آگهی مزایده مرحله دوم واگذاری موقت بهره برداری از برخی از غرفات بازار کوثر 6 سال 1401

تاریخ مزایده:
1401/04/08
موضوع:
آگهی مزایده مرحله دوم واگذاری موقت بهره برداری از برخی از غرفات بازار کوثر 6 سال 1401
شرح:

« آگهي مزايده »

      سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از برخی از غرفات بازار کوثر6 به نشانی کنارگذر غربی بزرگراه شهید میثمی، حد فاصل شهرک های ولی عصر و امیریه، جنب شهرداری منطقه 13 را از طريق مزايده (با شرايط و مقررات مورد نظر سازمان) به اشخاص حقوقي يا حقيقي واجد صلاحيت واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند از تاريخ 28/03/1401 تا پايان وقت اداري مورخ 06/04/1401 به دبیرخانه سازمان واقع در اصفهان، کنارگذر غربی بزرگراه شهید صیادشیرازی، حدفاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پلاک 5، طبقه اول مراجعه نموده و پس از کسب اطلاعات لازم، اسناد مزايده را از دبیرخانه دريافت نمايند. تلفن تماس 4-32683601

1- ارائه سپرده شركت در مزايده طي فيش بانكي به شرح و میزان مندرج در اسناد الزامي است.

2- مدت قرارداد، درصورت رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمان 30/08/1401 خاتمه می یابد که در صورت رضایت از عملکرد بهره بردار و وفق آیین نامه ها و مقررات مربوطه با توافق کتبی طرفین قابل تمدید خواهد بود.

3- مهلت ارسال پيشنهادها تا پایان وقت اداری مورخ 07/04/1401 به حراست سازمان مي باشد.

4- پیشنهاد دهندگان باید اسناد و مدارک لازم را به همراه تضامین مربوطه در پاکت الف و بهای پیشنهادی را از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام در پاکت ب قرارداده و هر دو پاکت را لاک و مهر شده تسلیم نمایند.

5- پاکت الف در تاریخ 08/04/1401 باز می گردد. پاکت ب شرکت کنندگانی که حائز رتبه مورد انتظار مطابق با اسناد مزایده نشده اند باز نخواهد شد.

6- شرکت در مزایده به منزله قبول تمام شروط و مقررات می باشد.

7- سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

8- سایر شرایط و نحوه واگذاری و مشخصات کاملاً در اسناد مزایده اعلام گردیده که پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به همراه سایر مدارک و مستندات اعلامی به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.

 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان

مهلت دریافت اسناد:
1401/04/06
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده:
1401/04/07