اساسنامه سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

فصل اول: كليات

ماده ١:  نام سازمان

     سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان میباشد که اختصاراً در این اساسنامه  سازمان ناميده مي‌شود.

ماده ٢:  نوع سازمان

سازمان با رعایت بند ١٨ ماده ٥٥  قانون شهرداری و همچنین ماده ٧ آئین نامه اجرائی ماده ٣١  قانون نوسازی و عمران شهری و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ٢٨/٨/١٣٧۰ و بر اساس مفاد ماده ٨٤  قانون شهرداري و بند پانزده ماده هفتاد ويك قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/٧٥ تأسيس مي‌گردد و وابسته به شهرداری اصفهان می باشد که دارای شخصيت حقوقي مستقل بوده و مطابق مفاد مواد این اساسنامه و قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب سال ١٣٥٨ و قانون اصلاحی آن مصوب ٢۰/٥/١٣٧٢ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی مربوط مصوب ١/١١/١٣٧٤ هیئت وزیران طبق اصول بازرگانی و بصورت خودگردان و خود کفا اداره  می شود.

ماده ٣:  موضوع و اهداف سازمان

هدف از تشکیل سازمان ايجاد تسهيلات لازم در امر تهيه و توزيع ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي در جهت حمايت از توليدكنندگان (با اولويت فعاليت هاي كشاورزي) مي باشد تا بتواند مسير حركت محصولات مذكور را از توليد به توزيع با اصول صحيح هدايت نمايد و همچنين سامان دادن به مشاغل شهري با رعايت طرحهاي جامع، تفصيلي و مقررات موضوعه است. برای نیل به این اهداف سازمان موظف است عملیات زیر را با رعایت مقررات و قوانین مربوطه برنامه ریزی و اقدامات اجرایی لازم را انجام دهد.

احداث ميدان مركزي ميوه و تره بار به منظور تأمين تسهيلات لازم جهت معاملات ميوه و تره بار  و ايجاد رابطه سالم براي حفظ منافع مصرف كنندگان و توليدكنندگان فرآورده هاي كشاورزي و همچنين تغذيه بازارهاي روز ميوه و تره بار.

تبصره: با آغاز بهره برداري از ميدان مركزي ميوه و تره بار ، ميدانهاي موجود كه به كار عمده فروشي اشتغال دارند به تدريج با رعايت مقررات قانوني به ميدان مركزي هدايت خواهند شد.

ايجاد سردخانه ها و انبارهاي مورد نياز در محل هاي مناسب پس از كسب مجوز  از مراجع ذيربط و رعايت ساير مقررات مربوطه جهت تنظيم عرضه محصولات كشاورزي با مشاركت بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي و بانك ها. ايجاد و توسعه بازارهاي روز ميوه و تره بار جهت دسترسي آسان مصرف كنندگان در نقاط مختلف شهر با مشاركت بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي و همچنين ايجاد بازارهاي فروش موضعي و جايگاه هاي موقت براي عرضه محصولات در محلهاي مجاز مورد تأييد دوائر ذيربط و نيز گسترش ميدان مركزي و بازارهاي روز ميوه وتره بار پس از تأييد شوراي سازمان.

تبصره: تعيين حق بهره برداري و نحوه واگذاري فروشگاه ها و غرفه هاي ميادين ميوه و تره بار و مدت و نحوه استفاده از محل هاي مزبور بر اساس آئين نامه اجرائي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و عرضه و توزيع ميوه مصوب ١/١١/٧٤ هيأت وزيران و مفاد دستورالعمل شماره ٣٤/٣/١/١٥٩٦- ٩/٤/٧٥ وزارت كشور خواهد بود.

مطالعه و بررسي در مورد ايجاد صنايع و تأسيسات جنبي ميدان مركزي مانند كارخانجات توليد جعبه و بسته بندي و صنايع غذايي و غيره و ارائه اينگونه طرحها به بخش هاي ديگر جهت  سرمايه گذاري با رعايت مقررات قانوني. جلب نظر واحدهاي دولتي و بخش خصوصي و بانك ها و همكاري با تعاوني هاي مربوطه در امور كشاورزي و اشتراك مساعي با آنها در امر تهيه و توزيع محصولات. تعيين سياست هاي كلي در جهت اداره ميادين احداثي و نيز ميادين ميوه و تره بار و كنترل عرضه كالا و خدمات به قيمت مناسب براي مصرف كنندگان و استفاده كنندگان و تنظيم برنامه ها در عرضه محصولات و خدمات ضمن اخذ آمار و اطلاعات از كليه امور ميادين و نظارت كامل بر اداره آن ها. از آنجايي كه قيمت ميوه و تره بار، روز به روز و در مواردي ساعت به ساعت، قابل تغيير مي باشد، نقش عمده در قيمت ها را عرضه محصول به عهده دارد. بنابراين مسئوليت ارگان هاي مربوطه در اين مورد توجه به ميزان عرضه محصولات و كنترل قيمت ها مي باشد و در موارد خاصي كه نياز به تعيين نرخ باشد در درجه اول نرخ هاي اعلامي توسط متوليان قانوني لازم الاجرا است و در درجه دوم با رعايت ساير مقررات مربوطه، نرخ تعيين شده توسط مراجع ذيربط به عاملين اعلام و مسئولين ميدان بر حسن اجراي آن نظارت خواهند داشت و در صورت مشاهده تخلف مراتب به مراجع قانوني مربوطه اعلام خواهد شد. با توجه به قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري و بند ١٨ ماده ٥٥ قانون شهرداري و نيز بندهاي ١٩ و ٢٨ ماده ٧١ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/٧٥، سازماندهي مشاغل از طريق ايجاد و اداره ميدان هاي عمومي به منظور فراهم نمودن امكانات دسترسي سريعتر مردم به نيازمندي ها و مايحتاج عمومي، نظير ميدان ارزاق عمومي، ميدان ميوه و تره بار، ميدان فروش اتومبيل، ميدان خريد و فروش دام و نيز مشاغلي كه در اجراي بند ٢۰ ماده ٥٥ قانون شهرداري به تشخيص كميسيون موضوع بند مذكور (فارغ از مشاغل مزاحمي که سازمان حفاظت محيط زيست و ساير مراجع ذيربط با توجه به قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و آئين نامه اجرائي ماده ٦ قانون مذكور و نيز قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و ساير مقررات مربوط به عنوان مشاغل مزاحم مي شناسند) شناخته مي شود.

تبصره: سازمان در صورت درخواست سازمان حفاظت محيط زيست و تفويض اختيارات لازم از طرف سازمان مذكور مي تواند با تصويب شوراي سازمان در خصوص سامان دهي مشاغلي كه فعاليت آن ها در اثر اقدامات سازمان حفاظت محيط زيست تعطيل شده است، نيز اقدام نمايد.

حفظ و نگهداري و تعمير ساختمانها و تأسيسات و تجهيزات ميادين بر اساس آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان با رعايت ساير مقررات مربوطه.  مبادله اطلاعات و تجربيات حاصله با مراكز ذيربط و انجام امور كارشناسي و دادن و گرفتن خدمات مشاوره اي و طراحي در مواقع لازم در سطح كشور، با اعزام يا پذيرش كارشناسان ضمن كسب مجوز از شوراي سازمان. شناسائي و تملك اراضي و املاك مجاز جهت تأمين نيازهاي سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.

ماده ٤: مدت سازمان ازتاريخ تشكيل نامحدود است

ماده ٥: مركز سازمان و حدود عملیات آن

     مركز اصلي سازمان شهر اصفهان بوده و محدوده عمل آن محدوده قانونی و حریم شهر اصفهان می باشد (حداکثر تا حد نهایی طرح جامع)

 

 فصل دوم: سرمايه و منابع درآمد

ماده ٦: سرمايه

      سرمايه نقدي سازمان عبارتست از مبلغ يكصد ميليون ريال وجه نقد كه تمامي آن از محل اعتبارات شهرداري اصفهان به حساب بانكي سازمان نزد بانك‌ملی شعبه اصفهان واريز مي شود، سرمايه غير نقدي سازمان عبارتست از اموال منقول و غير منقول اعم از ماشين آلات و زمين و مستحدثات  و ملزومات قابل استفاده كه از طرف شهرداري اصفهان با رعايت مقررات و آئين نامه مالي شهرداري‌ها و براساس ارزيابي كارشناس رسمی دادگستری كه به تائيد شوراي سازمان مي‌رسد، با رعايت مقررات موضوعه در اختيار سازمان قرارخواهدگرفت.

 كل سرمايه سازمان متعلق به شهرداري اصفهان بوده و قابل انتقال به غير نمي باشد.

تبصره ١: شهرداري مكلف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين اساسنامه سرمايه   فوق رابا رعایت کامل مقررات مالی به سازمان تحويل نمايد.

تبصره ٢: انتقال و واگذاری اموال سازمان تابع آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان در نهایت قانون شهرداری است.

تبصره ٣: درصورت انحلال سازمان ، كليه دارايي‌ها اعم از منقول و غير منقول و مطالبات و ديون و تعهدات به شهرداري منتقل مي‌گردد.

تبصره ٤: در راستاي اجراي سياست خود كفائي و درصورت سود دهي سازمان مي تواند هر سال پنج (٥)  الي ده (١۰) درصد سود ويژه خود را بابت استهلاک بدهیهای خود به شهرداری به حساب شهرداري اصفهان واريز ‌نمايد.

تبصره ٥: اعضای شورا نمایندگان قانونی سرمایه سازمان بوده و به همراه اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل در حدود وظایف و اختیاراتی که در این اساسنامه دارند نسبت به سرمایه و اموال و دارائی سازمان امین محسوب می شوند.

ماده ٧:  منابع درآمد سازمان

     سازمان مي تواند جهت تقویت بنیه مالی خود از طرق زیر با رعایت مقررات موضوعه کسب در آمد کند.

 سازمان مجاز به عملیات مالی و بازرگانی در زمینه های مربوط به فعالیت های سازمان، اجاره و استیجاره، سرمایه گذاری و مشارکت با بانک ها و موسسات مجاز و استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت قانون تجارت و مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان و مفاد این اساسنامه می باشد.  درآمد ناشي از اجاره هاي كليه دكه ها و غرفه ها و مستحدثات سازمان و كليه اماكن مندرج در آئين نامه اجرائي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه    دریافت اعانات و هدایا با تصویب مصادیق آن به صورت مورد به مورد توسط شورای سازمان بر اساس دستور العمل های صادره از سوی وزارت کشور و رعایت مقررات مربوط. كسب ساير درآمدهاي مرتبط با اهداف سازمان.

ماده ٨: شهرداری اصفهان می تواند مادامیکه درآمد سازمان تکافوی تامین هزینه های آن را ننماید همه ساله مبالغی حداقل معادل رقم اعتباری سال قبل به عنوان کمک در بودجه عمومی شهرداری منظور و به حساب در آمد سازمان واریز نماید.

 

فصل سوم: اركان سازمان

ماده ٩: اركان سازمان عبارتند از:

الف: شوراي سازمان

ب:   هيئت مديره

ج :   مديرعامل

د:   حسابرس (بازرس)

ماده ١۰:  شوراي سازمان كه منبعد شورا ناميده خواهد شد مرکب خواهد بود از:

   الف:  شهردار به عنوان ریاست شورا

    ب:  معاون خدمات شهري شهرداري

    ج:  سه نفر كارشناس به پيشنهاد شهردار و تأييد استاندار

تبصره: تغییر کارشناسان معرفی شده توسط شهر دار با تایید استاندار ممکن خواهد بود.

ماده ١١: تشكيل جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصميم

    شورا بطور عادي سالي دو بار  يكي در تير ماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان  سال قبل و تفريغ بودجه و ديگري در بهمن ماه براي تصويب برنامه و بودجه سال آينده و انجام ساير وظايف ، به دعوت رئيس شورا در محل سازمان تشكيل خواهد شد.

تبصره ١: جلسات شورا خارج از مواعد مذکور در ماده ١١ بنا به تقاضاي مدير عامل و يا رئيس هيئت مديره يا حسابرس ( بازرس) ویا تقاضای دو نفر از اعضاي شورا تشكيل خواهد شد.

تبصره ٢: جلسات شورا با حضور کلیه اعضا رسمیت می یابد و چنانچه در نوبت اول کل اعضاء حضور به هم نرسانند در نوبت دوم که حداکثر ١٥ روز آینده خواهد بود با حضور حداقل سه نفر که یکی از سه نفر رئیس شورا می باشد تشکیل خواهد گردید.

تبصره ٣: دستور جلسات شورا را رئیس شورا بر اساس پیشنهاد متقاضی تعین می نماید.

تبصره ٤: دعوت از شورا با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و اعلام موضوع دستور جلسه حداقل هفت روز قبل از تشکیل جلسه به وسیله دعوت نامه کتبی از اعضاء توسط ریاست شورا به عمل خواهد آمد.

تبصره ٥ : تصمیمات شورا به اتفاق آرا یا با اکثریت سه رای موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یکی از آن سه نفر باشد. نظرات و دلائل مخالفین می بایستی کتباً و مستدلاً در صورتجلسه قید شود و متن آن نیز در دفتر مخصوصی (که توسط شورا برگ شماری و نخ کشی و مهر سربی شده باشد و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت گردیده و به امضاء رسیده است) درج شود.

ماده ١٢: وظايف و اختيارات شوراي سازمان

استماع گزارش سالانه هيئت مديره وحسابرس( بازرس) راجع به امور سازمان و تصويب آن. بررسي و تصويب ترازنامه، حساب سود و زيان و صورت دارايي و ديون و عمليات سازمان بر اساس گزارش هيئت مديره وحسابرس(بازرس) و اتخاذ تصميم نسبت به آن ها. بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه ریزی برای فعالیت های سال آتي و برنامه هاي ميان مدت و درازمدت سازمان. بررسي و تصويب بودجه، متمم و اصلاح و تفريغ بودجه، مصوبات شورای سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصویب به شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن جهت تصویب ارسال خواهد شد.    

تبصره: شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن ظرف حداکثر ١٥ روز از تاریخ دریافت بودجه، متمم، اصلاح و تفریغ بودجه را بررسی و تصویب خواهد کرد.

اتخاذ تصميم در مورد ميزان  ذخیره های مالی سازمان پس از رسیدن به حد نصاب (یک پنجم) سرمایه به منظور استفاده فعال از ذخیره مذکور. اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان و پیشنهاد آن تصویب به وزارت کشور. انتخاب حسابرس (بازرس) و معرفی وی جهت صدور حکم از طریق استانداری به همراه فرم مشخصات حسابرس (بازرس) به وزارت کشور و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس) با رعایت مقررات مربوطه. اجازه مشاركت و سرمايه گذاري با بانک ها و سایر موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات مربوطه و در قالب موضوع و اهداف سازمان. بررسی و تصویب کلیه آیین نامه های داخلی و دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز و پیشنهادی هیئت مدیره و مدیر عامل (بجز آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان که برابر بند ١٤ ماده ١٢ عمل خواهد شد) با رعایت مقررات ذیربط و دستورالعمل های وزارت کشور و اصلاح و تغییرات آن ها. تصویب قبول هدایا و اعانات وکمک ها به نام سازمان. تصمیم گیری در مورد دعاوی از طریق مصالحه و یا ارجاع امر به مقامات ذیصلاح و تعیین داور با رعایت مقررات موضوعه. تصویب دریافت وام و نحوه هزینه و باز پرداخت آن و نیز مصادیق وام که می بایستی منطبق با موضوع و اهداف سازمان باشد.  بررسي و تایید تشكيلات اداري سازمان و واحد های تابعه آن که توسط هیئت مدیره تهیه و پیشنهاد   می گردد و اجرای آن پس از اعمال مفاد ماده ٥٤ قانون شهرداری و اخذ مصوبه وزارت کشور.

تبصره: با شروع بکار سازمان چنانچه در شهرداری برای انجام وظایف سازمان پست های مصوب وجود داشته باشد پست های مذکور و شاغلین آن ها تحت مدیریت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق و مزایای خود را دریافت خواهند کرد. بدیهی است چنانچه برای سازمان تشکیلات تفصیلی جداگانه ای بر اساس آیین نامه استخدامی شهرداری های کشور تهیه شود شاغلین پست های مذکور در پست های جدید تطبیق خواهند یافت.

 آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان بر اساس مفاد اساسنامه سازمان و قانون شهرداری توسط هیئت مدیره تهیه و به شورا پیشنهاد می شود که پس از موافقت شورا با تصویب وزارت کشور به مورد اجرا در خواهد آمد.

تبصره: تا زمانی که سازمان آئين نامه مالي و معاملاتي خاصی نداشته باشد آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ١٢/۰٤/٤٦  و اصلاحيه هاي بعدي آن با رعايت مفاد اساسنامه سازمان ملاك عمل خواهد بود. در اين صورت به جاي انجمن شهر و شهردار به ترتيب شوراي سازمان  و مديرعامل جايگزين خواهند شد و شورا مي تواند اختيارات خود را تا ميزان معيني به هيئت مديره واگذار نمايد.

انتخاب و تجدید انتخاب اعضاء انتخابی هیئت مدیره و مدیر عامل از میان افراد معرفی شده با پیشنهاد رئیس شورا و همچنین تعیین میزان حق الجلسه اعضاءشورای سازمان و اعضاء غیر موظف هیئت مذکور بر اساس مقررات مربوطه، ضمنا ًشورا می تواند برای اعضاء پاره وقت حق الزحمه و برای اعضای تمام وقت هیئت مدیره حقوق و مزایا وفق مقررات مربوط تعیین نماید، یا پرداخت حقوق و مزایای اعضاء موظف هیئت مدیره را بصورت کارانه تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور مورد اجرا گذارد.

تبصره: حداکثر میزان حق الجلسه اعضاء غیر تمام وقت ١٤۰ حقوق و مزایای مدیر عامل برای هر جلسه خواهد بود.

پيشنهاد انحلال سازمان جهت  تأييد به وزارت كشور.

تبصره: در صورتی که سازمان کارائی و بازدهی لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد ویا موضوع ماده ٦ و تبصره یک آن در زمان مقرر و با رعایت مقررات مربوط محقق نشده باشد وزارت کشور عندالاقتضاء و ضمن بررسی های لازم راساً (بدون پیشنهاد شورا) نسبت به انحلال سازمان تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود.

اصلاح و تجدید نظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور است. بدیهی است شورا نیز می تواند اصلاح و تجدید نظر در مواد اساسنامه را به وزارت کشور پیشنهاد بنماید. تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل وفق مقررات موضوعه، ضمناً شورا می تواند طرح پرداخت حقوق و مزایا به صورت کارانه را برای مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجرا گذارد.  رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیر عامل یا پیشنهاد دهندگان تشکیل شورا در دستور جلسه قرار گرفته ودر قالب مفاد اساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت. نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیر عامل و هیئت مدیره.

ماده ١٣: تركيب هيئت مديره سازمان

‌     هيئت مديره سازمان مركب از سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل مي‌باشدكه عبارتند از:

الف: معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان به عنوان عضو اصلي وثابت که سمت  رئيس هيئت مديره را بعهده خواهد داشت.

 ب: دو نفر كارشناس خبره و آگاه به مسائل مربوط از بين کسانیکه علاوه بر داشتن مدارک علمی و تخصصي، تجربيات عملي مورد نياز سازمان را نیز دارا باشند با پيشنهاد شهردار و تصویب شورا و حكم  رئيس شورا منصوب خواهند شد.

تبصره ١: يك نفر عضو علي البدل نیزبرای هیئت مدیره به کیفیت مندرج در بند «ب» ماده فوق تعیین خواهد شد که در صورت غیبت عضو اصلی منتخب، انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره ٢: مدت مأموريت اعضای منتخب هيئت مديره چهار سال و تجديد انتخاب آنان بلامانع است.

تبصره ٣: ‌چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره در انجام وظایفی که طبق مفاد اساسنامه عهده دار می باشد قصور ورزد شورامی تواند با توجه به موارد ذیل پس از استیضاح نسبت به عزل وی اقدام کند.

چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی به عملکرد هیئت مدیره ایرادی داشته و یا آن را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورا منعکس می نماید،رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز بعد از دریافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتیجه را مستدلاً اعم از آن که منجر به ابقاء یا عزل عضو هیئت مدیره شودبلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید. چنانچه هریک از اعضای شورا نسبت به عملکرد هریک از اعضای هیئت مدیره سازمان اعتراضی داشته باشد می بایستی کتباً به رئیس شورا گزارش دهند و رئیس شورا می بایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی، جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود. رئیس شورا موظف است مطالب مذکور را به عضو هیئت مدیره که مورد استیضاح قرار گرفته ابلاغ نماید، فرد مورد نظر مکلف است در اولین جلسه شورا که توسط رئیس شورا تعیین میشود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نماید. چنانچه شورا به عضو هیئت مدیره (فرد استیضاح شده) رای عدم اعتماد دهد بلافاصـله از سمت خود عزل می شود.

چنانچه عضواستیضاح شده هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره باشد که ضمناً معاونت خدمات شهری شهرداری را به عهده دارد جلسه شورا با حضور بدون حق رای وی تشکیل خواهد شد، در این صورت تصمیمات به اتفاق آرا یا اکثریت سه رای مشروط بر آنکه یکی از آن سه نفر شهر دار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رای بر عدم اعتماد باشد رئیس هیئت مدیره علاوه بر، برکناری از ریاست هیئت مدیره با ذکر تخلفات به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهد شد. بدیهی است تا تعیین جانشین وی یکی دیگر از معاونت های شهرداری با انتخاب شهردار وبا اطلاع شورا عهده دار وظایف معاون مذکور در شهرداری و شورا و هیئت مدیره خواهد شد. صورتجلسه شورا مبنی بر استیضاح رئیس هیئت مدیره و رای عدم اعتماد با ذکر دلائل و مستندات می بایستی بلافاصله توسط رئیس شورا (شهردار) به وزارت کشور (اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها) ارسال گردد.

هر یک از اعضاءهیئت مدیره موضوع بند "ب" ماده ١٣ می تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا برساند رئیس شورا می تواند با استعفا مخالفت کند، و عضو مذکور نیز می تواند بعد از یک ماه از تاریخ اعلان، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت دوماهه اعلام دارد و رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز به تشکیل شورای فوق العاده اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جایگزین را معرفی کند، شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفی، نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام کند.

ماده ١٤: اعضاء انتخابي هيئت مديره ممکن است با تشخیص شورا و با رعایت مقررات مربوطه بطور تمام وقت یا نیمه وقت مشغول خدمت باشند و در صورت تمام وقت بودن مسئولیت اداره و سرپرستی یکی از واحدهای اصلی واساسی سازمان از طرف مدیر عامل بعهده هریک از آن ها  محول خواهد شد. اعضاءتمام وقت حق اشتغال به هیچ نوع کاری را در خارج از سازمان غیر از کارهای آموزشی آن هم با موافقت شورا نخواهد داشت.

ماده ١٥: اعضاي شوراي سازمان و هيئت مديره و مدير عامل حق ندارند در معاملاتي كه با سازمان يا به حساب سازمان صورت مي گيرد بطور مستقيم و يا غير مستقيم شركت نموده و يا سهيم شوند و همچنين رعایت مفاد ماده ١٢٩ قانون تجارت و قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات الزامي است.

ماده ١٦: طرز تشكيل جلسات هيئت مديره

     تشكيل جلسات هيئت مديره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت كتبي رئيس هيئت مديره خواهد بود كه از اعضاي اصلي و علي البدل به عمل مي آيد و عضو علي البدل مي‌بايستي در كليه جلسات حضور يابد و در صورتيكه يكي از اعضاء هيئت مديره در جلسه شركت نكند عضو علي‌البدل بجاي عضو اصلي غايب رأي خواهد داد.

تبصره ١: جلسات هيئت مديره با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و كليه تصميمات به اتفاق آراء يا با اكثريت دو رأي موافق وقتي معتبر خواهد بود كه رئيس هيئت مديره يكي از آن دو نفر باشد و درصورتيكه هر يك از اعضاء رأي مخالف داشته باشد بايستي مراتب را بصورت مستدل در صورتجلسه ذكر نمايند. صورتجلسه هيئت مديره در دفتر صورتجلسات كه توسط شورا امضاء‌ و شماره گذاري و نخ‌كشي و مهرسربي شده است ثبت و به امضاء اعضاء ‌خواهد رسيد.

تبصره ٢: موضوعي كه يكبار با آن مخالفت شده باشد و بدليل عدم كسب آراء موافق به تصويب نرسيده است نبايد بدون حضور مخالفين مجدداً مطرح شود مگر آنكه مخالفين مستعفي يا بركنار شده باشند.که در این صورت جهت اطلاع اعضای جدید از دلایل مخالفین، نظریه مخالف میبایستی در جلسه قرائت گردد. 

تبصره ٣: مديرعـامل چنانچه عضو هيئت مديره نباشد نیز موظـف به حضـــور در کلیه جلسـات هيئت مديره است و می تواند نظرات خود را نسبت به امور فنی، مالی، اداری ابراز نماید ولی حق رای ندارد مگر آنکه در معذوریت، مرخصي و يا مأموريت باشد در اين صورت جانشين وي كه برابر تبصره بند ٩ ماده ٢١  اساسنامه تعيين شده است در جلسات بدون حق رأي حضور خواهد يافت.

تبصره ٤: چنانچه هريك از اعضاء هيئت مديره سه مرتبه بدون عذر موجه يا سه ماه متوالي با عذر موجه در جلسه شركت نكند بخودي خود مستعفي شناخته خواهد شد.

تبصره ٥: جلسات هیئت مدیره حداقل هر هفته یک بار در روز و ساعت معین در مرکز اصلی سازمان تشکیل می شود و چنانچه جلسه فوق العاده ضروری باشد با درخواست کتبی مدیر عامل و یا اعضای هیئت مدیره و با دعوت رئیس هیئت مدیره تشکیل می گردد.

تبصره ٦: هیچ یک از اعضای هیئت مدیره منفرداً مجاز به انجام اموری به نام سازمان نخواهند بود مگر به موجب تصویب هیئت مدیره.

ماده ١٧: وظايف و اختيارات هيئت مديره

    هيئت مديره داراي اختيارات ذكر شده در اين اساسنامه و يا تفويض شده از طرف شوراي  سازمان   براي اداره امور با توجه به موضوع و هدف سازمان مي باشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آن ها طبق اساسنامه در صلاحيت شورای سازمان و یا مدیر عامل باشد.

هيئت مديره از جمله داراي وظايف و اختيارات زير است:

تهیه و تنظیم آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان و پیشنهاد آن به شورا و نظارت بر اجرای آن پس از موافقت شورا و تصویب وزارت کشور و نیز بررسی و پیشنهاد آیین نامه های داخلی و دستور العمل ها و ضوابط مورد نیاز سازمان پیشنهادی مدیر عامل به شورا و نظارت بر اجرای آن ها پس از تصویب. بررسی تراز نامه و حساب سود و زیان سالیانه و سایر گزارشات مالی و عملیاتی تسلیمی مدیر عامل و پیشنهاد آن به شورا. بررسي بودجه، اصلاح و متمم و تفريغ بودجه سالانه پیشنهادی  مديرعامل و ارائه به شورا جهت تصویب. بررسي و پیشنهاد معاملات و سفارش های خرید خارجی به شورا. بررسي و پیشنهاد تجدید نظر در برنامه ها و طرح های اجرائی سازمان به شورا.   پیشنهاد تشکیلات اداری سازمان و واحد های تابعه متناسب با نیاز و حجم کار و درآمد و برنامه سالانه سازمان جهت بررسی و اقدامات بعدی به شورا. نظارت در حفظ و نگهداری دارائی و سرمایه و اموال سازمان. افتتاح حساب درآمد و هزينه و ساير حسابهاي مورد نيازدر بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز تصویب پاداش و برقراری حقوق و مزایای افرادی که به خدمت سازمان پذیرفته می شوند با رعایت مقررات موضوعه. هیئت مدیره در حدود مصوبات شورا در کلیه محاکم و مراجع قضایی نماینده تام الاختیارسازمان بوده و دارای کلیه اختیارات مندرج در مواد ٦٢ و٦٣ قانون آئین دادرسی مدنی با حق صلح و سازش خواهد بود.  نظارت بر حسن اجراي وظايف مدير عامل بررسي و اظهار نظر و تصويب ساير پيشنهادات و اموري كه از طرف مدير عامل در قالب وظايف پيشنهاد مي‌گردد.  پيشنهاد اخذ وام با تعيين نحوه هزينه و استهلاک آن و مشاركت سازمان با  بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز به شورا در قالب اهداف و موضوع سازمان و رعايت مقررات موضوعه. چنانچه اعضای هیئت مدیره در مورد تصمیمات و مسائل مالی و حتی اداری سازمان اختلاف نظر داشته باشند می بایستی مراتب را کتباً به شورا اعلام نموده و تصمیمات شورا نسبت به مسائل مربوط نافذ می باشد. بررسی و تصویب کلیه قراردادهائی که با افراد حقیقی یا حقوقی منعقد خواهد شدبا رعایت مقررات موضوعه. رسیدگی و تصویب معاملات در مواردی که طبق آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان بر عهده هیئت مدیره است و نظارت بر اجرای آن. اجرای برنامه ها و تصمیمات و مصوبات شورا.

ماده ١٨: غیر از مدیر عامل و اعضای انتخابی تمام وقت (اعضای موظف) هیئت مدیره که از سازمان حقوق و مزایای ماهانه دریافت خواهند کرد، دیگر اعضای هیئت مدیره در ازای شرکت در جلسات غیر از حق الزحمه (کارانه) و یا حق الجلسه ای که از طرف شورا تعیین می گردد وجهی دریافت نخواهند کرد. بهرحال به هرنفر بیش از شش جلسه در ماه حق الجلسه پرداخت نخواهد شد.

ماده ١٩: هيئت مديره مي‌تواند در حدود اساسنامه و آئين نامه هاي مربوطه قسمتي از اختيارات خود را با جلب نظر شورا  با حفظ مسئوليت خود به مدير عامل تفويض نمايد.

تبصره: مديرعامل موظف مي‌باشدكه گزارش عمليات اجرائي در حدود اختيارات تفويضي ماده فوق را همه  ماهه به هيئت مديره تسليم نمايد.

ماده ٢۰: مديرعامل

      مديرعامل سازمان از افراد ذيصلاحیت كه علاوه بر داشتن مدارك علمی و تخصصی  داراي تجربيات كافي در مسائل مربوط به سازمان مي باشد براي خدمت تمام وقت از بين اعضاء انتخابي (اعم از اصلي يا علي البدل) هیئت مدیره و يا خارج از سازمان (مشروط به داشتن شرايط فوق الذكر) با پيشنهاد شهردار و تصویب  شوراي سازمان براي مدت دو سال  انتخاب و با حكم رئيس شورا منصوب مي‌گردد.

الف: رئیس شورا، مدیر عامل را به وزارت کشور معرفی و مدیرعامل بلافاصله پس از معرفی شروع به کار می کند. مشخصات کامل مدیر عامل میبایستی همراه فرم معرفی نامه به وزارت کشور اعلان شود.

ب: تجديد انتخاب مدير عامل بلامانع است و تا تعيين مديرعامل جديد ، مديرعامل قبلي وظايف مربوطه را انجام خواهد داد.

تبصره: دوره خدمت مديرعامل در موارد ذیل خاتمه مي‌پذيرد:

چنانچه هریک از اعضاء هیئت مدیره سازمان به عملکرد مدیر عامل ایراد و یا اعتراضی داشته باشند میبایستی مطلب را کتباً به مدیر عامل و همچنین به رئیس هیئت مدیره تسلیم دارند و رئیس هیئت مدیره میبایستی موضوع را در اولین جلسه هیئت مدیره که با حضور مدیر عامل تشکیل می شود مطرح نماید.

مدیر عامل پاسخ خواهد داد و در صورتیکه عضو معترض قانع نشده باشد سئوال خود را کتباً به شورا ارسال خواهد داشت در این صورت و همچنین در صورتیکه هر یک از اعضای شورا به عملکرد مدیر عامل اعتراض داشته باشند، رئیس شورا میبایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی و همچنین بر اساس نظرات اعلامی وزارت کشور جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود.

رئیس شورا موظف است مطلب مذکور را به مدیر عامل ابلاغ نماید، مدیر عامل مکلف است تا در جلسه عادی و یا فوق العاده شورا که توسط رئیس شورا تعیین می شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نماید و چنانچه شورا به مدیر عامل رای عدم اعتماد دهد، مدیر عامل بلافاصله از سمت خود عزل می شود.

در موارد تعليق طبق مقررات قانونی. خاتمه مدتي كه براي آن دوره انتخاب شده است. چنانچه فاقد هر يك از شرايط مربوط به انتخاب مديرعامل باشد.

ماده ٢١: وظايف و اختيارات مديرعامل

    مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرائي سازمان است كه بر كليه واحدهاي تابعه سازمان سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن جريان امور و منافع و سرمايه و اموال و دارايي سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات شورای سازمان و هيئت مديره مي‌باشد و در مقابل اين دو مرجع مسئول خواهد بود.

مديرعامل از جمله داراي وظايف و اختيارات زير است:

اجرای مصوبات شورای سازمان و هیات مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره  و  امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن. اعمال مديريت صحيح بركليه امور سازمان و حفاظت اموال و دارائی های آن. تهيه و تنظيم بودجه، متمم، اصلاح و تفريغ بودجه سالانه برای تسليم به هيئت مديره وشورای سازمان و اعمال مفاد آن ها پس از تصويب با رعايت آيين‌نامه‌هاي سازمان. تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان  و ساير گزارش‌هاي مالي و عملياتي سازمان جهت بررسي و طرح در هيئت مديره و تسلیم به شورای سازمان. انجام هر گونه معامله وانعقاد هرگونه قرارداددر رابطه با موضوع عملیات سازمان بر طبق مفاد اساسنامه و با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب سازمان و سایر مقررات سازمان. تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستورالعمل های لازم برای پیشبرد امور سازمان. تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحد های تابعه و اتخاذ تصمیمیات انضباطی درباره کارکنان سازمان بر اساس مقررات موضوعه. عزل و نصب كاركنان و اعطاي مرخصي و ترفيعات بر اساس مقررات موضوعه سازمان و خلع يد و انعقاد قرارداد با اشخاصي كه مسئوليت امور اداری سازمان را به عهده دارند. مديرعامل مي تواند با تصويب هيئت مديره به منظور تسريع در امور جاري سازمان تمام و يا قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي دیگرهيئت مديره و يا مسئولان سازمان تفويض نمايد. لكن اين تفويض اختيار، رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان در هر حال به عهده او خواهد بود.

تبصره: مديرعامل موظف است در مدت معذوريت يا مرخصي و يا مأموريت، به ترتیب فوق  عضوجانشين معين كند.

مديرعامل هر شش ماه يكبار موظف به تهيه و تسليم صورتهاي مالي و دارايي و ديون سازمان وارائه آن به هيئت مديره مي باشد. نمایندگی سازمان در برابر ادارات، موسسات دولتی و خصوصی. امضاء كليه اسناد و اوراق مالي تعهدآور، قبولي، تعهد، ظهرنويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، فروش، اجاره، استيجاره،تغيير و تبديل و فسخ قراردادها،‌ رهن گذاشتن اموال منقول و غير منقول سازمان در برابر ديون،‌ اجراي اسناد لازم الاجراء برحسب مورد به اتفاق معاون اداري و مالي سازمان همراه با مهر سازمان بر اساس مقررات مفا د اساسنامه.

تبصره: معاون اداري و مالي به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره و زير نظر مدير عامل با رعايت صرفه و صلاح سازمان و مقررات اين اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب انجام وظيفه نموده و بر درآمد و هزينه سازمان نظارت مستقيم داشته و نسبت به تنظيم دفاتر قانوني براساس روش دفترداري دوطرفه و ثبت حساب ها اقدام و نظارت مي نمايد. مديرعامل و معاون اداري و مالي ذيحساب مشترك مي باشند.

پيشنهاد استخدام پرسنل مورد نياز سازمان بر اساس تشكيلات مصوب و همچنين پيشنهاد ميزان حقوق و مزايا و یا پاداش پرسنل به هيئت مديره وفق مقررات وآیین نامه های  مالي و اداری و استخدامی سازمان.

تبصره: امور اداري سازمان توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي منحصراً در قالب قراردادهاي پيمانكاري كه با آن ها  منعقد مي شود با ذكر كارهاي معين با زمان مشخص و براساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام مي شود بطوريكه هيچگونه تعهد استخدامي براي سازمان ايجاد نشده و كليه تعهدات ناشي از اجراي قوانين كار و تأمين اجتماعي به عهده پيمانكار باشد. بدیهی است سازمان مي تواند از خدمت كاركنان ديگر سازمان ها كه برابر مقررات مي توانند به سازمان مأمور خدمت شوند به صورت مأمور استفاده نمايد. استخدام پرسنل مورد نياز سازمان اعم از كارگري و كارمندي به تعداد محدود و صرفاً براساس پست هاي مصوب سازمان تفصيلي که پس از  تایید شوراي سازمان به تصویب وزارت كشور خواهد رسيد مشمول مقررات آيين نامه استخدامي شهرداري هاي سراسركشور مصوب١٣/٢/٦٨ خواهد بود.

مديرعامل حافظ منافع سازمان بوده و نمايندگي هيئت مديره را با رعايت مفاد ماده ١٧ اساسنامه خواهد داشت. انجام ساير اموري كه طبق مفاد اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب يا به موجب مقررات قانون تجارت صرفاً به عهده مديرعامل می باشد. کلیه مکاتبات سازمان با امضای مدیر عامل و مهر سازمان در غیاب او به امضای جانشین وی که با اطلاع هیئت مدیره تعیین می شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود. همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلات، آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه های داخلی سازمان و یا پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به هیئت مدیره.

ماده ٢٢: مسئوليت اعضاء هيئت مديره و مديرعامل در برابر سازمان علاوه بر مسئوليتهاي مطرح در اساسنامه ، مسئوليت وكيل در برابر موكل است.

ماده ٢٣: حسابرس (بازرس)

      شوراي سازمان مكلف است يك شخص حقيقي با تحصیلات لیسانس حسابداری یا حسابرسی یا مدیریت بازرگانی و اقتصاد و یا یک شخصیت حقوقی متخصص در رشته مالی را با عنوان حسابرس (بازرس) برای مدت یکسال انتخاب و از طریق استانداری جهت صدور حکم به وزارت کشور معرفی نماید. انتخاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع است.

در انتخاب حسابرس (بازرس) رعايت ماده ١٤٧ قانون تجارت الزامي است.

ماده ٢٤: وظايف حسابرس( بازرس) به شرح ذیل است:

هدايت و راهنمائي سازمان در امور مالي و رعايت اصول و رويه هاي اجرائي در مديريت مالي و حسابداري بمنظور حداكثر بهره برداري از اختيارات و امكانات. مراقبت در تطبیق عملیات سازمان با قوانین و آیین نامه ها و هدفها و اعتبارات سازمان. رسیدگی به کلیه اسناد و هزینه ها و اسناد مالی و اوراق دفاتر سازمان و نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و اجرای صحیح مقررات مندرج در اساسنامه و آیین نامه های مربوطه با توجه به بودجه مصوب سازمان و تسلیم گزارشات ماهیانه به مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در صورت لزوم به رئیس شورای سازمان همراه با اظهار نظر صریح. رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایرگزارشات سالانه سازمان و امضاءآن ها و تسلیم آن پانزده روز قبل از تشکیل جلسه شورای سازمان به رئیس شورای مذکور و رئیس هیئت مدیره. رسیدگی به حساب های سازمان هر ماه یک بار و ارسال نسخه ای از نتیجه بررسی جهت اطلاع و اقدام لازم به مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره. همکاری با بازرسان و حسابرسان وزارت کشور و ارسال نسخه ای از گزارشات خود راجع به امور سازمان به وزارت کشور.   

تبصره١: چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی، عملیات هریک از اعضائ هیئت مدیره و یا مدیر عامل را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورا منعکس می نماید، رئیس شورا موظف است حداکثر به فاصله پانزده روز از تاریخ دریافت نامه نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتیجه را مستدلاً اعم ازآنکه منجر به ابقاء و یا عزل عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید.

بدیهی است نظر واصله از وزارت کشور ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ٢: مدیر عامل و هریک از اعضای هیئت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند  هر موقع و هر نوع توضیح شفاهی یا کتبی و یا هرگونه مدارک و اوراقی را که حسابرس (بازرس) سازمان و یا بازرسان و حسابرسان وزارت کشور بخواهند بلافاصله در اختیار آن ها بگذارند. بازرسی و مطالبه اسناد و مدارک باید به نحوی انجام گیرد که به امور جاری سازمان لطمه وارد نسازد.

بررسی و اظهار نظر نسبت به بودجه های پیشنهادی مدیر عامل برای هر دوره مالی و ارسال نسخه ای از گزارشات خود راجع به امور سازمان به وزارت کشور. حسابرس (بازرس) می تواند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که به عهده دارد از کمک حسابرسان یا کارشناسان مالی باتجربه استفاده نماید. گزارش هرگونه ابهام یا ایراد در حساب ها با روشهای مالی و عملیاتی سازمان بطور کتبی به شورای سازمان و اعلام مواردی که نیاز به طرح در شورای سازمان ندارد به هیئت مدیره و مدیر عامل جهت اصلاح.

تبصره: ابهامات و نقائص مورد اشاره حسابرس (بازرس) می بایستی حداکثرظرف یک هفته در اولین جلسه هیئت مدیره مطرح و برابر مقررات رسیدگی شود. در غیر این صورت حسابرس (بازرس) موظف به تسلیم گزارش کتبی به رئیس شورای سازمان می باشد.

انجام سایر اموری که در اساسنامه به عهده حسابرس (بازرس) محول شده است.

تبصره: حسابرس (بازرس) حق مداخله مستقيم در امور اداری و معاملات سازمان را ندارند ولي مي‌تواند نظرات خود را كتباً به مديرعامل و هيئت مديره و شوراي سازمان ابلاغ نمايد.

تصميمات و اقدامات حسابرس (بازرس) بايستي در دفتر مخصوص با قيد تاريخ، ثبت و امضاء شود. شورا و    هيئت مديره سازمان در مواقع لزوم مي تواند حسابرس (بازرس) را دعوت نماید تا براي بررسي مسائل با آنان تشکیل جلسه دهد.

ماده ٢٥: ساير وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي حسابرس (بازرس) به نحوي است كه در قانون تجارت مقرر گردیده است.

ماده ٢٦:  در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدم قبولي سمت توسط حسابرس (بازرس)  جهت انجام وظیفه محوله، شوراي سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده ٢٣ اقدام خواهدكرد.

 

فصل چهارم: امور مالی سازمان

اولين سال مالي از تاريخ تأسيس تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده ٢٨: برنامه كار و بودجه سال آتي سازمان بايد منتهی تا ١٥ دي ماه هر سال براي بررسي و تصويب هيئت مديره توسط مديرعامل ارائه و تا آخر دي ماه براي تصويب نهايي به شوراي سازمان توسط هيئت مديره ارائه گردد و شورا رسيدگي به بودجه را تا پانزدهم بهمن ماه خاتمه دهد.

تبصره: دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا پانزدهم ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و هزينه هاي پرداخت نشده و تعهداتي كه تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق يافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ٢٩: هيئت مديره موظف است همه ساله ترازنامه سالیانه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه ساليانه سازمان را تهيه و يك نسخه از آنرا همراه با گزارش عملكرد تا پانزدهم ارديبهشت ماه سال بعد براي رسيدگي به حسابرس(بازرس)  و ناظر قانونی تسليم نمايد.

ماده ٣۰: شوراي سازمان برای رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و سايرصورت هاي مالي به درخواست رئیس هیئت مدیره و دعوت رئیس شورا بايستي حداکثر تا اول تير ماه هر سال تشكيل جلسه دهد و نظريه قطعي خود را براي تصويب شوراي اسلامي شهر  حداکثر تا آخر تیر ماه اعلام نماید.

ماده ٣١: تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و عملكرد هيئت مديره به منزله مفاصاحساب مديران براي آن دوره مالي خواهد بود.

ماده ٣٢: هيئت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود ويژه سازمان را تا رسيدن به يك دهم سرمايه، ذخیره نماید. تعیین میزان سایر ذخایر مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای سازمان خواهد بود.

ماده ٣٣: كليه درآمدهاي سازمان در حسابي نزد بانک ملی شعبه مرکزی اصفهان واريز خواهد شد. با این قصد که برداشت از اين حساب صرفاً جهت واریز به حساب هزینه ها که جداگانه نزد همين بانك یا شعبات آن با اطلاع شورای سازمان افتتاح می شود با صدور چك و با امضاء مديرعامل و معاون اداري مالي مقدور خواهد بود.

تبصره: افتتاح و مسدود نمودن حساب در شعب بانک ملی ایران توسط دارندگان امضاء با تصويب هيئت مديره  و معرفي رئيس هيئت  مديره خواهد بود.

ماده ٣٤:  دخل و تصرف در وجوه واموال سازمان بمنزله دخل و تصرف در وجوه  و اموال عمومي و شهرداري بوده و متخلفين برطبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

ماده ٣٥:  تعیین میزان ذخیره مالی که نبایستی کمتر از پنج درصد سود ویژه باشد به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورا.

ماده ٣٦: سایر مواری که در اين اساسنامه پيش بيني نشده است برطبق قانون شهرداري و قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات جاري مربوطه با هماهنگی وزارت کشور می باشد.

ماده ٣٧: کلیه آگهی ها و اطلاعیه های سازمان در روزنامه رسمی کشور و یکی از جرایدکثیر الانتشار درج خواهد شد.

ماده ٣٨: اين اساسنامه با رعایت بندهای ١٨ و ٢۰ ماده ٥٥  قانون شهرداري وهمچنین ماده ٧ آئین نامه اجرائی ماده ٣١ قانون نوسازی و عمران شهری و بر اساس مفاد ماده ٨٤ قانون شهرداری و بند پانزده  ماده  هفتاد و یک  قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۰١/۰٣/٧٥ و مطابق مفاد مواد این اساسنامه و قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب سال ١٣٥٨ و قانون اصلاحی آن مصوب٢۰/٥/٧٢ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی مربوط مصوب ١/١١/٧٤ هیئت وزیران در ٢٣ صفحه مشتمل بر چهار فصل و٣٨ ماده و ٣٩ تبصره و ٩٨ بند که کلیه صفحات آن با قید شماره و تاریخ تصویب ممهور به مهر وزارت کشور و منقش به مهر برجسته اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها است در تاريخ  ٥/١١/٧٧  مورد تصویب و موافقت قرارگرفت.کد محتوا 30364

برچسب ها