آگهی مزایده مرحله اول واگذاری سرقفلی غرفه های تالار 26 میدان مرکزی سال 1401

تاریخ مزایده:
1401/04/08
موضوع:
آگهی مزایده مرحله اول واگذاری سرقفلی غرفه های تالار 26 میدان مرکزی سال 1401
شرح:

« آگهي مزايده »

      سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد سرقفلی تعدادی از غرفه های تالار 26 میدان مرکزی میوه و تره بار با کاربری عمده فروشی میوه واقع در کیلومتر 5 جاده اصفهان- نائین را به صورت نقد یا نقد و اقساط از طریق مزایده به فروش رساند. لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ 28/03/1401 تا پايان وقت اداري مورخ 06/04/1401 به دبیرخانه سازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حدفاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پلاک 5 یا ساختمان اداري میدان مرکزی میوه و تره بار واقع در کیلومتر پنج جاده اصفهان- نائین مراجعه نموده و اسناد مزايده را دريافت نمايند. تلفن تماس 0313553

1- ارائه سپرده شركت در مزايده طي فيش بانكي یا ضمانت نامه بانکی به شرح و میزان مندرج در اسناد الزامي است.

2- مهلت ارسال پيشنهادها تا پایان وقت اداری مورخ 07/04/1401 به حراست سازمان مي باشد.

3- پیشنهاد دهندگان باید اسناد و مدارک لازم به همراه تضامین مربوطه در پاکت الف و بهای پیشنهادی را از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام در پاکت ب قرارداده و هر دو پاکت ها را لاک و مهر شده تسلیم نمایند.

4- پيشنهادها در تاریخ 08/04/1401 توسط کمیسیون عالی معاملات بازگشايي مي شود.

5- سازمان در رد یک يا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

6- شرکت در مزایده به منزله قبول تمام شروط و مقررات می باشد.

7- سایر شرایط و نحوه واگذاری و مشخصات کاملاً در اسناد مزایده اعلام گردیده که پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به همراه سایر مدارک و مستندات اعلامی به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.

 

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان

 

مهلت دریافت اسناد:
1401/04/06
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده:
1401/04/07