آگهی مزایده فروش مرحله سوم واحدهای نیک اندیش- 1401

تاریخ مزایده:
1401/04/08
موضوع:
آگهی مزایده فروش مرحله سوم واحدهای نیک اندیش- 1401
شرح:

« آگهي مزايده »

 

        سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد تعدادي از مستحدثات خود شامل واحدهای کارگاهی شهرک کارگاهی نیک اندیش (پینارت) واقع در خیابان ارغوانیه، نرسیده به سه راهی پینارت، جنب کانال آب، شهرک نیک اندیش را با شرایط مورد نظر سازمان جهت واگذاری به صورت نقد یا نقد و اقساط از طريق مزايده به فروش رساند. لذا متقاضيان مي توانند از تاريخ 28‏/03‏/1401 تا پايان وقت اداري مورخ 06‏/04‏/1401 به دبیرخانه سازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حدفاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پلاک 5 یا ساختمان اداري شهرك کارگاهی اميركبير واقع در خيابان امام خميني، خيابان عطاء الملك مراجعه نموده و اسناد مزايده را دريافت نمايند. تلفن تماس 0313553

1‏- ارائه سپرده شركت در مزايده طي فيش بانكي یا ضمانت نامه بانکی به شرح و میزان مندرج در اسناد الزامي است.

2‏- مهلت ارسال پيشنهادها تا پایان وقت اداری مورخ 07‏/04‏/1401 به حراست سازمان مي باشد.

3‏- پیشنهاد دهندگان باید اسناد و مدارک لازم به همراه تضامین مربوطه را در پاکت الف و بهای پیشنهادی را از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام در پاکت ب قرارداده و هر دو پاکت را لاک و مهر شده تسلیم نمایند.

4‏- پيشنهادها در تاریخ 08‏/04‏/1401 توسط کمیسیون عالی معاملات بازگشايي مي شود.

5‏- سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

6‏- شرکت در مزایده به منزله قبول تمام شروط و مقررات می باشد.

7‏- سایر شرایط و نحوه واگذاری و مشخصات کاملاً در اسناد مزایده اعلام گردیده که پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به همراه سایر مدارک و مستندات اعلامی به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.

 

 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان

مهلت دریافت اسناد:
1401/04/06
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده:
1401/04/07