اساسنامه سازمان حمل و نقل بار شهري وحومه شهرداری اصفهان

فصل اول:

ماده ١: كليات: در راستاي اجراي قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور مصوبه شماره ١٥٣٣٦٢/٦٨٥ مورخ ١/١۰/٨٦  مجلس محترم شوراي اسلامي و ماده ٩ قانون مذكور که بیان می دارد:

«مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است» و همچنین آيين نامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر اصفهان و حومه آن و به منظور ساماندهي و بهبود وضعيت حمل و نقل بار در شهر و حومه، از طريق برنامه ريزي جهت تقويت و توسعه كمي و كيفي ناوگان، اعمال نظارت صحيح، توسعه و ايجاد پايانه ها و باراندازهاي مورد نياز و استفاده از امكانات بخش هاي مختلف از جمله بخش خصوصي و تعاوني در امر جابجايي مديريت شده كالا و بار شهرداری اصفهان، سازمان حمل و نقل بار شهري و حومه شهر اصفهان، در راستاي اجراي هدف ها و وظايف مندرج در قانون و آيين نامه هاي مذكور ايجاد مي گردد. 

ماده ٢: نام سازمان: سازمان حمل و نقل بار شهري و حومه شهرداري اصفهان  كه اختصاراً در اين اساسنامه «سازمان» ناميده مي شود.

ماده ٣: نوع سازمان: سازمان بر اساس ماده  ٨٤ قانون شهرداري ها و بند پانزده ماده هفتاد و يك قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب ١/٣/٧٥ تأسيس و وابسته به شهرداري اصفهان مي باشد و دارای  شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است و مطابق با مفاد این اساسنامه و آیین نامه مصوب اداره مي شود.

ماده ٤: هدف سازمان: تلاش به منظور ساماندهي و بهبود وضعيت حمل و نقل بار در شهر اصفهان و حومه آن از طريق مطالعه، برنامه ريزي، آموزش، نظارت، هماهنگي و مدیریت در امر حمل و نقل کالا و بار  جهت جابجايي ايمن،  مناسب و سريع كالا و بار طبق تعاريف قانوني و اقدامات ضروري در راستاي كاهش تقاضاي سفر با استفاده از توانمندي دولت الكترونيك و سامانه هاي هوشمند حمل و نقل.

ماده ٥: مدت سازمان: از تاريخ تأسيس نامحدود است.

ماده ٦:  مركز اصلي سازمان: مركز اصلي سازمان شهر اصفهان است و محدوده عمل آن شهر اصفهان و حومه آن می باشد.

ماده ٧:  وظايف سازمان: سازمان براي نيل به اهداف مندرج در قانون و آيين نامه هاي مرتبط با حمل و نقل کالاو بار شهري و حومه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام به اجراي وظايف ذيل مي نمايد:

٧-١- تهيه آمار و اطلاعات و ايجاد بانك اطلاعات حمل و نقل کالا و بار شهري و حومه و ارتباط با دستگاه هاي ذيربط.

٧-٢- تهيه برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در راستاي مديريت، توسعه، اصلاح، نظارت و ساماندهي حمل و نقل بار کالا و بار شهري و حومه.

٧-٣- تدوين نظام برنامه ريزي و تهيه طرح هاي مورد نياز حمل و نقل کالا و بار شهري و حومه و مديريت مصرف سوخت در اين راستا و نظارت بر اجراي آنها.

٧-٤- ارائه پيشنهاد براي اصلاح قوانين، آيين نامه ها، استانداردها و ضوابط به مراجع ذيربط.

٧-٥- بررسي و تعيين تعداد مورد نياز ناوگان حمل و نقل کالا و بار شهري  و حومه و تلاش در راستاي نوسازي ناوگان فرسوده  مذكور.

٧-٦- بكارگيري اشخاص حقيقي و حقوقي جهت اجراي اهداف سازمان.

٧-٧- انجام مطالعات مورد نياز حمل و نقل کالا و بار شهري وحومه در چارچوب مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك و به هنگام سازي ادواري آن ها و مطالعه براي شناسايي نقاط بارخيز و تعيين كريدورهاي ويژه حمل و نقل کالا و بار  با توجه به نوع وسيله نقليه باربر، احداث پايانه ها و بار اندازهاي کالا و بار شهري و حومه و ايستگاه هاي استقرار وسايل نقليه باربري و تجهيز و مكانيزه نمودن ناوگان.

٧-٨- مشاركت با اشخاص حقوقي و حقيقي، اجرايي، آموزشي و پژوهشي داخلي و خارجي در زمينه تعميم و توسعه فعاليت هاي مورد نياز در راستاي اهداف سازمان.

٧-٩- اقدامات لازم جهت ارتقاء سطح دانش  کسب و کاری و بينش فني كاركنان و كارشناسان و ايجاد ارتباط با مراكز علمي و فني و دانشگاهي در داخل و خارج از كشور، تدوين و برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي جهت دست‌اندركاران و بر پائي گردهمايي هاي ادواري به منظور ارتقاء سطح علمي و تخصصي آن ها.

٧-١۰- شركت فعال در مجامع ملي و بين المللي در حوزه هاي امور آموزشي، پژوهشي و مطالعاتي مرتبط.

٧-١١- تدوين سياست ها و خط مشي هاي اجرائي لازم در خصوص اعمال ضوابط ايمني و حفاظت حمل و نقل کالا و بار شهري و حومه.

٧-١٢- اعمال نظارت بر كليه امور مرتبط با ناوگان حمل و نقل کالا و بار شهري و حومه و دست اندركاران مربوطه از مبداء تا مقصد حسب آيين نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرائي و مفاد اين اساسنامه.

٧-١٣- ارائه برنامه ها و اجراي خدمات مور نياز شهرداري كه مرتبط با اهداف سازمان باشد.

٧-١٤- تهيه  و اجرای طرح ها، جهت جابجايي ايمن كالا و بار در سطح شهر و حومه از جمله احداث ايستگاه‌هاي استقرار وسائل حمل و نقل بار و پايانه ها و بار اندازهاي بار  شهري و حومه با رعایت دستورالعمل ها و ضوابط مربوط.

٧-١٥- رعايت سياست ها، استاندارد ها و قوانين براي حفظ محيط زيست و كاهش مصرف انرژي در كليه طرح ها و راهكارهاي اجرائي و نظارت مؤثر و مستمر بر انجام ادواري معاينه فني خودروهاي ناوگان حمل و نقل کالا و بار شهري و حومه حسب ضوابط و مقررات مربوطه.

٧-١٦- برنامه ريزي در راستاي كاهش آلودگي هوا و صدا ناشی از حمل و نقل کالا و  بار در معابر شهري و كاهش تقاضاي سفر شهروندان و اعمال محدوديت هاي زماني و مكاني حمل و نقل کالا و بار شهري و حومه.

٧-١٧- برنامه ريزي جهت مكانيزه نمودن مديريت حمل و نقل کالا و بار شهري و حومه.

٧-١٨- برنامه ريزي جهت خريدهاي الكترونيكي در منزل و محل كار و تحويل سريع و ايمن و مناسب كالا و بار  به شهروندان بدون حضور آن ها در راستاي كاهش تقاضاي سفر.

٧-١٩- ارائه خدمات مشاوره اي به شهرداري ها براي تدوين شرح خدمات، انتخاب مشاور و مطالعه ساماندهي حمل و نقل کالا و بار شهري و حومه.

٧-٢۰- تدوين و اجراي برنامه آموزش عمومي براي ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافيكي شهروندان  در ارتباط با حمل و نقل کالا و بار  بر اساس سياست هاي آموزشي مصوب و با همكاري قسمت های مرتبط در شهرداری و ديگر دستگاه ها.

٧-٢١- برنامه ريزي جهت تشكيل شركت هاي حمل و نقل کالا و بار شهري و حومه و صدور پروانه ها و مجوزهاي ذيربط حسب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مربوطه.

٧-٢٢- برنامه ريزي، مدیریت وكنترل و نظارت بر وسائل حمل ونقل بار شهري و حومه كه تحت پوشش بخش خصوصي و تعاونی فعاليت مي نمايند.

٧-٢٣- تهيه و تدوين نرخ حمل و نقل کالا و بار شهري و حومــه و همچنین نرخ خدمــاتی که توسط سازمان ارایه می گردد  طبق  ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه و پس از تایید شورای سازمان و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر حسب مورد.

٧-٢٤- صدور پروانه هاي اشتغال به حمل و نقل بار، پروانه فعاليت وسائط نقليه باربر، پروانه بهره برداري شركت های حمل و نقل کالا و بار شهری و حومه  و تمديد و تعويض و تغيير آن ها و صدور و يا لغو بارنامه و برگ ويژه ترافيكي و پاسخ به استعلام ساير مراجع در خصوص تاسيس شركت هاي حمل و نقل کالا و بار شهري و حومه حسب ضوابط و مقررات مربوطه.

٧-٢٥- برنامه ريزي و هماهنگی جهت احداث پايانه هاي مشترك با مديريت هاي مستقل تعريف شده در قوانين و آيين نامه هاي مربوطه به منظور حمل و نقل کالا و بار شهری و برون شهری.

٧-٢٦- برنامه ريزي جهت مكانيزه نمودن كليه سيستم هاي اداري و صدور پروانه ها و در راستاي دولت الكترونيك بصورت هماهنگ و نگهداري مكانيزه اطلاعات.

٧-٢٧- برنامه ريزي جهت مكانيزه نمودن سيستم هاي كنترل هوشمند ناوگان (ITS) در راستاي تقليل بازرسي فيزيكي و كنترل تخلفات.

٧-٢٨- ارائه شيوه هاي جديد براي استفاده مطلوبتر از ناوگان و امكانات بخش غيردولتي و واگذاري امور تصدي گري به بخش تعاوني و خصوصي و اجراي سياست هاي كلي بر مديريت و نظارت بر ناوگان.

٧-٢٩- همكاري مؤثر با سازمان ها و تشكل هاي وابسته به امور حمل و نقل کالا و بار شهري و حومه و اجراي دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ابلاغي بالا دست.

٧-٣۰- برنامه ريزي جهت احداث و يا صدور مجوز احداث پايانه هاي بار و بار اندازهاي حمل و نقل کالا و بار شهري و حومه و غرفه هاي ويژه خدمات مورد نياز مراجعين و واگذاري عين يا منفعت انبارها و بار اندازها و غرفه ها و ... به بهره برداران.

٧-٣١- همكاري و ارائه مشاوره و انجام مشاركت با شركت هاي حمل و نقل شهري و حومه در راستاي  ارائه خدمات رفاهي، ورزشي، فرهنگي، تعميراتي، قرض الحسنه و درماني و ... حسب ضوابط و مقررات مربوطه.

٧-٣٢- اعمال مديريت و نظارت بر توزين الكترونيكي كالا و بار در حوزه حمل و نقل بار و کالای شهری.

٧-٣٣- اعمال مديريت و نظارت بر امور توقفگاه ها و باراندازها و پایانه ها اعم از بخش خصوصي.

٧-٣٤-همكاري و تعامل با تشكل هاي صنفي و اجتماعی  در راستاي مشاركت همه جانبه و مسئوليت پذيري آن ها  براي اجرائي نمودن سياست هاي ابلاغي شهرداري.

٧-٣٥- برنامه ريزي در راستاي سوق دادن حمل و نقل سنتي به صنعتي و همچنین  برنامه ريزي در راستاي رفع گلوگاه هاي سد كننده در حمل و نقل کالا و بار شهري و حومه.

٧-٣٦- كنترل پيمايش و ميزان بار جابجايي شده توسط وسائل نقليه باربر با استفاده از فن آوري هاي مكانيزه ناوگان.

٧-٣٧- برنامه ريزي جهت نحوه اجراي صدور بارنامه ترجيحاً بصورت مكانيزه و نظارت بر آن.

٧-٣٨- چنانچه اجراي هر يك از موارد فوق الذكر نياز به اخذ مجوز از مراجع ذيربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهاي مربوطه مي باشد وهمچنین  اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های ناظر به بخش حمل و نقل کالا و بار شهری وحومه که پیش از این بر عهده سایر بخش های دولتی، تعاونی، خصوصی و عمومی و صنعتی بوده است، به عهده این سازمان می باشد.

 

فصل دوم: سرمايه و منابع درآمدي سازمان

ماده ٨: سرمايه سازمان:

سرمايه نقدي سازمان مبلغ پانصد میلیون ريال می باشد كه تمامي آن از محل اعتبارات شهرداري اصفهان به حساب بانكي سازمان نزد یکی از بانك های رسمی شعبه اصفهان واريز مي گردد.

سرمايه غير نقدي سازمان عبارت است از اموال منقول و غير منقول اعم از ماشين آلات و زمين و ساختمان و تأسيسات قابل استفاده شهرداري كه از طرف شهرداري با رعايت مقررات آيين نامه هاي مالي شهرداري ها و بر اساس ارزيابي كارشناس منتخب كه به تأييد شوراي سازمان مي رسد با رعايت مقررات موضوعه در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت. كل سرمايه متعلق به شهرداري اصفهان و قابل انتقال به غير نمي باشد.

تبصره ١- زمان اجرای این ماده حداکثر ٦ ماه پس از تصويب اين اساسنامه خواهد بود.

تبصره ٢- انتقال و واگذاري اموال سازمان تابع آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان در صورت نداشتن آیین نامه مصوب بر اساس آیین نامه مالی شهرداري مي‌باشد.

تبصره ٣- در صورت انحلال سازمان، كليه دارائي ها اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات و ديون و تعهدات به شهرداري اصفهان منتقل مي گردد.

تبصره ٤- اعضای شوراي سازمان نمايندگان قانوني سرمايه شهرداري در سازمان بوده و به همراه اعضاء هيئت مديره و مديرعامل در حدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساسنامه دارند نسبت به سرمايه و اموال و دارائي سازمانامین محسوب  مي شوند.

ماده ٩: منابع درآمدي سازمان:

 سازمان می تواند جهت تامین منابع مالی مورد نیاز خود از طرق زیر با رعایت مقررات موضوعه کسب در آمد نماید:

٩-١- اخذ هزينه خدمات صدور، تمديد، تعويض و تغيير پروانه هاي اشتغال به حمل و نقل، پروانه فعاليت وسائط نقليه، پروانه بهره برداري شركت هاي حمل و نقل کالا و بار شهري و حومه، حق امتياز تبدیل خودروهاي باربر شخصی به  حمل و نقل کالا و بار  با پلاک عمومی در شهر و حومه، حق امتياز صدور پروانه بهره برداري شركت ها، امتیاز مربوط به جابه جایی نقل و انتقال وسايط نقليه باربر شهري و حومه، آبونمان ماهيانه و ساير هزينه های  خدمات ماهيانه از رانندگان و شركت ها.

٩-٢- ارائه خدمات مشاوره اي، کارشناسی و فني.

٩-٣- اخذ عوارض صدور بارنامه حسب ضوابط و مقررات مربوطه.

٩-٤- درآمد ناشي از ايجاد و بهره برداري از پايانه هاي بار و كالا، توقفگاه ها و باراندازهاي خصوصي و اجاره ماهيانه توقفگاه ها و باراندازهاي عمومي و پایانه ها و نیز درآمد ناشی از موافقت با ایجاد این اماکن توسط سایر بخش ها و اجاره کلی یا جزئی به بهره برداران و نیز دریافت هرگونه حق ارائه خدمات و یا اخذ حق ورودی و پارکینگ

٩-٥- اخذ خسارات ناشي از تردد خودروهاي بار ترافيكي در سطح شهرها وحومه و خودروهائي كه داراي اضافه بار و ارتفاع مي باشند با توجه به خسارت هاي وارده بر سطح خيابان ها و ابنيه شهرها و حومه حسب ضوابط و مقررات مربوطه.

٩-٦-دریافت هر گونه کمک دولت، شهرداری و هدایای مردم و هبه و اعانات با رعایت مقررات مربوطه.

٩-٧- انتشار اوراق مشارکت

٩-٨- دريافت وام از بانك ها و مؤسسات اعتباري مجاز با رعايت مقررات مربوطه.

٩-٩- درآمد ناشي از اجاره غرفه هاي خدماتي و بهداشتي و مواد غذائي و ... واقع در پايانه هاي بار و ایستگاه ها و توقف گاه ها و باراندازها و... با رعايت مقررات مربوطه.

٩-١۰- درآمد ناشي از اجاره بها عين يا منفعت غرفه هاي قابل واگذاري و اجاره سطح اشغال مورد استفاده به شركت هاي حمل و نقل کالا و بار شهري و حومه در پايانه هاي بار با رعايت مقررات مربوطه

٩-١١- درآمد ناشي از سهم درآمدهاي حاصله از ذخيره سالانه اتحاديه سازمان هاي حمل و نقل کالا و بار شهري كشور.

٩-١٢- مشاركت با بانك ها و مؤسسات اعتباري مجاز و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با رعايت مقررات مربوطه.

٩-١٣- عوارض ناشي از مشاركت با سازمان حمل و نقل  و پایانه های استان در فعالیت هایی که وسيله نقليه باربر برون شهري، در شهر و حومه تردد مي نمايد.(با تعريف مرزبندي حمل و نقل كالا و بار  متناسب با حريم شهر)

٩-١٤- كسب ساير درآمدهاي مرتبط با اهداف سازمان با رعايت مقررات موضوعه.

 

فصل سوم : اركان سازمان:

ماده ١۰: اركان سازمان عبارتند از:

الف : شوراي سازمان.

ب : هيأت مديره.

ج : مديرعامل.

د : بازرس (حسابرس)

شوراي سازمان:

ماده ١١: شوراي سازمان که از این پس در این اساسنامه شورا نامیده می شود دارای هفت نفر عضو به شرح زیر می باشد:

الف: شهردار اصفهان بعنوان رئيس شورا.

ب: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان

ج: دبير شوراي هماهنگي ترافيك استان اصفهان (نماینده استاندار)

د: معاونت راهور استان اصفهان

و: يك نفر نماینده به انتخاب  شوراي اسلامي شهر اصفهان

هـ: دو نفر كارشناس به انتخاب  شهردار اصفهان

تبصره ١: کارشناسان موضوع بند "هـ"بایستی از افراد ذیصلاح و دارای مدرک کارشناسی و بالاتر و دارای تخصص و تجربه کافی در امور مربوط به سازمان تعیین شوند.

تبصره ٢: مدت عضویت اعضای انتخابی شورای سازمان حداکثر چهارسال خواهد بود و تجدید انتخاب آنها بلا مانع است.         

ماده ١٢: تشكيل جلسات شوراي سازمان و نحوه اتخاذ تصميم:

جلسات شوراي سازمان به طور معمول سالي دو بار در تير ماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه سال قبل  و ديگر در دي ماه براي تصويب برنامه و بودجه سال آينده و انجام ساير وظايف سازمان به دعوت رئيس شورا تشكيل مي شود.

تبصره ١- جلسات شورا خارج از زمانهاي مذكور در ماده ١٢ بنا به تقاضاي مديرعامل يا رئيس هيئت مديره يا بازرس و يا دو نفر از اعضاء شورا با دستور جلسه مشخص تشكيل خواهد شد.

تبصره ٢- دعوت از اعضاء شورا با ذكر تاريخ و محل و زمان تشكيل و موضوع دستور جلسه حداقل هفت روز قبل از تشكيل جلسه شورا به وسيله دعوتنامه كتبي از اعضاء، توسط رئيس شورا بعمل خواهد آمد.

تبصره ٣- جلسات شورا با حضور حداقل چهار نفر از اعضا كه يكي از آن ها رئيس شورا باشد رسميت مي يابد و چنانچه در نوبت اول به حد نصاب رسيد، در نوبت دوم كه حداكثر ظرف ١٥ روز آينده خواهد بود با حضور حداقل سه نفر از اعضا كه يكي از آن ها رييس شورا باشد تشكيل خواهد گرديد.

تبصره ٤- تصميمات شورا با راي موافق اكثريت حاضرين كه يكي از آن ها شهردار باشد اتخاذ مي گردد. نظرات و دلائل مخالفين مي بايستي كتباً و مستدلاً‌در صورتجلسه قيد شود و متين آن نيز در دفتر مخصوص كه توسط شورا برگ شماري و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت گرديده و به امضاء اعضا رسيده است درج شود.

ماده ١٣: وظايف و اختيارات شورا به شرح ذيل مي باشد:

١٣-١- استماع گزارش سالانه هيئت مديره و بازرس راجع به امور سازمان و تصويب آن.

١٣-٢- بررسي و تصويب ترازنامه، حساب سود و زيان و صورت دارائي و ديون و عمليات سازمان بر اساس گزارش هيئت مديره و بازرس و اتخاذ تصميم نسبت به آن ها.

١٣-٣- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت و خط مشي و برنامه ريزي براي فعاليت هاي سال آتي

١٣-٤- بررسي و تصويب بودجه و متمم، اصلاح و تفريغ بودجه كه متعاقباً‌ جهت اخذ مصوب شوراي اسلامي شهر به شهرداري ارسال مي گردد.

١٣-٥- بررسي و تصويب تشكيلات اداري سازمان و اصلاحات بعدي آن براساس پيشنهاد هيئت مديره و ارايه به شهرداري جهت اخذ تاييد وزارت كشور

١٣-٦- تاييد اعضاي انتخابي هيئت مديره براساس پيشنهاد شهرداري

١٣-٧- بررسي و تصويب آيين نامه ها ف دستورالعمل ها، نرخ خدمات پيشنهادي هيئت مديره و اصلاح و تغيير آن ها

١٣-٨- بررسي و تصويب آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان با رعايت مفاد اساسنامه براساس پيشنهاد هيئت مديره و ارايه به شهرداري جهت اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهر

تبصره : تازمان تصويب آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان آيين نامه مالي و معاملاتي در مورد عمل شهرداري با رعايت اساسنامه سازمان ملاك عمل خواهد بود كه در اين صورت به جاي انجمن شهر (شوراي اسلامي شهر) و شهردار به ترتيب هيئت مديره و مدير عامل جايگزين خواهد شد و شورا مي تواند اختيارات خود را تا ميزان معيني به هيئت مديره واگذار نمايد.

١٣-٩ – تعيين ميزان حق الجلسه اعضاي غير موظف هيئت مديره و پاداش هيئت مديره

تبصره: ميزان پاداش و حق الجلسه اعضاي شوراي سازمان براساس آيين نامه اي كه به تاييد شورا مي رسد و تعبين و پرداخت مي گردد.

١٣-١۰- انتخاب بازرس و حسابرس سازمان و تعيين حق الزحمه آنان  

١٣-١١- تعيين حقوق و مزايا و پاداش مدير عامل

١٣-١٢- اتخاذ تصميم در مورد ذخيره هاي مالي سازمان پس از رسيدن به حد نصاب يك پنجم سرمايه

١٣-١٣- اتخاذ تصميم در مورد پرداخت ميزان معيني از سود ويژه سازمان بابت استهلاك بدهي هاي سازمان به شهرداري در راستاي سياست خودكفايي

١٣-١٤- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان.

١٣-١٥- اجازه مشاركت و سرمايه گذاري با اشخاص حقيقي با حقوقي، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مجاز و همچنين تاسيس شركت با رعايت مقررات مربوطه و در چارچوب اهداف و موضوعات سازمان

١٣-١٦-بررسي پيشنهاد هيئت مديره درخصوص انتشار اوراق مشاركت و اخذ تسهيلات و تصويب آن با تعيين مبلغ مدت، ميزان سود و نحوه معرفي و باز پرداخت آن  

١٣-١٧ تصويب اهدا و قبول هدايا و اعانات به سازمان با رعايت مقررات مربوطه

١٣-١٨- پيشنهاد اصلاح يا تجديد نظر در موارد اساسنامه به شهرداري جهت تصويب شوراي اسلامي و شهر و تاييد وزرات كشور

١٣-١٩-نظارت بر حسن اجراي وظايف هيئت مديره

١٣-٢۰ – تعيين روز نامه كثير الانتشار جهت درج آگهي سازمان

١٣-٢١-رسيدگي و اتخاذ تصميم درمورد ساير امور و موضوعات پيشنهادي كه در قالب اهداف سازمان در اين اساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت در دستور جلسه بوده و بايستي در شوراي سازمان مطرح گردد.

١٣-٢٢- پيشنهاد انحلال سازمان به شهرداري جهت اخذ مصوب شوراي اسلامي شهر و تاييد وزارت كشور

هیأت مدیره:

ماده ١٤: اعضاي هيئت مديره مركب از ٣ نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل مي باشد كه عبارتند از:

١٤-١- معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري كه رياست هيئت مديره را بر عهده خواهد داشت.

١٤-٢- دو نفر كارشناس خبره و آگاه به مسائل و موضوعات سازمان با پيشنهاد شهردار وتصويب شوراي سازمان كه با حكم رئيس شورا براي مدت دو سال منصوب خواهند شد و تمديد انتخاب آن ها براي دوره هاي بعد با رعايت مقررات ذكر شده بلامانع است.

تبصره يك ١- يك نفر عضو علي البدل نيز با رعايت شرايط فوق با معرفي شهردار و تصويب شوراي سازمان انتخاب خواهد شد كه در صورت عزل، استعفا، حجر و فوت هر يك از اعضاي بند ٢ ماده ١٤ به جاري او انجام وظيفه خواهد نمود.

تبصره ٢-  چنانچه  وزارت كشور و يا شوراي اسلامي شهر در نتيجه بازرسي يا هريك از اعضاي شوراي سازمان به  عملكرد هيئت مديره ايرادي داشته و يا آن را مغاير مقررات تشخيص دهد مراتب را به رئيس شورا منعكس مي نمايد، تا از طريق شوراي سازمان تصميم مقتضي اتخاذ گردد.

ماده ١٥: طرز تشكيل جلسات هيئت مديره:

تشكيل جلسات هيأت مديره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت كتبي رئيس هيئت مديره خواهد بود كه از اعضا اصلي و علي البدل به عمل مي آيد و عضو علي البدل مي بايستي در كليه جلسات حضور يابد و در صورتيكه يكي از اعضا هيئت مديره در جلسه شركت نكنند عضو علي البدل بجاي عضو اصلي غايب راي خواهد داد.

تبصره ١- جلسات هيأت مديره حداقل هر دو هفته يكبار، در مركز اصلي سازمان تشكيل مي شود و چنانچه جلسه فوق العاده ضروري باشد با درخواست كتبي مديرعامل با اعضاي هيئت مديره و با دعوت رئيس هيئت مديره تشكيل مي گردد.

تبصره ٢- جلسات هيأت مدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل می گردد و كليه مصوبات به اتفاق آراء و يا اكثريت دو راي موافق وقتي معتبر خواهد بود كه رئيس هيئت مديره يكي از دو نفر باشد و در صورتيكه هر يك از اعضا راي مخالفداشته باشد. بايستي مراتب را به صورت مستدل در صورتجلسه ذكر نمايند. صورتجلسه هاي هيئت مديره در دفتر صورتجلسات كه توسط شوراي سازمان امضاء و شماره گذاري و نخ كشي و مهر سربي شده است و به امضاء اعضا خواهد رسيد.

تبصره ٣- موضوعی که یکبار با آن مخالفت شده باشد و بدلیل عدم کسب آراء موافق به تصویب نرسیده است، نباید بدون حضور مخالفین مجدداً مطرح شود، مگر آنکه مخالفین مستعفی یا برکنار شده باشند که در این صورت جهت اطلاع اعضای جدید از دلایل مخالفین نظریه مخالف می بایستی در جلسه قرائت گردد.

تبصره ٤- چنانچه هر يك از اعضا انتخابي هيئت مديره، سه مرتبه بدون عذر موجه يا سه ماه متوالي با عذر موجه در جلسه شركت نكنند به خودي خود مستعفي شناخته خواهد شد و تشخيص اين امر با هيئت مديره و شوراي سازمان خواهد بود.

تبصره ٥- مدير عامل چنانچه عضو هيئت مديره نباشد موظف به حضور در كليه جلسات هيئت مديره است و مي تواند نظرات خود را بدون حق راي ابراز نمايد. چنانچه مدير عامل در معذوريت، مرخصي و يا ماموريت باشد در اين صورت جانشين وي كه برابر تبصره بند ١١ ماده ٢٢ اساسنامه تعيين شده است در جلسات بدون حق راي حضور خواهد يافت.

ماده ١٦: هيچ يك از اعضاء هيئت مديره منفرداً مجاز به انجام اموري به نام سازمان نخواهند بود مگر به موجب تصويب هيئت مديره.

ماده ١٧: وظايف و اختيارات هيئت مديره:

هيئت مديره داراي اختيارات ذكر شده در اين اساسنامه و يا تفويض شده از طرف شوراي سازمان براي اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان مي باشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحيت شورا و يا مديرعامل باشد.

هيئت مديره از جمله داراي وظايف و اختيارات زير است:

١٧-١- برنامه ريزي، پيگيري و نظارت بر اجراي تصميمات و مصوبات شورا

١٧-٢- بررسي بودجه و اصلاح و متمم و تفريغ بودجه سالانه پيشنهادي مديرعامل و ارائه آن به شوراي

١٧-٣- بررسي ترازنامه و حساب سود و زيان ساليانه و ساير گزارشات مالي و عملياتي تسليمي مديرعامل و پيشنهاد آن به شورا.

١٧-٤- پيشنهاد تشكيلات اداري سازمان و واحدهاي تابعه متناسب با نياز و حجم كار و درآمد و برنامه سالانه سازمان جهت بررسي و اقدامات بعدي به شورا.

١٧-٥- بررسي و تصويب آيين نامه مالي و معاملاتي وساير آيين نامه هاي داخلي و دستورالعمل و مربوطه پيشنهادي مديرعامل و ارائه موارد لازم به شورا.

١٧-٦- رسيدگي و تصويب معاملات در مواردي كه طبق آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان بعهده هيئت مديره است و نظارت بر اجراي آن

١٧-٧ – پيشنهاد اخذ تسهيلات با تعيين نحوه هزينه و بازپرداخت آن و همچنين پيشنهاد مشاركت سازمان با اشخاص حقيقي و حقوقي، بانك ها و موسسات اعتباري مجاز و نيز تاسيس شركت به شورا سازمان در قالب اهداف و موضوع سازمان و رعايت مقررات موضوعه

١٧-٨- نظارت در حفظ و نگهداري دارائي و سرمايه و اموال سازمان و همچنين نظارت در حسن اداره امور سازمان  

١٧-٩-  نظارت بر حسن اجراي وظايف مديرعامل.

١٧-١۰-تصويب بكارگيري و استخدام نيروي انساني مورد نياز سازمان و تعيين پاداش و حقوق و مزاياي آنها بر اساس پيشنهاد مدير عامل با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.

١٧-١١- اهدا و قبول هدايا و اعانات بنام سازمان با تصويب شورا

١٧-١٢- بررسي و اظهار نظر و اخذ تصميم درخصوص ساير پيشنهادها و اموري كه از طرف مدير عامل در قالب وظايف سازمان پيشنهاد مي گردد و در صلاحديد هيئت مديره مي باشد.

١٧-١٣- بررسي و پيشنهاد معاملات و سفارش هاي خريد خارجي به شورا

١٧-١٤ – موافقت با افتتاح حساب در آمد و هزينه و ساير حساب هاي مورد نياز در بانك ها و موسسات اعتباري مجاز با رعايت مفاد اساسنامه، مقررات قانوني و آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان و اطلاع به شوراي سازمان

١٧-١٥- پينشهاد خط مشي و برنامه سالانه و برنامه هاي ميان مدت و دراز مدت سازمان و همچنين پيشنهاد تجديد نظر مورد نياز در آن ها به شورا جهت تصويب

١٧-١٦-انجام ساير وظايفي كه در اين اساسنامه بعهده هيئت مديره است

 ماده ١٨: چنانچه اعضاء هيئت مديره در موردي از مسائل سازمان به نحوي اختلاف نظر داشنه باشند كه باعث عدم تصميم گيري و معطل ماندن امور شود مي توانند مراتب را كتباً به رئيس شورا جهت اتخاذ تصميم مقتضي اعلام نمايند.

ماده ١٩: هيئت مديره در حدود مصوبات شورا در كليه محاكم و مراجع اعم از قضائي و اداري نماينده تام الاختيار سازمان بوده و داراي كليه اختيارات مندرج در مواد ٣٥ و ٣٦ قانون آيين دادرسي مدني با رعايت اصل ١٣٩ قانون اساسي و ساير قوانين ومقررات مربوطه خواهد بود . هيئت مديره در امور مذكور راساً‌ با  انتخاب وكيل يا تفويض اختيار به مدير عامل و عند الزوم با تفويض حق انتخاب وكيل يا حق توكيل به مدير عامل اقدام خواهند كرد.

ماده ٢۰: هيئت مديره مي تواند در حدود اساسنامه و آيين نامه هاي مربوطه قسمتي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت خود به مديرعامل تفويض نمايد و مدير عامل موظف مي باشد كه گزارش عمليات اجرايي در حدود اختيارات تفويضي در اين ماده را همه ماهه به هيئت مديره تسليم نمايد.

ماده ٢١: مديرعامل:

مدیرعامل سازمان از افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی (ترجیحاً در رشته­های مرتبط) دارای تجربیات کافی در مسائل مربوط به سازمان می­باشد برای خدمت تمام وقت از بین اعضاء هیأت مدیره (اعم از اصلی یا علی البدل) و یا خارج از سازمان با داشتن شرایط فوق­الذکر با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید حکم رییس شورا برای مدت دو سال منصوب می­گردد.

تجدید انتخاب مدیرعامل بلامانع است و تا تعیین مدیرعامل جدید، مدیرعامل قبلی وظایف مربوطه را انجام خواهد داد.

تبصره ١- دوره خدمت مدیرعامل در موارد ذیل خاتمه می­پذیرد:

خاتمه مدتی که برای آن دوره انتخاب شده است.

چنانچه فاقد هر یک از شرایط مربوط به انتخاب مدیرعامل باشد.

 در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.

استعفای کتبی به رییس شورا یا فوت و حجر.

عزل مدیرعامل بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید رییس شورا در غیر از موارد فوق الذکر. 

تبصره ٢- در موارد فوق و تا تعیین مدیرعامل جدید، شهردار می­تواند با مسوولیت خود فردی را به عنوان سرپرست سازمان برای مدت حداکثر سه ماه تعیین نماید.

تبصره ٣- مدیرعامل خاتمه خدمت یافته مؤظف به تنظیم و امضاء صورتجلسه تحویل و تحول با مدیرعامل و مسئول جدید می­باشد.

ماده ٢٢: وظايف و اختيارات مديرعامل:

مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان است که بر کلیه واحدهای تابعه سازمان سرپرستی و نظارت داشته و مسئول حسن جریان امور و منافع و سرمایه و اموال و دارایی سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هیأت مدیره می­باشد و در مقابل این دو مرجع مسئول خواهد بود.

مدیر عامل از جمله دارای وظایف و اختیارات ذیل می­باشند:

٢٢-١- اجرای مصوبات شورا و هیأت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف با اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر حسن اجرای انجام وظایف واحدهای تابعه سازمان.

 همکاری در تهیه طرح­های جامع و نیز طرح تشکیلاتی، آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه­های داخلی و دستورالعمل­ها و ضوابط مورد نیاز سازمان یا پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آنها به هیأت مدیره برای بررسی و اتخاذ تصمیم.

 پیشنهاد به کارگیری و یا استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان بر اساس تشکیلات اداری مصوب و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایای پرسنل وفق مقررات استخدامی و آیین نامه­های مالی و اداری سازمان و سایر قوانین و مقررات ذیربط.

تبصره ١- استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان اعم از کارگری و کارمندی بر اساس پست­های مصوب تشکیلات تفصیلی سازمان (که پس از تصویب شورای سازمان به تأیید وزارت کشور خواهد رسید) و مقررات آیین نامه استخدامی شهرداری های سراسر کشور انجام خواهد شد.

 عزل و نصب کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات بر اساس مقررات موضوعه سازمان و خلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان را بر عهده دارند.

اعمال مديريت صحيح بر كليه امور سازمان و حفاظت اموال و دارائي هاي آن

 تهیه و تنظیم بودجه، اصلاح، متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه برای تسلیم به هیأت مدیره.

 تهیه و تنظیم صورت دارایی، ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی و عملیاتی سازمان جهت بررسی و طرح در هیأت مدیره.

 انجام کلیه معاملات و انعقاد هر گونه قرارداد در رابطه با موضوع عملیات سازمان بر طبق مفاد اساسنامه و با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب و سایر مقررات سازمان.

 امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی مالی تعهدآور، قبولی تعهد، ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول سازمان در برابر دیون، اجرای اسناد لازم الاجرا بر حسب مورد به اتفاق معاون اداری و مالی سازمان همراه با مهر سازمان بر اساس مقررات، مفاد اساسنامه و آیین نامه مالی معاملاتی.

تبصره ٢- معاون اداری مالی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره تعیین و زیر نظر مدیرعامل با  رعایت صرفه و صلاح سازمان و مقررات این اساسنامه و آئین نامه های مصوب انجام وظیفه نموده و بر درآمد و هزینه سازمان نظارت مستقیم داشته و نسبت به تنظیم دفتر قانونی بر اساس روش دفترداری دو طرفه و ثبت حساب ها اقدام و نظارت می نماید. مدیرعامل و معاون اداری و مالی ذیحساب مشترک می باشند.

 مدیرعامل حافظ منافع سازمان بوده و با تصویب هیأت مدیره و به نمایندگی از سازمان اختیارات ماده ٢٢ اساسنامه را خواهد داشت.

 مدیرعامل می تواند با تصویب هیأت مدیره و بمنظور تسریع در امور جاری سازمان قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیأت مدیره و مسوولان سازمان تفویض نماید. لیکن این تفویض اختیار، رافع مسئولیت مدیرعامل نبوده و مسئولیت حسن اداره امور و حفظ دارایی سازمان در هر حال به عهده او خواهد بود.

تبصره ٣- مدیرعامل موظف است در مدت معذوریت یا مرخصی و یا مأموریت عضو جانشین را با اطلاع رئیس هیأت مدیره تعیین کند.

 مدیرعامل هر شش ماه یکبار موظف به تهیه و تسلیم صورتهای مالی و دارایی و دیون سازمان و ارائه آن به هیأت مدیره می باشد.

 تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین بخش ها و واحدهای مختلف سازمان و نیز اتخاذ تصمیمات انضباطی درباره مستخدمین بر اساس مقررات موضوعه

 امور اداری سازمان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی منحصراً در قالب قراردادهای پیمانکاری که با آن ها منعقد می شود با ذکر کارهای معین یا زمان مشخص و بر اساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام می­شود بطوریکه هیچگونه تعهد استخدامی برای سازمان ایجاد نشده و کلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی به عهده پیمانکار باشد،  همچنین سازمان می تواند از خدمت کارکنان دیگر سازمان ها که برابر مقررات می توانند به سازمان مأمور خدمت شوند به صورت مأمور استفاده استفاده نماید.

 مسوولیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر سازمان علاوه بر مسئولیت های مصرح در اساسنامه مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

 نمایندگی سازمان در برابر ادارات، موسسات دولتی و خصوصی و مراجع قضایی و انتظامی

 انجام سایر اموری که طبق مفاد اساسنامه و آئین نامه های مصوب و یا به موجب مقررات قانون تجارت صرفاً بعهده مدیرعامل می باشد.

ماده ٢٣: نحوه انتخاب بازرس و حسابرس

شورای سازمان مکلف است بنا به پیشنهاد شهردار یک شخص حقیقی ذیصلاح را به عنوان بازرس و یکی از موسسات حسابرسی رسمی را با هماهنگی شورای اسلامی شهر برای مدت یکسال انتخاب نماید. انتخاب مجدد آن ها برای دوره های بعد بلامانع است.

تبصره ١- حکم بازرس توسط رئیس شورا صادر می­شود.

تبصره ٢- در انتخاب بازرس رعایت ماده ١٤٧ قانون تجارت الزامی است.

ماده ٢٤: وظایف بازرس و حسابرس

الف) وظایف بازرس

مراقبت بر تطبیق فعالیت ها و اقدامات سازمان بمنظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مفاد اساسنامه، قوانین و مقررات، آیین نامه ها و بودجه مصوب سازمان و ارائه نقطه نظرات، ابهامات و یا ایرادات به مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در صورت لزوم به رئیس شورا همراه با اظهار نظر صریح

رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صورت دارایی، حساب سود و زیان، ترازنامه و تفریغ بودجه و سایر گزارشات سالانه سازمان و تسلیم آن حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه شورای سازمان به رئیس شورا

بازرس می تواند در هر موقع از سال هر گونه بازرسی ضروری را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهد.

تصمیمات و اقدامات بازرس بایستی در دفتر مخصوص با قید تاریخ، ثبت و امضاء شود. شورا و هیأت مدیره سازمان در مواقع لزوم می تواند بازرس را دعوت نموده تا برای مسائل با آنان تشریک مساعی نماید.

سایر وظایف و اختیارات و مسئولیت های بازرس به نحوی است که در قانون تجارت و اساسنامه مقرر گردیده است:

ب) وظایف حسابرس

     ٢٤-٦- هدايت و راهنمایی سازمان در امور مالی و رعایت اصول و رویه های اجرایی در مدیریت مالی و حسابداری بمنظور حداکثر بهره برداری از اختیارات و امکانات

٢٤-٧- رسیدگی به کلیه اسناد و هزینه ها و اسناد مالی و اوراق و دفاتر سازمان و تطبیق عملیات مالی سازمان با قوانین، آئین نامه های مربوطه و بودجه مصوب سازمان و تسلیم گزارشات فصلی به بازرس، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و گزارشات سالیانه به رئیس شورای سازمان همراه با اظهار نظر صریح

تبصره – حسابرس موظف است یک نسخه از کلیه گزارشان تنظیمی را به بازرس ارائه نماید.

سایر وظایف و اختیارات و مسئولیتهای حسابرس به نحوی که به موجب قانون، جزء تعهدات حرفه ای حسابرس مي باشد.

ج) سایر موارد

سازمان موظف است بنا بر درخواست بازرس و حسابرس سازمان و یا حسابرس شورای اسلامی شهر و وزارت کشور، اسناد و مدارک لازم را در اختیار آن ها بگذارد.

بازرسی و مطالبه اسناد و مدارک باید به نحوی انجام گیرد که به امور جاری سازمان لطمه وارد نسازد.

بازرس و حسابرس حق مداخله مستقیم در امور سازمان را ندارند ولی می توانند نظرات خود را کتباً به مديرعامل و هیأت مدیره و شورای سازمان ارائه نمایند.

ماده ٢٥: در صورت معذوریت یا فوت یا حجر یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول مسئولیت توسط بازرس و یا حسابرس جهت انجام وظایف محوله، شورای سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده ٢١ اقدام خواهد کرد.

 

فصل چهارم – امور مالی سازمان:

ماده ٢٦: سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال آغاز و تا پایان اسفند ماه همان سال به اتمام می رسد. ولی اولین سال مالی سازمان استثنائاً  از تاریخ تأسیس سازمان تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده ٢٧: هیأت مدیره مؤظف است همه ساله ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه سازمان را تهیه و یک نسخه از آن را همراه با گزارش عملکرد تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد برای رسیدگی به بازرس تسلیم نماید.

تبصره- شورای سازمان جهت رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر صورت های مالی بایستی حداکثر تا آخر تیرماه هر سال از طرف رییس شورا دعوت و تشکیل جلسه دهد و حداکثر تا آخر همان ماه نظریه قطعی خود را برای تصویب به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.

ماده ٢٨: برنامه کار و بودجه سال آتی سازمان باید حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال برای بررسی و تصویب هیأت مدیره توسط مدیر عامل ارایه و تا آخر آذرماه جهت تصویب نهایی به شورای سازمان تسلیم شود و شورای سازمان رسیدگی به بودجه را حداکثرتا آخر دی ماه همان سال انجام داده و یک نسخه از آن را برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال می­نماید.

تبصره- دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و هزینه­های پرداخت نشده و تعهداتی که تا آخر اسفندماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ٢٩: کلیه درآمدهای سازمان در حسابی نزد یکی از بانک های رسمی کشور شعبه اصفهان واریز خواهد شد. برداشت از این حساب با امضاء رییس هیأت مدیره و مدیرعامل صرفاً جهت وازیر به حساب هزینه­ها که جداگانه نزد همین بانک ها است مقدور خواهد بود. همچنین برداشت از حساب هزینه­ها با صدور چک و با امضاء ثابت مدیرعامل سازمان و یکی از دو امضاء رییس هیأت مدیره و معاون اداری مالی سازمان انجام خواهد شد.

ماده ٣۰: هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود ویژه سازمان را تا رسیدن به یک دهم سرمایه ذخیره نماید.

ماده ٣١: شورای سازمان می­تواند رأساً و یا بنا بر پیشنهاد هیأت مدیره هر سال علاوه بر ذخیره قانونی، درصدی از سو ویژه را به عنوان ذخیره احتیاطی منظور و یا نحوه استفاده از آن را مشخص نماید.

ماده ٣٢: کلیه مکاتبات سازمان با امضاء مدیرعامل و در غیاب او به امضاء جانشین وی که طبق مفاد این اساسنامه تعیین می­شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده ٣٣: دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومی و شهرداری بوده و متخلفین بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

ماده ٣٤: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و عملکرد هیأت مدیره به منزله مفاصا حساب مدیران برای آن دوره مالی خواهد بود.

 

فصل پنجم- مقررات مختلف:

ماده ٣٥: اعضای شورای سازمان و هیأت مدیره و مدیرعامل حق ندارند در معاملاتی که با سازمان و یا به حساب سازمان صورت می­گیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نموده و یا سهیم شوند و همچنین رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات الزامی است. ضمناً چنانچه در قوانین و مقررات موضوعه اختیاراتی راجع به امور سازمان برای شهر شورای اسلامی شهر پیش بینی شده باشد مسئولین سازمان مؤظفند علاوه بر رعایت مفاد اساسنامه موافقت شورای اسلامی شهر اصفهان را کسب و مجوز لازم اخذ نمایند.

ماده ٣٦: چنانچه مواردی در این اساسنامه پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون شهرداری، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری مربوطه عمل خواهد شد.

ماده ٣٧:کلیه آگهی­ها و اطلاعیه­های سازمان در یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار که توسط شورای سازمان تعیین می­گردد درج خواهد شد.

ماده ٣٨: اساسنامه به استناد ماده ٨٤ قانون شهرداري ها و بند پانزدهم ماده هفتاد و يك قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/٧٥ و اصلاحيه هاي بعدي آن در ٢٣ صفحه مشتمل بر پنج فصل و ٣٨ ماده و ٣۰ تبصره كه كليه صفحات آن با قيد شماره و تاريخ تصويب ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر و وزارت كشور و منقش به مهر برجسته اداره كل امور شوراها و شهرداري ها است كه مورد تاييد و موافقت قرار گرفت و در تاريخ ٩١/١٢/٢٨ تصويب شد.کد محتوا 30361

برچسب ها