حضور دکتر شهبازی شهردار منطقه ١٠ اصفهان  در جشن های تجلی غدیر در سطح محلات

يک منطقه جشن و سرور

 حضور دکتر شهبازی شهردار منطقه ١٠ اصفهان

در جشن های تجلی غدیر در سطح محلاتکد محتوا 37287