اساسنامه سازمان آمار و اطلاعات و خدمات كامپيوتري شهرداري اصفهان

مقدمه:

روند رو به گسترش و روزافزون مسائل شهري و توسعه و تنوع امور مترتب بر شهرداري‌ها و رشد فزاينده مسئوليت‌هايي كه از اين حيث متوجه شهرداري‌هاي شهرهاي بزرگ مي‌باشد، چنين ايجاب مي‌نمايد كه مديريت شهرداري با استفاده از امكانات علمي و تخصصي، امور شهرداري را در قالبي منسجم و با استفاده از تكنيك‌هاي نوين و استانداردهاي مدرن فني اداره نايد.

در اين راستا بهره‌وري از يك مركز پيشرفته تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات با استفاده از خدمات كامپيوتري را مي‌توان گام مؤثري قلمداد كرد.

بر اين اساس و در اجراي بند ١٢ ماده ٥٥ و مستند به مفاد ماده هشتاد و چهار قانون شهرداري تشكيل سازمان آمار و اطلاعات و خدمات كامپيوتري شهرداري اصفهان به شرح زيل مورد تصويب و موافقت قرار گرفت.

 

فصل اول: كليات

ماده ١: نام

سازمان آمار و اطلاعات و خدمات كامپيوتري شهرداري اصفهان كه در اين اساسنامه منبعد سازمان ناميده مي‌شود.

ماده ٢: مركز اصلي سازمان شهر اصفهان مي‌‌باشد.

ماده ٣: نوع سازمان

سازمان وابسته به شهرداري اصفهان است كه بر اساس ماده هشتاد و چهار قانون شهرداري تشكيل و داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و مطابق مفاد مواد اين اساسنامه و آئين‌نامه‌هاي مصوب طبق اصول بازرگاني اداره خواهد شد.

ماده ٤: مدت سازمان

از تاريخ تشكيل نامحدود است.

ماده ٥: هدف سازمان

ايجاد بانك اطلاعاتي به منظور استفاده در برنامه‌ريزي‌هاي شهري و شهرداري و ارتقاء كمي و كيفي بازدهي سيستم‌هاي موجود و مورد نياز شهرداري با استفاده از خدمات ماشيني.

ماده ٦: موضوع سازمان

سازمان براي نيل به اهداف خود با رعايت مقررات مربوط اقدام به اجراي موضوعات ذيل مي‌نمايد:

جمع‌آوري و تدوين و استنتاج كليه آمار مربوط به شهر اصفهان مرتبط با برنامه‌ريزي‌هاي شهري و شهرداري در حدود وظايف شهرداري ايجاد مراكز مشاع خدمات كامپيوتري به منظور ارائه خدمات و زير پوشش بردن كليه امور انفورماتيكي شهرداري و مكانيزه كردن سيستم‌هاي موجود و مورد نياز شهرداري نظير امور پرسنلي، حسابداري، انبار و... اشتراك مساعي با ساير مؤسسات خدمات كامپيوتري در جهت هماهنگي امور مرتبط آموزش كامپيوتر تهيه و تأمين و تحويل سخت‌افزار و همچنين ايجاد، توليد و توسعه و نگهداري نرم‌افزار در زمينه‌هاي مربوط.

تبصره: سازمان براي انجام موضوعات فوق مجاز به هر نوع عمليات مالي و بازرگاني اعم از واردات و صادرات و خريد و فروش و استفاده از تسهيلات بانكي با رعايت مقررات آئين‌نامه مالي و معاملاتي مي‌باشد.

ماده ٧: محدوده عمل

در بهره‌گيري از خدمات سازمان، شهرداري‌هاي استان و سازمان‌هاي وابسته به آنها از اولويت برخوردارند.

تبصره: در استفاه از امكانات مازاد بر نياز شهرداري‌هاي استان، ساير شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها نسبت به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر در سطح استان حق تقدم دارند. سازمان مجاز به ارائه خدمات به اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از استان نمي‌باشد.

 

فصل دوم: سرمايه و منابع درآمد سازمان

ماده ٨: سرمايه سازمان

سرمايه سازمان عبارت است از مبلغ سيصد ميليون ريال نقد كه تمامي آن از محل اعتبارات شهرداري اصفهان به حساب بانكي سازمان كه نزد بانك ملي ايران شعبه شهر اصفهان افتتاح مي‌شود واريز مي‌گردد.

سرمايه غير نقدي سازمان عبارت است از ارزش ريالي بهاي اراضي، ساختمان‌ها و مستحدثات و ماشين‌آلات و تأسيسات و به طور كلي اموال و دارايي‌هايي كه از طريق شهرداري‌ با رعايت مقررات مربوط و آيين‌نامه‌مالي شهرداري اعم از منقول و غير منقول در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت و ليست آن حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اساسنامه حاضر توسط كارشناسان مورد اعتماد ذيحسابان شهرداري اصفهان تهيه و ارزيابي شده و رقم ريالي آن پس از تصويب شوراي سازمان در دفاتر سازمان تحت عنوان سرمايه درج و منعكس شود.

تبصره: كل سرمايه فوق متعلق به شهرداري اصفهان بوده و قابل انتقال به غير نمي‌باشد.

ماده ٩: منابع درآمد

سازمان مي‌تواند براي تأمين هزينه و تقويت بنيه مالي خود از طريق زير با رعايت مقررات مربوط كسب درآمد كند.

انعقاد قراردادهاي مربوط به مكانيزه نمودن سيستم‌هاي مختلف و مورد نياز با شهرداري سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي مرتبط با امور انفورماتيك با تصويب شوراي سازمان جهت كسب درآمد ناشي از سرمايه‌‌گذاري. درآمدهاي ناشي از انجام فعاليت‌هاي موضوع ماده ٦ و ٧ دريافت اعانات و هدايا با تصويب مصاديق آن به صورت مورد به مورد توسط شوراي سازمان در قالب مقررات و ضوابط مربوط كه به تصويب شوراي سازمان خواهد رسيد. كسب ساير درآمدهاي مرتبط با اهداف سازمان، با تصويب شوراي سازمان و رعايت مقررات موضوعه

 

فصل سوم: اركان سازمان

ماده١۰: اركان سازمان عبارتند از:

الف – شوراي سازمان

ب – هيأت مديره

ج – مدير عامل

د – بازرس (حسابرس)

ماده ١١: شوراي سازمان مركب از پنج نفر به شرح ذيل خواهد بود:

الف ۰ شهرداري كه رياست شورا را خواهد داشت.

ب – نماينده استاندار اصفهان

ج – سه نفر كارشناس (مطلع به امور كامپيوتر) به پيشنهاد شهردار و تأييد استاندارد اصفهان

تبصره: در صورتي كه شهردار اصفهان ظرف يك ماه موفق به اخذ تأئيديه‌ استاندار نشود، استاندارد دو نفر كارشناس معرفي خواهد نمود و شهردار نيز يك نفر كارشناس انتخاب مي‌نمايد.

ماده ١٢:

جلسات شورا سالي دو بار در تيرماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و ديگري در بهمن‌ماه براي برنامه و بودجه سال آينده و برنامه‌هاي ميان مدت‌و دراز مدت سازمان و انجام ساير وظايف به دعوت رئيس شورا تشكيل مي‌شود.

تبصره ١: جلسات شورا خارج از موارد مذكور در ماده ١٢ به تقاضاي مدير عامل يا بازرس ( حسابرس) و يا دو نفر از اعضاي شورا تشكيل خواهد شد.

تبصره ٢: دستور جلسات شورا را رئيس شورا بر اساس نظريه پيشنهاد دهنده تعيين مي‌نمايد.

ماده ١٣: وظايف و اختيارات شورا به شرح زير مي‌باشد:

استماع گزارش سالانه هيأت مديره و بازرس (حسابرس) راجع به امور سازمان و تصويب آن. بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه‌ريزي براي فعاليت‌هاي آتي و برنامه‌هاي ميان مدت و دراز مدت سازمان. بررسي و تصويب بودجه، متمم و اصلاح و تفريغ بودجه سازمان و ارسال نسخه‌هايي از آنها به همراه كليه ضمائم و مستندات به شهرداري اصفهان به منظور ملحوظ داشتن در بودجه كل شهرداري به فاصله حداكثر ١٥ روز بعد از تصويب. اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه و پيشنهاد براي تصويب به وزارت كشور اتخاذ تصميم در مورد ذخيره‌هاي مالي سازمان به منظور استفاده فعال از ذخيره مذكور. تعيين و تصويب حقوق و مزايا و يا حق حضور در جلسات اعضاي هيأت مديره و حقوق و مزاياي مدير عامل و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) با رعايت مقررات مربوطه. اجازه مشاركت و سرمايه‌گذاري با بانك‌ها و ساير مؤسسات اعتباري مجاز با رعايت مقررات مربوطه. شوراي سازمان آئين‌نامه مالي سازمان را تهيه و پس از تصويب وزارت كشور به مرحله اجرا در خواهد آورد.

تا زماني كه سازمان آيين‌ مالي و معاملاتي خاصي نداشته باشد آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب (١٢/۰٤/٤٦) با رعايت مفاد اساسنامه سازمان ملاك عمل خواهد بود. در اين صورت بجاي انجمن شهر و شهردار به ترتيب هيأت مديره و مدير عامل جايگزين خواهند شد.

پيشنهاد انحلال سازمان به مراجع قانوني ذيربط (وزارت كشور) تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سازمان و شهرداري با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملاتي.

تبصره: شورا مي‌تواند به منظور تسريع در پيشرفت امور اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني در قالب مقررات آيين‌نامه معاملاتي به هيأت مديره و يا مدير عامل واگذار نمايد.

رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور و موضوعات پيشنهادي كه در قالب اهداف سازمان در اين ساساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت در دستور جلسه بوده و بايستي در شوراي سازمان مطرح گردد.

تبصره: اعضاي شوراي سازمان در حدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساسنامه دارند امين سرمايه شهرداري مي‌باشند.

انتخاب بازرس (حسابرس) اتخاذ تصميم نسبت به دريافت وام و نحوه بازپرداخت آن با رعايت مقررات مربوطه كه توسط هيأت مديره و بر اساس درخواست مدير عامل و برنامه عمليات و خط مشي مصوب شوراي سازمان پيشنهاد مي‌شود. اتخاذ تصميم راجع به ختم دعوي از طريق مصلح و يا ارجاع امر به داوري و تعيين داور با رعايت مقررات موضوعه. انتخاب و تجديد انتخاب اعضاء هيأت مديره و مدير عامل با پيشنهاد شهردار. اصلاح و تجديد نظر در موارد اساسنامه انحصاراً با وزارت كشور است. بديهي است شوراي سازمان نيز مي‌تواند پيشنهاد اصلاح و تجديد نظر در مواد اساسنامه را به وزارت كشور بنمايد.

ماده ١٤: دعوت براي جلسات شورا با ذكر تاريخ و محل تشكيل و اعلام دستور جلسه بايد حداقل هفت روز قبل از تشكيل جلسه به وسيله دعوت‌نامه كتبي توسط شهردار به عمل آيد.

ماده ١٥: جلسات شورا با حضور كامل اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود و چنانچه در نوبت اول كل اعضاي محترم حضور به هم نرسانند مجدداً دعوت به عمل مي‌ايد كه در اين صورت شورا با حضور حداقل سه نفر رسميت خواهد داشت و تصميمات به اتفاق آراء معتبر خواهد بود. (حضور شهردار در جلسات الزامي است).

تبصره: تصميمات شوراي سازمان مي‌بايستي در دفتر مخصوصي كه به همين منظور تهيه و برگ‌شماري شده درج و به امضاء اعضاء برسد. نظرات مخالف مي‌بايد به طور مستدل در ذيل صورت جلسات درج شود. فقط مفاد صورتجلساتي كه به شرح فوق در دفتر ثبت و به امضاء رسيده‌اند قابليت اجرايي خواهند داشت.

ماده ١٦: هيأت مديره و مد ير عامل

هيأت مديره سازمان مركب از سه نفر عضو اصلي مي‌باشد:

الف – معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان كه سمت رئيس هيأت مديره را خواهد داشت، به عنون عضو اصلي ثابت.

ب – دو نفر از بين كساني كه تحصيلات عاليه و تجربيات عملي مورد نياز سازمان را دارا باشند با پيشنهاد شهردار اصفهان و تصويب شوراي سازمان و حكم شهردار اصفهان منصوب خواهند شد به عنوان عضو اصلي منتخب.

تبصره ١: يك نفر عضو علي‌البدل براي هيأت مديره با كيفيت مندرج در بند «ب» ماده فوق تعيين خواهد شد كه در صورت غيبت عضو اصلي منتخب، انجام وظيفه خواهد نمود.

تبصره ٢: مدت مأموريت اعضاء منتخب هيأت مديره و مدير عامل سه سال و تجديد انتخاب آنان بلامانع است.

ماده ١٧: هيأت مديره از بين اعضاي خود (غير از رئيس هيأت مديره) يا خارج از هيأت مديره يك نفر را كه واجد شرايط عضويت در هيأت مديره باشد براي احراز سمت مدير عامل به رياست شورا جهت پيشنهاد به شوراي سازمان معرفي مي‌كند.

ماده ١٨: اعضاي شوراي سازمان و هيأت مديره و مدير عامل حق ندارند در معاملاتي كه با سازمان و يا به حساب سازمان صورت مي‌گيد به طور مستقيم و يا غير مستقيم شركت نموده يا سهيم شوند و همچنين مراعات مفاد ماده ١٢٩ قانون تجارت و قانون منع كارمندان دولت در معاملات الزامي است.

ماده ١٩: جلسات هيأت مديره با حضو كليه اعضا رسميت يافته و كليه تصميمات به اتفاق آراء يا با اكثريت دو راي وقتي معتبر خواهد بود كه رئيس هيأت ديره يكي از دو نفر باشد. صورتجلسه هيأت مديره در دفتر صورتجلسات كه توسط شوراي سازمان برگ‌شماري و مهر شه است ثبت و به امضاي اعضاء خواهد رسيد. نظرات مخالف مي‌بايستي در ذيل صورتجلسات به طور مستدل درج شود. فقط مفاد صورتجلساتي كه به شرح فوق در دفتر ثبت و به امضاء رسيده‌اند، قابليت اجرايي دارند.

تبصره ١: چنانچه هر يك از اعضاي هيأت مديره سه مرتبه متوالي يا پنج جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه در جلسات شركت نكند به خودي خود مستعفي شناخته خواهد شد.

تبصره ٢: در صورتي كه مدير عامل خارج از اعضاي هيأت مديره انتخاب شود، در جلسات هيأت مديره شركت مي‌كند ولي حق راي نخواهد داشت.

ماده ٢۰: جلسات هيأت مديره حداقل پانزده روز يك بار در روز و ساعت معين در مركز اصلي سازمان تشكيل مي‌شود و چنانچه جلسه فوق‌العاده ضروري باشد با پيشنهاد مدير عامل و با دعوت كتبي رئيس هيأت مديره تشكيل مي‌گردد.

ماده ٢١: وظايف و اختيارات هئيت مديره

هيأت مديره داراي اختيارات ذكر شده در اين اساسنامه و يا تفويض شده از طرف شوراي سازمان براي اداره امور با توجه به موضوع و هدف سازمان مي‌باشد.

هيأت مديره از جمله داراي وظايف و اختيارات زير است:

تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عملكرد سازمان جهت ارائه به شوراي سازمان. تهيه و پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و ساير آيين‌نامه‌هاي مورد نياز سازمان به شوراي سازمان جهت سير مراحل قانوني بررسي برنامه و بودجه، اصلاح و متمم تفريغ بودجه سالانه پيشنهادي مدير عامل و ارائه به شوراي سازمان. اجراي برنامه‌ها و تصميمات و مصوبات شوراي سازمان با رعايت مقررات موضوعه. بررسي طرح تشكيلاتي سازمان پيشنهادي مدير عامل

تبصره: تشكيلات سازمان تابع مقررات موضوع ماده ٥٤ قانون شهرداري است.

رسيدگي و تصويب معاملات در مواردي كه بر عهده هيأت مديره است. بررسي و پيشنهاد تجديد در برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي سازمان به شوراي سازمان. نظارت در حفظ و نگهداري دارايي و اموال سازمان. افتتاح حساب درآمد و هزينه و ساير حساب‌هاي مورد نياز در بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز، با اطلاع شوراي سازمان و با رعايت مقررات قانوني و آيين‌نامه‌ مالي و معاملاتي. نظارت بر حسن اجراي وظايف مدير عامل. تصويب پاداش براي كاركنان سازمان با رعايت مقررات. اقامه و تعقيب و دفاع ار هرگونه دعوي يا انصراف از آن در كليه مراجع حقوقي و كيفري با حق صلح و سازيش و ارجاع به داوري و تعيين داور و كليه اختيارات ديگر راجع به امر دادرسي مصرح در مواد ٦٢ و ٦٣ قانون آيين دادرسي مدني و تعيين وكيل دعاوي با حق توكيل و عزل وكيل با اطلاع و بر اساس مصوبات شورا. بررسي و پيشنهاد اخذ وام و مشاركت سازمان با بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز به شوراي سازمان. هيأت مديره مي‌تواند بخشي از وظايف خود را با حفظ كامل مسئوليت به مدير عامل تفويض نمايد.

ماده ٢٢: وظايف و اختيارات مدير عامل

مدير عامل بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر كليه واحدهاي تابعه سازمان سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن اجراي امور و حفظ منافع سرمايه و اموال سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات شوراي سازمان و هيأت مديره مي‌باشد.

مدير عامل از جمله داراي وظايف و اختيارات زير است:

اجراي مفاد اساسنامه و اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن. اعمال مديريت صحيح بر كليه امور سازمان و حفاظت اموال و دارايي‌هاي آن. تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سازمان و اصلاح و متمم و تفريغ بودجه سالانه براي تسليم به هيأت مديره و شوراي سازمان و اجراي آن پس از تصويب با رعايت آيين‌نامه‌هاي سازمان. انجام هرگونه معامله و انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع عمليات سازمان بر طبق مفاد اساسنامه و با رعايت آيين‌نامه معاملات و ساير مقررات سازمان. تهيه و تنظيم هرگونه مقررات و دستور‌العمل‌هاي لازم براي پيشبرد امور سازمان. تقسيم كار صحيح بين كاركنان و ايجچاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه و اتخاذ تصميمات انضباطي درباره كاركنان سازمان بر اساس مقررات موضوعه. عزل و نصب كاركنان بر اساس مقررات موضوعه.  مدير عامل مي‌تواند در زمان عدم حضور با تصويب هيأت مديره تمام و در ساير موارد راساً قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي ديگر هيأت مديره و يا مسئولان سازمان تفويض نمايد، لكن اين تفويض اختيار رافع مسئوليت مدير عامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور در هر حال به عهده او خواهد بود. نمايندگي سازمان در برابر ادارات، مؤسسات دولتي و خصوصي امضاء كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور، قبولي، تعهد، ظهرنويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، فروش، اجاره ، استجاره، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غير منقول سازمان، تضمين ديون و اجراي اسناد لازم بر حسب مورد به اتفاق معاون اداري و مالي سازمان (يا يكي از اعضاي هيأت مديره در غياب معاون اداري و مالي سازمان) و همراه با مهر سازمان، در حدود مقررات اين اساسنامه و آئين‌نامه معالي و معاملاتي.

تبصره: معاون اداري و مالي به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و زير نظر مدير عامل با رعايت صرفه و صلاح سازمان و مقررات اين اساسنامه و آئين‌نامه‌هاي مصوب انجام وظيفه نموده و بر درآمد و هزينه سازمان نظارت مستقيم داشته و نسبت به تنظيم دفاتر قانوني بر اساس روش دفترداري دو طرفه و ثبت حساب‌ها اقدام و نظارت مي‌نمايد. مدير عامل و معاون اداري مالي ذيحساب مي‌باشند.

ساير وظايف و اختياراتي كه هيأت مديره در حدود ماده ٢١ اساسناه به مدير عامل تفويض كرده باشد. انجام ساير اموري كه طبق مفاد اساسنامه و آئين‌نامه‌هاي مصوب يا به موجب مقررات قانون تجارت صرفاً به عهده مدير عامل مي‌باشد.

ماده ٢٣: مسئوليت اعضاء هيأت مديره و مدير عامل در برابر سازمان مسئوليت وكيل در برابر موكل است.

ماده ٢٤: بازرس (حسابرس):

شوراي سازمان يك شخص حقيقي و حقوقي را به عنوان بازرس (حسابرس) براي مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد. تجديد انتخاب وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع اس. بازرس (حسابرس) انتخاب شده بلافاصله به وزارت كشور معرفي خواهد شد. در انتخاب بازرس رعايت ماده ١٤٧ قانون تجارت الزامي است.

ماده ٢٥: وظايف بازرس (حسابرس) به شرح ذيل است:

نظارت بر مسائل مربوط به عمليات و اجراي صحيح و مقررات مندرج در اساسنامه و آئين‌نامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب سازمان. رسيدگي و اظهار نظر نسبت به بودجه‌هاي پيشنهادي و ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و سايرگزارش‌هاي سازمان، گزارش بازرس در اين موارد حداقل ده روز قبل از جلسه شورا بايد تكميل و در اختيار رئيس و اعضاء شورا و رئيس هيأت مديره قرار گرفته و نسخه‌اي نيز به وزارت كشور ارسال شود. همكاري با حسابرسان وزارت كشور كه در اجراي بند «ب» اصلاحي ماده ٤٤ آئين‌نامه‌ مالي شهرداري‌ها به سازمان مراجعه مي‌نمايند.

تبصره: مدير عامل و هر يك از اعضاي هيأت مديره و همچنين كليه كاركنان سازمان موظفند هر نوع اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز بازرس (حسابرس) و نيز حسابرسان وزارت كشور در اختيار قرار دهند.

بازرس (حسابرس) مي‌تواند به مسئوليت خود، در انجام وظايف كه به عهده دارد از كمك حسابرسان يا كارشناسان مالي با تجربه استفاده نمايند.

ماده ٢٦: ساير وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي بازرس (حسابرس) به نحوي است كه در قانون تجارت، مقرر گرديده است.

 

فصل چهارم: ساير مقررات

ماده ٢٧: سال مالي سازمان از اول فروردين‌ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‌‌يابد. اولين سال مالي از تاريخ تصويب اساسنامه تا پايان اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده ٢٨: برنامه كار و بودجه ساليانه سازمان بايد منتهي تا ١٥ دي ماه هر سال براي بررسي و تصويب هيأت مديره توسط مدير عامل ارائه و تا آخر دي‌ماه براي تصويب نهايي به شوراي سازمان توسط هيأت مديره ارائه گردد و شورا رسيدگي به بودجه را تا پايان بهمن‌ماه خاتمه دهد.

تبصره ١:‌ دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و هزينه‌هاي پرداخت نشده و تعهداتي كه تا آخر اسفند هر سال تحقق يافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ٢: كادر كارمندي سازمان صرفاً از طريق خريد خدمت (قراردادي و كار معين به مدت ثابت) و كادر كارگري طبق قانون كار و تأمين اجتماعي تأمين خواهد شد و مستخدمين رسمي و ثابت دولت و شهرداري‌ها در صورتي كه خدمات آنان مورد نياز سازمان باشد فقط به صورت مامور خدمت در سازمان مشغول بكار خواهند شد و در هر صورت حجم پرسنلي سازمان اعم از كارمندي و كارگري نبايد بيشتر از تشكيلات مصوب سازمان باشد.

ماده ٢٩: هيأت مديره موظف است همه ساله يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه سازمان را همراه با گزارش عملكرد تا پايان خردادماه سال بعد بازرس (حسابرس) تسليم نمايد.

ماده ٣۰: شوراي سازمان براي رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و ساير صورت‌هاي مالي به درخواست رئيس هيأت مديره و دعوت رئيس شورا حداكثر تا اول تيرماه تشكيل و نظريه قطعي خود را لغايت تيرماه اعلام خواهد داشت.

ماده ٣١: تصويب ترازنامه و عملكرد هيأت مديره به منزله مفاصا حساب مديران براي آن دوره مالي خواهد بود.

ماده ٣٢: هيأت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود ويژه سازمان را تا رسيدن به يك دهم سرمايه، ذخيره نمايد. تعيين ساير ذخاير مالي به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي سازمان خواهد بود.

ماده ٣٣: انحلال سازمان با پيشنهاد شوراي سازمان و تأييد وزارت كشور انجام خواهد شد و در صورت انحلال كليه اموال و دارايي‌ها و مطالبات و ديون و تعهدات سازمان به شهرداري منتقل خواهد شد.

ماده ٣٤: ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني شده است بر طبق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات جاري مي‌باشد.

ماده ٣٥: اين اساسنامه به استناد ماده ٨٤ قانون شهرداري در ١٤ صفحه مشتمل بر مقدمه و چهار فصل و ٣٥ ماده و ١٨ تبصره و ٦٥ بند، كه كليه صفحات آن با قيد شمار و تاريخ ممهور به مهر وزارت كشور است در تاريخ 1372/12/07 مورد تصويب و موافقت قرار گرفت.کد محتوا 30366

برچسب ها