اساسنامه سازمان پایانه های (ترمینال های) مسافربری شهرداری

فصل اول: کلیات

ماده ١: نام سازمان

سازمان پایانه های (ترمینال های) مسافربری شهرداری اصفهان که در این اساسنامه اختصاراً سازمان نامیده می شود.

ماده ٢: اهداف سازمان

اهداف اصلی سازمان عبارتست از حفظ و نگهداری و اداره امور پایانه ها (ترمینال ها) و تجهیز و توسعه آن ها با استفاده از ابزار و روش های پیشرفته و متناسب با افزایش رشد جمعیت و در صورت لزوم احداث پایانه ها و غرفه های جدید در مبادی ورودی و مناسب شهر در چهارچوب قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های (ترمینال های) مسافربری و . . . مصوب اسفند ماه ٧٢ و آیین نامه های اجرائی مربوطه (موضوع اجرای این قانون) و با رعایت سایر مقررات مرتبط.

ماده ٣: موضوع سازمان

سازمان برای نیل به اهداف فوق الذکر با رعایت مقررات موضوعه اقدام به اجرای موضوعات ذیل می نماید:

الف: جمع آوری اطلاعات و آمار، طراحی و برنامه ریزی و توسعه پایانه ها (ترمینال ها).

ب: جذب نیروهای متعهد و متخصص و اقدام لازم در زمینه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات آنان و ایجاد ارتباط با مراکز علمی و فنی و دانشگاهی داخل و خارج کشور.

ج: ایجاد ارتباط با پایانه های (ترمینال های) داخل و خارج کشور بمنظور تبادل اطلاعات و استفاده از دانش و تجربیات آن ها در راستای تامین و تکمیل خدمات و حفظ بهداشت محیط و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان.

د: تکمیل و احداث غرفه های خدماتی و بهداشتی مجهز جهت تامین نیازهای مراجعین و مسافرین و شرکت های مسافربری و واگذاری آنها به بهره برداران با رعایت مقررات مربوطه.

ماده ٤: نوع سازمان

سازمان بر اساس ماده ٨٤ قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/٧٥ تاسیس می گردد و وابسته به شهرداری اصفهان می باشد و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و بر طبق اصول بازرگانی و مفاد این اساسنامه و بصورت خودگردان و خودکفا اداره می شود.

ماده ٥: مرکز سازمان

مرکز سازمان شهر اصفهان بوده و محدوده عمل آن محدوده قانونی و حریم شهر اصفهان می باشد.

ماده ٦: مدت سازمان

مدت سازمان از تاریخ تاسیس نامحدود است.

 

فصل دوم: سرمایه و منابع درآمد سازمان

ماده ٧: سرمایه و منابع درآمد سازمان

الف: سرمایه نقدی سازمان عبارتست از مبلغ دویست میلیون ریال وجه نقد که تمامی آن از محل اعتبارات شهرداری نزد بانک ملی ایران شعبه اصفهان واریز خواهد شد. و سرمایه غیرنقدی عبارتست از اموال منقول و غیرمنقول اعم از ماشین آلات و زمین، ساختمان و تاسیسات قابل استفاده می باشد که از طریق شهرداری با رعایت مقررات و آیین نامه مالی شهرداریها و بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری که به تایید شورای سازمان می رسد با رعایت سایر مقررات موضوعه در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت کل سرمایه متعلق به شهرداری و قابل انتقال به غیر نمی باشد.

تبصره ١: زمان اجرای این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این اساسنامه خواهد بود.

تبصره ٢: در صورت انحلال سازمان، کلیه دارائیها اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات و دیون و تعهدات به شهرداری منتقل می گردد.

تبصره ٣: انتقال و واگذاری اموال سازمان تابع آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان در نهایت قانون شهرداری است.

تبصره ٤: در اجرای سیاست خودکفائی و در صورت سوددهی سازمان می تواند هر سال پنج (٥) الی ده (١۰) درصد سود ویژه خود را بابت استهلاک بدهی های خود به شهرداری به حساب شهرداری اصفهان واریز نماید.

ب – منابع درآمدی سازمان

سازمان می تواند جهت تامین هزینه ها و تصویب بنیه مالی خود از طریق ذیل با رعایت مقررات موضوعه کسب درآمد نماید.

درآمد ناشی از اجاره بهاء غرفه های واگذاری به تعاونی ها و شرکت های مسافربری مستقر در پایانه ها (ترمینال ها). درآمد ناشی از اجاره بهاء واگذاری غرفه های خدماتی و بهداشتی و مواد غذایی و پوشاک و غیره. دریافت اعانات و هدایا با تصویب مصادیق آن به صورت مورد به مورد توسط شورای سازمان با رعایت مقررات موضوعه. مشارکت با بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات مربوطه. کسب سایر درآمدهای مرتبط با اهداف سازمان از قبیل سرویس، کارواش، پمپ بنزین.

تبصره: شورای سازمان می تواند قسمتی از درآمدهای سازمان را با تایید وزرات کشور و به صورت بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهد.

ماده ٨: شهرداری می تواند مادامی که درآمد سازمان تکافوی تامین هزینه های آن را ننماید همه ساله مبالغی حداقل معادل رقم اعتباری سال قبل بعنوان کمک در بودجه عمومی شهرداری منظور و به حساب درآمد سازمان واریز نماید.

 

فصل سوم: ارکان سازمان

ماده  ٩: ارکان سازمان عبارتند از:

الف: شورای سازمان

ب: هیئت مدیره

ج: مدیرعامل

د: حسابرس (بازرس)

ماده ١۰: شورای سازمان که منبعد شورا نامیده خواهد شد مرکب خواهد بود از:

الف: شهردار به عنوان ریاست شورا

ب: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری بعنوان دبیر شورا.

ج: یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر کارشناس (حمل و نقل و ترافیک) با پیشنهاد رئیس شورا و تصویب شورای اسلامی شهر یا قائم مقام آن.

د: دو نفر کارشناس با معرفی استاندار و تائید وزارت کشور.

ماده ١١: تشکیل جلسات شورای سازمان و نحوه اتخاذ تصمیم : شورای سازمان بطور عادی سالی دو بار یکی در تیرماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و تفریغ بودجه و دیگری در بهمن ماه برای تصویب برنامه و بودجه سال آینده و انجام سایر وظایف به دعوت رئیس شورا در محل سازمان تشکیل می شود.

تبصره ١: جلسات شورا خارج از موارد مذکور در این ماده بنا به تقاضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره یا حسابرس (بازرس) و یا تقاضای دو نفر از اعضاء شورا تشکیل خواهد شد.

تبصره ٢: دستور جلسات شورا را با رئیس شورا بر اساس پیشنهاد متقاضی تعیین می نماید.

تبصره ٣: دعوت از شورای سازمان با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و اعلام موضوع دستور جلسه حداقل هفت روز قبل از تشکیل شورا به وسیله دعوتنامه کتبی از اعضاء توسط رئیس شورا بعمل خواهد آمد.

تبصره ٤: جلسات شورا با حضور کل اعضاء رسمیت می یابد و چنانچه در نوبت اول کل اعضاء حضور بهم نرسانند در نوبت دوم که حداکثر ظرف ١٥ روز آینده خواهد بود، با حضور حداقل سه نفر که یکی از سه نفر رئیس شورا می باشد تشکیل خواهد گردید.

تبصره ٥: تصمیمات شورا به اتفاق آراء یا به اکثریت سه رأی موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یکی از آن سه نفر باشد نظرات و دلائل مخالفین می بایستی کتباً و مستدلاً در صورتجلسه قید شود و متن آن نیز در دفتر مخصوصی (که توسط شورا برگ شماری و نخ کشی و مهر سربی شده باشد و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت شده و به امضاء اعضاء رسیده است) درج شود.

ماده ١٢: وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل می باشد:

استماع گزارش سالانه هیئت مدیره و حسابرس (بازرس) راجع به امور سازمان و تصویب آن. بررسی و تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت دارائی و دیون و عملیات سازمان بر اساس گزارش هیئت مدیره و حسابرس (بازرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به آن ها. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه ریزی برای فعالیت های سال آتی و برنامه های میان مدت و درازمدت سازمان. بررسی و تصویب بودجه، متمم و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه، مصوبات شورای سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصویب به شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن جهت تصویب ارسال خواهد شد.

تبصره: شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن ظرف حداکثر ١٥ روز از تاریخ دریافت بودجه، متمم، اصلاح و تفریغ بودجه را، بررسی و تصویب خواهد کرد.

اتخاذ تصمیم در مورد ذخیره های مالی سازمان پس از رسیدن به حد نصاب (یک پنجم) سرمایه به منظور استفاده فعال از ذخیره مذکور. اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن برای تصویب به وزارت کشور. انتخاب و تجدید انتخاب اعضای انتخابی هیئت مدیره و مدیرعامل از میان افراد معرفی شده توسط شهردار و همچنین تعیین میزان حق الجلسه اعضای شورای سازمان و اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر اساس مقررات مربوطه، ضمناً شورا می تواند برای اعضای پاره وقت حق الزحمه و برای اعضای تمام وقت هیئت مدیره حقوق و مزایا وفق مقررات مربوطه تعیین نماید، یا پرداخت حقوق و مزایای اعضای موظف هیئت مدیره را بصورت کارانه تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجراء گذارد.

تبصره: حداکثر میزان حق الجلسه اعضای غیر تمام وقت ٤۰/١ حقوق و مزایای مدیرعامل برای هر جلسه خواهد بود.

انتخاب حسابرس (بازرس) و معرفی وی جهت صدور حکم از طریق استانداری به همراه فرم مشخصات حسابرس (بازرس) به وزارت کشور جهت صدور حکم و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس) با رعایت مقررات مربوطه. تصویب دریافت وام و نحوه بازپرداخت آن و نیز مصادیق وام به صورت مورد به مورد که می بایستی منطبق با موضوع و اهداف سازمان باشد. تصمیم گیری در مورد دعاوی از طریق صلح و سازش و یا ارجاع امر به مقامات ذیصلاح و تعیین داور با رعایت مقررات موضوعه. بررسی و تایید تشکیلات اداری سازمان و واحدهای تابعه آن که توسط هیئت مدیره تهیه و پیشنهاد می گردد و اجرای آن پس از اعمال مفاد ماده ٥٤ قانون شهرداری و اخذ مصوبه وزارت کشور.

تبصره: با شروع بکار سازمان چنانچه در شهرداری برای انجام وظایف سازمان پست های مصوب وجود داشته باشد پست های مذکور و شاغلین آن ها تحت مدیریت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق و مزایای خود را دریافت خواهند کرد. بدیهی است چنانچه برای سازمان تشکیلات تفصیلی جداگانه ای بر اساس آیین نامه استخدامی شهرداری های کشور تهیه شود شاغلین پست های مذکور در پست های جدید تطبیق خواهند یافت.

بررسی و تصویب کلیه آیین نامه های داخلی و دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز و پیشنهادی هیئت مدیره و یا مدیرعامل (بجز آیین نامه مالی و معاملاتی که برابر مفاد بند ١٥ ماده ١٢ عمل خواهد شد) با رعایت مقررات ذیربط و دستورالعمل های وزارت کشور و اصلاح و تغییرات آن ها. اجازه مشارکت و سرمایه گذاری با بانک ها و سایر موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات مربوطه و در قالب موضوع و اهداف سازمان. نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیرعامل و هیئت مدیره. آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان بر اساس مفاد اساسنامه سازمان و قانون شهرداری توسط هیئت مدیره تهیه و به شورا پیشنهاد می شود که پس از موافقت شورا با تصویب وزارت کشور به مورد اجراء درخواهد آمد.

تبصره: تا زمانیکه سازمان آیین نامه مالی و معاملاتی خاصی نداشته باشد آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ١٢/٤/٤٦ و اصلاحیه های بعدی آن با رعایت مفاد اساسنامه سازمان ملاک عمل خواهد بود. در این صورت بجای انجمن شهر و شهردار به ترتیب شورای سازمان و مدیرعامل جایگزین خواهند شد. شورا می تواند اختیارات خود را تا میزان معینی به هیئت مدیره واگذار نماید.

اصلاح و تجدید نظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور است. بدیهی است شورای سازمان نیز می تواند اصلاح و تجدید نظر در مواد اساسنامه را به وزارت کشور پیشنهاد نماید. پیشنهاد انحلال سازمان جهت تایید به وزارت کشور.

تبصره : در صورتی که سازمان کارآیی و بازدهی لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و یا موضوع ماده ٧ و تبصره یک آن در زمان مقرر و با رعایت مقررات مربوط محقق نشده باشد وزارت کشور عندالاقتضاء و ضمن بررسی های لازم راساً (بدون پیشنهاد شورا) نسبت به انحلال سازمان تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود.

تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل وفق مقررات موضوعه، ضمناً شورا می تواند طرح پرداخت حقوق و مزایا به صورت کارانه را برای مدیرعامل تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجراء گذارد. قبول هدایا و اعانات و تصویب مصادیق آن مورد به مورد. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور و موضوعات پیشنهادی از طرف مدیرعامل و یا پیشنهاد دهندگان تشکیل شورا که در قالب اهداف سازمان در این اساسنامه و طبق مقررات قانون و تجارت در دستور جلسه بوده و بایستی در شورای سازمان مطرح گردد. اعضای شورا نمایندگان قانونی سرمایه شهرداری در سازمان بوده و به همراه اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل در حدود وظایف و اختیاراتی که در این اساسنامه دارند امین سرمایه و اموال و دارائی سازمان می باشند.

ماده ١٣: ترکیب هیئت مدیره

هیئت مدیره سازمان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می باشد که عبارتند از:

الف: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری بعنوان عضو اصلی و ثابت که سمت ریاست هیئت مدیره را خواهد داشت.

ب: چهار نفر کارشناس خبره و آگاه به مسائل سازمان و از بین کسانیکه علاوه بر داشتن مدارک علمی و تخصصی مربوطه دارای تجربیات عملی مورد نیاز سازمان باشند با پیشنهاد شهردار و تصویب شورا و حکم رئیس شورا منصوب خواهند شد.

تبصره ١: یک نفر عضو علی البدل نیز برای هیئت مدیره به کیفیت مذکور در بند "ب" ماده فوق الذکر تعیین خواهد شد که در صورت غیبت عضو اصلی، انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره ٢: مدت عضویت اعضاء انتخابی هیئت مدیره سه سال و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.

تبصره ٣: چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره در انجام وظایفی که طبق مفاد اساسنامه عهده دار می باشد قصور ورزد شورا می تواند با توجه به موارد ذیل پس از استیضاح نسبت به عزل وی اقدام کند.

چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی به عملکرد هیئت مدیره ایرادی داشته و یا آن را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورا منعکس می نماید، رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز بعد از دریافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتیجه را مستدلاً اعم از آنکه منجر به ابقاء یا عزل عضو هیئت مدیره شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید. چنانچه هر یک از اعضاء شورا نسبت به عملکرد هر یک از اعضای هیئت مدیره سازمان اعتراضی داشته باشند می بایستی کتباً به رئیس شورا گزارش دهند و رئیس شورا می بایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی،  جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود. رئیس شورا موظف است مطالب مذکور را به عضو هیئت مدیره که مورد استیضاح قرار گرفته ابلاغ نماید. فرد مورد نظر مکلف است در اولین جلسه شورا که توسط رئیس شورا تعیین می شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نماید. چنانچه شورا به عضو هیئت مدیره (فرد استیضاح شده) رای عدم اعتماد دهد بلافاصله از سمت خود عزل می شود.

چنانچه عضو استیضاح شده هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره باشد که ضمناً معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری را به عهده دارد جلسه شورا با حضور بدون حق رای وی تشکیل خواهد شد. در این صورت تصمیمات شورا به اتفاق آراء یا اکثریت سه رای موافق مشروط بر آنکه یکی از سه نفر رئیس شورا باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رای صادر شده شورا بر عدم اعتماد باشد رئیس هیئت مدیره علاوه بر، برکناری از ریاست هیئت مدیره با ذکر تخلفات به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهد شد. بدیهی است تا تعیین جانشین وی یکی دیگر از معاونت های شهرداری با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا عهده دار وظایف معاونت مذکور در شهرداری و شورا و هیئت مدیره خواهد شد. صورتجلسه شورا مبنی بر استیضاح رئیس هیئت مدیره و رای عدم اعتماد با ذکر دلائل و مستندات می بایستی بلافاصله توسط رئیس شورا (شهردار) به وزارت کشور (اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها) ارسال گردد.

هر یک از اعضاء هیئت مدیره موضوع بند "ب" ماده ١٣ می تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا برساند رئیس شورا می تواند با استعفاء مخالفت کند و عضو مذکور نیز می تواند بعد از یک ماه از تاریخ اعلان، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت دو ماهه اعلام دارد و رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز نسبت به تشکیل شورای فوق العاده اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جایگزین را معرفی کند، شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفی، نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام کند.

ماده ١٤: اعضاء شورای سازمان و هیئت مدیره و مدیرعامل حق ندارند در معاملاتی که با سازمان یا به حساب سازمان صورت می گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نموده یا سهیم شوند و همچنین مراعات مفاد ماده ١٢٩ قانون تجارت و قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات الزامی است.

ماده ١٥: اعضای انتخابی هیئت مدیره ممکن است با تشخیص شورا و با رعایت مقررات مربوطه بطور تمام وقت و یا نیمه وقت مشغول خدمت باشند و در صورت تمام وقت بودن مسئولیت اداره و سرپرستی یکی از واحدهای اصلی و اساسی سازمان از طرف مدیرعامل بعهده هر یک از آن ها محول خواهد شد. اعضای تمام وقت حق اشتغال به هیچ نوع کاری را در خارج از سازمان غیر از کارهای آموزشی آنهم با موافقت شورا نخواهند داشت.

ماده ١٦: طرز تشکیل جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره حداقل هر هفته یکبار در روز و ساعت معینی در محل سازمان تشکیل می شود و چنانچه جلسات فوق العاده ضرورت یابد با درخواست کتبی مدیرعامل و یا اعضای هیئت مدیره و با دعوت رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.

تبصره ١: تشکیل جلسات هیئت مدیره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت کتبی رئیس هیئت مدیره خواهد بود که از اعضاء اصلی و علی البدل بعمل می آید و عضو علی البدل می بایستی در کلیه جلسات حضور یابد و در صورتیکه یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره در جلسه شرکت نکند عضو علی البدل بجای عضو اصلی غائب رای خواهد داد.

تبصره ٢: جلسات هیئت مدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل می گردد و کلیه مصوبات به اتفاق آراء یا با اکثریت سه رای موافق وقتی معتبر خواهد بود که رئیس هیئت مدیره یکی از سه نفر باشد و در صورتی که هر یک از اعضاء رای مخالف داشته باشند بایستی مراتب را به صورت مستدل در صورتجلسه ذکر نمایند.

صورتجلسه هیئت مدیره در دفتر صورتجلسات که توسط شورای سازمان امضاء و شماره گذاری و نخ کشی و مهر سربی شده است ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسید.

تبصره ٣: موضوعی که یکبار با آن مخالفت شده باشد و به دلیل عدم کسب آراء موافق به تصویب نرسیده است نباید بدون حضور مخالفین مجدداً مطرح شود مگر آنکه مخالفین مستعفی یا برکنار شده باشند که در اینصورت جهت اطلاع اعضای جدید از دلائل مخالفین، نظریه مخالف می بایستی در جلسه قرائت گردد.

تبصره ٤: چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره سه مرتبه بدون عذر موجه یا سه ماه متوالی با عذر موجه در جلسات شرکت نکند بخودی خود مستعفی شناخته خواهد شد.

تبصره ٥: هیچ یک از اعضای هیئت مدیره منفرداً مجاز به انجام اموری به نام سازمان نخواهند بود مگر به موجب تصویب هیئت مدیره.

ماده ١٧: مدیرعامل چنانچه عضو هیئت مدیره نباشد، نیز موظف به حضور در کلیه جلسات هیئت مدیره است و می تواند نظرات خود را نسبت به امور فنی، مالی، اداری ابراز نماید ولی حق رای ندارد مگر آنکه در معذوریت، مرخصی و یا ماموریت باشد که در این صورت جانشین وی که برابر مفاد تبصره بند ٩ ماده ٢٤ اساسنامه تعیین شده در جلسات بدون حق رای حضور خواهد یافت.

ماده ١٨: وظایف و اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره دارای اختیارات مصرح در این اساسنامه و یا تفویض شده از طرف شورای سازمان برای اداره امور سازمان و با توجه به موضوع و اهداف سازمان می باشد، مگر در مواردی که اخذ تصمیم درباره آن ها طبق اساسنامه در صلاحیت شورا و یا مدیرعامل باشد.

هیئت مدیره از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر است:

تهیه و تنظیم آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان و پیشنهاد آن به شورای سازمان و نظارت بر اجرای آن پس از موافقت شورا و تصویب وزارت کشور و نیز بررسی و پیشنهاد آیین نامه های داخلی و دستورالعملها و ضوابط مورد نیاز سازمان پیشنهادی مدیرعامل به شورا. بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و سایر گزارشات مالی و عملیاتی تسلیمی مدیرعامل و پیشنهاد آن به شورای سازمان. بررسی بودجه، اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه پیشنهادی مدیرعامل و ارائه به شورای سازمان جهت تصویب. اجرای برنامه ها و تصمیمات و مصوبات شورا. پیشنهاد طرح تشکیلاتی سازمان و واحدهای تابعه آن به شورا متناسب با حجم کار و درآمد و برنامه سالانه سازمان. رسیدگی و تصویب معاملات در مواردی که طبق آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان در عهده هیئت مدیره است و نظارت بر اجرای آن. بررسی و پیشنهاد اخذ وام با تعیین نحوه هزینه و استهلاک آن و مشارکت سازمان با بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به شورای سازمان در قالب اهداف و موضوع سازمان و رعایت مقررات موضوعه. نظارت در حفظ و نگهداری دارائی و سرمایه و اموال سازمان. افتتاح حساب درآمد و هزینه و سایر حساب های مورد نیاز در بانک ها و موسسات اعتباری مجاز. بررسی و پیشنهاد تجدید نظر در برنامه ها و طرح های اجرایی سازمان به شورا. نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیرعامل. تصویب پاداش و برقراری حقوق و مزایا برای کارکنان سازمان با رعایت مقررات مربوطه. پیشنهاد قبول هدایا و اعانات بنام سازمان به شورا. بررسی و اظهارنظر و تصویب سایر پیشنهادات و اموری که از طرف مدیرعامل در قالب وظایف پیشنهاد می گردد. بررسی و تصویب کلیه قراردادهایی که با افراد حقیقی و حقوقی منعقد خواهد شد با رعایت مقررات موضوعه.

ماده ١٩: هیئت مدیره در حدود مصوبات شورا در کلیه محاکم و مراجع قضایی نماینده تام لااختیار سازمان بوده و دارای کلیه اختیارات مندرج در مواد ٦٢ و ٦٣ قانون آیین دادرسی مدنی با حق صلح و سازش خواهد بود.

ماده ٢۰: چنانچه اعضای هیئت مدیره در مورد تصمیمات و مسائل مالی و حتی اداری سازمان اختلاف نظر داشته باشند می بایستی مراتب را کتباً به شورا اعلام نموده و تصمیمات شورا نسبت به مسائل مربوط نافذ می باشد.

ماده ٢١: هیئت مدیره می تواند در حدود اساسنامه و ضوابط و مقررات مربوطه قسمتی از اختیارات خود را با جلب نظر شورا با حفظ مسئولیت خود به مدیرعامل تفویض نماید.

تبصره: مدیرعامل موظف می باشد که گزارش عملیات اجرایی در حدود اختیارات تفویضی ماده فوق را همه ماهه به هیئت مدیره تسلیم نماید.

ماده ٢٢: غیر از مدیرعامل و اعضای انتخابی تمام وقت (اعضای موظف) هیئت مدیره که از سازمان حقوق و مزایای ماهانه دریافت خواهند کرد، دیگر اعضای هیئت مدیره در ازای شرکت در جلسات غیر از حق الزحمه (کارانه) و یا حق الجلسه ای که از طرف شورا تعیین می گردد وجهی دریافت نخواهند کرد. بهر حال به هر نفر بیش از شش جلسه در ماه حق الجلسه پرداخت نخواهد شد.

ماده ٢٣: مدیرعامل

            مدیرعامل سازمان از افراد ذیصلاحیت که علاوه بر داشتن مدرک علمی در مسائل فنی و حمل و نقل، دارای تخصص و تجربیاتع کافی برای خدمت تمام وقت باشد از بین اعضاء انتخابی (اعم از اصلی یا علی البدل) هیئت مدیره و یا خارج از سازمان با داشتن شرایط فوق الذکر برای مدت سه سال با حکم  رئیس شورا منصوب می گردد.

الف: رئیس شورا، مدیرعامل را به وزارت کشور معرفی و مدیرعامل بلافاصله پس از معرفی شروع به کار می کند. مشخصات کامل مدیرعامل می بایستی همراه با فرم معرفینامه به وزارت کشور اعلان شود.

ب: تجدید انتخاب مدیرعامل بلامانع است و تا تعیین مدیرعامل جدید، مدیرعامل قبلی وظائف مربوطه را انجام خواهد داد.

تبصره: دوره خدمت مدیرعامل در موارد ذیل خاتمه می پذیرد:

چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره سازمان به عملکرد مدیرعامل ایراد و یا اعتراضی داشته باشند می بایستی مطلب را کتباً به مدیرعامل و همچنین به رئیس هیئت مدیره تسلیم دارند و رئیس هیئت مدیره می بایستی موضوع را در اولین جلسه هیئت مدیره که با حضور مدیرعامل تشکیل می شود مطرح نماید، مدیرعامل پاسخ خواهد داد و در صورتیکه عضو معترض قانع نشده باشد سوال خود را کتباً به شورا ارسال خواهد داشت در این صورت و همچنین در صورتیکه هر یک از اعضاء شورا به عملکرد مدیرعامل اعتراض داشته باشند، رئیس شورا می بایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی و همچنین بر اساس نظرات اعلامی وزارت کشور جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود.

رئیس شورا موظف است مطلب مذکور را به مدیرعامل ابلاغ نماید، مدیرعامل مکلف است تا در جلسه عادی و یا فوق العاده شورا که توسط رئیس شورا تعیین می شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نماید و چنانچه شورا به مدیرعامل رای عدم اعتماد دهد، مدیرعامل بلافاصله از سمت خود عزل می شود.

در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی. خاتمه مدتی که برای آن دوره انتخاب شده است. چنانچه فاقد هر یک از شرایط مربوط به انتخاب مدیرعامل باشد.

ماده ٢٤: وظایف و اختیارات مدیرعامل

مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرائی سازمان است که بر کلیه واحدهای تابعه سازمان سرپرستی و نظارت داشته و مسئول حسن جریان امور و منافع و سرمایه و اموال و دارائی سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هیئت مدیره می باشد و در مقابل این دو مرجع مسئول خواهد بود.

مدیرعامل از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر است:

همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلات، آیین نامه مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه های داخلی سازمان و یا پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به هیئت مدیره. مراقبت در تطبیق عملیات سازمان با قوانین و آیین نامه ها و هدفها و اعتبارات سازمان. اجرای مفاد اساسنامه و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن. اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر کلیه امور سازمان و حفاظت اموال و دارائیهای آن. انجام  هر گونه معامله و انعقاد هر گونه  قرارداد مالی و فنی مصوب هیئت مدیره در رابطه با موضوع عملیات سازمان بر طبق مفاد اساسنامه و با رعایت آیین نامه  مالی و معاملاتی مصوب سازمان و سایر مقررات سازمان. تهیه و تنظیم هر گونه مقررات و دستورالعمل های لازم برای پیشبرد امور سازمان و تسلیم آن برای تصویب به هیئت مدیره. تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه و اتخاذ تصمیمات انضباطی درباره کارکنان سازمان بر اساس مقررات موضوعه. عزل و نصب کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات بر اساس مقررات موضوعه و خلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان را به عهده دارد. مدیرعامل می تواند با تصویب هیئت مدیره تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای دیگر هیئت مدیره و یا مسئولان سازمان تفویض نماید. لیکن این تفویض اختیار رافع مسئولیت مدیرعامل نبوده و مسئولیت حسن اداره امور در هر حال به عهده او خواهد بود.

تبصره: مدیرعامل موظف است در مدت معذوریت یا مرخصی و یا ماموریت به ترتیب فوق عضو جانشین معین کند.

نمایندگی سازمان در برابر ادارات، موسسات دولتی و خصوصی. امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور، قبولی، تعهد، ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هر گونه معامله اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره، تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول سازمان در برابر دیون و اجرای اسناد لازم الاجرا بر حسب مورد باتفاق معاون اداری و مالی سازمان همراه با مهر سازمان بر اساس مقررات مفاد اساسنامه.

تبصره : معاون اداری و مالی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره منصوب و زیر نظر مدیرعامل با رعایت صرفه و صلاح سازمان و مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مصوب انجام وظیفه نموده و بر درآمد و هزینه سازمان نظارت مستقیم داشته و نسبت به تنظیم دفاتر قانونی بر اساس روش دفترداری دوطرفه و ثبت حساب ها اقدام و نظارت می نماید و در معیت مدیرعامل ذیحساب مشترک سازمان می باشد.

پیشنهاد استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان بر اساس تشکیلات مصوب و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایا و پاداش پرسنل به هیئت مدیره وفق مقررات و آیین نامه های مالی و اداری و استخدامی.

تبصره: امور اداری سازمان شامل دو بخش ستادی و اجرائی است که عمده امور اجرائی سازمان میبایستی از طریق تعریف پروژه اجرائی (شامل کار یا کارهای معین و یا زمان مشخص، بر اساس برنامه مصوب سالانه سازمان است) و توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، در قالب قراردادهای پیمانکاری که با آن ها منعقد میشود، به انجام برسد، بنحوی که پس از اجرای پروژه هیچگونه  تعهد استخدامی برای سازمان ایجاد نشده و کلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی به عهده پیمانکار باشد.

نیروی انسانی مورد نیاز بخش ستادی سازمان بر اساس پست های مصوب در سازمان تفصیلی تامین خواهد شد.

سازمان می تواند از خدمات کارکنان دیگر ادارات، موسسات و سازمان ها که برابر مقررات می توانند به سازمان مامور خدمت شوند، بصورت مامور استفاده کند.

استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان اعم از کارگری و کارمندی به تعداد محدود صرفاً بر اساس پست های مصوب سازمان تفصیلی که پس تایید شورای سازمان به تصویب وزارت کشور خواهد رسید مشمول مقررات آیین نامه استخدامی شهرداری های سراسر کشور مصوب ١٣/٢/٦٨ خواهد بود.

سایر وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره در حدود ماده ١٨ اساسنامه به مدیرعامل تفویض کرده باشد.

تبصره: مدیرعامل موظف میباشد گزارش عملیات اجرائی در حدود اختیارات تفویضی در این ماده را همه ماهه به هیئت مدیره تسلیم نماید.

انجام سایر اموری که طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مصوب و یا به موجب مقررات قانون تجارت صرفاً به عهده مدیرعامل است. تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه سالانه جهت تسلیم به هیئت مدیره. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی و عملیاتی سازمان جهت بررسی و طرح در هیئت مدیره.

ماده ٢٥: کلیه مکاتبات سازمان با امضای مدیرعامل و مهر سازمان در غیاب او به امضای جانشین وی که با اطلاع هیئت مدیره تعیین می شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده ٢٦: مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در برابر سازمان علاوه بر مسئولیت های مصرحه در اساسنامه مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده ٢٧: حسابرس (بازرس)

شورای سازمان مکلف است یک شخص حقیقی با تحصیللات لیسانس حسابداری یا حسابرسی یا مدیریت بازرگانی و اقتصاد و یا یک شخصیت حقوقی متخصص در رشته مالی را به عنوان حسابرس (بازرس) برای مدت یکسال انتخاب و از طریق استانداری جهت صدور حکم به وزارت کشور معرفی نماید. انتخاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع است.

در انتخاب حسابرس (بازرس) رعایت ماده ١٤٧ قانون تجارت الزامی است.

ماده ٢٨: وظایف حسابرس (بازرس) به شرح ذیل است:

نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و اجرای صحیح مقررات مندرج در اساسنامه و آیین نامه های مربوطه و بودجه مصوب سازمان. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر گزارشات سازمان و امضای آنها و تسلیم آن ها پانزده روز قبل از تشکیل جلسه شورای سازمان به رئیس شورا و رئیس هیئت مدیره.

تبصره: مدیرعامل و هر یک از اعضاء هیئت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند هر موقع هر توضیح شفاهی یا کتبی و یا هر گونه مدارک و اوراقی را که حسابرس (بازرس) سازمان و یا بازرسان و حسابرسان وزارت کشور بخواهند بلافاصله در اختیار آنها بگذارند. بازرسی و مطالبه اسناد و مدارک باید بنحوی انجام گیرد که به امور جاری سازمان لطمه وارد نسازد.

رسیدگی به هر گونه اقدامات مالی سازمان بمنظور حصول اطمینان از اینکه درآمد بطور صحیح وصول و هزینه ها با رعایت مقررات بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام خواهد گرفت. چنانچه حسابرس (بازرس) برای انجام وظایف خود رسیدگی به امور سازمان یا اسناد مالی و دفاتر سازمان را لازم بداند با توجیه کافی برای انجام امور آن ها از متخصصین مربوط در حد اعتبارات مصوب دعوت به همکاری مینماید. گزارش هر گونه ابهام یا ایراد در حساب ها یا روشهای مالی و عملیاتی سازمان بطور کتبی به شورا و اعلام مواردی که نیاز به طرح در شورا ندارد به هیئت مدیره و مدیرعامل جهت اصلاح.

تبصره: ابهامات و نقائص مورد اشاره حسابرس (بازرس) می بایستی حداکثر ظرف یک هفته در اولین جلسه هیئت مدیره مطرح و برابر مقررات رسیدگی شود و در غیر این صورت حسابرس (بازرس) موظف به تسلیم گزارش کتبی به رئیس شورا می باشد.

رسیدگی به حساب های سازمان هر ماه یکبار و ارسال نسخه ای از نتیجه بررسی جهت اطلاع و اقدام لازم به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره. همکاری با بازرسان و حسابرسان وزارت کشور و ارسال نسخه ای از گزارشات خود راجع به امور سازمان به وزارت کشور.

تبصره: چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی، عملیات هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورای سازمان منعکس می نماید. رئیس شورا موظف است حداکثر به فاصله پانزده روز از دریافت نامه نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتیجه را مستدلاً اعم از آنکه منجر به ابقاء و یا عزل عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید. بدیهی است نظر واصله از وزارت کشور ملاک عمل خواهد بود.

هدایت و راهنمایی سازمان در امور مالی و رعایت اصول و رویه های اجرایی در مدیریت مالی و حسابداری بمنظور حداکثر بهره برداری از اختیارات و امکانات. تصمیمات و اقدامات حسابرس (بازرس) بایستی در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضاء شود، شورا و هیئت مدیره سازمان در مواقع لازم می تواند حسابرس (بازرس) را دعوت نمایند تا برای بررسی مسائل با آنان تشکیل جلسه دهد. انجام سایر اموری که در اساسنامه بعهده حسابرس (بازرس) محول شده است. حسابرس (بازرس) حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات سازمان را ندارد ولی می تواند نظرات خود را کتباً به مدیرعامل ابلاغ نماید.

ماده ٢٩: سایر وظائف و اختیارات و مسئولیت های حسابرس (بازرس) بنحوی است که در قانون تجارت، مقرر گردیده است.

ماده ٣۰: یک نفر که توسط شورای اسلامی شهر معرفی میشود به عنوان ناظر پذیرفته خواهد شد، ناظر شورای اسلامی شهر میتواند بدون حق رای در جلسات شورای سازمان شرکت نموده و گزارش لازم را به اطلاع شورای اسلامی شهر برساند.

ماده ٣١: در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط حسابرس (بازرس) جهت انجام وظیفه محوله شورای سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده ٢٧ نسبت به انتخاب حسابرس (بازرس) اقدام خواهد کرد.

 

فصل چهارم: مقررات مختلف

ماده ٣٢: سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد استثنائاً اولین سال مالی از تاریخ تاسیس تا پایان اسفند همان سال خواهد بود.

ماده ٣٣:  برنامه کار و بودجه سال آتی سازمان باید منتهی تا ١٥ دی ماه هر سال برای بررسی و تصویب هیئت مدیره توسط مدیرعامل ارائه و تا آخر دی ماه برای تصویب نهائی به شورای سازمان توسط هیئت مدیره ارائه گردد و  شورا رسیدگی به بودجه را حداکثر تا ١٥ بهمن ماه خاتمه دهد.

تبصره : دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و هزینه های پرداخت نشده و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ٣٤ : هیئت مدیره موظف است همه ساله ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه سازمان را تهیه و یک نسخه از آن را همراه با گزارش عملکرد تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد برای رسیدگی به حسابرس (بازرس) و ناظر قانونی تسلیم نماید.

ماده ٣٥: شورای سازمان برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر صورتهای مالی بایستی به درخواست رئیس هیئت مدیره و دعوت رئیس شورا حداکثر تا اول تیرماه هر سال تشکیل و نظریه قطعی خود را برای تصویب شورای اسلامی شهر حداکثر تا آخر تیرماه اعلام خواهد داشت.

ماده ٣٦: هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود ویژه سازمان را تا رسیدن به یک دهم سرمایه ذخیره نماید. تعیین میزان سایر ذخایر مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای سازمان خواهد بود.

ماده ٣٧: کلیه درآمدهای سازمان در حسابی نزد بانک ملی شعبه مرکزی اصفهان واریز خواهد شد با این قصد که برداشت از این حساب صرفاً جهت واریز به حساب هزینه ها که جداگانه نزد همین بانک یا شعبات آن با اطلاع شورای سازمان افتتاح می شود با صدور چک و با امضای مدیرعامل و معاون اداری مالی مقدور خواهد بود.

تبصره: افتتاح و مسدود نمودن حساب در شعب بانک ملی ایران توسط دارندگان امضاء با تصویب هیئت مدیره و معرفی رئیس هیئت مدیره خواهد بود.

ماده ٣٨: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و عملکرد هیئت مدیره به منزله مفاصا حساب مدیران برای آن دوره مالی خواهد بود.

ماده  ٣٩: تعیین میزان ذخیره مالی که نبایستی کمتر از ٥% سود ویژه باشد به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورا.

ماده ٤۰: دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومی و شهرداری بوده و متخلفین بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

ماده ٤١: ساير مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس قانون شهرداری و قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری مربوطه با هماهنگی وزارت کشور عمل خواهد شد.

ماده ٤٢ : کلیه آگهی ها و اطلاعیه های سازمان در روزنامه رسمی کشور و یکی از جرائد کثیرالانتشار مرکز درج خواهد شد.

ماده ٤٣: این اساسنامه باستناد ماده ٨٤ قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/٧٥ در ٢١ صفحه مشتمل بر چهار فصل و ٤٣ ماده و ٣٤ تبصره و نود و دو بند که کلیه صفحات آن با قید شماره و تاریخ تصویب ممهور به مهر وزارت کشور و منقش به مهر برجسته اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها است، در تاریخ ٢٦/١١/٧٧ مورد تصویب و موافقت قرار گرفت.کد محتوا 30358

برچسب ها