اختصاص کارت منزلت براي شهروندان  مناطق کمتر برخوردار شهر

محدوده اجرا: شهری

حوزه برگزار کننده: سازمان فرهنگیُ اجتماعی و ورزشی، معاونت حمل و نقل و ترافیک

 کد محتوا 34220

برچسب ها