3 دستگاه کشنده تريلر جهت حمل ریجکت کارخانه پردازش پسماند و تولید کود آلی به سایت دفن شرق

شماره مناقصه:
303/01/1538
موضوع:
3 دستگاه کشنده تريلر جهت حمل ریجکت کارخانه پردازش پسماند و تولید کود آلی به سایت دفن شرق
شرح:

آگهی مناقصه

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بر اساس مصوبه هئیت مدیره سازمان در نظر دارد تعداد 3 دستگاه کشنده تريلر جهت حمل ریجکت کارخانه پردازش پسماند و تولید کود آلی به سایت دفن شرق (سجزی) به میزان حداقل روزانه 200 تن به مدت یک سال را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی یا حقوقی کرایه نماید.

 لذا کلیه متقاضیان می­توانند از تاریخ نشر این آگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه­ شنبه مورخ 1401/04/21جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه­ فوق با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 1.500.000ریال در وجه حساب پس انداز شماره 700806278761 و به شماره شبا 370610000000700806278761IR بانک شهر شعبه حکیم به نام سازمان مديريت پسماند، به دفتر امور حقوقی و قراردادهای سازمان واقع در اصفهان، خیابان مشتاق سوم، بلوار ارغوانیه، ابتدای بلوار رضوان مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت به حراست سازمان پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/04/21می­باشد. پیشنهادات روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22در محل سالن جلسات معاونت محترم خدمات شهری شهرداری اصفهان بازگشایی خواهد شد.

 

شرایط مناقصه :

 

1- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به صورت نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی (اعتبارضمانت نامه حداقل سه ماه)

2- ضمانتنامه بایستی ضمانتنامه شرکت در مناقصه باشد. (ضمانت شرکت در فرآیند ارجاع کار مربوط به معاملات دولتی است)

3- در صورتیکه برندگان اول و دوم شرکت کننده در مناقصه از انجام معامله خوداری نمایند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ضبط خواهد شد.

4- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

5- بهای پیشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص، بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.

6- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف اعلامی از سوی سازمان می­باشد.

7-پیشنهادات واصله بعد از آخرین مهلت تعیین شده در کمیسیون معاملات سازمان مفتوح و برابر مقررات و مقتضیات سازمان تصمیم گیری و ظرف مدت هفت روز نتیجه آن در تابلوی اعلانات سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اعلام خواهد شد.

8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

مهلت دریافت اسناد:
1401/04/21
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده:
1401/04/21