استعلام شماره 02‏-1401‏-1

شماره مناقصه:
استعلام شماره 02‏-1401‏-1
موضوع:
زير سازي و آسفالت،‌ لكه گيري آسفالت
شرح:

منطقه یک شهرداري در نظر دارد پروژه‌هاي ذيل را تعيين پيمانكار نمايد:
نام پروژه مبلغ برآورد اوليه تقريبي(ريال) فهرست بها - سال مدت اجرای عمليات /ماه تضمين شركت دراستعلام / ‌ريال
زیر سازی وآسفالت معابر محله جوزدان وجامی 3.000.000.000 راه وباند -1400 4 18.200.000
لکه گیری آسفالت معابر محله جوزدان وجامی 3.120.000.000 راه وباند -1400 4 18.200.000
تذكرات :
1. پيمانكاران ملزم به ارائه اسناد و مدارك شركت/پیمانکاری، و سوابق كاري و گواهینامه صلاحیت انجام کار خود قبل از تهيه اسناد مي‌باشند، بديهي‌است تحويل اسناد استعلام منوط به ارزيابي سوابق و توان شركت‌كنندگان مي‌باشد.
2. واجدين شرايط مي توانند از تاريخ 1/3/140لغایت 8/3/1401 همه روزه به‌جز روزهاي تعطيل به منطقه یک شهرداری اصفهان واقع در خیابان صائب جنب پل مارنان مراجعه و با ارائه معرفي‌نامه كتبي شركت/پیمانکاری و ساير مدارك نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند. لازم به‌ذكر است كليه اسناد استعلام مي‌بايست توسط شركت‌كننده تائيد، مهر و امضا شده و طبق شرايط استعلام ضميمه پيشنهاد گردد.
3. آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا روز دوشنبه مورخ 09/03/1401 مي‌باشد. بديهي‌است دريافت پاكت‌ها بعد از ساعت 14 امكان‌پذير نمي‌باشد.
4. منطقه در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
5. حضور نماينده تام‌الاختيار و مطلع به آناليز قيمت پيشنهادي و با در دست داشتن معرفي‌نامه كتبي پيمانكار در روز بازگشایي پاكت‌ها در محل الزامي است.
6. برندگان اول و دوم استعلام هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به‌ترتيب ضبط خواهد شد.
7. برنده استعلام جهت عقد قرارداد بايد معادل 5% مبلغ مورد پيمان را به‌عنوان تضمين انجام تعهدات پيمان به‌صورت ضمانت‌نامه بانكي و يا فیش نقدی تسليم نمايد. اين ضمانت‌نامه طبق ماده 34 شرايط عمومي پيمان آزاد مي‌گردد.
8. هزينه چاپ آگهي استعلام به‌عهده برنده استعلام مي‌باشد.

میثم بکتاشیان
مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان

مهلت دریافت اسناد:
1401/03/08
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده:
1401/03/09