25 اردیبهشت 1400 - 21:43

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداريها و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵/۳/۱ و ماده ۱۰ قانون مديريت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳ تاسيس گردیده و وابسته به شهرداري اصفهان مي باشد

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداريها و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵/۳/۱ و ماده ۱۰ قانون مديريت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳ تاسيس گردیده و وابسته به شهرداري اصفهان مي باشد، داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري است و مطابق با مفاد و مواد اين اساسنامه و آئين نامه هاي مصوب اداره مي شود.

تبصره:در صورتي كه توانمنديهاي تخصصي سازمان مازاد بر نياز شهرداري باشد، سازمان مي تواند با رعايت قوانين و مقررات به ساير شهرداريهاي كشور، سازمان ها و شركت هاي وابسته آن ها و در اولويت بعدي به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، خدمات ارائه نمايد. ارائه خدمات بايد با موافقت هيأت مديره سازمان و بر اساس آيين نامه هايي كه به تصويب شوراي سازمان مي رسد صورت پذيرد.

آدرس: 
اصفهان - خيابان مشتاق سوم - ابتداي بلوارارغوانيه - ابتداي بلوار رضوان - سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان
شماره فکس: 
031۳۵۳۱۴۵۳۳
تلفن: 
031۳۵۳۱۴۷۹۹
031۳۵۳۱۴۷۵۷
راه های ارتباطی ما: 
کد محتوا 33033

برچسب ها