آگهی مزایده فروش یک واحد تجاری

شماره مزایده:
00/4833/ ف
نوبت مزایده:
اول
موضوع:
آگهی مزایده فروش یک واحد تجاری
اسناد مزایده:
مهلت دریافت اسناد:
1400/12/12
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده:
1400/12/14