مناقصه عمومی خرید گلهای نوروز باغ گلها

شماره مناقصه:
4603 / 00 / ف
موضوع:
مناقصه عمومی خرید گلهای نوروز باغ گلها
اسناد مناقصه:
مهلت دریافت اسناد:
1400/11/28
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده:
1400/11/30