اساسنامه سازمان عمران شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان در اجرای سیاست خودکفایی شهرداریها به استناد ماده ٨٤ و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/٧٥ و باتوجه به وظایف اساسی شهرداری مندرج در ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری و نیز مفاد ماده ١١١ قانون شهرداری و اصلاحیه های بعدی آن و با رعایت سایر قوانین مربوطه، سازمانی تحت عنوان سازمان عمران وابسته به شهرداری اصفهان به منظور انجام فعالیت های عمرانی، خدماتی، تولیدی، بازرگانی و تهیه و تامین نیازمندی های عمومی شهر و شهرداری با گرایش درآمدزائی تشکیل که براساس مفاد این اساسنامه اداره خواهد گردید.

 

فصل اول: کلیات

ماده ١: نوع سازمان

سازمان عمران شهرداری اصفهان که در این اساسنامه منبعد اختصاراً سازمان خوانده خواهد شد.

ماده ٢: سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه به صورت خود گردان و خودکفا اداره می شود.

ماده ٣: مرکز سازمان و محدوده عملیات آن

مرکز اصلی سازمان شهر اصفهان بوده و محدوده عمل آن محدوده قانونی و حریم شهر اصفهان می باشد.

ماده ٤: مدت سازمان در صورت خودکفایی نامحدود است.

ماده ٥: نوع فعالیت، انجام فعالیت عمرانی، خدماتی، تولیدی (خرید موارد اولیه و فروش تولیدات) بازرگانی و تهیه و تامین نیازمندی های عمومی شهر و شهرداری با گرایش درآمدزائی، در ارتباط با وظایف عمرانی و محوله به شهرداری و سازمان برابر مقررات قانونی.

ماده ٦: موضوع و هدف

سازمان با رعایت مقررات موضوعه نسبت به موارد ذیل اقدام می نماید.

١- احداث و تاسیس کارخانجات و کارگاه های تولیدی برای تامین نیازمندی های شهری از قبیل کارخانجات آسفالت، شن و ماسه، بتون آماده و قطعات پیش ساخته در ارتباط با موضوع و هدف سازمان.

٢- احداث ساختمان ها و تاسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرح ها و پروژه های مصوب شهرداری و نیز ارائه خدمات در زمینه فوق به صورت پیمانکاری.

٣- سرمایه گذاری و مشارکت با بانک ها و موسسات و اشخاص سرمایه گذار در امور مربوطه به طریقی که برای سازمان تامین منافع نماید.

٤- خرید و فروش و اجاره و استیجاره اموال منقول و غیر منقول درامور مربوط

تبصره: در استفاده از تولیدات و خدمات سازمان سایر شهرداریها نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در شرایط مساوی حق تقدم خواهند داشت.

 

فصل دوم: سرمایه سازمان

ماده ٧: سرمایه

سرمایه نقدی سازمان عبارتست از مبلغ دویست میلیون ریال وجه نقد که تمامی آن از محل اعتبارات شهرداری اصفهان به حساب بانکی سازمان نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی واریز می شود. سرمایه غیرنقدی سازمان عبارتست از اموال منقول و غیر منقول اعم از ماشین آلات و زمین و ساختمان و تاسیسات قابل استفاده می باشد که از طرف شهرداری با رعایت مقررات آئین نامه مالی شهرداریها و براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری که به تائید شورای اسلامی شهر و شورای سازمان می رسد با رعایت سایر مقررات موضوعه در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت. کل سرمایه متعلق به شهرداری اصفهان بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد.

تبصره ١: شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه سرمایه فوق را با رعایت کامل مقررات مالی به سازمان تحویل نماید.

تبصره ٢: انتقال و واگذاری اموال سازمان تابع آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان در نهایت قانون شهرداری می باشد.

تبصره ٣: در صورت انحلال سازمان، کلیه دارائیها اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون و تعهدات به شهرداری اصفهان منتقل می گردد.

تبصره ٤: سازمان هر سال پنج (٥) الی ده (١۰) درصد سود ویژه خود را تا استهلاک سرمایه تودیع شده موضوع ماده ٧  اساسنامه به حساب شهرداری اصفهان واریز خواهد نمود.

تبصره ٥: اعضای شورا نمایندگان قانونی سرمایه شهرداری در سازمان بوده و به همراه اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل در حدود وظایف و اختیاراتی که در این اساسنامه دارند امین سرمایه و اموال و دارائی سازمان می باشند.

 

فصل سوم: ارکان سازمان

ماده ٨: ارکان سازمان عبارتند از:

الف – شورای سازمان

ب: هیات مدیره

ج- مدیر عامل

د: حسابرس (بازرس)

ماده ٩: شورای سازمان که منبعد شورا نامیده خواهد شد و مرکب خواهد بود:

الف- شهردار به عنوان ریاست شورا

ب: معاون امور عمرانی و شهرسازی (در صورت عدم وجود معاون خدمات شهری شهرداری)

ج: یک نفر کارشناس به انتخاب شهردار و تائید شورای اسلامی شهر اصفهان

د: دو نفر کارشناس به انتخاب استاندار با هماهنگی وزارت کشور

تبصره: تغییر کارشناس معرفی شده توسط شهردار با تائید شورای اسلامی شهر ممکن خواهد بود. همچنین تعیین و تغییر کارشناسان موضوع بند ((د)) این ماده در هر مقطعی با رعایت بند ((د)) ممکن خواهد بود.

ماده ١۰: تشکیل جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصمیم

جلسات شورا بطور معمول سالی دو بار در تیرماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و دیگری در بهمن ماه برای تصویب برنامه و بودجه سال آینده و برنامه های میان مدت و دراز مدت سازمان و انجام سایر وظایف به دعوت رئیس شورا در محل شورا تشکیل می شود.

تبصره ١: جلسات شورا خارج از مواعد مذکور در ماده ١۰ بنا به تقاضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره یا حسابرس (بازرس) و یا دو نفر از اعضای شورا تشکیل خواهد شد.

تبصره ٢: دستور جلسات شورا به صورت فوق العاده را رئیس شورا براساس پیشنهاد متقاضی تهیه می نماید.

تبصره ٣: دعوت از شورا با ذکر تاریخ و محل و زمان تشکیل آن و موضوع دستور جلسه حداقل هفت روز قبل از تشکیل جلسه شورا بوسیله دعوتنامه کتبی از اعضاء توسط رئیس شورا به عمل خواهد آمد.

ماده ١١: جلسات شورا با حضور کل اعضاء رسمیت می یابد و چنانچه در نوبت اول کل اعضاء حضور بهم نرسانند در نوبت دوم که حداکثر ظرف ١٥ روز آینده خواهد بود با حضور حداقل سه نفر تشکیل خواهد گردید.

تبصره: تصمیمات شورا به اتفاق آراء و یا با اکثریت سه رای موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یکی از آن سه نفر باشد. نظرات و دلائل مخالفین می بایستی کتباً و مستدلاً در صورتجلسه قید شود و متن آن نیز در دفتر مخصوصی (که توسط شورا برگ شماری و نخ کشی و مهر سربی شده باشد و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت گردیده و به امضاء اعضاء رسیده است) درج شود.

ماده ١٢: وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل می باشد:

١- استماع گزارش سالانه هیات مدیره و حسابرس (بازرس) راجع به امور سازمان و تصویب آن.

٢- بررسی و تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت دارایی و دیون و عملیات سازمان براساس گزارش هیات مدیره و حسابرس (بازرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به آن ها.

٣- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه ریزی برای فعالیت های سال آتی و برنامه های میان مدت و دراز مدت سازمان.

٤- بررسی و تصویب بودجه و اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه، مصوبات شورای سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصویب به شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن جهت تصویب ارسال خواهد شد.

تبصره: شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن ظرف حداکثر ١٥ روز ازتاریخ دریافت بودجه، متمم، اصلاح و تفریغ بودجه را بررسی و تصویب خواهد کرد.

٥- بررسی و تائید تشکیلات اداری سازمان که توسط هیات مدیره تهیه و پیشنهاد می شود و اجرای آن پس از اعمال مفاد ماده ٥٤ قانون شهرداری و اخذ مصوبه وزارت کشور.

تبصره: با شروع بکار سازمان چنانچه در شهرداری برای انجام وظایف سازمان پست های مصوب وجود داشته باشد پست های مذکور و شاغلین آن ها تحت مدیریت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق و مزایای خود را دریافت خواهندکرد. بدیهی است چنانچه برای سازمان تشکیلات تفصیلی جداگانه ای براساس آئین نامه استخدامی شهرداریهای کشور تهیه شود شاغلین پست های مذکور در پست های جدید تطبیق خواهند یافت.

٦- آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان براساس مفاد اساسنامه سازمان و قانون شهرداری توسط هیات مدیره تهیه و به شورا پیشنهاد می شود که پس از موافقت شورا باتصویب وزارت کشور به مورد اجرا درخواهد آمد.

تبصره: تا زمانی که سازمان آئین نامه و معاملاتی خاصی نداشته باشد آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب ١٢/٤/٤٦ و اصلاحیه های بعدی آن با رعایت مفاد اساسنامه سازمان ملاک عمل خواهد بود که در این صورت بجای انجمن شهر و شهردار به ترتیب شورای سازمان و مدیر عامل جایگزین خواهند شد. شورای سازمان می تواند اختیارات خود را تا میزان معینی به هیات مدیره و مدیر عامل واگذار نماید.

٧- تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل وفق مقررات موضوعه، ضمناً شورا می تواند طرح پرداخت حقوق و مزایا به صورت کارانه را برای مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجراء گذارد.

٨- اتخاذ تصمیم در مورد ذخیره مالی سازمان پس از رسیدن به حد نصاب (یک پنجم) سرمایه به منظور استفاده فعال از ذخیره مذکور.

٩- انتخاب و تجدید انتخاب اعضاء انتخابی هیات مدیره و مدیر عامل از میان افراد معرفی شده توسط شهردار و همچنین تعیین میزان حق الجلسات اعضاء شورای سازمان و اعضای غیر موظف (پاره وقت)

هیأت مذکور بر اساس مقررات مربوطه ضمناً شورا می تواند برای اعضاء پاره وقت حق الزحمه و برای اعضاء تمام وقت هیأت مدیره حقوق و مزایا وفق مقررات مربوطه تعیین نماید یا پرداخت حقوق و مزایای اعضا موظف هیأت مدیره بصورت کارانه تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجراء گذارد.

تبصره: حداکثر میزان حق الجلسه اعضاء غیر تمام وقت ٤۰/١ حقوق و مزایای مدیر عامل برای هر جلسه خواهد بود.

١۰- انتخاب حسابرس (بازرس) و معرفی وی جهت صدور حکم از طریق استانداری به همراه فرم مشخصات حسابرس (بازرس) به وزارت کشور و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس) با رعایت مقررا ت مربوطه.

١١- تصویب دریافت وام و تعیین نحوه هزینه و بازپرداخت آن و نیز مصادیق وام که می بایستی منطبق با موضوع و اهداف سازمان باشد.

١٢- اجازه مشارکت و سرمایه گذاری با بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات مربوطه و در قالب موضوع و در قالب موضوع اهداف سازمان

١٣- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیر عامل یا پیشنهاددهندگان تشکیل شورا در دستور جلسه قرار گرفته و در قالب مفاد اساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت

١٤- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن برای تصویب وزارت کشور

١٥- اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور است. بدیهی است شورا نیز می تواند اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه را به وزارت کشور پیشنهاد نماید.

١٦- پیشنهاد انحلال سازمان جهت تائید به وزارت کشور

تبصره: در صورتیکه سازمان کارائی و بازدهی لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و یا موضوع ماده ٧ و تبصره یک آن در زمان مقرر و با رعایت مقررات مربوطه محقق نشده باشد و وزارت کشور عندالاقتضاء و پس از بررسی های لازم رأساً (بدون پیشنهاد شورا) نسبت به انحلال سازمان تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود.

١٧- بررسی و تصویب کلیه آئین نامه های داخلی و دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز پیشنهادی هیأت مدیره (بجز آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان برابر مفاد بند ٦ ماده ١٢ عملی خواهد شد) با رعایت مقررات ذیربط و دستورالعمل ها ی وزارت کشور و اصلاح و تغییرات آن ها.

١٨- تصمیم گیری در مورد دعاوی از طریق مصالحه و یا ارجاع امر به مقامات ذیصلاح و تعیین داور با رعایت مقررات مربوطه

١٩- نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیر عامل و هیأت مدیره

٢۰- تصویب قبول هدایا و اعانات و کمکها بنام سازمان

ماده ١: هیأت مدیره سازمان مرکب از ٣ عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می باشند که عبارتند از:

١- معاون امور عمرانی و شهرسازی اصفهان به عنوان عضو اصلی ثابت که ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت. (در صورت عدم وجود پست مذکور معاون شهردار)

٢- دو نفر کارشناس خبره و آگاه به مسائل از بین کسانیکه تحصیلات عالیه در رشته مربوطه داشته و دارای حداقل ٥ سال تجربه عملی باشند به عنوان عضو اصلی و یک نفر نیز که دارای شرایط فوق باشد به عنوان عضو علی البدل با معرفی شهردار، توسط شورا و حکم رئیس شورا برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و تمدید انتخاب آن ها برای دوره های بعد بلامانع است.

تبصره: چنانچه هر یک از اعضاء هیأت مدیره در انجام وظایفی که طبق مفاد اساسنامه عهده دار می باشند قصور ورزد، شورا می تواند با توجه به موارد ذیل پس از استیضاح نسبت به عزل وی اقدام کند.

١- چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی به عملکرد هیأت مدیره ایرادی داشته و یا آن را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورا منعکس می نماید، رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز بعد از دریافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتیجه را مستدلاً اعم از آنکه منجر به ابقاء یا عزل عضو هیأت مدیره شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید.

٢- چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء شورا نسبت به عملکرد هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل یا عملیات سازمان اعتراض یا ایراداتی داشته باشند می بایستی کتباً به رئیس شورا گزارش دهند و رئیس شورا می بایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی، جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود. رئیس شورا موظف است مطالب مذکور را به عضو هیأت مدیره که مورد استیضاح قرار گرفته ابلاغ نماید. فرد مورد نظر مکلف است در اولین جلسه شورا که توسط رئیس شورا تعیین می شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نماید. چنانچه شورا به عضو هیأت مدیره (فرد استیضاح شده) رأی عدم اعتماد دهد بلافاصله از سمت خود عزل می شود. چنانچه عضو استیضاح شده هیأت مدیره رئیس هیأت مدیره باشد که ضمناً معاونت امور عمرانی و شهرسازی شهرداری را به عهده دارد (در صورت داشتن پست مذکور) جلسه شورا با حضور بدون حق رأی وی تشکیل خواهد شد. در این صورت تصمیمات به اتفاق آراء یا اکثریت سه رأی مشروط بر آنکه یکی از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رأی بر عدم اعتماد باشد رئیس هیأت مدیره علاوه بر، برکناری از ریاست هیأت مدیره با ذکر تخلفات به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهد شد. بدیهی است تا تعیین جانشین وی یکی از معاونت های شهرداری با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا به عهده دار وظائف معاون مذکور در شورا و هیأت مدیره خواهد شد. صورتجلسه شورا مبنی بر استیضاح رئیس هیأت مدیره و رأی عدم اعتماد با ذکر دلائل و مستندات می بایستی بلافاصله توسط رئیس شورا (شهردار) به وزارت کشور (اداره کل امور شهرداری ها) ارسال گردد.

٣- هر یک از اعضاء هیأت مدیره موضوع بند ٢ ماده ١٣ می تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا برساند. رئیس شورا با استعفاء مخالفت کند و عضو مذکور نیز می تواند بعد از یک ماه از تاریخ اعلان، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت دو ماهه اعلام دارد و رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز نسبت به تشکیل شورای فوق العاده اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جایگزین را معرفی کند. شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفی، نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام کند.

ماده ١٤: اعضاء انتخابی هیأت مدیره ممکن است با تشخیص شورا بطور تمام وقت مشغول خدمت باشد و در صورت تمام وقت بودن مسئولیت اداره و سرپرستی یکی از واحدهای اصلی و اساسی سازمان از طرف مدیر عامل به عهده هر یک از آن ها محول خواهد شد. اعضاء تمام وقت حق اشتغال به هیچ نوع کاری را در خارج از سازمان غیر از کارهای آموزشی آن هم با موافقت شورا نخواهند داشت.

ماده ١٥: اعضای شورای سازمان و هیأت مدیره و مدیر عامل حق ندارند در معاملاتی که با سازمان یا به حساب سازمان صورت می گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نموده یا سهیم شوند و همچنین مراعات مفاد ماده ١٢٩ قانون تجارت و منع مداخل کارمندان دولت در معاملات الزامی است.

ماده ١٦: طرز تشکیل جلسات هیأت مدیره

تشکیل جلسات هیأت مدیره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت کتبی رئیس هیأت مدیره خواهد بود که از اعضاء اصلی و علی البدل بعمل می آید و عضو علی البدل می بایستی در کلیه جلسات حضور یابد و در صورتیکه یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره در جلسه شرکت نکند عضو علی البدل بجای عضو اصلی غائب رأی خواهد داد. جلسات هیأت مدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل می گردد و مصوبات به اتفاق آراء یا با اکثریت دو رأی وقتی معتبر خواهد بود که رئیس هیأت مدیره یکی از دو نفر باشد و در صورتیکه یک نفر از اعضاء رأی مخالف داشته باشد می بایستی مراتب ر ا به صورت مستدل در صورتجلسه ذکر نماید. صورتجلسه هیأت مدیره در دفتر صورتجلسات که توسط شورا امضاء و شماره گذاری و نخ کشی و مهر سربی شده است ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسید.

تبصره ١: موضوعی که یکبار با آن مخالفت شده باشد و به دلیل عدم کسب آراء موافق به تصویب نرسیده است نباید بدون حضور مخالفین مجدداً مطرح شود مگر آنکه مخالفین مستعفی یا برکنار شده باشند که در اینصورت جهت اطلاع اعضاء جدید از دلائل مخالفین، نظریه مخالف می بایستی در جلسه قرائت گردد.

تبصره ٢: جلسات هیأت مدیره حداقل هر هفته یکبار در روز و ساعت معین در محل سازمان تشکیل می شود و چنانچه جلسه فوق العاده ضرورت یابد با درخواست کتبی مدیر عامل یا اعضای هیأت مدیره با دعوت رئیس هیأت مدیره تشکیل خواهد شد.

تبصره ٣: چنانچه هر یک از اعضاء هیأت مدیره سه مرتبه بدون عذر موجه یا سه ماه متوالی با عذر موجه در جلسه شرکت نکند بخودی خود مستعفی شناخته خواهد شد.

تبصره ٤: هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره منفرداً مجاز به انجام اموری به نام سازمان نخواهند بود مگر به موجب تصویب هیأت مدیره

تبصره ٥: مدیر عامل چنانچه عضو هیأت مدیره نباشد نیز موظف به حضور در کلیه جلسات هیأت مدیره است و می تواند نظرات خود را نسبت به امور فنی، مالی و اداری ابراز نماید ولی حق رأی ندارد مگر آنکه در معذوریت، مرخصی و یا مأموریت باشد که در این صورت جانشین وی که برابر مفاد تبصره بند ١٣ ماده ٢٣ اساسنامه تعیین شده در جلسات بدون رأی حضور نخواهد یافت.

ماده ١٧: وظایف و اختیارت هیأت مدیره

هیأت مدیره دارای اختیارات ذکر شده در این اساسنامه و یا تفویض شده از طرف شورای سازمان برای اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان می باشد مگر در مواردی که اخذ تصمیم درباره آن ها طبق اساسنامه در صلاحیت شورا و یا مدیر عامل باشد.

هیأت مدیره از جمله دارای وظایف و ا ختیارات زیر است:

١- بررسی بودجه و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه پیشنهادی مدیر عامل و ارائه به شورا جهت تصویب

٢- بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و سایر گزارشات مالی و عملیاتی تسلیمی مدیر عامل و پیشنهاد آن به شورا

٣- تهیه و تنظیم آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان و پیشنهاد آن به شورا و نظارت بر اجرای آن پس از موافقت شورا و تصویب وزارت کشور و نیز بررسی و پیشنهاد آئین نامه های داخلی و دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز سازمان پیشنهادی مدیر عامل به شورا و نظارت بر اجرای آن ها پس از تصویب

٤- پیشنهاد تشکیلات اداری سازمان و واحدهای تابعه متناسب با نیاز و حجم کار و درآمد و برنامه سالانه سازمان جهت بررسی و اقدامات بعدی به شورا

٥- رسیدگی و تصویب معاملات در مواردی که طبق آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان به عهده هیأت مدیره است و نظارت و اجرای آن

٦- بررسی و پیشنهاد معاملات و سفارش های خرید و فروش داخلی و خارجی به شورا

٧- بررسی و پیشنهاد اخذ وام با تعیین نحوه هزینه و استهلاک آن و مشارکت سازمان با بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز به شورا در قالب اهداف و موضوع سازمان و رعایت مقررات موضوعه

٨- بررسی و تصویب کلیه قراردادهایی که با افراد حقیقی و حقوقی منعقد خواهد شد با رعایت مقررات موضوعه

٩- نظارت در حفظ و نگهداری دارائی و سرمایه و اموال سازمان

١۰- بررسی و پیشنهاد تجدید نظر در برنامه ها و طرحهای جامع و کلی و اجرائی سازمان به شورا و نظارت و مراقبت در انجام طرح های مصوب

١١- نظارت بر حسن اجرای وظائف مدیر عامل

١٢- تصویب پاداش و برقراری حقوق و مزایای افرادی که به خدمت سازمان پذیرفته می شوند با رعایت مقررات مربوطه

١٣- بررسی و اظهار نظر و تصویب سایر پیشنهادات و اموری که از طرف مدیر عامل در قالب وظائف پیشنهاد می گردد.

١٤- افتتاح حساب درآمد و هزینه و سایر حساب های مورد نیاز در بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز، با اطلاع شورا و با رعایت مقررات قانونی و آئین نامه مالی و معاملاتی

ماده ١٨: چنانچه اعضای هیأت مدیره در مورد تصمیمات و مسائل مالی و حتی اداری سازمان اختلاف نظر داشته باشد می بایستی مراتب را کتباً به شورا اعلام نموده و تصمیمات شورا که با رعایت مفاد اساسنامه اتخاذ می شود نسبت به مسائل مربوط نافذ می باشد.

ماده ١٩: هیأت مدیره در حدود مصوبات شورا در کلیه محاکم و مراجع اعم از قضائی و دارای نماینده تام الاختیار سازمان بوده و دارای کلیه اختیارات مندرج در مواد ٦٢ و ٦٣ قانون آئین دادرسی مدنی با حق صلح و سازش خواهد بود هیأت مدیره در امور مذکور رأساً یا با انتخاب وکیل یا تفویض اختیار به مدیر عامل و عنداللزوم با تفویض حق انتخاب وکیل با حق توکیل به مدیر عامل اقدام خواهند کرد.

ماده ٢۰: هیأت مدیره می تواند در حدود اساسنامه وآئین نامه های مربوطه قسمتی از اختیارات خود را با جلب نظر شورا با حفظ مسئولیت خود به مدیر عامل تفویض نماید.

تبصره: مديرعامل موظف مي باشد كه گزارش عمليات اجرايي در حدود اختيارات تفويضي ماده فوق را همه ماهه به هيات مديره تسليم نمايد.

ماده ٢١: غیر از مدیر عامل و اعضاء انتخابی تمام وقت (اعضاء موظف) هیأت مدیره که از سازمان حقوق و مزایای ماهانه دریافت خواهند کرد، دیگر اعضای هیأت مدیره در ازای شرکت در جلسات غیر از حق الزحمه (کارانه) و یا حق الجلسه ای که از طرف شورا تعیین می گردد وجهی دریافت نخواهند کرد بهرحال به هر نفر بیش از شش جلسه در ماه حق الجلسه پرداخت نخواهد شد.

ماده ٢٢: مدیر عامل

مدیر عامل سازمان از افراد ذیصلاحیت که علاوه بر داشتن مدارک علمی و تخصصی (حداقل لیسانس) دارای تجربیات کافی در مسائل مربوط باشد برای خدمت تمام وقت از بین اعضاء انتخابی (اعم از اصلی یا علی البدل) هیأت مدیره و یا خارج از سازمان (مشروط به داشتن شرایط حداقل مشابه اعضاء انتخابی) برای مدت سه سال با تصویب شورا و حکم رئیس شورا منصوب می گردد.

الف: رئیس شورا، مدیر عامل را به وزارت کشور معرفی و مدیر عامل بلافاصله پس از معرفی شروع به کار می کند: مشخصات کامل مدیر عامل می بایستی همراه با فرم معرفی نامه به وزارت کشور اعلان شود.

ب: تجدید انتخاب مدیر عامل بلامانع است و تا تعیین مدیر عامل جدید، مدیر عامل قبلی وظایف مربوطه را انجام خواهد داد.

تبصره: دوره خدمت مدیر عامل در موارد ذیل خاتمه می پذیرد:

چنانچه هر یک از اعضاء هیأت مدیره سازمان به عملکرد مدیر علما ایراد و یا اعتراضی داشته باشند می بایستی مطلب را کتباً به مدیر عامل و همچنین به رئیس هیأت مدیره تسلیم دارند و رئیس هیأت مدیره می بایستی موضوع را در اولین جلسه هیأت مدیره که با حضور مدیر عامل تشکیل می شود مطرح نماید. مدیر عامل پاسخ خواهد داد و در صورتیکه عضو معترض قانع نشده باشد سوأل خود را کتباً به شورا ارسال خواهد داشت در این صورت و همچنین در صورتیکه هر یک از اعضا شورا به عملکرد مدیر عامل اعتراض داشته باشند، رئیس شورا می بایستی براساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی و همچنین براساس نظرات اعلامی وزارت کشور جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود. در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی. خاتمه مدتی که برای آن دوره انتخاب شده است. چنانچه فاقد هریک از شرایط مربوط به انتخاب مدیر عامل باشد. استعفاء یا فوت

تبصره: در مورد فوت مدیر عامل، حسب اعلام هیأت مدیره یکی از مدیران یا مسئولان سازمان با انتخاب رئیس شورا وظایف مدیر عامل را حداکثر به مدت یک ماه عهده دار خواهد بود.

ماده ٢٣: وظایف و اختیارات مدیر عامل

مدیر عامل بالاترین مقام اداری  و اجرایی سازمان است که در کلیه واحد های تابعه سازمان سرپرستی و نظارت داشته و مسئول حسن جریان امور و منافع و سرمایه و اموال و دارائی سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هیأت مدیره می باشد و در مقابل این دو مرجع مسئول خواهد بود.

مدیر عامل از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر است:

١- اجرای مصوبات شورای سازمان و هیأت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن.

 ٢- اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور سازمان و حفاظت اموال و دارائی های آن.

٣- همکاری با هیأت مدیره در تهیه طرح تشکیلات اداری سازمان، آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه های داخلی سازمان و یا پیشنهاد اصلاح و تغییرات درآن به هیات مدیره.

٤- پیشنهاد استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان براساس تشکیلات مصوب و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایا و پاداش پرسنل به هیأت مدیره وفق مقررات و آیین نامه های مالی و اداری و استخدامی سازمان.

تبصره: امور اداری سازمان توسط اشخاص حقیقی منحصراً در قالب قراردادهای پیمانکاری که با آن ها منعقد می شود با ذکر کارهای معین یا زمان مشخص و براساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام می شود بطوریکه هیچگونه تعهد استخدامی برای سازمان ایجاد نشده و کلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی به عهده پیمانکار می باشد. بدیهی است که سازمان می تواند از خدمت کارکنان دیگر سازمان ها که برابر مقررات می توانند به سازمان مامور خدمت شوند و به صورت مامور استفاده نماید. استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان اعم از کارگری وکارمندی به تعداد محدود و صرفاً براساس پست های مصوب سازمان تفصیلی که پس از تائید شورای سازمان به تصویب وزارت کشور خواهد شد مشمول مقررات آیین نامه استخدامی شهرداریهای سراسر کشور مصوب ١٣/۰٢/٦٨ خواهد بود.

٥- تقسیم کار صحیح  بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه و اتخاذ تصمیمات انضباطی درباره کارکنان سازمان براساس مقررات ممنوعه.

٦- تهیه و تنظیم بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه جهت تسلیم به هیأت مدیره.

٧- نصب و عزل کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات بر طبق مقررات استخدامی و خلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان را به عهده دارند.

٨- تهیه وتنظيم ترازنامه  و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی و عملیاتی سازمان جهت بررسی و طرح در هیأت مدیره جهت تسلیم به شورا.

٩- انجام کلیه معاملات و انعقاد و مبادله قراردادهای مالی و فنی مصوب هیأت مدیره و با رعایت مقررات آیین نامه های مالی و معاملاتی مصوب شورا.

١۰- امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی تعهد آور، قبولی، تعهد، ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره، تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول سازمان در برابر دیون، اجرای اسناد لازم الاجرا برحسب مورد باتفاق معاون اداری و مالی سازمان یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر سازمان براساس مقررات مفاد اساسنامه.

تبصره: معاون اداری مالی به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و زیر نظر مدیر عامل بارعایت صرفه و صلاح سازمان و مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مصوب انجام وظیفه نموده و بردرآمد و هزینه سازمان نظارت مستقیم داشته و نسبت به تنظیم دفاتر قانونی براساس روش دفتر داری دوطرفه و ثبت حساب ها اقدام و نظارت می نماید. مدیر عامل و معاون اداری مالی ذیحساب می باشند.

١١- مدیر عامل حافظ منافع سازمان بوده و نمایندگی هیأت مدیره را با رعایت مفاد ماده ١٧ اساسنامه خواهد داشت.

١٢- انجام سایر اموری که طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مصوب و یا بموجب تعهدات قانون تجارت صرفاً به عهده مدیر عامل است.

١٣- مدیر عامل می تواند با تصویب هیأت مدیره به منظور تسریع در امور جاری سازمان تمام و یا قسمتی از اختیارات تفویضی از سوی هیأت مدیره را به هر یک از مسئولان سازمان تفویض نماید. لیکن این تفویض اختیار رافع مسئولیت مدیر عامل نبوده و مسئولیت و حسن اداره امور و حفظ دارائی سازمان همچنان به عهده او خواهد بود.

تبصره: مدیر عامل موظف است مدت معذوریت و مرخصی و یا ماموریت به ترتیب فوق عضو جانشین معین کند.

  ۱۴- مدیر عامل هر ۶ ماه یکبار موظف به تهیه و تصویب صورتهای مالی و دارایی و دیون سازمان و ارائه آن ها به هیأت مدیره می باشد.

    ۱۵-  نمایندگی سازمان در برابر ادارات موسسات دولتی و خصوصی

ماده ۲۴: مسئولیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر سازمان علاوه بر مسئولیت های مصرح در اساسنامه مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

 

فصل چهارم: حسابرس (بازرس)

ماده ۲۵: شورای سازمان مکلف است یک شخص حقیقی یا تحصیلات لیسانس حسابداری یا حسابرسی یا مدیریت بازرگانی اقتصاد و یا یک شخص حقوقی متخصص در رشته مالی را به عنوان حسابرس (بازرس) برای مدت یک سال انتخاب از طریق استانداری جهت صدور حکم به وزارت کشور معرفی نماید انتخاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع می باشد.

در انتخاب بازرس رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت الزامی است.

ماده ۲۶:  وظایف حسابرس (بازرس)

١- هدایت و راهنمایی سازمان در امور مالی و رعایت اصول و رویه های اجرایی در مدیریت مالی و حسابداری به منظور حداکثر بهره‌برداری از اختیارات و امکانات.

٢- نظارت بر مسائل مربوط به عملیات اجرای صحیح مقررات مندرج در اساسنامه و آیین نامه های مربوطه و بودجه مصوبه سازمان.

٣- مراقبت در تطبیق عملیات سازمان با قوانین و آیین نامه ها و هدف ها و اعتبارات سازمان.

 ٤- رسیدگی به کلیه اسناد و هزینه ها و اسناد مالی و اوراق و دفاتر سازمان و نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و اجرای صحیح مقررات مندرج در اساسنامه و آیین نامه های مربوطه با توجه به بودجه مصوبه سازمان و تسليمگزارشات ماهانه به مدیرعامل و رییس هیأت مدیره و در صورت لزوم به رئیس شورای سازمان و شهردار همراه با اظهار نظر صریح.

 ٥- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر گزارشات سالانه سازمان و امضای آن‌ها و تسلیم آن ۱۵ روز قبل از تشکیل جلسه شورا به رئیس شورا و رئیس هیأت مدیره.

٦- رسیدگی به حساب های سازمان هر ماه یک بار و ارسال نسخه ای از نتیجه بررسی جهت اطلاع و اقدام لازم به مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره.

٧-  همکاری با بازرسان و حسابرسان وزارت کشور و ارسال نسخه ای از گزارشات خود راجع به امور سازمان به وزارت کشور.

تبصره ۱: چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی عملیات هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورای سازمان منعکس می‌نماید. رئیس شورا موظف است حداکثر به فاصله ۱۵ روز از دریافت نامه نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و در نتیجه را مستدلا اعم ازآنکه منجر به ابقا و یا عزل عضو هیئت مدیره و یا مدیر عامل شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید. بدیهی است نظر واصله از وزارت کشور ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند هر موقع و هر نوع توضیح شفاهی یا کتبی و یا هرگونه مدارک و اوراقی را که حسابرس (بازرس) سازمان و یا بازرسان و حسابرسان وزارت کشور بخواهند بلافاصله در اختیار آن ها بگذارند بازرسی و مطالبه اسناد و مدارک باید به نحوی باشد که به امور جاری سازمان لطمه وارد نسازد.

٨- رسیدگی به هرگونه اقدامات مالی سازمان به منظور حصول اطمینان از اینکه درآمد به طور صحیح وصول و هزینه ها با رعایت مقررات بودجه مصوبه و صرفه و صلاح سازمان انجام خواهد گرفت.

٩-  بررسی و اظهار نظر نسبت به بودجه های پیشنهادی به شورا در هر دوره مالی و ارسال نسخه ای از گزارشات خود راجع به امور سازمان به وزارت کشور.

١۰-  چنانچه حسابرس (بازرس) برای انجام وظایف خود رسیدگی به امور سازمان یا اسناد مالی و دفاتر سازمان را لازم بداند با توجیه کافی برای انجام آن ها از متخصصین مربوط در حد اعتبارات مصوب دعوت به همکاری می نماید.

١١-  گزارش هرگونه ابهام یا ایراد در حساب ها یا روش های مالی و عملیاتی سازمان به طور کتبی به شورای سازمان و اعلام مواردی که نیاز به طرح در شورای سازمان ندارد به هیأت مدیره و مدیرعامل جهت اصلاح.

١٢- انجام سایر اموری که در اساسنامه به عهده حسابرس (بازرس) محول شده است.

 تبصره: حسابرس (بازرس) حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملاتی سازمان را ندارد ولی می تواند نظرات خود را کتباً به مدیرعامل هیأت مدیره و شورای سازمان ابلاغ نماید.

١٣- تصمیمات و اقدامات حسابرس (بازرس) بایستی در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضا شود شورا و هیأت مدیره سازمان در مواقع لزوم می تواند حسابرس (بازرس) را دعوت نماید تا برای بررسی مسائل با آنان تشکیل جلسه دهد.

 ١٤- سایر وظایف و اختیارات و مسئولیت های حسابرس (بازرس) به نحوی است که در قانون تجارت مقرر گردیده است.

ماده ۲۷: در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط حسابرس بازرس جهت انجام وظیفه محوله شورای سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده ۲۵ اقدام خواهد کرد.

 

فصل پنجم: مقررات مختلف

ماده ۲۸: سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود استثنائا‌‍‌ اولین سال مالی از تاریخ تأسیس تا پایان اسفند همان سال می باشد.

ماده ۲۹: هیأت مدیره موظف از همه ساله ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه سازمان را تهیه و یک نسخه از آن را همراه با گزارش عملکرد تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد برای رسیدگی به حسابرس و ناظر قانونی تسلیم نماید.

تبصره: شورای سازمان جهت رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر صورت های مالی بایستی حداکثر تا اول تیر ماه هر سال به درخواست رئیس هیأت مدیره از طرف رئیس شورا دعوت و تشکیل جلسه دهد و حداکثر تا آخر تیرماه شورا موظف است نظریه قطعی خود را برای تصویب شورای اسلامی شهر اعلام نماید.

ماده ۳۰: برنامه کار و بودجه سال آتی سازمان باید حداکثر تا پانزدهم دی ماه هر سال برای بررسی و تصویب هیأت مدیره توسط مدیر عامل ارائه و تا آخر دی ماه برای تصویب نهایی به شورای سازمان تسلیم شود و شورای سازمان رسیدگی به بودجه را حداکثر تا پانزدهم بهمن همان سال خاتمه خواهد داد.

تبصره: دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و هزینه‌های پرداخت نشده و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تخصیص یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۳۱: کلیه درآمدهای سازمان در حسابی نزد بانک ملی شعبه مرکزی اصفهان واریز خواهد شد با این قصد که برداشت از این حساب صرفاً جهت واریز به حساب هزینه‌ها که جداگانه نزد همین بانک یا شعبات آن با اطلاع شورای سازمان افتتاح می‌شود با صدور چک و با امضای مدیر عامل و معاون اداری و مالی مقدور خواهد بود.

تبصره: افتتاح و مسدود نمودن حساب در شعب بانک ملی ایران توسط دارندگان امضا با تصویب هیأت مدیره و معرفی رئیس هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۳۲: کلیه مکاتبات سازمان با امضای مدیرعامل سازمان و در غیاب او به امضای جانشین وی که  با اطلاع هیأت مدیره تعیین می‌شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده ۳۳: تعیین میزان ذخیره مالی که نبایستی کمتر از ۵ درصد سود ویژه نباشد به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای سازمان

ماده ۳۴: چنانچه مواردی در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس قانون شهرداری و قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری مربوطه با هماهنگی وزارت کشور عمل خواهد شد.

ماده ۳۵: هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود ویژه سازمان را تا رسیدن به یک دهم سرمایه ذخیره نماید تعیین میزان سایر ذخایر مالی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای سازمان خواهد بود.

ماده ۳۶: کلیه آگهی ها و اطلاعیه های سازمان در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار درج خواهد شد.

ماده ۳۷: دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومی و شهرداری بوده و متخلفین و طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

ماده ۳۸: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و عملکرد هیأت مدیره به منزله تسویه حساب مدیران برای آن دوره مالی خواهد بود.

ماده ۳۹: این اساسنامه در ۱۵ صفحه مشتمل بر پنج فصل و ۳۹ ماده و ۳۴ تبصره و ۸۷ بند در تاریخ ١٤/۰٨/٧٩  مستند به ماده ۸۴  قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱  قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/۳/٧٥ به تایید رسیده و مورد موافقت می باشد و کلیه صفحات آن با قید شماره و تاریخ و تصویب ممهور به مهر وزارت کشور و منقش به مهر برجسته اداره کل امور شهرداری ها می باشد.کد محتوا 30365

برچسب ها