اساسنامه سازمان زيباسازي شهر اصفهان

فصل اول: كليات

ماده ١: نام سازمان

سازمان زيباسازي شهر اصفهان است كه از اين پس در اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود.

ماده ٢: نوع سازمان

سازماني است وابسته به شهرداري اصفهان كه براساس ماده ٨٤ قانون شهرداري و بند پانزده ماده هفتاد و يك قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/٧٥ تأسيس مي‌گردد. سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري بوده و مطابق با مفاد و مواد اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مصوب طبق اصول بازرگاني اداره خواهد شد.

ماده ٣: موضوع و اهداف سازمان

دستيابي به سيما و منظر مطلوب شهري با حفظ تقويت ارزش ها و هويت  معماري ايراني-اسلامي و ترويج آن در سطح شهر. ايجاد نمادها، نشانه‌ها و احجام مناسب در مكان‌ها و محوطه‌هاي ويژه با رويكرد هدايت و توسعه كاربرد هنر ايراني-اسلامي شهري. افزايش كارايي فضاها، محوطه‌ها و مبلمان شهري و تجهيز آنها با اسباب و لوازم مورد نياز با توجه به شرايط بومي و اقليمي. استانداردسازي و تنظيم ضوابط و مقررات زيباسازي با توجه به شرايط اجتماعي، فرهنگي، اقليمي و غيره. افزايش و بهبود اثربخشي گرافيك محيطي، رنگ، روشنايي، نورپردازي، فضاسازي شهري، آذين‌بندي و ... در جهت زيبايي شهر. افزايش آرامش و نشاط عمومي و ارتقاي سلامت رواني-جسماني شهروندان و گردشگران، از طريق زيباسازي شهر. ارتقاء سطح دانش و بينش مجموعه شهرداري، شهروندان و ساير نهادهاي ذيربط در خصوص زيباسازي شهر و اهميت‌بخشي به كيفيت منظر شهري در حوزه‌هاي گوناگون.

ماده ٤: وظايف سازمان

سازمان براي نيل به اهداف خود با رعايت مقررات مربوط اقدام به انجام وظايف ذيل مي‌نمايد:

تهيه برنامه كلان و طرح‌هاي زيباسازي شهري براساس آمار، اطلاعات و پژوهش‌هاي كاربردي.

همچون:

شناخت هويت تاريخي و معاصر محلات و مناطق شهر اصفهان از جنبه زيباشناختي؛ مطالعه و نيازسنجي در خصوص عناصر، المان‌ها و فضاهاي مؤثر بر زيباسازي شهر؛ انجام مطالعات و تدوين طرح جامع نورپردازي و روشنايي شهر اصفهان و تصویب آن در مراجع ذیصلاح؛ انجام مطالعات و تدوين طرح جامع نماد و تنديس در شهر اصفهان و تصویب آن در مراجع ذیصلاح؛ تدوين و پيشنهاد ضوابط، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مناسب زيباسازي با همكاري حوزه‌هاي مربوطه از قبیل: تدوين استانداردهاي مربوط به اجراي طرح‌ها و سازه‌هاي ويژة زيباسازي و تصویب آن در مراجع ذیصلاح؛ تهيه دستورالعمل و نظارت بر طراحي و نصب مبلمان شهري؛ تهيه دستورالعمل و نظارت بر طراحي و اجراي نقاشي و رنگ‌آميزي در شهر؛ تهيه دستورالعمل و نظارت بر تابلوها، علائم شهري؛ تهيه دستورالعمل و ساماندهي آذين‌بندي و تزيينات شهري؛ تهيه و اجراي مقررات مربوط به نوشتن مطالب و الصاق هر نوع نوشته و تابلو بر ديوارهاي شهر؛ تدوين مقررات مربوط به پاكسازي و شستشوي نماها، ساختمان‌ها و تأسيسات و ابنيه شهري و تصویب آن در مراجع ذیصلاح؛ مدیریت، برنامه‌ريزي، جانمايي، طراحي و نظارت بر اجراي طرح‌هاي زيباسازي، مبلمان و فضاسازي شهري براساس سياست‌هاي كلان شهرداري و استاندارد های مربوطه با همكاري معاونت‌ها،مدیریت ها، شهرداري‌هاي مناطق، سازمان‌ها، مشاورين و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه‌ها و زمينه‌هايي همچون: علائم شهري و تابلوهاي صنفي و تجاري؛ ساماندهي، هماهنگي و نظارت بر جنبه‌هاي زيباسازي و سيماي تبليغات شهري؛ اسباب بازي كودكان، وسايل حركت درماني؛ زيباسازي پارك‌ها و باغ‌هاي عمومي و توجه ویژه به فضای عنصر فضای سبز در زیباسازی؛ ايستگاه‌هاي اتوبوس، كيوسك‌ها و پانل‌هاي متحرك و ماكت‌هاي قابل نصب در معابر و غيره؛ روشنايي و نورپردازي؛ آب‌نما و آب‌نماد، نمادها، يادمان‌ها و تنديس‌ها؛ تشخيص و تعيين معيارهاي زيبايي‌شناختي و سازماندهي فضاها و محيط عمومي شهري براساس آنها در زمينه‌هايي همچون: بررسی و تعيين رنگ‌هاي مناسب جهت بهبود فضاهاي عمومي شهر؛ همكاري و نظارت بر جنبه‌هاي زيباسازي در ايجاد و بهبود فضاهاي تفريح و شادي؛ زيباسازي معابر شهري؛ صدور مجوزهاي لازم جهت نصب اسباب، لوازم و سازه‌هاي مؤثر در سيماي اماكن و فضاهاي عمومي شهر از قبيل تابلوهاي صنفي و تجاري. تحقيق و توسعه در زمينه عناصر زيباسازي شهري و نمونه‌سازي آنها با ايجاد و استفاده از ظرفيت‌هاي داخل و خارج سازمان از جمله: بررسي و ارائه پيشنهاد در زمينه ضوابط ساماندهي و بهسازي منظر شهري؛ تعامل با دانشگاه‌ها و مراكز علمي و تحقيقاتي به منظور بهبود مسائل زيباسازي و بهسازي فضاهاي شهري؛ برنامه‌ريزي و ايجاد سازوكارهاي لازم در جهت جلب مشاركت همگاني در زيباسازي شهر و ارائه الگوهاي مناسب در اين زمينه؛ ارائه مشاوره و خدمات كارشناسي در زمينه زيباسازي و فعاليت‌هاي مرتبط. نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به زيباسازي شهر اصفهان.

ماده ٥: مدت سازمان

از تاريخ تشكيل نامحدود است.

ماده ٦: مركز اصلي سازمان و محدوده عمل

مركز اصلي سازمان شهر اصفهان مي‌باشد و در بهره‌گيري از خدمات سازمان، مجموعه شهرداري اصفهان و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته و تابعه آن از اولويت برخوردارند.

تبصره: جهت استفاده از امكانات مازاد بر نياز، سازمان مي‌تواند به ساير شهرداري‌هاي استان، شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها كه نسبت به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر حق تقدم دارند، خدمات ارائه نمايد.

 

فصل دوم: سرمايه و منابع درآمد سازمان

ماده ٧: سرمايه نقدي و غيرنقدي سازمان

 سرمايه نقدي سازمان مبلغ پانصد ميليون ريال مي‌باشد كه تمامي آن از محل اعتبارات شهرداري اصفهان به حساب بانكي سازمان نزد يكي از بانك‌هاي رسمي كشور شعبه اصفهان واريز مي‌شود.

سرمايه غير نقدي سازمان عبارتست از اموال منقول و غيرمنقول اعم از ماشين‌آلات و زمين و مستحدثات و ملزومات قابل استفاده كه از طرف شهرداري اصفهان با رعايت مقررات و آئين نامه مالي شهرداري‌ها و براساس ارزيابي كارشناسي كه به تائيد شوراي سازمان مي‌رسد، با رعايت ساير مقررات موضوعه در اختيار سازمان قرارخواهدگرفت.

تبصره ١: كل سرمايه سازمان متعلق به شهرداري اصفهان بوده و قابل انتقال به غير نمي‌باشد.

تبصره ٢: شهرداري مكلف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه سرمايه فوق را به سازمان تحويل نمايد.

تبصره ٣: درصورت انحلال سازمان، كليه دارايي‌ها اعم از منقول و غير منقول و همچنين مطالبات و ديون و تعهدات سازمان به شهرداري منتقل مي‌گردد.

تبصره ٤: در راستاي اجراي سياست خودكفائي و درصورت سوددهي، سازمان مي‌تواند هر سال پنج الي ده درصد سود ويژه خود را بابت بهره‌برداري از سرمايه در اختيارگرفته (موضوع اين ماده) به حساب شهرداري اصفهان واريز نمايد.

تبصره ٥: نمايندگان قانوني سازمان اعم از اعضاء شورا، اعضاء هيأت مديره و مديرعامل در حدود وظايف و اختياراتي كه مطابق با اين اساسنامه دارند، امين سازمان محسوب مي‌شوند.

ماده ٨: منابع درآمد سازمان

سازمان مي تواند براي تأمين هزينه ها و تقويت بنيه مالي خود از طرق زير با رعايت مقررات موضوعه كسب درآمد نمايد:

 ١. درآمد حاصل از بهاي خدماتي كه سازمان به شهرداري اصفهان، مناطق شهرداري، ساير مديريت‌هاي شهرداري و بخش‌هاي خصوصي و دولتي در قالب انعقاد قرارداد و در چارچوب اهداف و وظايف سازمان ارائه مي‌دهد.

 ٢ . درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي در قالب تهيه طرح و پيشنهاد و اجرا در زمينه اهداف و وظايف سازمان.

 ٣. درآمد حاصل از سود مشاركت و سرمايه‌گذاري سازمان با اشخاص حقيقي و حقوقي، بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز.

 ٤. درآمد حاصل از فروش خدمات و كالاهايي كه سازمان در زمينه اهداف و وظايف خود توليد مي‌كند.

 ٥. دريافت كمك از شهرداري و دولت.

 ٦. دريافت هدايا و اعانات از اشخاص حقيقي و حقوقي.

 ٧. كسب ساير درآمدهاي مرتبط با اهداف سازمان، با تصويب شوراي سازمان.

تبصره: شوراي سازمان مي‌تواند قسمتي از درآمد مازاد سازمان را به صورت بلاعوض در اختيار شهرداري قرار دهد.

 

فصل سوم: اركان سازمان

ماده ٩: اركان سازمان عبارتند از:

الف: شوراي سازمان.

ب: هيأت مديره.

ج: مديرعامل.

د: بازرس (حسابرس).

ماده ١۰: تركيب شوراي سازمان

 شوراي سازمان كه از اين پس شورا ناميده مي شود داراي هفت نفر عضو به شرح زير مي باشد:

 الف: شهردار اصفهان به عنوان رئيس شورا.

 ب: معاون خدمات شهري شهرداري.

 ج: يك نفر نماينده منتخب از شوراي اسلامي شهر.

 د: دو نفر كارشناس به انتخاب شهردار اصفهان.

تبصره: مدت مسئوليت اعضاي انتخابي شوراي سازمان چهارسال و منتهي به پايان زمان تصدي شوراي اسلامي شهر در همان دوره مي‌باشد و تجديد انتخاب آنها بلامانع است.

ماده ١١: طرز تشكيل جلسات شوراي سازمان و نحوه اتخاذ تصميمات

جلسات شورا بطور عادي سالي دو بار، يكي در تير ماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه سال قبل و ديگري در دي ماه براي تصويب برنامه و بودجه سال آينده و انجام ساير وظايف، به دعوت رئيس شورا تشكيل مي‌شود.

تبصره ١: جلسات شورا خارج از مواعد فوق بنا به تقاضاي مدير عامل يا رئيس هيأت مديره يا دو نفر از اعضاي شورا به صورت فوق العاده تشكيل خواهد شد. در اين صورت دستور جلسه شورا را رئيس شورا براساس پيشنهاد متقاضي تعيين مي‌نمايد.

تبصره ٢: دعوت براي جلسات شورا با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن و موضوع دستور جلسه، حداقل هفت روز قبل از تشكيل جلسه شورا بوسيله دعوتنامه كتبي از اعضاء توسط رئيس شورا بعمل مي‌آيد.

تبصره ٣: جلسات شورا با حضور حداقل سه نفر مشروط بر حضور رئيس شورا تشكيل خواهد شد.

تبصره ٤: تصميمات شورا با حداقل سه رأي موافق كه يكي از آنها شهردار باشد اتخاذ مي گردد. نظرات و دلايل مخالفين مي بايستي كتباً و مستدلاً در صورتجلسه قيد شود و متن آن نيز در دفتر مخصوصي كه توسط شورا برگ‌شماري و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت گرديده و به امضاء اعضاء رسيده است، درج شود.

ماده ١٢: وظايف و اختيارات شوراي سازمان

استماع گزارش سالانه هيأت مديره و بازرس راجع به امور سازمان و تصويب آن. بررسي و تصويب ترازنامه، حساب سود و زيان و صورت دارايي و ديون و عمليات سازمان بر اساس گزارش هيأت مديره و بازرس و اتخاذ تصميم نسبت به آن ها.

تبصره: شورا نسبت به ميزان درصد سود واريزي مطابق تبصره٤ ماده٧ اساسنامه اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه سال آتي و برنامه هاي ميان مدت و درازمدت سازمان. بررسي و تصويب بودجه، متمم و اصلاح و تفريغ بودجه، و ارسال به شهرداري جهت اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهر. اتخاذ تصميم در مورد ميزان ذخائر مالي سازمان و نحوه استفاده از آنها. اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان. اجازه مشاركت و سرمايه گذاري با اشخاص حقيقي و حقوقي، بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز و همچنين تأسيس شركت با رعايت مقررات مربوطه و در چارچوب موضوع و اهداف سازمان. تصويب دريافت وام و تعيين نحوه هزينه و بازپرداخت آن و نيز مصاديق وام كه مي بايستي منطبق با موضوع و اهداف سازمان باشد. انتخاب بازرس قانوني و حسابرس سازمان. تعيين ميزان پاداش و حق الجلسه اعضاء هيأت مديره و حق الزحمه بازرس و حسابرس. تعيين حقوق و مزايا و پاداش مديرعامل.  بررسي و تصويب تشكيلات اداري سازمان بر اساس پيشنهاد هيأت مديره و ارائه به شهرداري جهت اخذ تائيد وزارت كشور.  بررسي و تصويب آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان با رعايت مفاد اساسنامه بر اساس پيشنهاد هيأت مديره و ارائه به شهرداري جهت اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهر.

تبصره: تا زمان تصويب آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان،آئين نامه مالي شهرداري‌ها مصوب ١٢/۰٤/٤٦ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن با رعايت مفاد اساسنامه سازمان، ملاك عمل خواهد بود كه در اين صورت بجاي انجمن شهر و شهردار به ترتيب شوراي سازمان و مديرعامل جايگزين خواهند شد و شورا مي تواند اختيارات خود را تا ميزان معيني به هيأت مديره واگذار نمايد.

بررسي و تصويب آئين نامه هاي پيشنهادي هيأت مديره و نیز اصلاح و تغييرآنها با رعايت مفاد اساسنامه. رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد ساير امور و موضوعات پيشنهادي كه در قالب اهداف سازمان در اين اساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت در دستور جلسه بوده و بايستي در شوراي سازمان مطرح گردد. نظارت بر حسن اجراي وظايف مدير عامل و هيأت مديره. تصويب اهدا و قبول هدايا و اعانات بنام سازمان. پيشنهاد اصلاح و يا تجديد نظر در مواد اساسنامه به شهرداري جهت تصويب شوراي اسلامي شهر و تائيد وزارت كشور. پيشنهاد انحلال سازمان به شهرداري جهت اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهر و تأييد وزارت كشور.

ماده ١٣: تركيب هيأت مديره سازمان و مدت خدمت اعضاء

‌ هيأت مديره سازمان مركب از سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي‌البدل مي‌باشدكه عبارتند از:

الف: معاون خدمات شهري شهرداري که سمت ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت.

 ب: دو نفر کارشناس آگاه به امور و مسائل سازمان ترجیحاً از کارشناسان معماری، شهرسازی و فرهنگی از بین افرادی که دارای حداقل تحصیلات لیسانس و همچنین دارای تجربه عملی در امور سازمان باشند با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای سازمان و با حکم رئیس شورا برای مدت ٢ سال منصوب خواهند شدو تمدید انتخاب آنها برای دوره های بعد با رعایت مقررات ذکر شده بلامانع است.

تبصره ١: یک نفر عضو علی البدل نیز با شرایط فوق و با معرفی شهردار و تصویب شورای سازمان انتخاب خواهد شد که در صورت عزل،استعفاء ، حجر و قوت هریک از اعضاء بند "ب" ، انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره ٢: ‌چنانچه شوراي اسلامي شهر و يا وزارت كشور در نتيجه بازرسي و يا هر يك از اعضاي شوراي سازمان به عملكرد هيأت مديره ايرادي داشته و يا آنرا مغاير با مقررات تشخيص دهد، مراتب را به شهردار منعكس مي نمايد تا از طريق شوراي سازمان تصميم مقتضي اتخاذ گردد.

تبصره ٣: چنانچه هر يك از اعضاء هيأت مديره از سمت خود استعفا نموده يا فوت نمايد و يا از خدمت معلق گردد، خود بخود از هيأت مديره بركنار مي‌گردد. بديهي است در صورت استعفا، بايستي استعفاي كتبي خود را به شهردار جهت اطلاع شوراي سازمان ارائه نمايد.

ماده ١٤: اعضاي شوراي سازمان و هيأت مديره و مدير عامل حق ندارند در معاملاتي كه با سازمان و يا به حساب سازمان صورت مي گيرد بطور مستقيم و يا غير مستقيم شركت نموده و يا سهيم شوند و همچنين مراعات مفاد ماده ١٢٩ قانون تجارت و قانون منع مداخله كاركنان دولت الزامي است.

ماده ١٥: هيچيك از اعضاء هيأت مديره منفرداً مجاز به انجام اموري به نام سازمان نخواهند بود مگر بموجب تصويب هيأت مديره.

ماده ١٦: طرز تشكيل جلسات هيأت مديره و نحوه اتخاذ تصميمات

تشكيل جلسات هيأت مديره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت كتبي رئيس هيأت مديره خواهد بود كه از اعضاي اصلي و علي البدل بعمل مي آيد و عضو علي البدل مي‌بايستي در كليه جلسات حضور يابد و در صورتيكه يكي از اعضاء هيأت مديره در جلسه شركت نكند عضو علي‌البدل بجاي عضو اصلي غايب رأي خواهد داد.

جلسات هيأت مديره با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و كليه تصميمات به اتفاق آراء يا با اكثريت دو رأي موافق وقتي معتبر خواهد بود كه رئيس هيأت مديره يكي از آن دو نفر باشد و درصورتيكه هر يك از اعضاء رأي مخالف داشته باشد بايستي مراتب را بصورت مستدل در صورتجلسه ذكر نمايند. صورتجلسه هيأت مديره در دفتر صورتجلسات كه توسط شورا امضاء‌ و شماره گذاري و نخ‌كشي و مهرسربي شده است ثبت و به امضاء اعضاء ‌خواهد رسيد.

تبصره ١: جلسات هيأت مديره حداقل هر دو هفته يكبار در مركز اصلي سازمان تشكيل مي شود و چنانچه جلسه فوق العاده ضروري باشد با درخواست كتبي مديرعامل و يا اعضاء هيأت مديره و با دعوت رئيس هيأت مديره تشكيل مي گردد.

تبصره ٢: موضوعي كه يكبار با آن مخالفت شده باشد و بدليل عدم كسب آراء موافق به تصويب نرسيده است نبايد بدون حضور مخالفين مجدداً مطرح شود مگر آنكه مخالفين مستعفي يا بركنار شده باشند.

تبصره٣: چنانچه هريك از اعضاء هيأت مديره سه مرتبه متوالي يا شش مرتبه غير متوالي بدون عذر موجه و يا سه ماه متوالي با عذر موجه در جلسات شركت نكند بخودي خود مستعفي شناخته خواهد شد.

تبصره ٤: چنانچه مديرعامل عضو هيأت مديره نباشد موظف به حضور در جلسات هيأت مديره است مگر آنكه در معذوريت، مرخصي و يا مأموريت باشد كه در اين صورت جانشين وي كه برابر مفاد بند ١٢ ماده ٢٢ اساسنامه تعيين شده در جلسات بدون حق رأي حضور خواهد يافت.

ماده ١٧: وظايف و اختيارات هيأت مديره

هيأت مديره داراي اختيارات ذكر شده در اين اساسنامه و يا تفويض شده از طرف شوراي سازمان براي اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان مي باشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحيت شورا باشد.

هيأت مديره از جمله داراي وظايف و اختيارات زير است:

برنامه ريزي، پيگيري و نظارت بر اجراي تصميمات و مصوبات شورا. پيشنهاد خط مشي و برنامه سالانه و برنامه هاي ميان مدت و دراز مدت سازمان و همچنين پيشنهاد تجديد نظر مورد نياز در آنها به شورا جهت تصويب. بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان ساليانه و گزارشهاي مالي و عملياتي تسليمي مديرعامل سازمان و ارائه آن به شورا. بررسي و تصويب بودجه، اصلاح، متمم و تفريغ بودجه سالانه تسليمي مديرعامل و ارائه آن به شورا. بررسي و تصويب طرح پيشنهادي تشكيلات اداري سازمان و موارد اصلاحي مربوطه و ارائه به شورا. بررسي و تصويب آئين­نامه مالي و معاملاتي و ساير آئين نامه هاي داخلي و دستور العمل هاي مربوطه پيشنهادي مدير عامل و ارائه موارد لازم به شورا. نظارت بر حسن اجراي وظايف مدير عامل. رسيدگي و تصويب معاملات و قراردادها، در مواردي كه طبق آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان به عهده هيأت مديره است.  پيشنهاد اخذ وام با تعيين نحوه هزينه و باز پرداخت آن و همچنين پيشنهاد مشاركت سازمان با اشخاص حقيقي و حقوقي، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز و نيز تأسيس شركت به شوراي سازمان در قالب اهداف و موضوع سازمان و رعايت مقررات موضوعه. تصويب بكارگيري و استخدام نيروي انساني مورد نياز سازمان و تعيين پاداش و حقوق و مزاياي آنها بر اساس پيشنهاد مدير عامل با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه. افتتاح حساب درآمد و هزينه و ساير حسابهاي مورد نيازدر بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز با رعايت مفاد اساسنامه، مقررات قانوني و آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان واطلاع به شوراي سازمان. بررسي، اظهار نظر و تصويب ساير پيشنهادها و اموري كه از طريق مدير عامل در قالب وظايف پيشنهاد مي‌گردد. اهدا و قبول هدايا و اعانات بنام سازمان با تصويب شورا. اقامه و تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي يا انصراف از آن در كليه مراجع حقوقي و كيفري با حق صلح و سازش و ارجاع به داوري و تعيين داور و كليه اختيارات ديگر راجع به امر دادرسي مصرح در قوانين و مقررات ذيربط و تعيين وكيل دعاوي با حق توكيل و عزل وكيل. نظارت بر حفظ و نگهداري اموال، دارايي ها و سرمايه سازمان.

ماده ١٨: چنانچه اعضاء هيأت مديره در موردي ازمسائل سازمان به نحوي اختلاف نظر داشته باشندكه باعث عدم تصميم گيري و معطل ماندن امور شود مي توانند مراتب راكتباً به رئيس شورا جهت اتخاذ تصميم مقتضي اعلام نمايند.

ماده ١٩: هيأت مديره مي‌تواند در حدود اساسنامه و آئين نامه هاي مربوطه قسمتي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت خود به مدير عامل تفويض نمايد و مديرعامل موظف مي‌باشدكه گزارش عمليات اجرائي در حدود اختيارات تفويضي در اين ماده را همه ماهه به هيأت مديره تسليم نمايد.

ماده ٢۰: نحوه انتخاب مديرعامل و مدت خدمت

 مديرعامل سازمان از افراد ذيصلاح كه علاوه بر داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي( ترجیحاً در رشته های مرتبط) داراي تجربيات كافي در مسائل مربوط به سازمان مي باشد براي خدمت تمام وقت از بين اعضاء هيأت مديره (اعم از اصلي يا علي البدل) و يا خارج از سازمان با داشتن شرايط فوق الذكر با پيشنهاد هيأت مديره و تائيد و حكم رئيس شورا براي مدت دو سال منصوب مي‌گردد.

تجديد انتخاب مدير عامل بلامانع است و تا تعيين مديرعامل جديد، مديرعامل قبلي وظايف مربوطه را انجام خواهد داد.

تبصره ١: دوره خدمت مديرعامل در موارد زيرخاتمه مي‌پذيرد :

خاتمه مدتي كه براي آن دوره انتخاب شده است. چنانچه فاقد هر يك از شرايط مربوط به انتخاب مديرعامل باشد. در موارد تعليق طبق مقررات قانوني و يا فوت. استعفاي كتبي به رئيس شورا. عزل مديرعامل بنا به پيشنهاد هيأت مديره و تأييد شهردار در غير از موارد فوق الذكر.

در موارد فوق و تا تعيين مديرعامل جديد، شهردار مي‌تواند با مسئوليت خود فردي را بعنوان سرپرست سازمان براي مدت حداكثر سه ماه تعيين نمايد.

ماده ٢١: وظايف و اختيارات مديرعامل

 مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرائي سازمان است كه بر كليه واحدهاي تابعه سازمان سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن جريان امور و حفظ منافع و سرمايه و اموال و دارايي سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هيأت مديره مي‌باشد و در مقابل اين دو مرجع مسئول خواهد بود.

مديرعامل از جمله داراي وظايف و اختيارات زير است :

اعمال مديريت صحيح بركليه امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن. تهيه و تنظيم بودجه، متمم، اصلاح و تفريغ بودجه جهت تسليم به هيأت مديره و اعمال مفاد آنها پس از تصويب با رعايت آيين‌نامه‌هاي سازمان. تهيه و تنظيم صورت دارائي، حساب سود و زيان، ترازنامه و سايرگزارش‌هاي مالي و عملياتي سازمان جهت بررسي و طرح در هيأت مديره. تهيه طرح تشكيلات اداري، آئين­نامه مالي و معاملاتي وسايرآئين­نامه­هاي داخلي ودستورالعمل‌هاي لازم براي پيشبرد امور سازمان و يا پيشنهاد اصلاح و تغييرات در آنها جهت ارائه به هيأت مديره. پيشنهاد بكارگيري و يا استخدام پرسنل مورد نياز سازمان بر اساس تشكيلات اداري مصوب و همچنين پيشنهاد ميزان حقوق مزايا و پاداش پرسنل به هيأت مديره وفق مقررات استخدامي وآيين نامه هاي اداري و مالي سازمان.

تبصره ١: استخدام پرسنل مورد نياز سازمان اعم از كارگري و كارمندي براساس پستهاي مصوب تشكيلات تفصيلي سازمان (كه پس از تصويب شوراي سازمان به تائيد وزارت كشور خواهد رسيد) ومقررات آيين نامه استخدامي شهرداريهاي سراسركشور انجام خواهد شد.

تبصره ٢: امور خدمات اداري سازمان توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي منحصراً در قالب قراردادهاي پيمانكاري كه با آنها منعقد مي شود با ذكر كارهاي معين با زمان مشخص و براساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام مي شود بطوريكه هيچگونه تعهد استخدامي براي سازمان ايجاد نشده و كليه تعهدات ناشي از اجراي قوانين كار و تأمين اجتماعي به عهده پيمانكار باشد. همچنين سازمان مي تواند از خدمت كاركنان ديگر سازمانها كه برابر مقررات مي توانند به سازمان مأمور خدمت شوند به صورت مأمور استفاده نمايد.

عزل و نصب كاركنان و اعطاي مرخصي و ترفيعات بر طبق مقررات موضوعه سازمان و خلع يد و انعقاد قرارداد با اشخاصي كه مسئوليت امور خدمات اداري سازمان را به عهده دارند. انجام كليه معاملات و انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع عمليات سازمان بر طبق مفاد اساسنامه و با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي مصوب و ساير مقررات سازمان. امضاء كليه اسناد و اوراق مالي تعهدآور، قبولي تعهد، ظهرنويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، فروش، اجاره، استيجاره،تغيير و تبديل و فسخ قراردادها،‌ رهن گذاشتن اموال منقول و غير منقول سازمان در برابر ديون،‌ اجراي اسناد لازم الاجراء برحسب مورد به اتفاق معاون اداري و مالي سازمان همراه با مهر سازمان بر اساس مقررات، مفاد اساسنامه و آئين نامه مالي معاملاتي.

تبصره: معاون اداري و مالي به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره تعيين و زير نظر مدير عامل با رعايت صرفه و صلاح سازمان و مقررات اين اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب انجام وظيفه نموده و بر درآمد و هزينه سازمان نظارت مستقيم داشته و نسبت به تنظيم دفاتر قانوني براساس روش دفترداري دوطرفه و ثبت حسابها اقدام و نظارت مي نمايد . مديرعامل و معاون اداري و مالي ذيحساب مشترك مي باشند.

مديرعامل حافظ منافع سازمان بوده و نمايندگي هيأت مديره را با رعايت ماده ٢۰ اساسنامه خواهدداشت. انجام ساير اموري كه طبق مفاد اين اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب و يا به موجب مقررات قانون تجارت صرفاً به عهده مديرعامل است. مديرعامل مي تواند با تصويب هيأت مديره بمنظور تسريع در امور جاري سازمان، تمام و يا قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيأت مديره و يا مسئولان سازمان تفويض نمايد. ليكن اين تفويض اختيار، رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان در هر حال به عهده او خواهد بود. مديرعامل موظف است در مدت معذوريت يا مرخصي و يا مأموريت، عضو جانشين را با اطلاع رئيس هيأت مديره تعيين كند. مديرعامل هر شش ماه يكبار موظف به تهيه و تسليم صورتهاي مالي و دارايي و ديون سازمان به هيأت مديره مي باشد.

ماده ٢٢: مسئوليت اعضاء هيأت مديره و مديرعامل در برابر سازمان علاوه بر مسئوليتهاي مطرح در اساسنامه، مسئوليت وكيل در برابر موكل است.

ماده ٢٣: نحوه انتخاب بازرس و حسابرس

شوراي سازمان مكلف است بنا به پيشنهاد شهردار يك شخص حقيقي ذيصلاح را به عنوان بازرس و يكي از مؤسسات حسابرسي رسمي را با هماهنگی شورای اسلامی شهر براي مدت يكسال انتخاب نمايد. انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است.

تبصره ١: حكم بازرس توسط رئيس شورا صادر مي شود.

تبصره ٢: در انتخاب بازرس رعايت ماده ١٤٧ قانون تجارت الزامي است.

ماده ٢٤: وظايف بازرس و حسابرس

الف) وظايف بازرس

نظارت بر فعاليتها و اقدامات مالي سازمان بمنظور حصول اطمينان از اجراي صحيح مفاد اساسنامه، قوانين و مقررات، آئين نامه ها و بودجه مصوب سازمان وارائه نقطه نظرات، ابهامات و يا ايرادات به مديرعامل و رئيس هيأت مديره و درصورت لزوم به رئيس شورا همراه با اظهار نظرصريح. رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صورت دارايي، حساب سود و زيان، ترازنامه و تفريغ بودجه و ساير گزارشات سالانه سازمان و تسليم آن حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه شوراي سازمان به رئيس شورا. بازرس مي تواند در هر موقع از سال هرگونه بازرسي ضروري را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به سازمان را مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهد. تصميمات و اقدامات بازرس بايستي در دفتر مخصوص با قيد تاريخ، ثبت و امضاء شود . شورا و هيأت مديره سازمان در مواقع لزوم مي تواند بازرس را دعوت نموده تا براي بررسي مسائل با آنان تشريك مساعي نمايد. ساير وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي بازرس به نحوي است كه در قانون تجارت و اساسنامه، مقرر گرديده است.

 ب ) وظايف حسابرس

هدايت و راهنمائي سازمان در امور مالي و رعايت اصول و رويه هاي اجرائي در مديريت مالي و حسابداري بمنظور حداكثر بهره برداري از اختيارات و امكانات. رسيدگي به كليه اسناد و هزينه ها و اسناد مالي و اوراق و دفاتر سازمان و تطبيق عمليات مالي سازمان با قوانين، آيين نامه‌هاي مربوطه و بودجه مصوب سازمان و تسليم گزارشات فصلي به بازرس، مديرعامل و رئيس هيأت مديره و گزارشات ساليانه به رئيس شوراي سازمان همراه با اظهار نظر صريح.

تبصره: حسابرس موظف است يك نسخه ازكليه گزارشات تنظيمي را به بازرس ارائه نمايد.

ساير وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي حسابرس به نحوي كه به موجب قانون، تعهدات حرفه اي و اساسنامه تعيين گرديده است، مي باشد.

ج ) ساير موارد

١- سازمان موظف است بنا بر در خواست بازرس وحسابرس سازمان و يا حسابرسان شوراي اسلامي شهر و وزارت كشور، اسناد و مدارك لازم را در اختيار آنها بگذارد.

٢- بازرسي و مطالبه اسناد و مدارك بايد به نحوي انجام گيرد كه به امور جاري سازمان لطمه وارد نسازد.

٣- بازرس و حسابرس حق مداخله مستقيم در امورسازمان را ندارند ولي مي‌توانند نظرات خود را كتباً به مديرعامل و هيأت مديره و شوراي سازمان ارائه نمايند.

ماده ٢٥: در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدم قبولي مسئوليت توسط بازرس و يا حسابرس جهت انجام وظا يف محوله، شوراي سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده ٢٤ اقدام خواهدكرد.

 

فصل چهارم: مقررات مختلف

ماده ٢٦: سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد. استثنائاً اولين سال مالي از تاريخ تصويب اساسنامه تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده ٢٧: هيأت مديره موظف است همه ساله ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي و تفريغ بودجه ساليانه سازمان را تهيه و يك نسخه از آنرا همراه با گزارش عملكرد تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد براي رسيدگي به بازرس تسليم نمايد.

تبصره: شوراي سازمان جهت رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و سايرصورتهاي مالي و تفريغ بودجه بايستي درتير ماه هر سال تشكيل جلسه دهد و نظريه قطعي خود را حداكثر تا آخرهمان ماه براي تصويب به شوراي اسلامي شهر اعلام نمايد.

ماده ٢٨: برنامه كار و بودجه سال آتي سازمان بايد حداكثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال براي بررسي و تصويب هيأت مديره توسط مديرعامل ارائه و حداكثر تا آخر آذر ماه براي تصويب نهايي توسط هيأت مديره به شوراي سازمان تسليم شود و شوراي سازمان رسيدگي به بودجه را در دي ماه انجام داده و يك نسخه از آنرا حداكثر تا آخر همان ماه جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر ارائه نمايد.

تبصره: دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا پانزدهم ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و هزينه هاي پرداخت نشده و تعهداتي كه تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق يافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ٢٩: تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و عملكرد هيأت مديره به منزله تسويه حساب مديران براي آن دوره مالي خواهد بود.

ماده ٣۰: هيأت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود ويژه سازمان را تا رسيدن به يك دهم سرمايه، بعنوان اندوخته قانوني ذخيره نمايد.

ماده ٣١: شوراي سازمان مي تواند راساً و يا بنا بر پيشنهاد هيأت مديره هر سال علاوه بر ذخير ه قانوني، در صدي از سود ويژه را بعنوان ذخيره احتياطي منظور و يا نحوه استفاده از آن را مشخص نمايد.

ماده ٣٢: كليه درآمدهاي سازمان در حسابي نزد يكي از بانكهاي رسمي كشور شعبه اصفهان واريز خواهد شد. برداشت از اين حساب با امضاء رئيس هيأت مديره و مديرعامل صرفاً جهت واريز به حساب هزينه ها كه جداگانه نزد همين بانكها است مقدور خواهد بود .

 همچنين برداشت از حساب هزينه ها با صدور چك و با امضاء ثابت مديرعامل سازمان و يكي از دو امضاء رئيس هيأت مديره و معاون اداري-مالي سازمان انجام خواهدشد.

تبصره: افتتاح و مسدود نمودن حسابهاي بانكي سازمان با تصويب هيأت مديره، اطلاع شوراي سازمان و معرفي رئيس هيأت مديره خواهد بود.

ماده ٣٣: كليه مكاتبات سازمان با امضاء مدير عامل و در غياب او به امضاء جانشين وي كه طبق مفاد اين اساسنامه تعيين مي شود و مهرسازمان معتبر خواهد بود.

ماده ٣٤: دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه واموال سازمان بمنزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومي و شهرداري بوده و متخلفين برطبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

ماده ٣٥: چنانچه مواردي در اين اساسنامه پيش بيني نشده باشد براساس قانون شهرداري، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات جاري مربوطه عمل خواهد شد.

ماده ٣٦: اين اساسنامه به استناد ماده ٨٤ قانون شهرداري و بند ١٥ ماده ٧١ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب ۰١/۰٣/٧٥ و اصلاحيه هاي بعدي آن در١٧ صفحه مشتمل بر چهار فصل و ٣٦ماده و٣١ تبصره كه كليه صفحات آن با قيد شماره و تاريخ تصويب، ممهور به مهرشوراي اسلامي شهر و وزارت كشور و منقش به مهر برجسته اداره كل امور شهرداري‌ها است در تاريخ ١٢/ ۰٢/ ١٣٩۰ مورد تاييد و موافقت قرارگرفت.کد محتوا 30363

برچسب ها