اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به امور قراردادهاي این شرکت واقع در خيابان كاوه ،جنب  ترمينال باب الدشت مراجعه و اسناد وفرم های مربوطه را دریافت  نمایند ودر صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 03134711893داخلی 260تماس حاصل نمایند .

شرح مختصر آگهی :دعوت به همکاری از شرکت های بهره برداری ،تعاونی ها و مالکان اتوبوس های درون شهری سراسر کشور (جذب 150دستگاه )جهت فعالیت در خطوط درون شهری  شرکت اتوبوسرانی اصفهان .

الف‏‏-تاریخ درج آگهی :31‏‏/03‏‏/1401

ب‏‏-آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی‏‏/فنی ‏‏/مالی :متقاضیان اسناد خود(پاکات الف ‏‏-ب ) را حداکثر تا پایان وقت اداری  پنج شنبه مورخ 16‏‏/04‏‏/1401 تحویل واحد حراست نمایند.

ج‏‏-زمان بازگشایی مرحله اول مناقصه (پاکات الف وب ):دو شنبه 20‏‏/04‏‏/1401

د‏‏-سایر موارد :

‏‏- پس از مرحله ارزیابی به پیشنهاددهندگانی که دارای صلاحیت وحائز حداقل امتیاز لازم  و مورد تایید مناقصه گزار می باشند،جهت ارائه و ارسال پاکت ج اطلاع رسانی خواهد شد .

‏‏-شرکت کنندگان می بایست کلیه اسناد مناقصه ، اسناد ارزیابی ومستندات و پیش نویس قرارداد را بررسی و تکمیل و پس از مهر وامضاء به همراه کلیه مدارک مورد نیاز در پاکت مهمور شده (الف ،ب )به دبیر خانه اداره ی حراست شرکت تحویل نمایند .شایان ذکر است که ارائه شماره تلفن ،نشانی ،پست الکترونیک متقاضی شرکت در مناقصه برای تداوم اطلاع رسانی الزامی است . 

‏‏- هرگونه نقص در مستندات و یا عدم ارائه مدارک ویا خارج از مهلت مقرر ،قابل بررسی نمی باشد وهیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد .

‏‏-پیشنهاد دهندگان می بایست مشخصات اتوبوس ها (نوع اتوبوس ،سال ساخت ،وضعیت فنی وظاهری )را پیوست اسناد ارزیابی ارائه نمایند .

‏‏-  سایر جزئیات واطلاعات وتوضیحات تکمیلی در اسناد مناقصه ارائه شده است .

‏‏- مدت زمان فعالیت (قرارداد )در خطوط اتوبوسرانی 12ماه شمسی و در  صورت رضایتمندی مناقصه گزار از عملکرد برنده ‏‏/برندگان تا 24ماه شمسی   می باشد .

‏‏-  کلیه ی کسورات قانونی مربوط به قرارداد  بر عهده ی برنده ‏‏/برندگان  مناقصه می باشد.

‏‏-  قیمتهای پیشنهادی می بایست بدون احتساب ارزش افزوده متناسب با اسناد مناقصه  نوشته شود.

‏‏-  زمان بازگشایی مرحله ی دوم مناقصه : روز بعد از  تاریخ تحویل پاکت ج

‏‏-  مبلغ سپرده شرکت در مناقصه، 2.000.000.000ریال  (واريز به حساب بانكي اعلام شده در اسناد مناقصه يا ضمانتنامه بانكي معتبر به نام شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه) می باشد .

‏‏-شرکت اتوبوسرانی اصفهان در رد یا قبول هریک یا تمام مستندات وپیشنهادات  ارائه شده توسط متقاضیان  بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد ،مختار است.

‏‏- آگهی فوق از طریق مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها(پایگاه اطلاع رسانی مناقصه ومزایده ) اطلاع رسانی می گردد .