دیدار سفیر بولیوی در ایران با شهردار

سفیر بولیوی در ایران با علی قاسم زاده شهردار اصفهان در خصوص تعاملات روابط فرهنگی شهر اصفهان و شهرهای بولیوی گفت و گو کردند .