کاهش مصرف انرژي در اماکن زير مجموعه شهرداری در 3 سال متوالی و دریافت جایزه انرژی در سطح کشور

محدوده اجرا: شهری

حوزه برگزار کننده: معاونت خدمات شهری

سال شروع/ انجام: 1397کد محتوا 34234

برچسب ها