به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شناسی رعایت گردد. نسبت به همکاران و مراجعان با خوش رویی و متانت رفتار شود. راهنمایی و اطلاعات لازم به طور کامل در اختیار مراجعان قرارگیرد و از سرگردانی آنها جلوگیری شود. فضای مراودات به گونه ای باشد که مراجعان به مسولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند. ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض ( قومی ، جنسی ، خویشاوندی ، مذهبی و ... ) صورت گیرد.  به صحبت ها و خواسته های مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگوئی و ارائه خدمت به آنها حداکثر تلاش صورت گیرد. اطلاعات لازم جهت انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب به همکاران ارائه گردد. انجام وظایف به صورت موثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی صورت گیرد. از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه ، سفاش و اخذ هرگونه هدیه غیر متعارف و وجه نقد خودداری شود. در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از شغل و موقعیت شغلی و دریافت هدیه غیر متعارف یا وجه نقد موضوع به مسئولین ذیربط اطلاع داده شود. فعالیت ها زمان گذاری شود و براساس زمان پیش بینی شده انجام گیرد. فعالیت ها براساس روش مستند و مشخص انجام شود نه بر اساس سلیقه کارکنان یا مدیران. از شایعه سازی ،تهمت ، غیبت ، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند پرهیز شود. رازداربوده و از افشاء اسناد محرمانه خودداری کند. از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود. از استعمال دخانیات به ویژه در محیط کار پرهیز شود. تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم استقرار یابند به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشند. حسب مورد از وسایل ایمنی استفاده گردد. از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان جلوگیری شود. سعی شود بین زندگی شغلی و خانوادگی توازن و اعتدال برقرار شود. از اختیارات و قدرت سازمانی استفاده صحیح صورت گیرد. اهداف سازمان به طور صحیح درک شود و اهداف فردی با آن همسویی داشته باشد. نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسئولیت داشته باشد . قوانین و مقررات سازمانی به طور دقیق رعایت شود . از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند خودداری شود .  جهت گرفتن اطلاعات و راهنمائی لازم به صورت شفاف و دقیق به واحد اطلاعات مربوطه مراجعه نمایند. با گرفتن بروشورهای گردش کار ( از واحد اطلاعات ) از سیر انجام کار ، زمان آن و عوامل ذیربط که بایستی به آنها مراجعه نمایند مطلع گردند. جهت ارائه نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و تقدیر از کارکنان ، فرمهای نظرسنجی از ارباب رجوع ماده 8 طرح تکریم مردم را پر نموده و در داخل صندوق مربوطه بیندازند. درخواستی خلاف مقررات و قوانین شهرداری از کارمندان نشود. نسبت به کارکنان با خوشروئی و متانت رفتار شود. از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ اسلامی جامعه استفاده شود. از استعمال دخانیات پرهیز گردد . قوانین و مقررات شهرداری را به طور دقیق رعایت نمایند.  رعایت نوبت را بنمایند. چنانچه به هر دلیلی کارمند مربوطه در رابطه با انجام کار شما کوتاهی نمود و پس زا اولین تذکر دوستانه تغییری حاصل نشد ، با حفظ شئونات اداری به شهردار یا مدیر عامل مربوطه یا یکی از معاونین و یا نماینده بازرسی و پاسخگوئی به شکایات مراجعه نمایند.


کد محتوا 37300

قوانین حمایت ارباب رجوع