مشخصات کلی

  • محمد مقدم فر
  • مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان
  • یکشنبه, 16 آبان 1400, 13:41

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان 1400 1400
کد محتوا 33684

برچسب ها

مدیران عامل فعلی سازمان های شهرداری اصفهان