حضور  شهردار اصفهان  در راهپیمایی و تجمع مردمی به مناسبت 13 آبان

 شهردار اصفهان و مدیران شهری در راهپیمایی و تجمع مردمی به مناسبت 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی حضور پیدا کردند