کمک های شهرداری اصفهان به بیمارستان ها و مراکز درمانی برای خرید تجهیزات در زمان آغاز شیوع کرونا

محدوده اجرا: شهری

حوزه برگزار کننده: شهرداری اصفهان

سال شروع/ انجام: 1398-1399کد محتوا 34222

برچسب ها