آگهی مزایده فروش مرحله دو آپارتمان های ترنج (زینبیه)، پارسیان 4 علامه امینی و عقیق 6 گلستان- 1401

تاریخ مزایده:
1401/04/08
موضوع:
آگهی مزایده فروش مرحله دو آپارتمان های ترنج (زینبیه)، پارسیان 4 علامه امینی و عقیق 6 گلستان- 1401
شرح:

« آگهي مزايده »

 

        سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد تعدادی آپارتمان مسکونی واقع در اصفهان، خیابان زینبیه، خیابان آیت اله غفاری، خیابان آزادی، خیابان شهید قربانی، مجتمع مسکونی ترنج یک و دو، خیابان علامه امینی شرقی، نبش خیابان علامه امینی و خیابان سلمان، مجتمع پارسیان 4 و خیابان گلستان، کوی تابان، مجتمع عقیق 6 را به صورت نقد از طريق مزايده به فروش رساند. لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ 28‏/03‏/1401 تا پايان وقت اداري مورخ 06‏/04‏/1401 به دبیرخانه سازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حدفاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پلاک 5 مراجعه نموده و اسناد مزايده را دريافت نمايند. تلفن تماس 0313553

1‏- ارائه سپرده شركت در مزايده طي فيش بانكي یا ضمانت نامه بانکی به شرح و میزان مندرج در اسناد الزامي است.

2‏- مهلت ارسال پيشنهادها تا پایان وقت اداری مورخ 07‏/04‏/1401 به حراست سازمان مي باشد.

3‏- پیشنهاد دهندگان باید اسناد و مدارک لازم به همراه تضامین مربوطه را در پاکت الف و بهای پیشنهادی را از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام در پاکت ب قرارداده و هر دو پاکت را لاک و مهر شده تسلیم نمایند.

4‏- پيشنهادها در تاریخ 08‏/04‏/1401 توسط کمیسیون عالی معاملات بازگشايي مي شود.

5‏- سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

6‏- شرکت در مزایده به منزله قبول تمام شروط و مقررات می باشد.

7‏- سایر شرایط و نحوه واگذاری و مشخصات کاملاً در اسناد مزایده اعلام گردیده که پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به همراه سایر مدارک و مستندات اعلامی به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.

 

 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان

مهلت دریافت اسناد:
1401/04/06
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده:
1401/04/07