حضور شهردار اصفهان در منطقه ۱۵ شهرداری

علی قاسم زاده، شهردار اصفهان چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰_ با مدیر، معاونان و کارکنان منطقه ۱۵ شهرداری دیدار و گفت و گو کرد.