مجموعه اقدامات و فعالیت‌های حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ١٠ اصفهان   در سه ماهه اول سال ١۴٠٠

 کلیپ تصویری

 مجموعه اقدامات و فعالیت‌های حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ١٠ اصفهان

 در سه ماهه اول سال ١۴٠٠

 روابط عمومی منطقه ١٠ شهرداری اصفهانکد محتوا 37281