نشست صمیمانه شهردار منطقه ده اصفهان با کودکان منتخب

  گزارش تصویری

نشست صمیمانه شهردار منطقه ده اصفهان با کودکان منتخب

با محوریت - آغاز طرح شبکه سازی کودکان منطقه و انتخاب کودکان همیار شهردار - طرح مباحث شهری از نگاه کودکان

شبکه اطلاع رسانی منطقه ١٠ شهرداری اصفهانکد محتوا 37237