برگزاری نمایشگاه مجموعه تصاویر ابنیه های مرمت شده توسط منطقه سه شهرداری اصفهان

تصویربرداری از اقدامات منطقه سه شهرداری اصفهان در خصوص مرمت ابنیه های تاریخی و اجرای نمایشگاهی تحت عنوان میراث داران شهر اصفهانکد محتوا 33133

برچسب ها