جلسه بررسی مشکلات  و آخرین وضعیت پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان در محل پروژه حلقه چهارم حفاظتی شهر اصفهان(پل زیرگذر قهجاورستان) با حضور سرپرست شهرداری و مدیران شهری برگزار شد