همایش پیاده روی کارکنان شهرداری

همایش پیاده روی کارکنان شهرداری به مناسبت هفته وحدت با همکاری اداره کل  سرمایه انسانی برگزار شد کد محتوا 40905