آگهي تجدید مناقصه عمومی

تاریخ مزایده:
1401/01/16
شماره مناقصه:
80 / 01 / 121
موضوع:
خریداری یک دستگاه همزن توده کمپوست (ترنر) جهت هوادهی مواد آلی در فرآيند توليد کمپوست درکارخانه کود آلی سازمان مديريت پسماند شهرداری اصفهان
شرح:

 


 آگهي تجدید مناقصه عمومی

 

1) دستگاه مناقصه گزار: شهرداري اصفهان

2) موضوع مناقصه: «خریداری یک دستگاه همزن توده کمپوست (ترنر) جهت هوادهی مواد آلی در فرآيند توليد کمپوست درکارخانه کود آلی سازمان مديريت پسماند شهرداری اصفهان»

3) مهلت خرید و دریافت اسناد مناقصه: متقاضيان مي توانند از تاريخ 20/01/1401 با مراجعه به درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان به نشانی isfahan.ir (قسمت مناقصه، مزایده جدید) اسناد مناقصه را مشاهده و اخذ نمايند.

4) میزان سپرده شرکت در مناقصه: پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سپرده پیمانکاران شهرداری اصفهان با اعتبار سه ماهه

5) اعتبار قیمت­ها: حداقل دو ماه شمسي

6) مهلت و محل تحويل پيشنهادها: حداكثر تا پايان وقت اداري روز ­شنبه مورخه 10/02/1401 به نشاني اصفهان، بلوار آئینه­خانه، ابتدای بن­بست سپیده، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان، واحد حراست تحويل نمايند.

7) زمان گشايش پاكت­ها: حداكثر یک هفته کاری تحويل اسناد و مدارك مي­باشد.

 

 

شهرداری اصفهان

معاونت برنامه ­ریزی و توسعه سرمایه انسانی

 

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد:
طبق اگهی و فایل پیوست شده می باشد
مهلت دریافت اسناد:
1401/01/20
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده:
1401/02/10