آگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری از پسماند خشک عادی قابل بازیافت مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان

شماره مزایده:
303/01/1311
نوبت مزایده:
دوم
موضوع:
آگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری از پسماند خشک عادی قابل بازیافت مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان
شرح:

                                                                                      بسمه تعالی                                                                                                              

آگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری از پسماند خشک عادی قابل بازیافت مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بر اساس مصوبه هئیت مدیره سازمان در نظر دارد نسبت به واگذاری حق بهره برداری از پسماند خشک عادی قابل بازیافت مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان را به صورت درهم (مخلوط) در دو بلوک به مدت 3 سال به شرح  ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقوقی دارای صلاحیت پیمانکاری و ایمنی  و واجد الشرایط اقدام نماید.

الف بلوک یک: واگذاری حق بهره برداری از پسماند خشک عادی قابل بازیافت مناطق (1-2-5-8-9-11-12-13) شهرداری اصفهان شامل جمع آوری، پردازش و استقرار صنایع تبدیلی پسماند خشک از تمام معابر، کوچه­ها، بن بست­ها، ایستگاه­های ثابت و سیار، مراکز تجاری، منازل و مجتمع­های مسکونی، مراکز آموزشی، ارگان­های دولتی و کلیه مراکز تولیدکننده پسماند خشک عادی قابل بازیافت مندرج در پیوست­های قرارداد خواهد بود.

ب- بلوک دو: واگذاری حق بهره برداری از پسماند خشک عادی قابل بازیافت مناطق (3-4-6-7-10-14-15) شهرداری اصفهان شامل جمع آوری، پردازش و استقرار صنایع تبدیلی پسماند خشک از تمام معابر، کوچه­ها، بن­بست­ها، ایستگاه­های ثابت و سیار، مراکز تجاری، منازل و مجتمع­های مسکونی، مراکز آموزشی، ارگان­های دولتی و کلیه مراکز تولیدکننده پسماند خشک عادی قابل بازیافت مندرج در پیوست­های قرارداد خواهد بود.

لذا ازکلیه اشخاص حقوقی واجد الشرایط دعوت میگردد از تاریخ نشر این آگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/04/14جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده­ فوق با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 1.500.000ریال ( برای هر مورد) در وجه حساب پس انداز شماره 700806278761 و به شماره شبا 370610000000700806278761IR بانک شهر شعبه حکیم بنام سازمان مديريت پسماند، به دفتر امور حقوقی و قراردادهای سازمان واقع در اصفهان، خیابان مشتاق سوم، ابتدای بلوار ارغوانیه، کیلومتر 1 بلوار رضوان مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت به حراست سازمان پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/04/14می­باشد. پیشنهادات روز چهار شنبه مورخ 1401/04/15در محل سالن جلسات معاونت محترم خدمات شهری شهرداری اصفهان بازگشایی خواهد شد.

شرایط مزایده :

ا- ارائه سپرده شرکت در مزایده به صورت نقدی یا ضمانت نامه معتبربانکی (با حداقل اعتبار سه ماهه). ضمانتنامه بایستی ضمانت شرکت در مزایده باشد.(ضمانت شرکت در فرآیند ارجاع کار مربوط به معاملات دولتی است).

2- در صورتیکه برندگان اول و دوم شرکت کننده در مزایده از انجام معامله خوداری نمایند سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع سازمان مدیریت پسماند ضبط خواهد شد.

3- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

4- بهای پیشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص، بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.

5- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف اعلامی از سوی سازمان می­باشدکه در پیش نویس قرارداد و پیوست­های آن درج شده است.

6-پیشنهادات واصله بعد از آخرین مهلت تعیین شده در کمیسیون معاملات سازمان مفتوح و برابر مقررات و مقتضیات سازمان تصمیم گیری و ظرف مدت هفت روز نتیجه آن در تابلوی اعلانات سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اعلام خواهد شد.

7- بدیهی است کلیه عملیات جمع­آوری، حمل و پردازش و استقرار و استفاده از صنایع تبدیلی اقلام بازیافتی (پسماند خشک) از سطح مناطق مذکور به عهده برنده مزایده آن مناطق خواهد بود.

8- با توجه به اینکه شرایط شرکت در این مزایده مفصل می­باشد، لذا سایر شرایط و جزییات و اطلاعات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می­باشد.

                                                                                                

                                                                              سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

 

مهلت دریافت اسناد:
1401/04/14
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده:
1401/03/14