بهره برداری از اجرای پروژه‌های پیاده روسازی در سطح معابر منطقه ١٠ شهرداری اصفهان

بهره برداری از اجرای پروژه‌های پیاده روسازی در سطح معابر منطقه ١٠ شهرداری اصفهان

 گزارش تصویری از عملیات اجرایی پیاده روسازی خیابان‌های فجر،مهر، ناهید، شهید بهشتی، کاخ، آذربهرام، معلم و شهروند

 روابط عمومی منطقه ١٠ شهرداری اصفهانکد محتوا 37293