اساسنامه سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان وابسته به شهرداری اصفهان

مقدمه

به منظور احیا بافت قدیمی شهر اصفهان به صورتی که بتوان نیازهای زندگی امروز را تامین نموده و از خالی شدن سکنه جلوگیری نماید سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان وابسته به شهرداری اصفهان به استناد ماده ١١١ و با رعایت ماده ٨٤ قانون شهرداری و اصلاحیه های بعدی آن و با رعایت سایر قوانین مربوطه و باتوجه به نامه شماره ٦٤١٧٦/٣٣١/۰۰٣ مورخ ٢١/٨/٧٣ استانداری اصفهان تشکیل که براساس مفاد این اساسنامه اداره خواهد گردید.

 

فصل اول: کلیات

ماده ١: نام سازمان

سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان که در این اساسنامه منبعد سازمان خوانده خواهد شد.

ماده ٢: سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه و به صورت خودگردان و خودکفا اداره می شود.

ماده ٣: مرکز اصلی سازمان شهر اصفهان می باشد.

ماده ٤: مدت سازمان چهار سال از تاریخ تاسیس می باشد چنانچه ظرف مدت مذکور اهداف موضوع این اساسنامه محقق نشود، حداقل دو ماه قبل از اتمام مهلت چهارساله ، شورای سازمان می بایستی تقاضای تمدید مهلت از وزارت کشور با توجیه کافی را بنماید.

 

فصل دوم: سرمایه و منابع درآمد سازمان

ماده ٥: سرمایه غیرنقدی سازمان شامل کلیه اراضی و املاک و اموالی است که با رعایت مقررات قانونی مرتبط و رعایت آیین نامه مالی شهرداری و با تصویب شورای سازمان از طریق شهرداری به سازمان واگذار خواهد شد.

سرمایه نقدی سازمان عبارت است از مبلغ پنجاه میلیون ریال که توسط شهرداری اصفهان پرداخت خواهد شد.

تبصره ١: شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تاسیس، سرمایه فوق را به سازمان تحویل نماید.

تبصره ٢: کلیه سرمایه سازمان متعلق به شهرداری اصفهان می باشد و قابل انتقال به غیر نمی باشد.

ماده ٦: موضوع و هدف  

سازمان با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط نسبت به موارد زیر اقدام قانونی معمول خواهد شد.

شناسایی محله های قدیمی و بافتهای باارزش تاریخی و پیشنهاد تعیین کاربری و ارایه طرح های مناسب در راستای بهینه سازی محله های مذکور با رعایت مقررات مربوط به شورای سازمان و شورای شهر برای تصویب

منظور از محلات قدیمی (فارغ از تقسیمات محله بندی و منطقه بندی ملاک عمل سازماندهی شهر اصفهان) محلات و سطوحی از شهر هستند که برابر نقشه پیوست است و با رنگ زرد مشخص شده و مجموعه های تاریخی با رنگ قهوه ای و به امضا شهردار اصفهان و معاونت عمرانی استانداری اصفهان رسیده و ممهور به مهر شهرداری اصفهان، وزارت کشور می باشد . نقشه در دو نسخه بوده و هر نسخه حکم واحد دارد.

احداث ساختمان ها و تاسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرح ها و پروژه های مصوب شهرداری در محله های قدیمی که برابر مفاد بند یک برای آنها کاربری و طرح تصویب شده است با رعایت مقررات مربوط استفاده بهینه از اراضی مرغوب شهری که در اثر عدم برنامه ریزی صحیح در محلات مذکور و مشخص شده در نقشه موضوع تبصره بند یک به صورت متروکه و بلااستفاده مانده و به شکل یک معضل شهری پیچیده از نظر اجتماعی،اقتصادی و شهرسازی درآمده باشند در داخل سطوحی که مساحت آنها به صورت دقیق بر روی نقشه هایی با مقیاس ٢۰۰۰/١ توسط سازمان تهیه و پس از تایید شهرداری و استانداری با اعلام چارچوب طرح و مقررات مربوط مورد موافقت وزارت کشور قرار گیرد. سرمایه گذاری و مشارکت با بانک ها و موسسات سرمایه گذار در امور مربوط به طریقی که برای سازمان تامین منافع نماید با رعایت مقررات شناسایی بافت های با ارزش تاریخی شهر و ارایه طرح های مناسب در راستای بهینه سازی به مراجع ذیصلاح قانونی شناسایی تک واحدهای با ارزش تاریخی و پیشنهاد کاربری مناسب جهت هر بنا جهت تصویب مراجع ذیربط ارایه طرح اجرایی براساس طرح تفصیلی و طرح جامع برای اموارد زیر:

الف – شناسایی و شناخت معابر تاریخی و پیشنهاد تعیین تکلیف مناسب برای هر یک جهت تصویب به مراجع ذیربط (پیاده، سواره، محدودیت ترافیک سواره و پارکینگ های محلی) با رعایت مقررات مربوط

ب – شناسایی و شناخت عناصر مهم فرهنگی، مذهبی، خدماتی، تجاری، مسکونی در بافت های قدیمی شهر و پیشنهاد وضعیت ساختمانی برای هر یک (قابل حفظ، قابل مرمت، تخریبی)

ج- شناسایی و شناخت عناصر شهری تخریبی و جانمایی آن بر روی نقشه و پیشنهاد کاربری(باتوجه به مطالعات محیطی) در محدوده مورد عمل سازمان

د – بررسی و پیشنهاد ضوابط شهرسازی و معماری جهت احداث بنا (حجم، فرم، ارتفاع، نحوه استقرار، شیوه ساخت و نماسازی) و معابر و فضاهای جدید شهری به مراجع ذیربط

هـ - بررسی و پیشنهاد محدوده حریم آثار تاریخی مهم و ارایه طرح فضاسازی مناسب با هماهنگی مراجع ذیربط

و – اجرای طرح های مصوب و محول شده از سوی شهرداری و مراجع ذیربط از طریق (مشارکت مردمی و بخش خصوصی) با تصویب شورای سازمان و رعایت مقررات مربوط

انجام امور تولیدی و بازرگانی (خرید مواد اولیه و فروش تولیدات) در حدود موضوع و اهداف سازمان با رعایت مقررات

 

فصل سوم: ارکان اصلی سازمان

ماده ٧: ارکان سازمان عبارتند از:

الف: شورای سازمان

ب: هیات مدیره

ج: مدیرعامل

د:حسابرس (بازرس)

ماده ٨: شورای سازمان که منبعد شورا نامیده می شود مرکب از پنج نفر به شرح ذیل می باشد:

الف: استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی استاندار به عنوان رئیس شورا

ب: شهردار اصفهان به عنوان نائب رئیس شورا

ج: معاون شهردار اصفهان در امور عمرانی و شهرسازی

د: دو نفر کارشناس به پیشنهاد شهردار و انتخاب استاندار با هماهنگی و تایید وزارت کشور

تبصره: کارشناسان پیشنهاد شده توسط شهردار ترجیحاً از متخصصین میراث فرهنگی خواهند بود.

ماده ٩: تشكيل جلسات شورا

شورا به طور معمول سالی دو بار در تیرماه و دیماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و تصویب برنامه و بودجه سال آینده و انجام سایر وظایف به دعوت رئیس شورا تشکیل می شود.

تبصره ١: جلسات شورا خارج از موارد مذکور در ماده ٩ بنا به تقاضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا حسابرس (بازرس) و یا تقاضای دو نفر از اعضا شورا تشکیل خواهد شد.

تبصره ٢: دستور جلسات شورا را رئیس شورا براساس نظریه پیشنهاد دهنده تهیه می کند.

ماده ١۰: وظايف شورا به شرح ذیل می باشد:

استماع گزارش سالانه هیات مدیره و حسابرس (بازرس) راجع به امور سازمان و تصویب آن بررسی و تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت دارایی و دیون و عملیات سازمان و اتخاذ تصمیم نسبت به آن ها بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه ریزی برای فعالیت های سازمان بررسی و تصویب بودجه، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه سازمان ظرف نیمه اول بهمن ماه هر سال و ارسال آن بلافاصله پس از تصویب به شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن جهت تصویب

تبصره: شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن ظرف حداکثر ١٥ روز از تاریخ دریافت بودجه، متمم، اصلاح و تفریغ بودجه، بررسی و تصویب خواهد کرد. 

تایید تشکیلات سازمان و واحدهای تابعه که توسط هیات مدیره تهیه و پیشنهاد می شود. آیین نامه مالی سازمان براساس مفاد اساسنامه سازمان و قانون شهرداری توسط هیات مدیره تهیه و به شورا پیشنهاد می شود که پس از موافقت شورا با تصویب وزارت کشور به مورد اجرا درخواهد آمد.

تبصره: تا زمانیکه سازمان آیین نامه مالی و معاملاتی خاصی نداشته باشد آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب (١٢/٤/٤٦) با رعایت مفاد اساسنامه سازمان ملاک عمل خواهد بود که در این صورت به جای انجمن شهر و شهردار به ترتیب هیات مدیره و مدیرعامل جایگزین خواهند شد.

اتخاذ تصميم در مورد ذخیره های مالی سازمان پس از رسیدن به حد نصاب سرمایه به منظور استفاده فعال از ذخیره مذکور. انتخاب اعضا انتخابی هیات مدیره و مدیرعامل از میان افراد معرفی شده توسط شهردار و تعیین میزان حق الجلسه اعضا هیات مذکور براساس مقررات مربوطه انتخاب حسابرس (بازرس) و معرفی وی جهت صدور حکم به وزارت کشور تصویب وام و تعیین نحوه هزینه و بازپرداخت آن اجازه مشارکت و سرمایه گذاری با موسسات سرمایه گذار و بانک ها منطبق با موضوع و اهداف سازمان با رعایت مقررات موضوعه اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیرعامل یا پیشنهاد دهندگان تشکیل شورا در دستور جلسه قرار گرفته و مغایر با مفاد اساسنامه نباشد. تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل وفق مقررات موضوعه، ضمناً شورا می تواند طرح پرداخت حقوق و مزایا به صورت کارانه را برای مدیرعامل تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجرا گذارد. اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن برای تصویب به وزارت کشور اصلاح و تجدید نظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور است بدیهی است شورا نیز می تواند اصلاح یا تجدید نظر در مواد اساسنامه را به وزارت کشور پیشنهاد نماید. پیشنهاد انحلال سازمان جهت تایید به وزارت کشور

تبصره ١: در صورتی که سازمان کارآئی و بازدهی لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و با موضوع ماده ٥ و تبصره آن در زمان مقرر و با رعایت مقررات مربوط محقق نشده باشد وزارت کشور پس از بررسی های لازم راساً (بدون پیشنهاد شورا) نسبت به انحلال سازمان تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود.

تبصره ٢: اعضای شورا نمایندگان قانونی سرمایه شهرداری در سازمان خواهند بود و در حدود وظایف و اختیاراتی که در این اساسنامه دارند نسبت به سرمایه مذکور امین محسوب می شوند.

ماده ١١: دعوت شورا با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع دستور جلسه حداقل هفت روز قبل از تشکیل شورا به وسیله دعوتنامه کتبی از اعضا توسط رئیس شورا بعمل خواهد آمد.

ماده ١٢: جلسات شورا با حضور کل اعضا رسمیت می یابد و چنانچه در نوبت اول کل اعضا حضور بهم نرسانند در نوبت دوم که حداکثر ظرف ١٥ روز آینده خواهد بود با حضور حداقل سه نفر تشکیل خواهد گردید.

تبصره: تصمیمات شورا به اتفاق آرا و یا با اکثریت سه رای موافق مناط اعتبار خواهد بود، نظرات و دلایل مخالفین می بایستی کتباٌ و مستدلاً در صورتجلسه درج شده و متن آن نیز در دفتر مخصوص ثبت و به امضا اعضا خواهد رسید. دفتر صورتجلسه می بایستی توسط شورا برگ شماری شده و مشخصات دفتر در صفحه اول آن به تایید کلیه اعضا شورا برسد.

ماده ١٣: هیات مدیره سازمان مرکب از ٣ نفر می باشد.

ترکیب هیات مدیره:

معاون شهردار اصفهان در امور عمرانی و شهرسازی به عنوان عضو اصلی ثابت که ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت. دو نفر کارشناس خبره و آگاه به مسائل سازمان از بین کسانیکه حائز تحصیلات عالیه در رشته مربوطه بوده و دارای حداقل٥ سال تجربه عملی باشند به عنوان عضو علی البدل یا معرفی شهردار، توسط شورا برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد و تمدید انتخاب آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده ١٤: اعضا انتخابی هیات مدیره ممکن است با تشخیص شورا و با رعایت مقررات مربوطه تمام وقت یا نیمه وقت باشند و در صورت تمام وقت بودن مسئولیت اداره سرپرستی یکی از واحدهای اصلی و اساسی سازمان از طرف مدیرعامل به عهده هر یک از آنها محول خواهد شد. اعضا تمام وقت حق اشتغال به هیچ نوع کاری را در خارج از سازمان غیر از کارهای آموزشی آن هم با موافقت شورا نخواهند داشت.

تبصره: چنانچه هر یک از اعضا هیات مدیره در انجام وظایفی که طبق مفاد اساسنامه عهده دار می باشد قصور ورزد، شورا می تواند با توجه به موارد ذیل پس از استیضاح نسبت به عزل وی اقدام کند.

چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی به عملکرد هیات مدیره ایرادی داشته و یا آن را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورا منعکس می نماید. رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز بعد از دریافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتیجه را مستدلاً اعم از آنکه منجر به ابقا یا عزل عضو هیات مدیره شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید. چنانچه هر یک از اعضا شورا نسبت به عملکرد هر یک از اعضای هیات مدیره سازمان اعتراضی داشته باشند می بایستی کتباً به رئیس شورا گزارش دهند و رئیس شورا می بایستی براساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی، جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود. رئیس شورا موظف است مطالب مذکور را به عضو هیات مدیره که مورد استیضاح قرار گرفته ابلاغ نماید. فرد مورد نظر مکلف است در اولین جلسه شورا که توسط رئیس شورا تعیین می شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارایه نماید ، چنانچه شورا به عضو هیات مدیره (فرد استیضاح شده) رای عدم اعتماد دهد بلافاصله از سمت خود عزل می شود.

تبصره: چنانچه عضو استیضاح شده هیات مدیره رئیس هیات مدیره باشد که ضمناً معاونت شهردار در امور عمرانی و شهرسازی را به عهده دارد، جلسه شورا با حضور بدون حق رای وی تشکیل خواهد شد. در این صورت تصمیمات به اتفاق آرا یا اکثریت ٣ رای اتخاذ خواهد شد و چنانچه رای بر عدم اعتماد باشد رئیس هیات مدیره علاوه به برکناری از ریاست هیات مدیره با ذکر تخلفات به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهد شد. بدیهی است تا تعیین جانشین وی یکی دیگر از معاونت های شهرسازی با انتخاب شهردار و درشورای سازمان و هیات مدیره خواهد شد. صورتجلسه شورا مبنی بر استیضاح رئیس هیات مدیره و رای عدم اعتماد با ذکر دلائل و مستندات می بایستی بلافاصله توسط رئیس شورا به وزارت کشور (اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها) ارسال گردد.

هر یک از اعضا هیات مدیره موضوع بند دو ماده سیزده می تواند استعفا خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا برسانند. رئیس شورا می تواند با استعفا مخالفت کند و عضو مذکور نیز  می تواند بعد از یک ماه از تاریخ اعلان استعفا مجدداً با درج مهلت دو ماهه استعفا خود را اعلام دارد و رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز نسبت به تشکیل شورای فوق العاده اقدام و موضوع استعفا را مطرح و عضو جایگزین را معرفی کند، شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفی، نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام کند.

ماده ١٥: اعضا شورای سازمان و هیات مدیره و مدیرعامل حق ندارند در معاملاتیکه با سازمان یا به حساب سازمان صورت می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نموده یا سهیم شوند و همچنین مراعات مفاد ماده ١٢٩ قانون تجارت الزامی است.

ماده ١٦: تشکیل جلسات هیات مدیره به موجب دستور جلسه متضم به دعوت کتبی رئیس هیات مدیره خواهد بود که از اعضا اصلی و علی البدل بعمل می آید و عضو علی البدل می تواند در کلیه جلسات حضور یابد و در صورتیکه یکی از اعضا اصلی هیات مدیره در جلسه شرکت نکند عضو علی البدل به جای عضو غائب رای خواهد داد. جلسات هیات مدیره با حضور کلیه اعضا تشکیل می گردد و مصوبات به اتفاق آرا یا اکثریت دو رای وقتی معتبر خواهد بود که رئیس هیات مدیره یکی از دو نفر باشد و در صورتی که یک نفر از اعضا رای مخالف داشته باشد می بایستی مراتب را به صورت مستدل در صورتجلسه ذکر نماید صورتجلسه هیات مدیره در دفتر صورتجلسات که توسط شورا شماره گذاری و پلمپ شده است ثبت و به امضا اعضا خواهد رسید.

تبصره ١: مدیر عامل اعم از آنکه عضو هیئت مدیره باشد و یا نباشد، موظف به حضور در کلیه جلسات هیئت مدیره است مگر آنکه در معذوریت ، مرخصی و یا ماموریت باشد که در این صورت جانشین وی که برابر مفاد بند ١١ ماده ٢٤ اساسنامه تعیین شده است در جلسات بدون حق رای حضور خواهد یافت.

تبصره ٢: موضوعی که یکبار با آن مخالفت شده باشد و به دلیل عدم کسب آراء موافق به تصویب نرسیده است نباید بدون حضور مخالفین مجدداً مطرح شود مگر آنکه مخالفین مستعفی شده باشند.

تبصره ٣: چنانچه هر یک از اعضاء انتخابی هیئت مدیره سه مرتبه بدون عذر موجه یا سه ماه متوالی با عذر موجه در در جلسات شرکت نکند به خودی خود مستعفی شناخته خواهد شد.

تبصره ٤: هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره منفرداً مجاز به انجام اموری به نام سازمان نخواهد بود مگر به موجب تصویب هیئت مدیره.

تبصره ٥: اعضای هیئت مدیره سازمان به عنوان امین سرمایه شهرداری در سازمان تلقی می شوند.

ماده ١٧: وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

بررسی بودجه و اصلاح متمم و تفریغ بودجه سالانه تسلیمی مدیر عامل سازمان برای پیشنهاد به شورا جهت تصویب. بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و پیشنهاد آن به شورا. تهیه و تنظیم آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان و پیشنهاد آن به شورا و نظارت بر اجرای آن. تهیه طرح تشکیلاتی سازمان و واحدهای تابعه و پیشنهاد به شورا متناسب با حجم کار و درآمد و برنامه سالانه سازمان. رسیدگی و تصویب معاملات طبق آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان و نظارت بر اجرای آن. بررسی و پیشنهاد معاملات و سفارشهای خرید خارجی به شورا بررسی و پیشنهاد اخذ وام با تعیین نحوه هزینه و استهلاک آن به شورا. برسی و تصویب کلیه قراردادهایی که با افراد حقیقی و حقوقی منعقد خواهد شد با رعایت مقررات موضوعه. نظارت در حفظ و نگهداری دارایی و سرمایه و اموال سازمان بررسی و پیشنهاد تجدید نظر در برنامه ها و طرح های اجرایی سازمان به شورا نظرات بر حسن اجرای وظایف مدیر عامل تصویب پاداش و برقرای حقوق و مزایای افرادی که به خدمت سازمان پذیرفته می شوند با رعایت مقررات مربوطه بررسی و اظهارنظر و تصویب سایر پیشنهادات و امور که از طرف مدیر عامل در قالب وظایف پیشنهاد می گردد.

ماده ١٨: چنانچه اعضای هیئت مدیره در مورد تصمیمات و مسائل مالی و حتی اداری سازمان اختلاف نظر داشته باشند می بایستی مراتب را کتباً به شورا اعلام  نموده و تصمیمات شورا به مسائل مربوطه نافذ می باشند.

ماده ١٩: هیئت مدیره درحدود مصوبا شورای در کلیه محاکم و مراجع قضایی نماینده تام الاختیار سازمان بوده و دارای کلیه اختیارات مندرج در مواد ٦٢ و ٦٣ قانون آیین دادرسی مدنی با حق صلح و سازش خواهد بود.

ماده ٢۰: هیئت مدیره میتوان در حدود اساسنامه و آیین نامه های مربوطه قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به مدیر عامل تفویض نماید.

تبصره: مدیر عامل موظف می باشد که گزارش عملیات اجرایی در حدود اختیارات تفویضی ماده ٢۰ را همه ماهه به هیئت مدیره تسلیم نماید.

ماده ٢١: طرز تشکیل جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره حداقل هر هفته یکبار در روز و ساعت معیین در محل سازمان تشکیل می شود چنانچه جلسات فوق العاده ضرورت یابد با درخواست کتبی مدیر عامل و با دعوت رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده ٢٢: غیر از مدیر عامل و اعضای انتخابی تمام وقت هیئت مدیره که موظفاً از سازمان حقوق و مزایای ماهانه دریافت خواهند کرد، دیگر اعضای هیئت مدیره در ازای شرکت در جلسات غیر از حق الحلسه ای که از طرف شورا تعیین می گردد وجهی دریافت نخواهند کرد.

ماده ٢٣: مدیر عامل

مدیر عامل سازمان از افراد ذیصلاحیت که علاوه بر داشتن مدارک علمی و تخصصی (ترجیحاً مدارک کارشناسی در رشته های مدیرت و یا مهندسی عمران) دارای تجربیات کافی در مسائل مربوط به سازمان باشند از بین اعضاء انتخابی (اعم از اصل و یا علی البدل ) هیئت مدیره و یا خارج از سازمان با داشتن شرایط فوق الذکر برای مدت دو سال با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای انتخاب می شود.

الف: رئیس شورا، مدیر عامل را به وزارت کشور معرفی و مدیر عامل بلافاصله پس از معرفی شروع به کار می کند.

ب: تجدید انتخاب مدیر عامل بلامانع است و تا تعیین مدیر عامل جدید، مدیر عامل قبل وظایف مربوطه را انجام خواهد داد.

تبصره: دوره خدمت مدیر عامل در موارد ذیل نیز خاتمه می پذیرد.

چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره سازمان به عملکرد مدیر عامل ایراد و یا اعتراضی داشته باشند میبایستدی مطلب را کتباً به مدیر عامل و همچنین رئیس هیئت مدیره تسلیم دارند و رئیس هیئت مدیره می بایستی موضوع را در اولین جلسه هیئت مدیره تسلیم دارند و رئیس هیئت مدیره می بایستی موضوع را در اولین جلسه هیئت مدیره که با حضور مدیر عامل تشکیل می شود مطرح نمایند. مدیر عامل پاسخ خواهد داد و در صورتیکه عضو معترض قانع نشده باشد سوال خود را کتباً به شورا ارسال خواهد داشت. در این صورت و همچنین در صورتیکه هر یک از اعضاء شورا به عملکرد مدیر عامل اعتراضی داشته باشند، رئیس شورای می بایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی و همچنین بر اساس نظرات اعلامی وزارت کشور جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود. رئیس شورای موظف است مطالب مذکور را به مدیر عامل ابلاغ نماید و چنانچه شورا به مدیر عامل رای عدم اعتماد دهد، مدیر عامل بلافاصله از سمت خود عزل می شود. در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی خاتمه مدتی که برای آن دوره انتخاب شده است. چنانچه فاقد هر یک از شرایط مربوط به انتخاب مدیر عامل باشد.

ماده ٢٤: وظایف مدیر عامل

اجرای مصوبات شورای سازمان و هیئت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن با اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر حسن اجرای انجام وظایف واحدهای تابعه همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلات آیین نامه مالی و معاملاتی، و سایر آیین نامه های داخل سازمان و یا پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به هیئت مدیره پیشنهاد تامین کادر مورد نیاز سازمان بر اساس تشکیلات مصوب و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایا و پاداش پرسنل به هیئت مدیره وفق مقررات اساسنامه

تبصره: امور اداری سازمان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی منحصراً در قالب قراردادهای پیمانکاری که با آنها منعقد می شود با ذکر کارهای معین یا زمان مشخص و بر اساس برنامه مصوب سالانه سازمان، انجام می شود به طوریکه هیچگونه تعهد استخدامی برای سازمان ایجاد نشده و کلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی به عهده پیمانکار باشدو بدیهی است سازمان می تواند از خدمت کارکنان دیگر سازمان ها که برابر مقررات می توانند به سازمان مامور خدمت شوند، به صورت مامور استفاده نماید. پرسنل مورد نیاز کارگری سازمان، به تعداد محدود و با تصویب شورای سازمان و پس از انعقاد قرارداد کار برای انجام کار معین و مدت مشخص (حداکثر تا انتهای عمر سازمان) با رعایت مقررات قانون کار به کار گرفته خواهد شد.

نصب و عزل کارکنان مامور به خدمت و اعطای مرخصی و ترفیعات بر طبق مقررات مربوطه سازمان و خلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان را به عهده دارند.

تبصره: نصب و عزل مدیر مالی به پیشنهاد مدیر عامل با تصویب هیئت مدیره انجام خواهد گرفت که در معیت مدیر عامل ذیحساب مشترک سازمان خواهد بود.

تهیه وتنظیم بودجه، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه جهت تسلیم به هیئت مدیره تهیه و نتظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی و عملیات سازمان جهت بررسی و طرح  در هیئت مدیره جهت تسلیم به شورا. انجام کلیه معاملات و انعقاد و مبادله قراردادهای مالی و فنی مصوب هیئت مدیره با رعایت مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی مصوب شورای سازمان امضاء کلیه اسناد هزینه، چک ها، حوالجات و اورای بهادار و سایر اسناد مالی تعهد آور سازمان

تبصره: امضاء کلیه اسناد فوق توسط مدیر عامل و مدیر مالی سازمان که ذیحساب مشترک می باشند انجام خواهد گرفت.

مدیر عامل حافظ منافع سازمان بوده و با تصویب هیئت مدیره ، به نمایندگی اختیارات ماده ٢۰ را خواهد داشت. انجام سایر اموری که طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مصوب به عهده مدیر عامل است. مدیر عامل می تواند با تصویب هیئت مدیره به منظور تسریع در امور جاری سازمان تمام و یا قسمتی از اختیارات تفویضی از سوی هیئت مدیره را به هر یک از مسئولان دیگر سازمان تفویض نماید. لیکن این تفویض رافع مسئولیت مدیر عامل نبوده و مسئولیت حسن اداره امور و حفظ دارایی سازمان همچنان به عهده او خواهد بود.

تبصره: مدیر عامل موظف است در مدت معذوریت یا مرخصی و یا ماموریت به ترتیب فوق عضو جانشین معین کند.

مدیر عامل هر شش ماه یک بار موظف به تهیه و تسلیم صورت مای مالی و دارایی و دیون سازمان و ارایه آن به هیئت مدیره می باشد.

 

فصل چهارم: حسابرس (بازرس)

ماده ٢٥: شورای سازمان یک شخص حقیقی یا حقوقی را به عنوان حسابرس (بازرس) برای مدت یک سال انتخاب و بلافاصله به وزارت کشور جهت صدور حکم معرفی می نماید انتخاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع می باشد.

تبصره: تعیین حق الزحمه حسابرس(بازرس) با رعایت مقررات مربوط با تصویب شورا خواهد بود.

ماده ٢٦: وظایف حسابرس(بازرس)

١. نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و اجرای صحیح مقررات مندرج در اساسنامه و آیین نامه های مربوطه و بودجه مصوب سازمان

٢. رسیدگی به حسابهای سازمان هر ماه یکبار و ارسال نسخه ای از نتیجه بررسی جهت اطلاع به مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره.

٣. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر گزارشات سالانه سازمان و امضای آن ها و تسلیم آن پانزده روز قبل از تشکیل شورا به رئیس شورا و رئیس هیئت مدیره.

تبصره: مدیر عامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند هر موقع توضیح شفاهی یا کتبی و یا هر گونه مدارک و اوراقی را که حسابرس (بازرس) و یا بازرسان و حسابرسان وزارت کشور بخواهند بلافاصله در اختیار آنان بگذارند.

٤. بررسی و اظهار نظر نسبت به بودجه های پیشنهادی به شورای سازمان در هر دوره مالی و ارسال نسخه ای از گزارشات خود راجع به امور سازمان به وزارت کشور.

٥. رسیدگی به هر گونه اقدامات مالی سازمان به منظور حصور اطمینان از اینکه درآمد صحیحاً وصول و هزینه ها با رعایت مقررات بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام گرفته است.

٦. چنانچه حسابرس (بازرس) در هر موقع از سال رسیدگی به اسناد مالی و دفاتر سازمان را ضروری بداند این امور را راساً با استفاده از همکاری حسابرسان یا کارشناسان مالی با تجربه انجام خواهد داد.

٧. گزارش هر گونه ابهام یا ایراد در حساب ها یا روشهای مالی و عملیاتی سازمان به طور کتبی به شورای سازمان و اعلام مواردی که نیاز به طرح در شورای سازمان ندارد به هیئت مدیره و مدیر عامل جهت اصلاح

٨. همکاری با بازرسان و حسابرسان وزارت کشور و ارسال نسخه ای از گزارشات خود راجع به امور سازمان به وزارت کشور.

تبصره ١: چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی، عملیات مدیر عامل را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورای سازمان منعکس می نماید، رئیس شورا موظف است حداکثر به فاصله پانزده روز از دریافت نامه نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده شورای سازمان اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتیجه را مستدلاً اعم از آنکه منجر به ایفاء یا عزل مدیر عامل شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید.

تبصره ٢: ابهامات و نقائص مورد اشاره حسابرس(بازرس) می بایستی حداکثر ظرف یک هفته در اولیه جلسه هیئت مدیره مطرح و برابر مقررات رسیدگی شود در غیر اینصورت حسابرس(بازرس) موظف به تسلیم گزارش کتبی به رئیس شورای سازمان می باشد.

٩. انجام سایر اموریکه در اساسنامه به عهده حسابرس(بازرس) محول شده است.

تبصره: حسابرس(بازرس) حق مداخله مستقیم امور اداری و معاملات سازمان را ندارد ولی می تواند نظرات خود را کتباً به مدیر عامل و هیئت مدیره و شورای سازمان ابلاغ نماید.

ماده ٢٧: در صورت معذوریت یا فوق یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط حسابرس(بازرس) جهت انجام وظیفه شورای سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده ٢٥ اقدام خواهد کرد.

 

فصل پنجم: مقررات مختلف

ماده ٢٨: سال مالی سازمان از اول فروردین هر سال تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود. استثنائاً اولین سال مالی از تاریخ تاسیس تا پایان اسفند همان سال می باشد.

ماده ٢٩: هیئت مدیره موظف است همه ساله تزارنامه سالیانه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه سازمان را تهیه و یک نسخه از آن را همراه با گزارش عملکرد تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد برای رسیدگی به حسابرس و ناظر قانونی تسلیم نماید.

تبصره: شورای سازمان جهت تصویب تزارنامه وصورت سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر صورت های مالی بایستی حداکثر تا اول تیرماه هر سال به درخواست رئیس هیئت مدیره از طرف رئیس شورا دعوت و تشکیل جلسه دهد و داکثر تا آخر تیرماه شورا موظف است نظریه قطعی خود را اعلام نماید.

ماده ٣۰: برنامه کار و وبودجه سال آتی سازمان باید حداکثر تا پانزدهم دیماه هر سال برای بررسی و تصویب نهایی به شورای سازمان تسلیم شود و شورای سازمان رسیدگی به بودجه را حداکثر تا پانزدهم اسفندماه همان سال خاتمه خواهد داد.

ماده ٣١: افتتاح و مسدود نمودن حساب در بانک ها توسط دارندگان امضاء با تصویب هیئت مدیره خواهد بود.

ماده ٣٢: کلیه مکاتبات سازمان با امضای مدیر عامل سازمان و در غیاب مدیر عامل به امضای جانشین وی که با اطلاع هیئت مدیره تعیین می شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود .

ماده ٣٣: تعیین میزان ذخیره مالی که بایستی کمتر از ٥ % سود ویژه نباشد به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای سازمان .

ماده ٣٤: انحلال سازمان

سازمان با پیشنهاد شورای سازمان و تایید وزارت کشور منحل خواهد گردید و کلیه دارایی ها و دیون و تعهدات سازمان به شهرداری اصفهان منتقل می شود.

ماده ٣٥: چنانچه مواردی در این اساسنامه پیش بینی نشده است و براساس قانون شهرداری و قانون تجارت با هماهنگی وزارت کشور عمل خواهد شد.

ماده ٣٦: این اساسنامه مشتمل بر پنج فصل، ٣٦ ماده و ٣۰ تبصره و ٨٣ بند می باشد که در تاریخ ٢۰/۰٣/١٣٧٤ مستند به ماده ٨٤ قانون شهرداری  به تصویب رسید.کد محتوا 30369

برچسب ها