اساسنامه سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان

فصل اول:كليات

ماده ١: نام سازمان

سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان مي باشد كه اختصاراً  در اين اساسنامه سازمان ناميـــده مي شود.

ماده ٢: اهداف سازمان

الف:  طراحي، برنامه ريزي و سياست گذاري در امور مربوط  به خدمات موتوري

ب:  ايجاد و توسعه و بهره برداري از مراكز خدمات موتوري

ج:  آموزش هاي تخصصي در كليه زمينه هاي كاربري ماشين آلات و سرويس و نگهداري

د:  دستيابي به سيستم هاي پيشرفته و بهبود بخشيدن به سيستم هاي موجود در جهت ارائه خدمات موتوري  

ماده ٣: موضوع سازمان

سازمان جهت نيل به اهداف فوق با رعايت مقررات مربوطه اقدام به اجراي موضوعات ذيل مي نمايد:

١- تهيه آمار و اطلاعات لازم و ارتباط با مراكز اطلاعاتي

٢- ارتباط و همكاري با سازمان و مراكز تحقيقاتي و صنعتي داخل و با هماهنگي وزارت كشور، اداره كل امور شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري ها با خارج كشور

٣- تملك اراضي و املاك جهت تامين نيازهاي سازمان در قالب قوانين و مقررات مربوطه

٤- احداث ابنيه و تاسيسات موردنياز از طريق پيمانكاري با رعايت مفاد اساسنامه

٥- ايجاد انبارهاي قطعات يدكي

٦- ايجاد كارواش و تعميرگاه هاي مورد نياز براي ماشين آلات موجود

٧- تدوين آيين نامه هاي مربوطه حسب مفاد اساسنامه

 ٨- اقدامات لازم در جهت ارتقاء سطح دانش و بينش فني كاركنان و ارتباط با مراكز علمي

 ٩- تامين ماشين آلات مورد نياز جهت تامين اهداف فوق از منابع داخلی يا خارجي

ماده ٤: نوع سازمان

سازماني است وابسته به شهرداري كه داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري است و مطابق با مفاد مواد اين اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب طبق اصول بازرگاني اداره مي شود. سازمان بر اساس ماده ٨٤ قانون شهرداري و بند پانزده ماده ٧١ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/٧٥ تاسيس مي گردد.

ماده ٥: مدت سازمان

مدت سازمان از تاريخ تشكيل نامحدود است.

ماده ٦: مركز سازمان

مركز اصلي سازمان شهر اصفهان مي باشد.

 

فصل دوم: سرمايه و منابع  درآمد سازمان

ماده ٧: سرمايه نقدي سازمان عبارت است از مبلغ پنجاه ميليون ريال كه از محل اعتبارات شهرداري اصفهان  به حساب بانكي سازمان نزد بانك ملي ايران شعبه اصفهان واريز خواهد شد.

سرمايه غير نقدي سازما ن عبارت است از اموال منقول و غير منقول اعم از ماشين‌آلات، زمين، مستحدثات و ملزومات قابل استفاده كه از طرف شهرداري اصفهان با رعايت مقررات و آيين نامه  مالي شهرداري و بر اساس ارزيابي كارشناس  رسمي دادگستري كه با تاييد شوراي  سازمان ميرسد با رعايت ساير مقررات موضوعه در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت.

تبصره ١: زمان اجراي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اساسنامه خواهد بود.

تبصره ٢: كل سرمايه متعلق به شهرداري اصفهان مي باشد و قابل انتقال به غير نمي باشد.

تبصره ٣: انتقال و واگذاري اموال سازمان تابع آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان است.

تبصره ٤: در صورت انحلال سازمان، كليه دارائي ها اعم از منقول و غير منقول و مطالبات و ديون و تعهدات به شهرداري منتقل مي گردد.

ماده ٨: منابع در آمد سازمان

سازمان مي تواند جهت تامين هزينه ها و تقويت بنيه مالي خود از طريق زير با رعايت مقررات موضوعه كسب درآمد نمايد.

الف: درآمد حاصل از اجاره ماشين‌آلات و وسائط  نقليه به شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن و ساير سازمان ها و موسسات اعم از دولتي و عمومي

ب: درآمد حاصل از ارائه خدمات فني و تعميرات و سرويس دهي جهت شهرداري، سازمان هاي وابسته به آن و ساير سازمان ها و موسسات اعم از دولتي و عمومي

ج: درآمد حاصل از ارائه خدمات كارشناسي و مشاوره اي به شهرداري، سازمان هاي وابسته و ساير موسسات اعم از دولتي و عمومي

د: درآمد حاصل از مشاركت با بانك ها و موسسات  اعتباري مجاز با رعايت مقررات مربوطه در قالب اهداف سازمان

ه) دريافت اعانات و هدايا با تصويب مصاديق آن به صورت مورد به مورد توسط شوراي سازمان در كادر مقررات و ضوابط مربوطه

و) كسب ساير درآمدهاي مرتبط با اهداف سازمان با تصويب شوراي سازمان

 

فصل سوم:  اركان سازمان

ماده ٩:  اركان سازمان عبارتند از:

الف: شوراي سازمان

ب: هيئت مديره

ج: مدير عامل

د: حسابرس (بازرس)

ه: شوراي سازمان

ماده ١۰: شوراي سازمان كه منبعد شورا ناميده خواهد شد مركب از پنج نفر به شرح ذيل خواهد بود.

الف: شهردار به عنوان رياست شورا

ب: معاونت خدمات شهري شهرداري

ج:‌ يك نفر كارشناس به انتخاب شهردار اصفهان كه بلافاصله پس از معرفي به استاندار مشغول خواهد شد.

د: دو نفر كارشناس كه از طرف استاندار انتخاب و بلافاصله پس از معرفي به وزارت كشور، مشغول مي شوند استانداري موظف است  مشخصات كارشناسان مذكور در بند ج  و د  را طبق فرم ضميمه اساسنامه به وزارت كشور ارسال دارد.

تبصره: تغيير كارشناس معرفي شده توسط شهردار و همچنين كارشناسان موضوع بند د اين ماده در هر مقطعي با رعايت مفاد بند ج و د ممكن خواهد بود. بديهي است نظر استانداري و وزارت كشور پس از وصول ميبايستي رعايت گردد.

ماده ١١: جلسات شورا سالي دو بار يكي در تير ماه براي تصويب تراز نامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و ديگري در بهمن ماه براي تصويب برنامه و بودجه سال آينده و انجام ساير وظائف به دعوت رئيس شورا تشكيل مي شود.

تبصره ١: جلسات شورا خارج از مواعد مذكور در ماده ١١ به تقاضاي مدير عامل و يا رئيس هيئت مديره و حسابرس (بازرس) و يا دو نفر از اعضاء شورا تشكيل خواهد شد .

تبصره ٢: دستور جلسات شورا را  رئيس شورا بر اساس  پيشنهاد متقاضي تعيين مي نمايد.

ماده ١٢: دعوت براي جلسات شورا با ذكر تاريخ و محل تشكيل و اعلام دستور جلسه حداقل هفت روز قبل از تشكيل جلسه  بوسيله دعوتنامه كتبي توسط رئيس شورا بعمل مي آيد.

ماده ١٣: جلسات شورا با حضور كامل  اعضاء رسميت مي يابد و چنانچه در نوبت اول كل اعضاء حضور بهم نرسانند در نوبت دوم كه حداكثر ظرف ١٥ روز آينده خواهد بود با حضور حداقل سه نفر تشكيل خواهد گرديد.

ماده ١٤: تصميمات شورا به اتفاق آراء يا به اكثريت سه راي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد بود كه رئيس شورا يكي از آن سه نفر باشد نظرات و دلايل مخالفين مي بايستي كتباً و مستدلاً در صورتجلسه قيد شود و متن آن نيز در دفتر مخصوصي (كه توسط شورا برگ شماري و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت  گرديده به امضاء اعضاء رسيده است) درج شود.

ماده ١٥:  وظايف و اختيارات شورا به شرح ذيل مي باشد.

استماع گزارش سالانه هيئت مديره و حسابرس (بازرس) راجع به امور سازمان و تصويب آن بررسي و تصويب ترازنامه حساب سود و زيان و صورت  دارائي  و ديون  و عمليات سازمان بر اساس گزارش  هيئت مديره و حسابرس (بازرس) و اتخاذ تصميم نسبت به آن ها بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه ريزي براي فعاليت هاي سال آتي و برنامه هاي ميان مدت و دراز مدت سازمان بررسي و تصويب بودجه، متمم و اصلاح و تفريغ بودجه، مصوبات شوراي سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصويب به شوراي اسلامي شهر يا جانشين قانوني آن جهت تصويب ارسال خواهد شد.

تبصره: شوراي اسلامي شهر با جانشين قانوني آن ظرف حداكثر پانزده روز از تاريخ دريافت بودجه، متمم، اصلاح و تفريغ بودجه، بررسي و تصويب خواهد كرد.

٥) اتخاذ تصميم در مورد ذخيره هاي مالي سازمان به منظور استفاده فعال از ذخيره مذكور

٦) اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان و پيشنهاد براي تصويب به وزارت كشور

٧- تعيين و تصويب حق حضور در جلسات اعضاي هيئت مديره وفق مقررات موضوعه

٨- انتخاب حسابرس (بازرس) و معرفي وي از طريق استانداري به همراه فرم مشخصات حسابرس به وزارت كشور جهت صدور حكم

٩- اجازه مشاركت و سرمايه گذاري با بانك ها و موسسات اعتباري مجاز با رعايت مقررات مربوط و در قالب موضوع و اهداف سازمان

١۰- انتخاب و تجديد انتخاب اعضاي انتخابي  هيئت مديره و مديرعامل با پيشنهاد شهردار

١١- پيشنهاد انحلال سازمان به وزارت كشور

١٢- تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و فق مقررات موضوعه، ضمناً شورا مي تواند طرح پرداخت حقوق ومزايا به صورت كارانه را براي مديرعامل تنظيم و پس از تصويب وزارت كشور به مورد اجرا گذارد.

تبصره: در صورتيكه سازمان كارائي و بازدهي لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و با موضوع ماده ٧ و تبصره آن در زمان مقرر و با رعايت مقررات مربوط محقق نشده باشد وزارت كشور پس از بررسي هاي لازم راسا ً (بدون پيشنهاد شورا) نسبت به انحلال سازمان تصميم لازم اتخاذ خواهد نمود.

 ١٣- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور و موضوعات پيشنهادي در قالب اهداف سازمان در اين اساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت در دستور جلسه بوده و بايستي در شوراي سازمان مطرح گردد.

١٤- اصلاح  و تجديد نظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت كشور است.

بديهي است شورا نيز ميتواند پيشنهاد اصلاح و تجديد نظر در مواد اساسنامه را به وزارت كشور بنمايد.

١٥- بررسي و تاييد تشكيلات اداري سازمان كه توسط هيئت مديره تهيه و پيشنهاد مي گردد و اجراي آن پس از اعمال مفاد ماده ٥٤ قانون شهرداری و اخذ مصوبه وزارت كشور.

تبصره: با شروع بكار سازمان چنانچه در شهرداري براي انجام وظايف سازمان پست هاي مصوب وجود داشته باشد پست هاي مذكور و شاغلين آن ها تحت مديريت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق و مزاياي خود را دريافت خواهند  كرد. بديهي است چنانچه براي سازمان تشكيلات تفصيلي جداگانه بر اساس آيين نامه استخدامي  شهرداري های كشور تهيه شــود شــاغــليــن پست هاي مذكور در پست هاي جديد تطبيق خواهند يافت.

١٦- بررسي و تاييد آيين نامه هاي داخلي و دستور العمل ها و ضوابط مورد پيشنهاد سازمان در حدود مقررات و قوانين و مفاد اين  اساسنامه

١٧- آيين نامه  مالي و معاملاتي سازمان بر اساس مفاد اساسنامه سازمان و قانون شهرداري توسط هيئت مديره تهيه  و به شورا پيشنهاد مي شود تا پس از موافقت شورا با تصويب وزارت كشور به مورد اجرا درآيد.

تبصره ١: تا زمانيكه سازمان آيين نامه مالي و معاملاتي خاصي نداشته باشد آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب (١٢/٤/٤٦)  با رعايت مفاد اساسنامه سازمان ملاك عمل خواهد بود. در اين صورت بجاي انجمن شهر و شهردار به ترتيب هيئت مديره و مديرعامل جايگزين خواهند شد.

تبصره ٢: اعضاي شورا نمايندگان قانوني سرمايه سازمان بوده و به همراه اعضاء هيئت مديره، مديرعامل در حدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساسنامه دارند نسبت به سرمايه و اموال و دارايي سازمان امين محسوب مي شوند.

تركيب هيئت مديره

ماده ١٦: هيئت مديره سازمان مركب از سه نفر عضو اصلي مي باشند كه عبارتند از:

الف: معاون خدمات شهري شهرداري به عنوان عضو اصلي و ثابت كه سمت رئيس هيئت مديره را به عهده خواهد داشت.

ب ) دو نفر كارشناس خبره و آگاه به مسائل از بين كسانيكه تحصيلات عاليه و تجربيات علمي مورد نياز سازما ن را دارا باشند به پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي سازمان انتخاب خواهند شد.

تبصره ١: يك نفر عضو علي البدل نيز براي هيئت مديره به كيفيت فوق انتخا ب خواهد شد كه در صورت غيبت اعضاء انتخابي موضوع بند ب انجام وظيفه كند.

تبصره ٢: مدت ماموريت هيئت مديره چهار سال و تجديد انتخاب آنان بلامانع است.

تبصره ٣ : چنانچه هر يك از اعضاء هيئت مديره د رانجام وظايفي كه طبق مفاد اساسنامه عهده دار مي باشد قصور ورزد شورا مي تواند با توجه به موارد ذيل پس از استيضاح نسبت به عزل وي اقدام كند.

چنانچه وزارت كشور در نتيجه بازرسي  به عملكرد هيئت مديره ايرادي داشته و يا آن را مغاير مقررات تشخيص دهد مراتب را به شورا منعكس مي نمايد. رئيس شورا موظف است حداكثر تا پانزده روز بعد از دريافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتيجه را مستدلاً اعم از آنكه منجر به ابقاء يا عزل عضو هيئت مديره شود بلافاصله به وزارت كشور گزارش نمايد. چنانچه هر يك از اعضاء شورا نسبت به عملكرد هر يك از اعضاء هيئت مديره سازمان اعتراضي داشته باشند ميبايستي كتباً به رئيس شورا گزارش دهندو رئيس شورا ميبايستي براساس گزارشات مذكور و يا گزارشات واصله از بازرسي، جلسه فوق العاده شوراي سازمان را تشكيل تا به موضوع رسيدگي شود. رئيس شورا موظف است مطالب مذكور را به عضو هيئت مديره كه مورد استيضاح قرار گرفته ابلاغ نمايد. فرد مورد نظر موكلف است در اولين جلسه شورا كه توسط رئيس شورا تعيين مي شود حضور بهمرسانده و پاسخ ارائه نمايد. چنانچه شورا با عضو هيئت مديره (فرد استيضاح شده) راي عدم اعتماد دهد بلافاصله از سمت خود عزل مي شود.

تبصره: چنانچه عضو استيضاح شده هيئت مديره رئيس هيئت مديره باشد كه ضمناً معاونت خدمات شهري شهرداري را به عهده دارد جلسه شورا با حضور بدون حق راي وي تشكيل خواهد شد در اين صورت تصميمات باتفاق آرا با اكثريت ٣ راي مشروط بر آنكه یکی از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه  راي  بر عدم اعتماد باشد رئيس هيئت مديره علاوه بر  بركناري از رياست هيئت مديره با ذكر تخلفات به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري معرفي خواهد شد. بديهي است تا تعيين جانشين وي يكي ديگر از معاونت هاي شهرداری با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا عهده دار وظائف معاون مذكور در شورا و هيئت مديره خواهد شد. 

صورتجلسه شورا مبني بر استيضاح رئيس هيئت مديره وراي عدم اعتماد با ذكر دلائل و مستندات مي بايستي بلافاصله توسط رئيس شورا ( شهردار) به وزارت كشور (اداره كل امورشوراهاي اسلامي شهر وشهرداري ها)  ارسال گردد.

٣- هريك از اعضاء هيئت مديره موضوع بند "ب" ماده ١٦ مي توانند استعفاء خود را از دوماه قبل به اطلاع رئيس شورا برسانند. رئيس شورا مي تواند با استعفاء مخالفت كند، و عضو مذكور نيز مي تواند بعد از يك ماه از تاريخ اعلان، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت دوماهه اعلام دارد ورئيس شورا موظف است حداكثر تا پانزده روز نسبت به تشكيل  شوراي فوق العاده اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جايگزين را معرفي كند، شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دوماهه عضو مستعفي، نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام كند.

ماده ١٧: طرز تشكيل جلسات هيئت مديره

   جلسات هيئت مديره حداقل هر هفته يكبار در روز وساعت معيني در محل سازمان تشكيل مي شود و چنانچه جلسات فوق العاده ضرورت يابد بايد با درخواست كتبي مديرعامل و يا اعضاء هيئت مديره و با دعوت رئيس هيئت مديره تشكيل خواهد شد.

ماده ١٨:  تشكيل جلسات هيئت مديره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت كتبي رئيس هيئت مديره خواهد بود كه از اعضاء اصلي وعلي البدل بعمل مي آيد و عضو علي البدل مي بايستي در كليه جلسات حضور يابد و درصورتيكه يكي از اعضاء هيئت مديره در جلسه شركت نكند عضو علي البدل بجاي عضو اصلي غائب راي خواهد داد.

تبصره: مديرعامل چنانچه عضو هيئت مديره نباشد نيز موظف به حضور در كليه جلسات هيئت مديره است مگر آنكه در معذوريت، مرخصي ويا ماموريت باشد كه در اين صورت جانشين وي که برابر مفاد بند ٨ ماده ٢٣ اساسنامه تعيين شده است در جلسات بدون حق راي حضور خواهد يافت.

ماده ١٩: جلسات هيئت مديره با حضور كليه اعضاء تشكيل مي گردد ومصوبات به اتفاق آراء و يا به اكثريت دو (٢) راي موافق وقتي معتبر خواهد بود كه رئيس هيئت مديره يكي از دو (٢) نفر باشد و درصورتي كه هريك از اعضاء راي مخالف داشته باشد بايستي مراتب را بصورت مستدل درصورتجلسه درج نمايد.

صورتجلسه هيئت مديره در دفتر صورتجلسات كه توسط شوراي سازمان شماره گذاري شده است ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسيد.

تبصره ١:  موضوعي كه يكبار با آن مخالفت شده باشد و به دليل عدم كسب آراء موافق به تصويب نرسيده است نبايد بدون حضور مخالفين مجدداً مطرح شود مگر آنكه مخالفين مستعفي يا بركنار شده باشند.

تبصره ٢:  چنانچه هريك از اعضاء سه مرتبه بدون عذر موجه يا سه ماه متوالي با عذر موجه در جلسه شركت نكند به خودی خود مستعفي شناخته خواهد شد.

ماده ٢۰: هيچ يك از اعضاء هيئت مديره منفرداً مجاز به انجام اموري به نام سازمان نخواهند بود مگر به موجب تصويب هيئت مديره.

ماده ٢١: وظايف و اختيارات هيئت مديره

 هيئت مديره داراي اختيارات ذكر شده در اين اساسنامه ويا تفويض شده از طرف شورا براي اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان مي باشد. مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحيت شورا باشد.

هيئت مديره از جمله داراي وظايف واختيارات زير است:

تهيه و تنظيم ترازنامه وحساب سود وزيان وگزارش عملكرد سازمان به شورا. تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي مالي، اداري ومعاملات سازمان وارائه به شورا جهت اقدامات بعدي. بررسي برنامه وبودجه، اصلاح ومتمم وتفريغ بودجه سالانه پيشنهادي مديرعامل وارائه به شورا جهت تصويب. اجراي برنامه ها وتصميمات ومصوبات شورا. رسيدگي وتصويب معاملات در مواردي كه طبق آيين نامه معاملات در عهده هيئت مديره است. بررسي و پيشنهاد اخذ وام و مشاركت سازمان با بانك ها و موسسات اعتباري مجاز به شورا در قالب اهداف و موضوع سازمان و رعايت مقررات موضوعه. نظارات در حفظ ونگهداري دارائي و اموال سازمان بررسي و پيشنهاد تجديد نظر در برنامه ها وطرح هاي اجرائي سازمان به شورا. افتتاح حساب درآمد، هزينه وساير حساب هاي مورد نياز در بانك ها و موسسات اعتباري مجاز. تصويب پاداش براي كاركنان سازمان بر اساس مقررات موضوعه. نظارت برحسن اجراي وظايف مديرعامل. اقامه و تعقيب دفاع از هر گونه دعوي يا انصراف از آن در كليه مراجع حقوقي وكيفري با حق صلح وسازش و ارجاع به داوري  وتعيين داور وكليه اختيارات ديگر راجع به امر دادرسي مصرح در قوانين و مقررات ذيربط و تعيين وكيل دعاوي با حق توكيل وعزل وكيل. پيشنهاد تشكيلات اداري و فني متناسب با نياز سازمان جهت بررسي و اقدامات بعدي به شورا.

ماده ٢٢: مديرعامل

  مديرعامل سازمان از افراد ذيصلاحيت كه علاوه برداشتن مدارك علمي وتخصصي (ترجيجاً مدارك كارشناسي در  رشته هاي مديريت و يا مهندسي مكانيك) داراي تحربيات كافي در مسائل مربوط به سازمان باشد. از بين اعضاء انتخابي (اعم از اصلي ويا علي البدل ) هيئت مديره و يا خارج از سازمان با داشتن شرايط فوق الذكر براي مدت چهار سال با پيشنهاد شهردار وتصويب شوراي سازمان انتخاب مي شود.

الف: رئيس شورا، مديرعامل را به وزارت كشور معرفي و مديرعامل بلافاصله پس ازمعرفي شروع بكارمي كند. مشخصات كامل مديرعامل مي بايستي همراه با معرفي نامه به وزارت كشور اعلان شود.

ب: تجديد انتخاب مديرعامل بلامانع است وتا تعيين مديرعامل جديد، مديرعامل قبلي وظايف مربوطه را انجام خواهد داد.

تبصره: دوره خدمت مديرعامل در موارد ذيل خاتمه مي پذيرد:

چنانچه هر يك از اعضاء  هيئت مديره سازمان به عملكرد مدير عامل ايراد و يا اعتراضي داشته باشند مي بايستي مطلب را كتباً به مديرعامل وهمچنين به رئيس هيئت مديره تسليم دارند ورئيس هيئت مديره مي بايستي موضوع را در اولين جلسه هيئت مديره كه با حضور مدير عامل تشكيل مي شود مطرح نمايد، مديرعامل پاسخ خواهد داد درصورتيكه عضو معترض قانع  نشده باشد سئوال خود را كتباً به شورا ارسال خواهد داشت دراين صورت  و همچنين در صورتيكه هر يك از اعضاء شورا به عملكرد مديرعامل اعتراض داشته باشند، رئيس شورا مي بايستي بر اساس گزارشات مذكور ويا گزارشات واصله از بازرسي و همچنين براساس نظرات اعلامي وزارت كشور جلسه فوق العاده شورا را تشكيل تا به موضوع رسيدگي شود.

رئيس شورا موظف است مطالب مذكور را به مديرعامل ابلاغ نمايد، مدير عامل ملكف است تا در جلسه عادي و يا  فوق العاده شورا كه توسط رئيس شورا تعيين مي شود حضور بهم رسانده  وپاسخ ارائه نمايد و چنانچه شورا به مديرعامل راي عدم اعتماد دهد، مديرعامل بلافاصله از سمت خود عزل مي شود.

در موارد تعليق طبق مقررات قانوني. خاتمه مدتي كه براي آن دوره انتخاب شده است. چنانچه فاقد هريك از شرايط مربوط به انتخاب مديرعامل باشد.

ماده ٢٣: وظايف واختيارات مديرعامل

 مديرعامل بالاترين مقام اداري واجرائي سازمان است كه بر كليه واحدهاي تابعه سازمان سرپرستي ونظارت داشته و مسئول حسن جريان امور ومنافع و سرمايه و اموال ودارائي سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات شورا وهيئت مديره مي باشد و درمقابل اين دو مرجع مسئول خواهد بود.

 مديرعامل از جمله داراي وظايف واختيارات زير است:

اجراي مفاد اساسنامه واقدام در اداره امور سازمان وكوشش در جهت پيشبرد اهداف آن. اعمال مديريت صحيح بركليه امور سازمان وحفاظت اموال ودارائي هاي آن. تهيه وتنظيم برنامه وبودجه سازمان واصلاح ومتمم وتفريغ بودجه سالانه براي تسليم به هيئت مديره وشورا واجراي آن پس از تصويب با رعايت آيين نامه هاي سازمان. انجام هرگونه معامله وانعقاد هرگونه قرارداد دررابطه با موضوع عمليات سازمان برطبق مفاد اساسنامه و بارعايت آيين نامه معاملات وساير مقررات سازمان. تهيه وتنظيم هرگونه مقررات و دستورالعملهاي لازم براي پيشبرد امور سازمان وتسليم آن براي تصويب به هيئت مديره. تقسيم كار صحيح بين كاركنان وايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه واتخاذ تصميمات انضباطي درباره كاركنان براساس مقررات موضوعه. عزل ونصب كاركنان براساس مقررات ممنوعه. مديرعامل مي تواند با تصويب هيئت مديره تمام و يا قسمتي از اختيارات خود را به هريك از اعضاي ديگر هيئت مديره و يا مسئولان سازمان تفويض نمايد. ليكن اين تفويض اختيار رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور درهرحال بعهده او خواهد بود.

تبصره: مديرعامل موظف است درمدت معذوريت يا مرخصي يا ماموريت به ترتيب فوق عضو جانشين  معين كند.

نمايندگي سازمان در برابر ادارات ، موسسات دولتي وخصوصي. امضاء كليه اسناد واوراق مالي وتعهد آور، قبولي، تعهد، ظهرنويسي، پرداخت وواخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات،  پرداخت ديون  وانجام هرگونه معامله اعم از خريد وفروش، اجازه وتغيير وتبديل وفسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول وغير منقول سازمان، تضمين ديون اجراي اسناد لازم الاجراء حسب مقررات مربوط ودر قالب مفاد اساسنامه سازمان. همكاري دربررسي وتهيه طرح تشكيلاتي وآيين نامه هاي داخلي سازمان و يا پيشنهاد اصلاح وتغييرات در آن به  هيئت مديره. پيشنهاد استخدام پرسنل مورد نياز سازمان براساس تشكيلات مصوب و همچنين پيشنهاد ميزان حقوق ومزايا و يا پاداش پرسنل به هيئت مديره وفق مقررات وآئين نامه هاي مالي واداري واستخدامي سازمان.

تبصره ١: امور اداري سازمان توسط اشخاص حقيقي  یا حقوقي منحصراً درقالب قراردادهاي پيمانكاري كه با آن ها منعقد مي شود با ذكر كارهاي معين يازمان مشخص وبراساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام مي شود بطوريكه هيچگونه تعهد استخدامي براي سازمان ايجاد نشده وكليه تعهدات ناشي از اجراي قوانين كار وتامين اجتماعي بعهده پيمانكار باشد. بديهي است سازمان  مي تواند از خدمت كاركنان ديگر سازمان ها كه برابر مقررات مي توانند به سازمان مامور خدمت شوند به صورت مامور استفاده نمايد. استخدام پرسنل موردنياز سازمان اعم از كارگري وكارمندي به تعداد محدود وصرفاً براساس پست هاي مصوب سازمان تفصيلي كه پس از تاييد شوراي سازمان به تصويب وزارت كشور خواهد رسيد مشمول مقررات آئين نامه استخدامي شهرداري هاي سراسر كشور مصوب ١٣/٢/٦٨ خواهد بود.

تبصره ٢: مديريت مالي سازمان به عهده فردي خواهد بود كه به پيشنهاد مديرعامل وتصويب هيئت مديره انتخاب مي شود، تا زير نظر مديرعامل با رعايت صرفه وصلاح سازمان ومقررات اين اساسنامه وآيين نامه هاي مصوب انجام وظيفه نموده و بردرآمد و هزينه و اموال سازمان نظارت مستقيم داشته و نسبت به تنظيم دفاتر قانوني براساس روش دفترداري دوطرفه و ثبت حساب ها اقدام ونظارت بنمايد. فرد مذكور درمعيت مديرعامل ذيحساب مشترك سازمان محسوب مي گردد.

ساير وظائف و اختياراتي كه هيئت مديره درحدود ماده ٢١ اساسنامه به مديرعامل تفويض كرده باشد. انجام ساير اموري كه طبق مفاد اساسنامه وآيين نامه هاي مصوب و يا به موجب مقررات قانون تجارت صرفاً بعهده مديرعامل مي باشد.

ماده ٢٤: مسئوليت اعضاي هيئت مديره ومديرعامل دربرابر سازمان علاوه بر مسئوليت هاي مصرح در اساسنامه مسئوليت وكيل دربرابر موكل است.

ماده ٢٥: اعضاي شوراي سازمان وهيئت مديره ومديرعامل حق ندارند در معاملاتي كه با سازمان ويا به حساب سازمان صورت  مي گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم شركت نموده يا سهيم شوند وهمچنين مراعات مفاد ماده ١٢٩ قانون  تجارت وقانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات الزامي است.

ماده ٢٦: حسابرس (بازرس)

 شوراي سازمان يك شخص حقيقي يا حقوقي را بعنوان حسابرس (بازرس) براي مدت يكسال انتخاب و از طريق استانداري جهت صدورحكم به وزارت كشور معرفي مي نمايد. انتخاب مجدد وي براي دوره هاي بعد بلامانع است.

 در انتخابات  بازرس رعايت ماده ١٤٧ قانون تجارت الزامي است.

ماده ٢٧: وظايف حسابرس ( بازرس ) به شرح ذيل است:

نظارت بر مسائل مربوط به عمليات و اجراي صحيح مقررات مندرج در اساسنامه و آيين نامه ها و بودجه مصوب سازمان. رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و ساير گزارشات سازمان، گزارش بازرس در اين موارد حداقل ده روز قبل از جلسه شورا بايد تكميل و دراختيار رئيس شورا و رئيس هيئت مديره قرار بگيرد.

تبصره: مديرعامل و هريك از اعضاي هيئت مديره و همچنين كليه كاركنان سازمان موظفند هرنوع اسناد و مدارك و اطلاعات  مورد نياز كه حسابرس ( بازرس) و يا حسابرسان و بازرسان وزارت كشور بخواهند بلافاصله دراختيار آن ها  قرار دهند.

 بازرسي و مطالبه اسناد و مدارك بايد بنحوي انجام گيرد كه به امور جاري سازمان لطمه وارد نسازد.

بررسي و اظهار نظر نسبت به بودجه هاي پيشنهادي هيئت مديره براي هر دوره مالي وارسال نسخه اي از گزارشات خود راجع به امور سازمان به وزارت كشور. حسابرس ( بازرس) مي تواند به مسئوليت خود انجام وظايفي كه به عهده دارد از كمك حسابرسان يا كارشناسان مالي باتجربه استفاده نمايد. همكاري با بازرسان وحسابرسان وزارت كشور.

تبصره:   چنانچه وزارت كشور در نتيجه بازرسي، عمليات هريك از اعضاء هيئت مديره و يا مديرعامل را مغاير مقررات تشخيص دهد مراتب را به شوراي سازمان منعكس مي نمايد، رئيس شورا موظف است حداكثر به فاصله پانزده روز از دريافت نامه نسبت به تشكيل جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح ونتيجه را مستدلاً اعم از آنكه منجر به ابقاء و يا عزل عضو هيئت مديره و مديرعامل شود بلافاصله به وزارت كشور گزارش نمايد. بديهي است نظر واصله از وزارت كشور ملاك عمل خواهد بود.

ماده ٢٨: ساير وظايف واختيارات ومسئوليت هاي حسابرس ( بازرس) بنحوي خواهد بود كه در قانون تجارت مقرر گرديده است.

ماده ٢٩: درصورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط ويا عدم قبول سمت توسط حسابرس ( بازرس) جهت انجام وظيفه شورا بلافاصله وفق مقررات ماده ٣٦ اقدام خواهد كرد.

 

فصل چهارم: ساير مقررات

ماده ٣۰: سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هرسال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي يابد اولين سال مالي از تاريخ تصويب اين اساسنامه تا پايان اسفندماه آن سال خواهد بود.

ماده ٣١: برنامه كار و بودجه ساليانه سازمان بايد منتهي تا ١٥ ديماه هر سال براي بررسي و تصويب هيئت مديره توسط مدير عامل ارائه وتا آخر ديماه براي تصويب نهائي به شوراي سازمان توسط هيئت مديره ارائه گردد و شورا رسيدگي به بودجه را تا پايان بهمن ماه خاتمه دهد.

تبصره:   دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و هزينه هاي پرداخت نشده وتعهداتي كه تا آخر اسفندماه تحقق يافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ٣٢: هيئت مديره موظف است همه ساله يك نسخه از ترازنامه وحساب سود وزيان وتفريغ بودجه سازمان را همراه با گزارش عملكرد تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به بازرس تسليم نمايد.

ماده ٣٣: شوراي سازمان براي رسيدگي وتصويب ترازنامه وحساب سود وزيان وتفريغ بودجه وساير صورت هاي مالي به درخواست رئيس هيئت مديره و دعوت رئيس شورا، حداكثر تا اول تيرماه تشكيل ونظريه قطعي خود را لغايت تيرماه اعلام خواهد نمود.

ماده ٣٤: تصويب ترازنامه وعملكرد هيئت مديره به منزله مفاصا حساب مديران براي آن دوره مالي خواهد بود.

ماده ٣٥: هيئت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود ويژه سازمان را تا رسيدن به يك دهم سرمايه ذخيره نمايد. تعيين ميزان ساير ذخاير مالي به پيشنهاد هيئت مديره وتصويب شوراي سازمان خواهد بود.

ماده ٣٦: ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است برطبق قانون تجارت وساير قوانين ومقررات جاري مي باشد.

ماده ٣٧: اين اساسنامه به استناد ماده ٨٤ قانون شهرداري وبند پانزده ماده هفتاد و يك قانون تشكيلات، وظايف انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب ١/٣/٧٥ در ١٩ صفحه مشتمل بر چهار فصل و ٣٧ ماده و ٢٦ تبصره و ٨٧ بند كه كليه صفحات آن با قيد شماره و تاريخ ممهور به مهر وزارت كشور است كه در تاريخ ٧٦/٨/٦ تصويب گرديد.کد محتوا 30362

برچسب ها