مشخصات کلی

  • امیرحسین ماه آورپور
  • مدیرعامل سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري اصفهان
  • یکشنبه, 30 آبان 1400, 09:40

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري اصفهان 1400 درحال خدمت
کد محتوا 41569

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان