مجموعه اقدامات شهرداری اصفهان برای پیوستن به شبکه شهرهای دوستدار سالمند برای اولین شهر در ایران /اولين نشست تخصصي اصفهان شهر دوستدار سالمند (با حضور نمایندگان شوراي عالي سالمندان بهزيستي – صندوق جمعيت سازمان ملل)

محدوده اجرا: بین المللی

حوزه برگزار کننده: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

سال شروع/ انجام: 1398کد محتوا 34229

برچسب ها