اهداي يک دستگاه اتوبوس به زندان اصفهان جهت تسهيل جابجایی زندانیان

محدوده اجرا: شهری

حوزه برگزار کننده: معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان

سال شروع/ انجام: 1397کد محتوا 34214

برچسب ها