مزایده عمومی بهره برداری از عرصه ها و غرفات باغ گلها

تاریخ مزایده:
1400/11/09
نوبت مزایده:
اول
موضوع:
مزایده عمومی بهره برداری از عرصه ها و غرفات باغ گلها
مهلت دریافت اسناد:
1400/11/21
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده:
1400/11/23