25 اردیبهشت 1400 - 12:52

سازمان پارکها و فضاي سبز اصفهان با هدف ايجاد و توسعه کمي و کيفي فضاي سبز پايدار و متنوع در سال ۱۳۶۶ تأسيس و به منظور بهينه نمودن امور، تصميمات و برنامه هاي متخذه با بکارگيري و استخدام کارشناسان متعددي در سطح لیسانس و فوق لیسانس در زمينه هاي تخصصي مهندسي کشاورزي شامل گرايش هاي باغباني، خاکشناسي، جنگل و مرتع، زراعت، آبياري، گياهپزشکي و همچنين ساير تخصص هاي مرتبط در اين راستا شروع بکار نموده و با ايجاد واحدها و مديريت هاي فضاي سبز در سطح مناطق شهرداري اصفهان و تصدي اين مجموعه ها توسط متخصصين امر همراه با آموزش پرسنل مربوطه مبادرت به احداث و نگهداری عرصه هاي فضاي سبز مختلف تحت عنوان پارک شهري، پارک محلي، کمربند سبز اصفهان، باغ گلها و بسياري از طرح هاي ديگر در زمينه توسعه و نظارت عالی بر نگهداری فضای سبز، توسعه و تجهیز شبکه های آبیاری تحت فشار، تولید گونه های گیاهی زینتی جهت کاشت در سطح فضای سبز، ساماندهی انهار منشعب از زاینده رود، طرح و برنامه ریزی، طراحی فضای سبز، آموزش و تحقیقات، کلینیک گیاهپزشکی و آب و خاک همت گمارده و توانسته است فضای سبز شهر اصفهان را از نظر کمی و کیفی به طور محسوسی ارتقاء دهد.

سازمان پارکها و فضاي سبز اصفهان با هدف ايجاد و توسعه کمي و کيفي فضاي سبز پايدار و متنوع در سال ۱۳۶۶ تأسيس و به منظور بهينه نمودن امور، تصميمات و برنامه هاي متخذه با بکارگيري و استخدام کارشناسان متعددي در سطح لیسانس و فوق لیسانس در زمينه هاي تخصصي مهندسي کشاورزي شامل گرايش هاي باغباني، خاکشناسي، جنگل و مرتع، زراعت، آبياري، گياهپزشکي و همچنين ساير تخصص هاي مرتبط در اين راستا شروع بکار نموده و با ايجاد واحدها و مديريت هاي فضاي سبز در سطح مناطق شهرداري اصفهان و تصدي اين مجموعه ها توسط متخصصين امر همراه با آموزش پرسنل مربوطه مبادرت به احداث و نگهداری عرصه هاي فضاي سبز مختلف تحت عنوان پارک شهري، پارک محلي، کمربند سبز اصفهان، باغ گلها و بسياري از طرح هاي ديگر در زمينه توسعه و نظارت عالی بر نگهداری فضای سبز، توسعه و تجهیز شبکه های آبیاری تحت فشار، تولید گونه های گیاهی زینتی جهت کاشت در سطح فضای سبز، ساماندهی انهار منشعب از زاینده رود، طرح و برنامه ریزی، طراحی فضای سبز، آموزش و تحقیقات، کلینیک گیاهپزشکی و آب و خاک همت گمارده و توانسته است فضای سبز شهر اصفهان را از نظر کمی و کیفی به طور محسوسی ارتقاء دهد.
این سازمان عليرغم وجود محدوديت هاي اقليمي و فيزيکي مصمم است تا براساس رسالت، اهداف و استراتژی تعريف شده خود محيطي متنوع همراه با شاخص هاي کيفي و کمي جهت استفاده مردم اعم از شهروند و غيره در فصول مختلف مهيا نموده و بر روند توسعه شهري در ابعاد صنعتي و شهرسازي و عمراني تاثيرگذار باشد.
همچنین با توجه به اهميت تحقيقات و آموزش به عنوان يک امر زيربنائي و الزامي جهت توسعه در محورهاي مختلف شهري و به منظور شناخت کليه عوامل اعم از محدوديت ها و قابليت ها، سازمان پارکها و فضاي سبز از ابتداي سال ۱۳۸۰ وظايف و اهداف خود را بر پايه نظارت و تحقيقات تسري بخشيده و در حال حاضر از تجربيات عظيم خود را در زمينه هاي تحقيقاتي و نظارتي استفاده و استانداردهاي لازم را جهت حفظ و نگهداري و توسعه فضاي سبز اعمال می نماید.

آدرس: 
اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن - مجموعه اداری غدیر - سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان
شماره فکس: 
03132671780
تلفن: 
03132674000
کد محتوا 33016

برچسب ها