30 بهمن 1399 - 09:51
حوالی امامزاده

از آنجا که در سیر توسعه شهری، محله شاهزید از پیشینه تاریخی خاصی برخوردار است، الزم بود ضمن توجه تاریخی به بقعه امامزاده شاهزید چگونگی شکلگیری این بخش از شهر تبیین شود. ا کنون این محله با اجرای پروژه توسعه حمل و نقل پیوند مؤثرتری با سایر نقاط شهر می یابد و کل منطقه چهار به لحاظ استقرار باغ غدیر، باغ گلها، پل شهرستان، تپه اشرف و شاهزید ... یکی از محورهای گردشگری در شهر اصفهان محسوب میشود و میتوان برای محله شاهزید گردشگری مذهبی را پیشبینی کرد؛ امید است این ویژه نامه به همراه کتاب تاریخ توسعه شهری محله ها که در اداره فرهنگی اجتماعی و ورزشی این منطقه در حال تدوین است،

ایـن نوشـتار درصـدد اسـت جایگاه مقبره شـاهزید را در توسـعه محلـه تلواسـکان و محله هـای اطراف بررسی کند. تلواسکان یکی از محله های قدیمـی اصفهـان اسـت کـه در سـمت شـرق اصفهـان واقـع شـده اسـت. بنـا بـه گفتـه دکتـر لطـف اله هنرفـر قدمـت ایـن محلـه بـه روزگار آلبویـه میرسـد. او معتقـد اسـت تجمـع مـردم و شـکلگیری ایـن محلـه پـس از وفـات ابویعلی زید و به واسـطه حضـور ایـن امامـزاده در ایـن مـکان بـوده اسـت.
کد محتوا 30473

برچسب ها