اساسنامه سازمان حمل ونقل مسافر(قطارشهری) شهر اصفهان و حومه

فصل اول: کلیات

ماده ١: نام سازمان

سازمان قطارشهری شهر اصفهان و حومه وابسته به شهرداری اصفهان که اختصاراً در این اساسنامه سازمان نامیده می شود.

ماده ٢: اهداف و موضوع سازمان

به منظور تنظیم و هدایت و کنترل سفرهای درون شهری و حومه اصفهان بوسیله قطارشهری در مسیرهای ویژه و با استفاده از انواع ریل ها یا کانال ها و کابل ها و به منظور دستیابی به جا به جائی ایمن، کارا، راحت و سریع مسافر در محدوده مذکور و نیز ایجاد انگیزه برای افزایش استفاده از سیستم های حمل و نقل عمومی مسافر، که به دنبال خود کاهش آلودگی هوا و هزینه های حمل و نقل را در بر دارد سازمان، ضمن رعایت ارزش‌های اجتماعی و زیست محیطی برای نیل به اهداف مذکور با رعایت مقررات مربوطه اقدام به اجرای موضوعات ذیل می نماید.

انجام هر گونه مطالعات ضروری مرتبط با اهداف سازمان.  احداث و توسعه شبکه قطارهای شهری در شهر اصفهان و حومه آن بر اساس نتایج مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک اصفهان که به تصویب نهایی شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور رسیده باشد.  بهره برداری و مدیریت شبکه حمل و نقل عمومی فوق الذکر.  ارائه خدمات مهندسی و مشورتی مرتبط با موضوع سازمان به متقاضیان.  انعقاد هرگونه قرارداد ضروری در چارچوب قوانین و مقررات موجود و در قالب اهداف سازمان.  انجام سایر عملیات مجاز که جهت تحقق اهداف فوق ضرورت داشته باشد. خرید و اجاره یا تملک زمین یا ساختمان با رعایت قوانین و مقررات مصوب مرتبط با اهداف سازمان.

 ۸-  جذب نیروهای متعهد و متخصص و اقدام لازم در زمینه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات آنان و ایجاد ارتباط با مراکز علمی و فنی داخل و خارج کشور به منظور تسهیل در حصول اهداف.

ایجاد ارتباط با موسسات مسئول، ارائه خدمات مشابه در داخل و خارج کشور به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از دانش و تجربیات آن ها در راستای تامین و تکمیل خدمات و حفظ بهداشت محیط و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان. اداره و بهره برداری و نگهداری صحیح از قطار های سازمان و سایر تاسیسات مربوطه از قبیل مسیرها، تعمیرگاه، توقفگاه و غیره با رعایت کامل موارد ایمنی در حد (استانداردها و معیارهای مورد تایید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهری). تهیه و توزیع و فروش بلیط و یا اجرای به کارگیری روش های دقیق و کنترل شده. انجام کلیه امور مربوط به معاملات اعم از تهیه لوازم و قطعات مورد نیاز و همچنین فروش ضایعات و خدمات و نیز استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی و استخدامی و صرفه و صلاح سازمان و مفاد این اساسنامه. هرگونه خرید یا فروش وسائط نقلیه سازمان و همچنین خرید و یا فروش کلیه لوازم و قطعات یدکی اصلی اعم از داخل ویا خارج از کشور منوط به پیشنهاد مستدل و مستند هیئت مدیره اظهار صریح شورای سازمان و تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور می باشد. سازمان می تواند به هر نوع عملیات مطالعاتی و ساختمانی و خرید و فروش وسایل و ماشین آلات و خرید و اجاره و تملک زمین یا ساختمان با رعایت مقررات قانونی مربوط و دریافت وام و سایر تسهیلات لازم از بانک ها و موسسات داخلی طبق قوانین و مقررات مربوط با انعقاد هر یک از عقود قرارداد های مدنی یا بازرگانی اقدام و مبادرت نماید.

ماده ۳: نوع سازمان

 سازمان بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداری و با توجه به بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/٧٥ تاسیس می گردد و وابسته به شهرداری اصفهان می باشد که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و مطابق با مفاد و مواد این اساسنامه و آیین نامه های مصوب و به صورت خودگردان به خودکفایی اداره می شود.

 ماده ۴: مرکز سازمان و محدوده عمل

 مرکز اصلی سازمان شهر اصفهان بوده و محدوده عمل آن محدوده قانونی و حریم و حومه شهر اصفهان می باشد

 ماده ۵: مدت سازمان

 مدت سازمان از تاریخ تشکیل نامحدود است.

 

فصل دوم: سرمایه و منابع درآمد سازمان

ماده ۶: سرمایه سازمان

 سرمایه نقدی سازمان عبارتست از مبلغ دویست میلیون ریال وجه نقد که تمامی آن از محل اعتبارات شهرداری اصفهان به حساب بانکی سازمان نزد بانک ملی شعبه اصفهان واریزمی شود. سرمایه غیرنقدی عبارت است از اموال منقول و غیر منقول اعم از ماشین آلات و زمین و ساختمان و تاسیسات قابل استفاده می باشد که از طرف شهرداری اصفهان با رعایت مقررات و آیین نامه مالی شهرداری ها و بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری که به تأیید شورای سازمان می رسد با رعایت سایر مقررات موضوعه در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.کل سرمایه متعلق به شهرداری اصفهان بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد.

 تبصره۱: شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب اساسنامه، سرمایه فوق را با رعایت کامل مقررات مالی به سازمان تحویل نماید.

 تبصره ۲: انتقال و واگذاری اموال سازمان تابع آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان در نهایت قانون شهرداری است.

تبصره ۳: در صورت انحلال سازمان کلیه دارایی ها اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون و تعهدات به شهرداری منتقل می گردد.

 تبصره ۴: در اجرای سیاست خودکفایی و در صورت سوددهی سازمان می تواند هر سال پنج(۵) الی ده(۱۰)درصد سود ویژه خود را بابت استهلاک بدهی‌های خود به شهرداری به حساب شهرداری اصفهان واریز نماید.

 تبصره ۵: اعضای شورا نمایندگان قانونی سرمایه شهرداری در سازمان بوده و به همراه اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل، در حدود وظایف و اختیاراتی که در این اساسنامه دارند نسبت به سرمایه و اموال و دارایی سازمان امین محسوب می‌شوند.

 ماده ۷: منابع درآمد سازمان

 سازمان می تواند علاوه بر تأمین اعتبارات جاری مورد نیاز از طرف شهرداری برای تامین هزینه و تقویت بنیه مالی خود از طریق زیر با رعایت مقررات مربوطه کسب درآمد کند.

انعقاد قراردادهای مربوط به طراحی و اجرای پروژه حمل و نقل شهری و استفاده از محل اعتبارات دولتی که طبق قانون می بایستی صرف بهبود امور حمل و نقل شهری گردد.

٢- درآمد حاصل از واگذاری امکانات تبلیغاتی مسیرها و ایستگاه ها به بخش خصوصی.

٣- دریافت هدایا و اعانات با تصویب مصادیق آن به صورت مورد به مورد توسط شورای سازمان.

 ۴ -مشارکت با بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات مربوطه در امور مربوط.

 

 فصل سوم: ارکان سازمان

 ماده ۸: ارکان سازمان عبارتند از:

 الف: شورای سازمان

ب: هیئت مدیره

ج: مدیرعامل

د: حسابرس (بازرس)

 ماده ۹: شورای سازمان که منبعد شورا نامیده خواهد شد مرکب خواهد بود از:

 الف: استاندار اصفهان یا معاون عمرانی وی (رئیس شورا).

ب: شهردار اصفهان به عنوان نایب رئیس شورا و دبیر شورا.

ج: فرماندار شهرستان اصفهان.

د: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان.

ه: یک نفر کارشناس مطلع به امور حمل و نقل به پیشنهاد استاندار و تایید وزارت کشور.

 ماده ١۰: تشکیل جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصمیم:

 جلسات شورا به طور عادی سالی دو بار یکی در تیرماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و تفریغ بودجه و دیگری در بهمن ماه برای تصویب برنامه و بودجه سال آینده و برنامه های میان مدت ودراز مدت سازمان و انجام سایر وظایف به دعوت رئیس شورا تشکیل می شود.

تبصره ١: جلسات شورا خارج از موارد مذکور در ماده ۱۰ بنا به تقاضای مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره یا حسابرس(بازرس) و یا دو نفر از اعضاء شورا تشکیل خواهد شد.

 تبصره ۲: دستور جلسات شورا را رئیس شورا بر اساس پیشنهاد شهرداری تعیین می نماید.

تبصره ۳: دعوت برای جلسات شورا با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و اعلام موضوع دستور جلسه باید حداقل هفت روز قبل از تشکیل جلسه شورا به وسیله دعوتنامه کتبی از اعضاء، توسط رئیس شورا به عمل آید.

 تبصره ۴: جلسات شورا با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد وچنانچه در نوبت اول کل اعضاء حضوربهم نرسانند  در نوبت دوم که حداکثر ظرف پانزده روز آینده خواهد بود، با حضور حداقل سه نفر تشکیل خواهد گردید.

تبصره ۵: تصمیمات شورا به اتفاق آراء و یا با اکثریت سه رای موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که رئیس شورای یکی از آن سه نفر باشد. نظرات و دلایل مخالفین می بایستی کتباً و مستدلاً در صورتجلسه قید شود و متن آن نیز در دفتر مخصوصی (که توسط شورا برگ شماری و نخ کشی ومهر سربی شده باشد و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت شده و به امضاء اعضاء رسیده است) درج شود.

 ماده: ۱۱ وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل می باشد:

 ۱ - استماع گزارش سالانه هیئت مدیره و حسابرس (بازرس) راجع به امور سازمان و تصویب آن.

 ۲- بررسی و تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت دارایی ودیون و عملیات سازمان بر اساس گزارش هیئت مدیره و حسابرس (بازرس)و اتخاذ تصمیم نسبت به آن ها.

 ۳ -بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه ریزی برای فعالیت های سازمان

۴ -بررسی و تصویب بودجه، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه، مصوبات شورای سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصویب به شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن جهت تصویب ارسال خواهد شد.

تبصره: شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن ظرف حد اکثر ۱۵ روز از تاریخ دریافت بودجه، متمم، اصلاح و تفریغ بودجه را، بررسی و تصویب خواهدکرد.

 ۵ -بررسی و تایید تشکیلات اداری سازمان و واحدهای تابعه آن که توسط هیئت مدیره تهیه و پیشنهاد می‌شود و اجرای آن پس از اعمال مفاد ماده ۵۴ قانون شهرداری و اخذ مصوبه وزارت کشور.

تبصره: با شروع به کار سازمان چنانچه در شهرداری برای انجام وظایف سازمان پست های مصوب وجود داشته باشد پست های مذکور و شاغلین آن ها تحت مدیریت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق و مزایای خود را دریافت خواهند کرد بدیهی است چنانچه برای سازمان تشکیلات تفصیلی جداگانه‌ای بر اساس آیین‌نامه استخدامی شهرداری های کشور تهیه شود شاغلین پست های مذکور در پست های جدید تطبیق خواهندیافت.

 ۶ -آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان بر اساس مفاد اساسنامه سازمان و قانون شهرداری توسط هیئت مدیره تهیه و به شورا پیشنهاد می‌شود که پس از موافقت شورا با تصویب وزارت کشور به مورد اجرا در خواهد آمد.

 تبصره: تا زمانی که سازمان‌ آیین نامه مالی و معاملاتی خاصی نداشته باشد آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب (١٢/٤/٤٦) و اصلاحیه‌های بعدی آن با رعایت مفاد اساسنامه سازمان ملاک عمل خواهد بود که در این صورت به جای انجمن شهر و شهردار به ترتیب شورای سازمان و مدیر عامل جایگزین خواهند شد. شورای سازمان می تواند اختیارات خود را تا میزان معینی به هیئت مدیره واگذار نماید.

٧-اتخاذ تصمیم در مورد ذخیره های مالی سازمان پس از رسیدن به حد نصاب (یک پنجم) سرمایه به منظور استفاده فعال از ذخیره مذکور.

٨- انتخاب و تجدید انتخاب اعضاء انتخابی هیئت مدیره و مدیرعامل از میان افراد معرفی شده توسط شهردار و همچنین تعیین میزان حق الجلسه اعضای شورای سازمان و اعضای غیرموظف هیئت مذکور بر اساس مقررات مربوطه ضمناً شورا می‌تواند برای اعضای پاره وقت حق الزحمه و برای اعضای تمام وقت هیئت مدیره حقوق و مزایا وفق مقررات مربوطه تعیین نماید. یا پرداخت حقوق و مزایای اعضای موظف هیئت مدیره را به صورت کارانه تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجرا گذارد.

 تبصره: حداکثر میزان حق الجلسه اعضا غیر تمام وقت ١٤۰حقوق و مزایای مدیرعامل برای هر جلسه خواهد بود.

 ٩- انتخاب حسابرس (بازرس) و معرفی وی جهت صدور حکم از طریق استانداری به همراه فرم مشخصات حسابرس (بازرس) به وزارت کشور و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس) با رعایت مقررات مربوطه.

 ١۰- تصویب دریافت وام وتعیین نحوه هزینه و بازپرداخت آن و نیز مصادیق وام که می بایستی منطبق با موضوع و اهداف سازمان باشد.

١١- اجازه مشارکت و سرمایه گذاری با بانک ها و سایر موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات مربوطه و در قالب موضوع و اهداف سازمان.

 ۱۲ -رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیر عامل یا پیشنهاد دهندگان تشکیل شورا در دستور جلسه قرار گرفته و در قالب مفاد اساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت.

 ۱۳ -تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل وفق مقررات موضوعه، ضمناً شورا می‌تواند طرح پرداخت حقوق و مزایا به صورت کارانه را برای مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجرا گذارد.

 ۱۴- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن برای تصویب به وزارت کشور.

 ۱۵ –تصمیم گیری در مورد دعاوی از طریق مصالحه و یا ارجاع امر به مقامات ذیصلاح تعیین داور با رعایت مقررات موضوعه.

١٦- نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیرعامل و هیئت مدیره.

 ١٧- اصلاح و تجدید نظر در مورد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور است، بدیهی است شورا نیز می‌تواند اصلاح یا تجدیدنظر در مواد اساسنامه را به وزارت کشور پیشنهاد نماید.

 ۱۸- پیشنهاد انحلال سازمان جهت تایید وزارت کشور.

 تبصره: در صورتی که سازمان کارایی و بازدهی لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و یا موضوع ماده ٦ و تبصره یک آن در زمان مقرر و با رعایت مقررات مربوط محقق نشده باشد وزارت کشور عندالاقتضا پس از بررسی‌های لازم راساً (بدون پیشنهاد شورا) نسبت به انحلال سازمان تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود.

 ۱۹ -تصویب قبول هدایا و اعانات و کمک‌ها به نام سازمان.

 ۲۰- بررسی و تصویب کلیه آئین نامه های داخلی و دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز و پیشنهادهای هیئت مدیره ویا مدیرعامل (به جزآیین نامه مالی و معاملاتی سازمان که برابر مفاد بند ۶ ماده ۱۱ عمل خواهد شد) با رعایت مقررات ذیربط و دستورالعمل های وزارت کشور و اصلاح و تغییرات آن ها.

 ۲۱- اتخاذ تصمیم در مورد ذخیره های مالی سازمان در جهت بهبود امور حمل و نقل مسافر بطور دسته جمعی در شهر به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای شهروندان.

۲۲ -رسیدگی و تصویب قراردادهای مطالعاتی و اجرایی که جهت احداث راه آهن شهری باید منعقد شود، تصویب پیشنهاداتی که برای اخذ وام از بانک ها و موسسات داخلی در شورا مطرح می گردد و تعیین شرایط اخذ وام و نحوه هزینه و باز پرداخت آن و موافقت با قراردادهایی که بدین منظور باید تهیه و مبادله شود با رعایت مقررات قانونی مربوط و منطبق با موضوع و اهداف سازمان.

 ۲۳ -تصویب نقشه شبکه خطوط و مسیر خطوط و محل توقفگاه ها و تاسیسات وترمینال ها بر اساس مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک که به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور رسیده است.

ترکیب هیئت مدیره:

ماده ١٢: اعضاء هیئت مدیره سازمان مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می باشد که عبارتند از:

الف: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان که سمت رئیس هیئت مدیره را خواهد داشت،به عنوان عضو اصلی و ثابت.

 ب: دو نفر کارشناس خبره و آگاه به مسائل از بین کسانی که علاوه بر داشتن مدارک علمی و تخصصی مربوطه دارای تجربیات کافی در مسائل حمل و نقل مسافرشهری یا امور مالی و مدیریت باشند با معرفی شهردار برای مدت چهار سال توسط شورا و با حکم رئیس شورا انتخاب خواهند شد و تمدید انتخاب آن ها در دوره‌های بعد بلامانع است.

تبصره۱: یک نفر عضو علی البدل نیز برای هیئت مدیره به کیفیت مندرج در بند "ب" ماده فوق تعیین خواهد شد که در صورت غیبت عضو اصلی منتخب، انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره ۲: مدت ماموریت اعضا منتخب هیئت مدیره چهارسال و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.

 تبصره ۳: چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره در انجام وظایفی که طبق مفاد اساسنامه عهده دار می باشد تصور ورزد شورا می تواند با توجه به موارد ذیل پس از استیضاح نسبت به عزل وی اقدام کند.

 ١-چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی به عملکرد هیئت مدیره ایرادی داشته و یا آن را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورا منعکس می‌نماید، رئیس شورا موظف است حداکثر تا ۱۵ روز بعد از دریافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتیجه را مستدلاً اعم از آن که منجر به ابقاء یا عزل عضو هیئت مدیره شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید.

 ٢-چنانچه هر یک از اعضاء شورا نسبت به عملکرد هریک از اعضای هیئت مدیره سازمان اعتراضی داشته باشند می بایستی کتباً به رئیس شورا گزارش دهند و رئیس شورا می بایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود. رئیس شورا موظف است مطالب مذکور را به عضو هیئت مدیره که مورد استیضاح قرار گرفته ابلاغ نماید، فرد مورد نظر مکلف است در اولین جلسه شورا که توسط رئیس شورا تعیین می‌شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نماید. چنانچه شورا به عضو هیئت مدیره (فرد استیضاح شده) رای عدم اعتماد دهد بلافاصله از سمت خود عزل می شود.

چنانچه عضو استیضاح شده هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره باشد که ضمناً معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری را به عهده دارد جلسه شورا با حضور بدون حق رای وی تشکیل خواهد شد، در این صورت تصمیمات به اتفاق آرا یا اکثریت سه رأی موافق مشروط بر آنکه یکی از آن سه نفر رئیس شورا باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رای بر عدم اعتماد باشد رئیس هیئت مدیره علاوه بر، برکناری از ریاست هیئت مدیره با ذکر تخلفات به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهد شد. بدیهی است تا تعیین جانشین وی یکی دیگر از معاونت های شهرداری با انتخاب رئیس شورا و با اطلاع شورا عهده‌دار وظایف معاون مذکور در شورا و هیئت مدیره خواهد شد. صورتجلسه شورا مبنی بر استیضاح رئیس هیئت مدیره و رای عدم اعتماد با ذکر دلائل و مستندات می بایستی بلافاصله توسط رئیس شورا به وزارت کشور (اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها) ارسال گردد.

٣- هر یک از اعضای هیئت مدیره موضوع بند"ب" ماده ۱۲ می تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا برساند رئیس شورا می‌تواند با استعفاء مخالفت کند، و عضو مذکور نیز می تواند بعد از یک ماه از تاریخ اعلان، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت دو ماهه اعلام دارد و رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز نسبت به تشکیل شورای فوق العاده اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جایگزین را معرفی کند، شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفی، نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام کند.

 ماده ۱۳: اعضای شورای سازمان وهیئت مدیره و مدیرعامل حق ندارند در معاملاتی که با سازمان و یا به حساب سازمان صورت می گیرد به طور مستقیم و یا غیرمستقیم شرکت نموده و یا سهیم شوند و همچنین مراعات مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت و قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات الزامی است.

ماده ۱۴: طرز تشکیل جلسات هیئت مدیره

 تشکیل جلسات هیئت مدیره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت کتبی رئیس هیئت مدیره خواهد بود که از اعضای اصلی و علی البدل به عمل می‌آید و عضو علی البدل می بایستی در کلیه جلسات حضور یابد و در صورتی که یکی از اعضاء هیئت مذکور در جلسه شرکت نکند عضو علی البدل به جای عضو غایب رای خواهد داد.

تبصره١: جلسات هیئت مدیره با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافت و کلیه مصوبات به اتفاق آرا یا با اکثریت دو رای موافق وقتی معتبر خواهد بود که رئیس هیئت مدیره یکی از دو نفر باشد و در صورتی که یک نفر از اعضا رأی مخالف داشته باشد می بایستی مراتب را به صورت مستدل در صورتجلسه ذکر نماید صورتجلسه هیئت مدیره در دفتر صورتجلسات که توسط شورا برگ شماری و نخ کشی و مهر سربی شده است ثبت و به امضا اعضا خواهد رسید، نظرات مخالف می بایستی در ذیل صورتجلسات به طور مستدل درج شود.

 تبصره ۲: چنانچه هر یک از اعضا انتخابی هیئت مدیره سه مرتبه بدون عذر موجه یا سه ماه متوالی با عذر موجه در جلسات شرکت نکند به خودی خود مستعفی شناخته خواهد شد.

 تبصره ۳: موضوعی که یک بار با آن مخالفت شده باشد و به دلیل عدم کسب آراء موافق به تصویب نرسیده است نباید بدون حضور مخالفین مجددا مطرح شود مگر آن که مخالفین مستعفی شده باشند که در این صورت جهت اطلاع اعضای جدید از دلایل مخالفین، نظریه مخالف می بایستی در جلسه قرائت گردد.

 تبصره ۴: جلسات هیئت مدیره حداقل هر هفته یک بار در روز و ساعت معین در مرکز اصلی سازمان تشکیل می شود و چنانچه جلسات فوق العاده ضروری باشد با درخواست کتبی مدیر عامل و با دعوت کتبی رئیس هیئت مدیره تشکیل می گردد.

 ماده ١٥: مدیر عامل چنانچه عضو هیئت مدیره نباشد نیز موظف به حضور در کلیه جلسات هیئت مدیره است و می تواند نظرات خود را نسبت به امورفنی، مالی و اداری ابراز نماید ولی حق رای ندارد. مگر آنکه در معذوریت، مرخصی و یا مأموریت باشد در این صورت جانشین وی که برابر مفاد تبصره بند١١ ماده ۲۴ اساسنامه تعیین شده است در جلسات بدون حق رای حضور خواهد یافت.

ماده ۱۶: اعضاء انتخابی هیئت مدیره ممکن است با تشخیص شورا و یا با رعایت مقررات مربوطه  بطور تمام وقت یا نیمه وقت مشغول خدمت باشند و در صورت تمام وقت بودن مسئولیت اداره و سرپرستی یکی از واحدهای اصلی و اساسی سازمان از طرف مدیر عامل به عهده هر یک از آنها محول خواهد شد اعضاء تمام وقت حق اشتغال به هیچ نوع کاری را در خارج از سازمان غیر از کارهای آموزشی آن هم با موافقت شورا نخواهند داشت.

 ماده ۱۷: هیچیک از اعضای هیئت مدیره منفرداً مجاز به انجام اموری به نام سازمان نخواهد بود مگر به موجب تصویب هیئت مدیره.

 ماده ۱۸: وظایف و اختیارات هیئت مدیره

 هیئت مدیره دارای اختیارات ذکر شده در این اساسنامه و یا تفویض شده از طرف شورای سازمان برای اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان می باشد مگر در مواردی که اخذ تصمیم درباره آن ها طبق اساسنامه در صلاحیت شورای سازمان و یا مدیرعامل باشد.

هیئت مدیره از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر است:

 ١- بررسی بودجه و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه تسلیمی مدیرعامل سازمان برای پیشنهاد به شورا جهت تصویب.

 ۲- بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و سایر گزارشات مالی و عملیاتی تسلیمی مدیرعامل و پیشنهاد آن به شورا.

 ٣-تهیه و تنظیم آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان و پیشنهاد آن به شورا و نظارت بر اجرای آن پس از موافقت شورا و تصویب وزارت کشور و نیز بررسی و پیشنهاد آیین نامه های داخلی و دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز سازمان پیشنهادی مدیرعامل به شورای سازمان و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب.

 ۴ -پیشنهاد تشکیلات اداری سازمان و واحدهای تابعه به شورا متناسب با حجم کار و درآمد و برنامه سالانه سازمان.

۵- رسیدگی و تصویب معاملات در مواردی که طبق آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان به عهده هیئت مدیره است و نظارت بر اجرای آن.

 ۶- بررسی و پیشنهاد معاملات و سفارش های خرید خارجی به شورا.

 ۷ -بررسی و پیشنهاد اخذ وام با تعیین نحوه هزینه و استهلاک آن به شورا.

 ۸- بررسی و تصویب کلیه قراردادهایی که با افراد حقیقی و حقوقی منعقد خواهد شد با رعایت مقررات موضوعه.

 ٩ –نظارت در حفظ و نگهداری دارایی و سرمایه و اموال سازمان.

 ۱۰- بررسی و پیشنهاد تجدیدنظر در برنامه ها و طرح های اجرایی سازمان به شورا.

١١- نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیر عامل.

 ۱۲- تصویب پاداش و برقراری حقوق و مزایای افرادی که به خدمت سازمان پذیرفته می شوند با رعایت مقررات مربوطه.

 ۱۳- بررسی و اظهارنظر و تصویب سایر پیشنهادات و اموری که از طرف مدیر عامل در قالب وظایف پیشنهاد می گردد.

 ۱۴- افتتاح حساب درآمد و هزینه و سایر حساب های مورد نیاز در بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با اطلاع شورا و با رعایت مقررات قانونی و آیین نامه مالی و معاملاتی.

 ۱۵- اجرای برنامه و تصمیمات و مصوبات شورا.

 ۱۶- اداره امور سازمان در جهت تامین رفاه عمومی و حفظ منافع سازمان منطبق با مقررات مربوطه.

 ۱۷- پیشنهاد معاملات و سفارشات خرید وسائط حمل و نقل مسافر به طور دسته جمعی و لوازم و قطعات یدکی اصلی به شورا.

 ۱۸ –بررسی و پیشنهاد تجدیدنظر در برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی توسعه شبکه راه آهن شهری برای ۲۰ سال آتی حسب نیاز شهروندان و امکانات سازمان.

 ماده ۱۹: چنانچه اعضای هیئت مدیره در مورد تصمیمات و مسائل مالی و حتی اداری سازمان اختلاف نظر داشته باشند می بایستی مراتب را کتباً به شورا اعلام نموده و تصمیمات شورا نسبت به مسائل مربوط نافذ می باشد.

ماده ۲۰: هیئت مدیره در حدود مصوبات شورا در کلیه محاکم و مراجع قضایی نماینده تام‌الاختیار سازمان بوده و دارای کلیه اختیارات مندرج در مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی با حق صلح و سازش خواهد بود

 ماده ۲۱: هیئت مدیره می تواند در حدود اساسنامه و آیین نامه های مربوطه قسمتی از اختیارات خود را با جلب نظر شورا با حفظ مسئولیت خود به مدیر عامل تفویض نماید.

 تبصره: مدیرعامل موظف می باشد که گزارش عملیات اجرایی در حدود اختیارات تفویضی ماده ۲۱ را همه ماهه به هیئت مدیره تسلیم نماید.

 ماده ۲۲: غیر از مدیر عامل و اعضای انتخابی تمام وقت( اعضای موظف) هیئت مدیره که ازسازمان حقوق و مزایای ماهانه دریافت خواهند کرد، دیگر اعضای هیئت مدیره در ازای شرکت در جلسات غیر از حق الزحمه و یا حق الجلسه ای که از طرف شورا تعیین می‌گردد وجهی دریافت نخواهند کرد.

 ماده ۲۳: مدیرعامل

 مدیرعامل سازمان از افراد ذیصلاحیت که علاوه بر داشتن مدرک علمی (حداقل لیسانس) در مسائل فنی و حمل و نقل و ترافیک یا مدیریت دارای تخصص و تجربیات کافی باشد. از بین اعضاء انتخابی (اعم از اصلی یا علی البدل) هیئت مدیره و یا خارج از سازمان با داشتن شرایط فوق الذکر برای مدت دو سال با پیشنهاد رئیس شورا و تصویب شورا و حکم رئیس شورا انتخاب می شود.

 الف: رئیس شورا، مدیرعامل را به وزارت کشور معرفی و مدیرعامل بلافاصله پس از معرفی شروع به کار می کند. مشخصات کامل مدیر عامل می‌بایستی همراه با فرم معرفی نامه به وزارت کشور اعلان شود.

 ب: تجدید انتخاب مدیر عامل بلامانع است و تا تعیین مدیرعامل جدید، مدیرعامل قبلی وظایف مربوطه را انجام خواهد داد.

تبصره: دوره خدمت مدیرعامل در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:

چنانچه هریک از اعضاء هیئت مدیره سازمان به عملکرد مدیر عامل ایراد و یا اعتراضی داشته باشند می بایستی مطلب راکتباً به مدیر عامل و همچنین به رئیس هیئت مدیره تسلیم دارند و رئیس هیئت مدیره میبایستی موضوع را در اولین جلسه هیئت مدیره که با حضور مدیرعامل تشکیل می شود مطرح نماید، مدیرعامل پاسخ خواهد داد و در صورتیکه عضو معترض قانع نشده باشد سوال خود را کتباً به شورا ارسال خواهد داشت در این صورت و همچنین در صورتی که هر یک از اعضاء شورا به عملکرد مدیرعامل اعتراض داشته باشند، رئیس شورا می بایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی و همچنین بر اساس نظرات اعلامی وزارت کشور جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود. رئیس شورا موظف است مطلب مذکور را به مدیر عامل ابلاغ نماید، مدیر عامل مکلف است تا در جلسه عادی ویا فوق العاده شورا که توسط رئیس شورا تعیین می شود حضور به هم رسانده و پاسخ ارائه نماید. و چنانچه شورا به مدیرعامل رأی عدم اعتماد دهد، مدیرعامل بلافاصله از سمت خود عزل می‌شود.

 ٢- در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.

٣-خاتمه مدتی که برای آن دوره انتخاب شده است.

 ٤- چنانچه فاقد هر یک از شرایط مربوط به انتخاب مدیر عامل باشد.

 ۵ -استعفایا فوت.

 تبصره ۱: در مورد فوت مدیر عامل، حسب اعلام هیئت مدیره یکی از مدیران یا مسئولان سازمان با انتخاب رئیس شورای سازمان وظایف مدیر عامل را حداکثر به مدت یکماه عهده‌دار خواهد شد.

 تبصره ۲: مدیرعامل می‌توان استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا برساند رئیس شورا می‌تواند با استعفاء مخالفت کند و مدیرعامل نیز میتواند بعد از یک ماه از تاریخ اعلامی، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت یک ماهه اعلام دارد و رئیس شورا موظف است حداکثر قبل از اتمام مهلت ۲ ماهه مدیرعامل جدید را جهت انتخاب به شورا معرفی نماید.

تبصره ۳: مدیر عامل خاتمه خدمت یافته موظف به تنظیم و امضاء صورتجلسه تحویل و تحول با مدیرعامل جدید می باشد.

 ماده ۲۴: وظایف و اختیارات مدیرعامل

 مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان است که برای کلیه واحدهای تابعه سازمان سرپرستی و نظارت داشته و مسئول حسن جریان امور و منابع و سرمایه و اموال و دارایی سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هیئت مدیره می‌باشد و در مقابل این مرجع مسئول خواهد بود.

مدیرعامل از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر است:

 ١- اجرای مصوبات شورای سازمان و هیئت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن با اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه از قبیل کارگاه های تولیدی، تعمیراتی، خدماتی و غیره و همچنین امور اداری سازمان.

 ۲ -همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلات، آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌های داخلی سازمان و یا پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به هیئت مدیره.

 ٣- پیشنهاد تامین کادر مورد نیاز سازمان بر اساس تشکیلات مصوب و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایا و پاداش پرسنل به هیئت مدیره وفق مقررات و آیین نامه های مالی و اداری و استخدامی سازمان.

 تبصره: امور اداری سازمان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و منحصراً در قالب قراردادهای پیمانکاری که با آن ها منعقد می‌شود با ذکر کارهای معین با زمان مشخص و بر اساس برنامه مصوب سالانه سازمان، انجام می شود به طوری که هیچگونه تعهد استخدامی برای سازمان ایجاد نشده و کلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی به عهده پیمانکار باشد. بدیهی است سازمان می تواند از خدمت کارکنان دیگر سازمان ها که برابر مقررات می‌توانند به سازمان مامور خدمت شوند، به صورت مامور استفاده نماید.

 استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان اعم از کارگری و کارمندی به تعداد محدود و صرفا براساس پست های مصوب سازمان تفصیلی که پس از تایید شورا به تصویب وزارت کشور خواهد رسید مشمول مقررات و آیین نامه استخدامی شهرداری های سراسر کشور مصوب ١٣/٢/٦٨ خواهد بود.

٤- نصب و عزل کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات بر طبق مقررات مربوطه سازمان و خلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان را به عهده دارند.

 ۵- تهیه و تنظیم بودجه متمم و اصلاح و تفریغ بودجه سالانه جهت تسلیم به هیئت مدیره.

٦- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی و عملیاتی سازمان جهت بررسی و طرح در هیئت مدیره جهت تسلیم به شورا.

٧-انجام کلیه معاملات و انعقاد ومبادله قراردادهای مالی و فنی مصوب هیئت مدیره با رعایت مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی مصوب شورای سازمان.

٨-امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور، قبولی، تعهد، ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم ازخرید یا فروش، اجاره، استیجاره، تغییر و تبدیل وفسخ قرارداد ها و رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول سازمان در برابر دیون، اجرای اسناد.

 لازم الاجراء بر حسب موردبه اتفاق معاون اداری و مالی سازمان با مهر سازمان بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه.

تبصره: معاون اداری و مالی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و زیر نظر مدیر عامل با رعایت صرفه و صلاح سازمان و مقررات این اساسنامه وآیین‌نامه‌های مصوب انجام وظیفه نموده و بر درآمد و هزینه سازمان نظارت مستقیم داشته و نسبت به تنظیم دفاتر قانونی براساس روش دفتری داری دوطرفه و ثبت حساب ها اقدام و نظارت می نماید. مدیرعامل و معاون اداری و مالی ذیحساب مشترک می باشند.

 ٩-مدیر عامل حافظ منافع سازمان بوده و نمایندگی هیئت‌مدیره را با رعایت مفاد ماده ۱٨ اساسنامه خواهد داشت.

١۰-انجام سایر اموری که طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مصوب یا به موجب مقررات قانون تجارت صرفاً به عهده مدیرعامل است.

١١- مدیرعامل می تواند با تصویب هیئت مدیره به منظور تسریع در امور جاری سازمان تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از مسئولان دیگر سازمان تفویض نماید. لیکن این تفویض اختیار رافع مسئولیت مدیرعامل نبوده و مسئولیت حسن اداره امور و حفظ دارایی سازمان همچنان به عهده او خواهد بود.

 تبصره: مدیر عامل موظف است در مدت معذوریت یا مرخصی و یا ماموریت به ترتیب فوق عضو جانشین معین کند.

 ۱۲ -تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستورالعمل های لازم برای پیشبرد امور سازمان.

۱۳ -تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه و اتخاذ تصمیمات انضباطی درباره کارکنان سازمان بر اساس مقررات موضوعه.

 ۱۴- مسئولیت اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل در برابر سازمان علاوه بر مسئولیت های مصرح در اساسنامه مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

 ۱۵- مدیر عامل هر شش ماه یکبار موظف به تهیه و تسلیم صورت های مالی و دارایی و دیون سازمان و ارائه آن به هیئت مدیره می باشد.

۱۶ -نمایندگی سازمان در برابر ادارات، موسسات دولتی و خصوصی.

ماده ۲۵: مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در برابر سازمان مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

 

 فصل چهارم: حسابرس (بازرس)

 ماده ۲۶: شورای سازمان مکلف است یک شخص حقیقی با تحصیلات لیسانس حسابداری یا حسایرسی یا مدیریت بازرگانی و اقتصاد و یا یک شخصیت حقوقی متخصص در رشته مالی را به عنوان حسابرس (بازرس) برای مدت یک سال انتخاب و از طریق استانداری جهت صدور حکم به وزارت کشور معرفی نماید .تجدید انتخاب وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.

در انتخاب حسابرس (بازرس) رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت الزامی است.

 ماده ۲۷: وظایف حسابرس( بازرس)

 ١- هدایت و راهنمایی سازمان در امور مالی و رعایت اصول و رویه های اجرایی در مدیریت مالی و حسابداری به منظور به حداکثر رساندن صحت اقدامات و تسریع در امور.

 ۲ -نظارت، مراقبت در تطبیق عملیات سازمان با مفاد اساسنامه و قوانین و آیین نامه ها و برنامه ها و بودجه و هدف ها و امکانات مالی سازمان.

 ٣-رسیدگی به حساب های سازمان هر ماه یک بار و ارسال نسخه ای از نتیجه بررسی جهت اطلاع به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره.

 ۴- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه وسایر گزارشات سالانه سازمان و امضای آنها و تسلیم آن ۱۵ روز قبل از تشکیل جلسه شورا به رئیس شوراو رئیس هیئت مدیره.

تبصره: مدیرعامل و هریک از اعضای هیئت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند هر موقع توضیح شفاهی یا کتبی و یا هرگونه مدارک واوراقی را که حسابرس(بازرس) و یا بازرسان و حسابرسان وزارت کشور بخواهند بلافاصله در اختیار آنان بگذارند. بازرسی و مطالبه اسناد و مدارک باید به نحوی انجام گیرد که به امور جاری سازمان لطمه وارد نسازد.

 ۵ -تصمیمات و اقدامات حسابرس (بازرس) بایستی در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضا شود، شورا و هیئت مدیره سازمان در مواقع لزوم می توانند حسابرس (بازرس) را دعوت نمایند تا برای بررسی مسائل با آنان تشکیل جلسه دهد.

 ۶ -بررسی و اظهار نظر نسبت به بودجه های پیشنهادی به شورای سازمان در هر دوره مالی و ارسال نسخه ای از گزارشات خود راجع به امور سازمان به وزارت کشور.

٧-رسیدگی به هر گونه اقدامات مالی سازمان به منظور حصول اطمینان از اینکه درآمد صحیحاً وصول و هزینه ها با رعایت مقررات بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام گرفته است.

٨-چنانچه حسابرس (بازرس) در هر موقع از سال رسیدگی به اسناد مالی و دفاتر سازمان را ضروری بداند این امور را راساً با استفاده از همکاری حسابرسان یا کارشناسان مالی با تجربه انجام خواهد داد.

٩-گزارش هرگونه ابهام یا ایراد در حساب ها یا روش‌های مالی و عملیاتی سازمان به طور کتبی به شورای سازمان و اعلام مواردی که نیاز به طرح در شورای سازمان ندارد به هیئت مدیره و مدیرعامل جهت اصلاح.

 تبصره: ابهامات و نقائص مورد اشاره حسابرس (بازرس) می بایستی حداکثر ظرف یک هفته در اولین جلسه هیئت مدیره مطرح و برابر مقررات رسیدگی شود در غیر اینصورت حسابرس (بازرس) موظف به تسلیم گزارش کتبی به رئیس شورای سازمان می باشد.

١۰- همکاری و هماهنگی با وزارت کشور (اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها) ونیز با بازرسان و حسابرسان وزارت کشور و ارسال نسخه ای از گزارشات خود به همراه اعلان نظر راجع به امور سازمان به وزارت کشور.

تبصره: چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی، عملیات هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورای سازمان منعکس می نماید، رئیس شورا موظف است حداکثر به فاصله ۱۵ روز از تاریخ دریافت نامه نسبت به تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای سازمان اقدام و موضوع را در جلسه مطرح ونتیجه را مستدلاً اعم از آنکه منجر به ابقاء یا عزل عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید. بدیهی است نظر واصله از وزارت کشور ملاک عمل خواهد بود.

 ۱۱ -انجام سایر اموری که در اساسنامه به عهده حسابرس (بازرس) محول شده است.

 تبصره: حسابرس (بازرس) حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات سازمان را ندارد ولی می تواند نظرات خود را کتباً به مدیرعامل و هیئت مدیره و شورای سازمان ابلاغ نماید.

 ۱۲ -رسیدگی به کلیه اسناد و هزینه ها و اسناد مالی و اوراق و دفاتر سازمان و نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و اجرای صحیح مقررات مندرج در اساسنامه و آیین نامه های مربوط با توجه به بودجه مصوب سازمان و تسلیم گزارشات ماهانه به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با اظهار نظر صریح.

 ١٣- سایر وظایف و اختیارات و مسئولیت های حسابرس (بازرس) به نحوی است که در قانون تجارت مقرر گردیده است.

 ماده ۲۸: در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط حسابرس (بازرس) جهت انجام وظیفه محوله شورای سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده ٢٦ اقدام خواهد کرد.

 

فصل پنجم: مقررات مختلف

 ماده ۲۹: سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود. استثنائاً اولین سال مالی از تاریخ تاسیس تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۳۰: هیئت مدیره موظف است همه ساله ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه سازمان را تهیه و یک نسخه از آن را همراه با گزارش عملکرد تا پانزدهم اردیبهشت ماه، سال بعد برای رسیدگی به حسابرس (بازرس) و ناظر قانونی تسلیم نماید.

 تبصره: شورای سازمان برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان وتفریغ بودجه و سایر صورت های مالی بایستی حداکثر تا اول تیرماه هرسال به درخواست رئیس هیئت مدیره از طرف رئیس شورا دعوت وتشکیل جلسه دهد و حداکثر تا آخر تیرماه شورا موظف است نظریه قطعی خود را برای تصویب شورای اسلامی شهر اعلام نماید.

 ماده ۳۱: برنامه کار و بودجه سال آتی سازمان باید حداکثر تا پانزدهم دی ماه هر سال برای بررسی و تصویب هیئت مدیره توسط مدیرعامل ارائه و تا آخر دی ماه برای تصویب نهایی به شورای سازمان تسلیم شود و شورای سازمان رسیدگی به بودجه را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال خاتمه خواهد داد.

 تبصره: دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و هزینه‌های پرداخت نشده و تعهداتی که تا آخر اسفندماه هرسال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

 ماده ۳۲: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و عملکرد هیئت مدیره به منزله تسویه حساب مدیران برای آن دوره مالی خواهد بود.

 ماده ۳۳: کلیه درآمدهای سازمان در حسابی نزد بانک ملی شعبه مرکزی اصفهان واریز خواهد شد با این قصد که برداشت از این حساب صرفا جهت واریز به حساب هزینه‌ها که جداگانه نزد همین بانک یا شعبات آن با اطلاع شورای سازمان افتتاح می‌شود با صدور چک و با امضای مدیر عامل و معاون اداری و مالی مقدور خواهد بود.

تبصره: افتتاح و مسدود نمودن حساب در شعب بانک ملی ایران توسط دارندگان امضا با تصویب هیئت مدیره و معرفی رئیس هیئت مدیره خواهد بود.

 ماده ۳۴:کلیه مکاتبات سازمان با امضای مدیرعامل سازمان و در غیاب مدیرعامل به امضای جانشین وی که با اطلاع هیئت مدیره تعیین می شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده ۳۵: تعیین میزان ذخیره مالی که نبایستی کمتر از ٥% سود ویژه باشد به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای سازمان.

 ماده ۳۶: هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود ویژه سازمان را تا رسیدن به یک دهم سرمایه ذخیره نماید تعیین میزان سایر ذخایر مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای سازمان خواهد بود.

 ماده ۳۷:کلیه آگهی ها و اطلاعیه های سازمان در روزنامه رسمی کشور ویکی از جراید کثیرالانتشار در ج خواهد شد.

 ماده ۳۸: تعیین میزان نرخ کرایه خطوط راه آهن شهری به پیشنهاد مدیر عامل به همراه نظریه هیئت مدیره وبا تایید شورای سازمان و تصویب شورای اسلامی شهر ویا جانشین قانونی او می باشد که عنداللزوم پس از طی مراحل قانونی و اخذ تایید سایر مراجع ذیربط قانونی (نظیر شورای اقتصاد) و پانزده روز پس از انتشار آگهی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

 تبصره ١: نحوه وصول کرایه بر اساس بلیط یا روش‌های دیگر موکول به پیشنهاد مدیر عامل و تایید شورای سازمان و موافقت وزارت کشور می باشد.

 تبصره ۲: هر یک از کارکنان سازمان که در توزیع با نشر بلیط یا اخذ کرایه به نحوی مرتکب سوء استفاده و تقلب شوند فوراً از سازمان اخراج و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

 تبصره ۳: در صورتی که کرایه به صورت فروش بلیط اخذ شود بلیط های قطار شهری منحصراً باید در چاپخانه های دولتی با قید شماره ردیف مسلسل و سری‌های مشخص چاپ شود.

 ماده ۳۹: دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجوه واموال عمومی و شهرداری بوده و متخلفین بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهندگرفت.

 ماده ٤۰: یکنفر که توسط شورای اسلامی شهر معرفی می شود به عنوان ناظر پذیرفته خواهد شد ناظر شورای اسلامی شهر می تواند بدون حق رأی درجلسات شورای سازمان شرکت نموده و گزارش لازم را به اطلاع شورای اسلامی شهر برساند.

ماده٤١: چنانچه مواردی در این اساسنامه پیش بینی نشده است براساس قانون شهرداری و قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری مربوطه با هماهنگی وزارت کشور عمل خواهد شد.

ماده ۴۲: این اساسنامه در ۲۴ صفحه مشتمل بر پنج فصل، چهل و دو ماده و چهل تبصره و صد و نه بند می باشد که با توجه به بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/٧٥ وبه رعایت ماده ۸۴ قانون شهرداری و در جهت اعمال اختیارات شهرداری ناشی از امتیاز نقل و انتقال مسافر به طور دسته جمعی در داخل شهر و حومه در تاریخ ٣۰/٢/٧٨ به تصویب رسیده و مورد موافقت می باشد و کلیه صفحات آن با قید شماره و تاریخ تصویب ممهور به مهر وزارت کشور و منقش به مهربرجسته اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها می باشد.



کد محتوا 30368

برچسب ها