اساسنامه سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان

فصل اول: كليات

ماده ١: نام سازمان

سازمان پارك ها و فضاي سبز مي باشد كه اختصاراً در اين اساسنامه سازمان ناميده مي شود.

ماده ٢: نوع سازمان

سازماني است وابسته به شهرداري كه داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري است و طبق مفاد مواد اين اساسنامه و آئين نامه هاي مصوب طبق اصول بازرگاني اداره مي شود.

ماده٣: موضوع و اهداف سازمان

ايجاد و نگهداري و اداره كليه امور پارك ها، فضاي سبز، ميادين، تأسيسات و مستحدثات موردنياز، انجام هر گونه تحقيقات علمي و كشاورزي در ارتباط با مسائل فضاي سبز و طرح و برنامه ريزي در جهت گسترش اين امر و ارائه خط مشي هاي اساسي و بنيادي.

ماده ٤: مدت سازمان

مدت سازمان از تاريخ تأسيس نامحدود است.

ماده ٥: مقرسازمان و حدود عمليات

مقر اصلي سازمان در شهر اصفهان بوده و حوزه فعاليت در درجه اول محدوده قانوني و حريم شهر و در درجه دوم شهر اصفهان و در درجه سوم محدوده ديگر شهرهاي استان با تصويب شوراي سازمان خواهد بود.

 

فصل دوم: سرمایه و منابع درآمد سازمان

ماده ٦: سرمایه نقدی سازمان بالغ بر یک میلیارد ریال است که تمامی آن از محل اعتبارات شهرداری به حساب بانکی سازمان نزد بانک ملی ایران شعبه اصفهان واریز می شود و سرمایه نقدی سازمان عبارت از اموال منقول و غیر منقول، اعم از ماشین آلات و زمین و ساختمان و تاسیسات تفریحی قابل استفاده می باشد که از طرف شهرداری با رعایت مقررات و آیین نامه مالی شهرداری و براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری که به تایید شورای سازمان می رسد با رعایت مقررات موضوعه در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.

تبصره ١: زمان اجرای این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب اساسنامه خواهد بود.

تبصره ٢: انتقال و واگذاری اموال سازمان تابع آیین نامه مالی و معاملات سازمان و در نهایت قانون شهرداری است.

تبصره ٣: در صورت انحلال کلیه دارائیها اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون و تعهدات به شهرداری منتقل می گردد.

ماده ٧: شهرداری مکلف است مادام که درآمد سازمان تکافوی تامین هزینه های آن را ننماید همه ساله مبلغی حداقل معادل رقم اعتباری سال قبل در بودجه عمومی شهرداری منظور و به حساب درآمد سازمان واریز نماید.

تبصره١: هر نوع زمینی که در طرح جامع شهر در آینده به فضای سبز تخصیص داده و به تملک شهرداری درآید بلافاصله جزء مایملک سازمان خواهد شد.

تبصره ٢: در اجرای سیاست خودکفایی و در صورت سوددهی سازمان هر سال، پنج (٥) الی ده (١۰) درصد سود ویژه خود را بابت استهلاک بدهی های خود به شهرداری به حساب شهرداری تادیه نماید.

ماده ٨: منابع درآمد سازمان

سازمان می تواند برای تقویت بنیه مالی خود از طریق منابع زیر با رعایت مقررات موضوعه کسب درآمد نماید.

١- از فروش درخت و درختچه مازاد بر احتیاج شهر و شهرداری و فروش گل و گیاه حاصله از باغات و پارک های تحت کنترل با نرخ کنترل شده توسط هیأت مدیره سازمان

٢- درآمدهای ناشی از فروش خدمات(محصولات و تولیدات)

٣- فروش اشجار مقطوع به صورت چوب یا هر نوع استفاده از این طریق بر طبق مقررات مالی سازمان و پس از کسب مجوز از شورای سازمان

٤- در آمدهای ناشی از مشارکت  و همکاری و سرمایه گذاری با بخشهای خصوصی و دولتی و ارگانهای مختلف مملکتی در اتباط با موضوع و اهداف سازمان.

٥ ـ در آمد ناشی از  مشاوره و کارشناسی و خدمات زراعی و گلکاری برای مراجعین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب تهیه طرح و پیشنهاد و اجراء.

٦- هرگونه کمک دولت و هدایای مردم که جهت ایجاد و گسترش فضای سبز به شهرداری پرداخت یا واگذار می شود به سازمان منتقل و جزء سرمایه سازمان محسوب خواهد شد.

 

فصل سوم: اركان سازمان

ماده ٩:

الف) شوراي سازمان

ب) هيأت مديره

ج) حسابرس (بازرس)

ماده ١۰:

شوراي سازمان كه منبعد شورا ناميده مي شود مركب از هفت نفر به شرح ذيل مي باشد:

١- شهردار (رئيس شورا)

٢- نماينده سازمان شهرداري هاي كشور و در غياب آن وزارت كشور

٣- مدير كل دفتر امور شهري و روستائي استانداري

٤- معاون خدمات شهري شهرداري

٥- سه نفر از بين مديران و كارشناسان ادارات كل كشاورزي و منابع طبيعي استان در صورت عدم وجود از افرا مطلع و بصير در امور فضاي سبز به انتخاب شهردار و تأييد استاندار .

تبصره يك: تغيير كارشناسان معرفي شده توسط شهردار با تأييد استاندار ممكن خواهد بود

تبصره دو: اعضاي شورا نمايندگان قانوني سرمايه سازمان بوده و به همراه اعضاء هيأت مديره و مدير عامل در حدود وظائف و اختياراتي كه در اين اساسنامه دارند امين سرمايه و اموال و دارائي سازمان خواهند بود.

ماده ١١: تشكيل جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصميم:

شورا به طور عادي سالي دوبار در تيرماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل و تفريغ بودجه و در ديماه براي تصويب برنامه و بودجه سال آينده و انجام ساير وظائف به دعوت شهردار در محل سازمان تشكيل خواهد شد.

تبصره ١: جلسات شورا خارج از مواعد مذکور در این ماده بنا به تقاضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره یا حسابرس (بازرس) و یا تقاضای دو نفر از اعضاء شورا تشکیل خواهد شد.

تبصره٢: دستور جلسات شورا را شهردار بر اساس پیشنهاد متقاضی تهیه می نماید.

تبصره٣: دعوت از شورا با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع دستور جلسه حداقل هفت روز قبل از تشکیل شورا به وسیله دعوتنامه کتبی از اعضاء توسط شهردار بعمل خواهد آمد.

تبصره ٤: جلسات شورا با حضور کل اعضاء رسمیت می یابد و چنانچه در نوبت اول کل اعضاء حضور بهم نرسانند در نوبت دوم که حداکثر ظرف ١٥ روز آینده خواهد بود با حضور حداقل ٥ نفر تشکیل خواهد گردید.

تبصره ٥: تصمیمات شورا با اتفاق آراء یا به اکثریت چهار رأی موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یکی از آن چهار نفر باشد نظرات و دلائل مخالفین می بایستی کتباً و مستدلاً در صورتجلسه قید شود. و متن آن نیز در دفتر مخصوصی (که توسط شورا برگ شماری شده و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت گردیده به امضاء اعضاء رسیده است) درج شود.

ماده ١٢: وظائف شورای سازمان

١ـ تصویب برنامه و خط مشی کلی سازمان بر اساس وظایف و اهداف پیش بینی شده در اساسنامه.

٢ـ  انتخاب اعضای انتخابی، هیئت مدیره از بین افراد معرفی شده از طرف شهردار.

٣ـ اعلام نظر در مورد تطبیق ترازنامه و گزارش عملکرد و حساب سود و زیان سالیانه سازمان با برنامه و خط مشی و اهداف پیش بینی شده و تصویب آن.

٤ـ تصویب بودجه، متمم و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه. مصوبات شورای سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصویب به شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن جهت تصویب ارسال خواهد شد.

تبصره: شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ دریافت بودجه، متمم، اصلاح و تفریغ بودجه، بررسی و تصویب خواهد کرد.

٥ـ اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع هائی که در قالب اهداف و اساسنامه در دستورجلسه قرار میگرند.

٦ـ تصویب حق الجلسه براي اعضاء شورا، حق الجلسه اعضاي هيئت مديره و حق الزحمه و يا حقوق حسابرس (بازرس) با رعايت مقررات ذيربط.

٧- تصويب قبول هدايا و اعانات و كمك ها به سازمان

٨ـ انتخاب حسابرس (بازرس) و معرفی وی از طریق استانداری به همراه فرم مشخصات حسابرس به وزرات کشور جهت صدور حکم.

٩ـ تصمیم گیری در مورد دعاوی از طریق صالح و یا ارجاع به مقامات ذیصلاح و تعیین داور.

١۰ـ تصویب دریافت وام و نحوه هزینه و باز پرداخت آن و نیز مصادیق وام که میبایستی منطبق با موضوع و اهداف سازمان باشد.

١١ـ بررسی و تایید تشکیلات اداری سازمان که توسط هیئت مدیره تهیه و پیشنهاد می گردد و اجرای آن پس از اعمال مفاد ماده ٥٤ قانون شهرداری و اخذ مصوبه وزارت کشور.

تبصره: با شروع به کار سازمان چنانچه در شهرداری برای انجام وظایف سازمان پست های مصوب وجود داشته باشد پست های مذکور و شاغلین آنها تحت مدیریت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق و مزایای خود را دریافت خواهند کرد. بدیهی است چنانچه برای سازمان تشکیلات تفصیلی جداگانه ای براساس آیین نامه استخدامی شهرداریهای کشور تهیه شود شاغلین پست های مذکور در پست های جدید تطبیق خواهند یافت.

١٢ـ اصلاح و تجدید نظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور است. بدیهی است شورا نیز می تواند پیشنهاد اصلاح و تجدید نظر در مواد اساسنامه را به وزارت کشور بنماید. 

١٣ـ بررسی گزارش ارائه شده از طرف حسابرس (بازرس) سازمان.

١٤ـ اتخاذ تصمیم در مورد افزایش و یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن جهت تصویب به وزارت کشور.

١٥ـ پيشنهاد انحلال سازمان طبق مقررات به وزارت کشور

١٦ـ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان براساس مفاد اساسنامه سازمان و قانون شهرداری توسط هیأت مدیره تهیه و به شورا پیشنهاد می شود که پس از موافقت شورا با تصویب وزارت کشور به مورد اجراء درخواهد آمد.

تبصره: تا زمانیکه سازمان آیین نامه مالی و معاملاتی خاصی نداشته باشد آیین نامه مالی شهرداریها مصوب (١٢/٤/٤٦) با رعایت مفاد اساسنامه سازمان ملاک عمل خواهد بود. در این صورت بجای انجمن شهر و شهردار به ترتیب هیئت مدیره و مدیرعامل جایگزین خواهند شد.

١٧ـ تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل وفق مقررات موضوعه، ضمناً شورا میتواند طرح پرداخت حقوق و مزایا به صورت کارانه را برای مدیرعامل تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجراء گذارد.

تبصره: در صورتیکه سازمان کارآیی لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و یا موضوع ماده ٦ و تبصره آن در زمان مقرر و با رعایت مقررات مربوط محقق نشده باشد وزارت کشور عندالاقتضاء و ضمن بررسی های لازم راساً (بدون پیشنهاد شورای سازمان) نسبت به انحلال سازمان تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود.

ماده ١٣: ترکیب هیئت مدیره

هیئت مدیره سازمان مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر علی البدل میباشد که عبارتند از:

الف: معاون خدمات شهری شهرداری به عنوان عضو اصلی ثابت که سمت ریاست هیئت مدیره را خواهد داشت.

ب: دو نفر کارشناس خبره و آگاه به مسائل، از بین افرادی که دارای تحصیلات عالیه و تجربیات علمی مورد نیاز سازمان در امور فضای سبز و مسائل شهری بوده و بصیرت لازم نسبت به امور و اهداف سازمان  داشته باشند با حداقل تحصیلات در حد کارشناسی ترجیحاً در رشته های کشاورزی به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای سازمان انتخاب میشوند.

تبصره ١: یک نفر عضو علی البدل برای هیئت مدیره به کیفیت فوق انتخاب خواهد شد که در صورت غیبت اعضاء انتخابی موضوع بند " ب " انجام وظیفه کند.

تبصره ٢: مدت ماموریت هیئت مدیره چهارسال و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.

تبصره ٣: چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره در انجام وظایفی که طبق مفاد اساسنامه عهده دار می باشد قصور ورزد شورا می تواند با توجه به موارد ذیل پس از استیضاح نسبت به عزل وی اقدام کند.

١ـ چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی به عملکرد هیئت مدیره ایرادی داشته و یا آن را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورا منعکس می نماید، رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز بعد از دریافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتیجه را مستدلاً اعم از آنکه منجر به ابقاء یا عزل عضو هیئت مدیره شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید.

٢ـ چنانچه هر یک از اعضاء شورا نسبت به عملکرد هر یک از اعضای هیئت مدیره سازمان اعتراضی داشته باشند می بایستی کتباً به رئیس شورا گزارش دهند و رئیس شورا می بایستی براساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی، جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود.

رئیس شورا موظف است مطالب مذکور را به عضو هیئت مدیره که مورد استیضاح قرار گرفته ابلاغ نماید، فرد مورد نظر مکلف است در اولین جلسه شورا که توسط رئیس شورا تعیین می شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نماید، چنانچه شورا به عضو هیئت مدیره ( فرد استیضاح شده) رای عدم اعتماد دهد بلافاصله از سمت خود عزل می شود.

تبصره: چنانچه عضو استیضاح شده رئیس هیئت مدیره باشد که ضمناً معاونت خدمات شهری شهرداری را عهده دار می باشد، جلسه شورا با حضور بدون حق رای وی تشکیل خواهد شد، در این صورت تصمیمات به اتفاق آراء یا اکثریت سه رای مشروط بر آنکه یکی از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رای بر عدم اعتماد باشد رئیس هیئت مدیره علاوه بر، برکناری از ریاست هیئت مدیره با ذکر تخلفات به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهد شد. بدیهی است تا تعیین جانشین وی یکی دیگر از معاونت های شهرداری با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا عهده دار وظایف معاون مذکور در شورا و هیئت مدیره خواهد شد صورتجلسه شورا مبني بر استيضاح رئيس هيئت مديره و راي عدم اعتماد با ذکر دلائل و مستندات می بایستی بلافاصله توسط رئیس شورا (شهردار) به وزارت کشور (اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها) ارسال گردد.

٣ـ هر یک از اعضاء هیئت مدیره موضوع بند ( ب) ماده ١٣ می تواند استعفاء خود را از دو ماده قبل به اطلاع رئیس شورا برساند. رئیس شورا می تواند با استعفاء مخالفت کند و عضو مذکور نیز می تواند بعد از یک ماه از تاریخ اعلان استعفاء مجدد خود را با درج مهلت دوماهه اعلام دارد و رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز نسبت به تشکیل شورای فوق العاده اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جایگزین را معرفی کند. شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفی، نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام کند.

ماده ١٤: هیئت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب خواهد کرد.

ماده ١٥: جلسات هیئت مدیره حداقل هر هفته یکبار در روز و ساعت معینی در محل سازمان تشکیل  می شود و چنانچه جلسات فوق العاده ضرورت یابد با درخواست کتبی مدیرعامل یا اعضاء هیئت مدیره و با دعوت رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده ١٦: تشکیل جلسات هیئت مدیره به موجب دستورجلسه منضم به دعوت کتبی رئیس هیئت مدیره خواهد بود که از اعضاء اصل و علی البدل بعمل می آید و عضو علی البدل بایستی در کلیه جلسات حضور یابد و در صورتیکه یکی از اعضاء هیئت مدیره در جلسه شرکت نکند عضو و علی البدل بجای عضو اصلی غائب رای خواهد داد.

تبصره ١: در هر صورت تعداد جلسات هیئت مدیره از شش جلسه در ماه بیشتر نخواهد بود و در صورت تجاوز از تعداد جلسات مذکور تصمیمات متخذه قانونی است ولی حق الجلسه تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ٢: مدیرعامل چنانچه عضو هیئت مدیره نباشد نیز موظف به حضور در کلیه جلسات هیئت مدیره است و می تواند نظرات خود را نسبت به امور فنی و فضای سبز و اداری سازمان ابراز نماید ولی حق رای ندارد مگر آنکه در معذوریت، مرخصی و یا ماموریت باشد که در این صورت جانشین وی که برابر بندی ماده ٢٢ اساسنامه تعیین شده است در جلسات بدون حق رای حضور خواهد یافت.

تبصره ٣: برای رسمیت جلسات حضور هر سه نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره لازم است و تصمیماتشان به اتفاق آراء یا با اکثریت دو رای وقتی معتبر خواهد بود که رئیس هئیت مدیره یکی از دو نفر باشد و صورتجلسه هیئت مدیره باید توسط دبیر تهیه و در دفتر صورتجلسات که توسط شورای سازمان شماره گذاری شده است ثبت و به امضای اعضاء هیئت مدیره برسد.

تبصره ٤: موضوعی که یکبار با آن مخالفت شده باشد و به دلیل عدم کسب آراء موفق به تصویب نرسیده است نباید بدون حضور مخالفین مجددآً مطرح شود مگر آنکه مخالفین مستعفی یا برکنار شده باشند.

تبصره ٥: چنانچه هر یک از اعضاء سه مرتبه بدون عذر موجه یا سه ماه متوالی با عذر موجه در جلسات شرکت نکند بخودی خود مستعفی شناخته خواهد شد.

تبصره ٦: اعضای انتخابی هیئت مدیره ممکن است با تشخیص شورای سازمان بطور تمام وقت یا غیر تمام وقت مشغول خدمت شوند و در صورت تمام وقت بودن مسئولیت اداره و سرپرستی یکی از واحدهای اصلی و اساسی سازمان از طرف مدیرعامل به عهده هریک از آنها محول خواهد شد. اعضای تمام وقت حق اشتغال به هیچ نوع کاری را در خارج از سازمان نخواهد داشت.

ماده ١٧: وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر خواهد بود:

الف) به مرحله اجراء درآوردن تصمیمات متخذه در جلسه عادی و فوق العاده شورا.

ب) بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان و ارسال آن جهت تایید به شورا.

ج) برنامه ریزی و پیشنهاد خط مشی سازمان به شورای سازمان جهت تصویب.

د) بررسی بودجه، متمم و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه پیشنهادی مدیرعامل و ارسال به شورا برای تصویب نهائی.

هـ: تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی و اداری سازمان و اصلاحیه های مربوط و پیشنهاد آن به شورا جهت اقدامات بعدی.

و: رسیدگی و تصویب معاملات طبق آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان در مواردی که به عهده هیئت مدیره می باشد و نظارت بر اجرای آن.

ز: نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیرعامل.

ح: بررسی و پیشنهاد اخذ وام، تعیین نحوه هزینه و استهلاک آن به شورا.

ط: تعیین و پیشنهاد حق الجسله اعضاء هیئت مدیره و حقوق مدیرعامل و مدیر امور مالی به شورا جهت تصویب.

ی : هیئت مدیره یک نفر را که در امور حسابداری تجربه کافی یا تحصیلات لازم را دارا می باشد به عنوان مدیر امور مالی انتخاب می نماید و حکم انتصاب مدیرامور مالی پس از انتخاب، از طرف رئیس هیئت مدیره صادر خواهد شد.

ک: پیشنهاد قبول هدایا و اعانات بنام سازمان.

ل: بررسی و اظهار نظر و تصویب سایر پیشنهادات و اموری که از طرف مدیرعامل در قالب وظایف پیشنهاد می گردد.

ن: اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از آن در کلیه مراجع حقوقی و کیفری با حق صلح و سازش و ارجاع به داوری و تعیین داور و کلیه اختیارات دیگر راجع به امر دادرسی مصرح در قوانین و مقررات ذیربط و تعیین وکیل دعاوی با حق توکیل و عزل وکیل.

ماده ١٨: چنانچه اعضای هیئت مدیره در مورد تصمیمات و مسائل مالی و حتی اداری سازمان اختلاف نظر داشته باشند می بایستی مراتب را کتباً به شورا اعلام نموده و تصمیمات شورا نسبت به مسائل مربوط نافذ می باشد.

ماده ١٩: اعضای هیئت مدیره در حدود مصوبات شورا در کلیه محاکم و مراجع قضایی نماینده قانونی سازمان هستند.

ماده ٢۰: هیئت مدیره در حدود اساسنامه و ضوابط و قوانین شهرداری می تواند اختیارات لازم را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ٢١: مدیرعامل

مدیرعامل سازمان از بین افراد ذیصلاحیت که علاوه بر داشتن مدارک علمی در مسائل فضای سبز دارای تخصص و تجربیات کافی باشد. برای خدمت تمام وقت از بین اعضاء انتخابی (اعم از اصلی و علی البدل) هیئت مدیره و یا خارج از سازمان ( مشروط به داشتن حداقل مشابه اعضاء انتخابی) توسط شورای سازمان برای مدت سه سال انتخاب و با حکم رئیس شورا منصوب می گردد.

تبصره ١: رئیس شورا مدیر عامل را به وزارت کشور معرفی و مدیرعامل بلافاصله پس از معرفی شروع به کار می کند. مشخصات کامل مدیر عامل می بایستی همراه با فرم معرفی نامه به وزارت کشور اعلان شود.

تبصره ٢: تجدید انتخاب مدیرعامل بلامانع است و تا تعیین و شروع به کار مدیرعامل جدید، مدیرعامل قبلی وظایف مربوطه را انجام خواهد داد.

تبصره ٣: دوره خدمت مدیرعامل در موارد ذیل خاتمه می پذیرد.

١ـ چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره سازمان به عملکرد مدیرعامل ایراد و یا اعتراضی داشته باشد می بایستی مطلب را کتباً به مدیرعامل و همچنین به رئیس هیئت مدیره تسلیم دارند و رئیس هیئت مدیره می بایستی موضوع را در اولین جلسه هیئت مدیره که با حضور مدیرعامل تشکیل می شود مطرح نماید، مدیرعامل پاسخ خواهد داد و در صورتی که عضو معترض قانع نشده باشد سئوال خود را کتباً به شورا ارسال خواهد داشت در این صورت و همچنین در صورتی که هر یک از اعضاء شورا به عملکرد مدیرعامل اعتراض داشته باشند، رئیس شورا می بایستی براساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی و همچنین براساس نظرات اعلامی وزارت کشور جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود.

رئیس شورا موظف است مطالب مذکور را به مدیرعامل ابلاغ نماید، مدیرعامل مکلف است تا در جلسه عادی و یا فوق العاده شورا که توسط رئیس شورا تعیین می شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نماید و چنانچه شورا به مدیرعامل رای عدم اعتماد دهد، مدیرعامل بلافاصله از سمت خود عزل می شود.

٢ـ در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.

٣ـ خاتمه مدتی که برای آن دوره انتخاب شده است.

٤ـ چنانچه فاقد هر یک از شرایط مربوط به انتخاب مدیرعامل باشد.

ماده ٢٢: وظایف و اختیارات مدیرعامل

مدیرعامل مسئولیت اداره سازمان و حفاظت سرمایه و دارائی ها را به عهده داشته و حافظ منافع مالی و اموال منقول و غیر منقول می باشد، اهم مسئولیت های مدیرعامل به شرح زیر تعیین می گردد.

الف) انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری و مالی و حقوقی سازمان در حدود بودجه مصوب طبق آیین نامه ها و مقررات مربوطه.

ب) افتتاح حسابها اعم از ریالی و ارزی در بانک های دولتی با رعایت مفاد اساسنامه و آیین نامه مالی سازمان.

ج) به عنوان نماینده سازمان موظف است در مقابل کلیه مراجع قانونی و دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی با طرح و اقامه هر نوع دعوی و شکایت و دفاع یا پاسخگویی در قبال دعوی مطروحه بر علیه سازمان از حقوق سازمان دفاع نماید.

د) تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه جهت تسلیم به هیئت مدیره.

هـ ) تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زيان و سایر گزارش های مالی و عملیاتی سازمان جهت بررسی و طرح در هیئت مدیره و تسلیم آن به شورا.

و) ارجاع اختلافات و دعاوی سازمان به داوری و تعیین داور و حل و فصل اختلافات به نحو اصلح پس از تایید هیئت مدیره و تصویب شورای سازمان.

ز) امضاء کلیه اسناد مالی و مکاتبات اداری و مراقبت در حسن انجام کلیه امور برابر با مقررات و ضوابط مالی و اداری سازمان.

ح) انجام سایر اموریکه طبق اساسنامه و آیین نامه های مصوب سازمان و به موجب قوانین کشور به عهده سازمان است.

ط) هدایت عملیات اجرائی سازمان در جهت رعایت مفاد اساسنامه که به صورت بازرگانی (خودکفائی) اداره می گردد.

ی) مدیرعامل می تواند به منظور تسریع در امور جاری سازمان قسمتی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به هر یک از مسئولان دیگر سازمان با تصویب هیئت مدیره تفویض نماید. بدیهی است مسئولیت حسن اداره امور و  حفظ دارائی سازمان کماکان به عهده مدیرعامل خواهد بود.

تبصره: مدیرعامل موظف است در مدت معذوریت و یا ماموریت به ترتیب فوق عضو جانشین معین کند.

ک) مدیرعامل هر شش ماه یکبار موظف به تهیه و تسلیم صورتهای مالی و دارائی و دیون سازمان و ارائه آن به هیئت مدیره می باشد.

ماده ٢٣: انتخاب حسابرس (بازرس) و وظایف قانونی آن

حسابرس (بازرس) توسط شورای سازمان از میان اشخاص بصیر و صالح و متعهد و کاردان و وارد به مسائل مالی و حسابرسی برای مدت یکسال انتخاب و از طریق استانداری جهت صدور حکم به وزارت کشور معرفی می نماید.

انتخاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع است.

١ـ رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بیلان و بودجه و تفریغ بودجه و سایر گزارش های سالیانه سازمان و امضاء آنها و تسلیم آن پانزده روز قبل از تشکیل شورا به رئیس شورای مذکور و رئیس هیئت مدیره.

٢ـ رسیدگی به هر گونه اقدامات مالی سازمان به منظور حصول اطمینان از این که در آمدها صحیحاً وصول و هزینه ها با رعایت مقررات و بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام گرفته است.

٣ـ چنانچه حسابرس (بازرس) در هر موقعی از سال رسیدگی به اسناد مالی و دفاتر سازمان را ضروری بداند این امر را راساً یا با استفاده از همکاری حسابرسان با تجربه و کارشناسان مالی انجام خواهد داد.

٤ـ حسابرس (بازرس) هرگونه ابهام یا ایرادی در حسابها یا روش های مالی عملیاتی سازمان ملاحظه کند مراتب را کتباً به مدیرعامل و هیئت مدیره و در صورت لزوم به رئیس شورا گزارش خواهد نمود.

٥ـ مدیرعامل و هر یک از اعضاء هیئت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند توضیح شفاهی یا کتبی و یا هر گونه مدارک یا اوراقی را که حسابرس (بازرس) یا بازرسان و حسابرسان وزارت کشور بخواهند بلافاصله در اختیار آنان بگذارند.

٦ـ همکاری با بازرسان و حسابرسان وزارت کشور.

تبصره: چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی، عملیات هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورا منعکس می نماید، رئیس شورا موظف است حداکثر به فاصله پانزده روز از دریافت نامه نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتیجه را مستدلاً اعم از آنکه منجر به ابقاء و یا عزل عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید. بدیهی است نظر واصله از وزارت کشور ملاک عمل خواهد بود.

٧ـ رسیدگی به حساب های سازمان هر ماه یک بار و ارسال نسخه ای از نتیجه بررسی به وزارت کشور.

ماده ٢٤: ناظر قانونی شورای اسلامی شهر

یک نفر از معتمدین و افراد مطلع و بصیر به امور سازمان بنا به معرفی شورای شهر و یا جانشین قانونی آن، ناظر شورای اسلامی شهر خواهد بود.

تبصره : ناظر قانونی می تواند بدون حق رای در جلسات شورای سازمان شرکت نموده و گزارش لازم را به اطلاع شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن برساند.

ماده ٢٥: در صورت معذوریت، فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط حسابرس (بازرس) جهت انجام وظایف محوله شورای سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده ٢٣ اقدام خواهد کرد.

 

فصل چهارم: امور مالی و استخدامی

ماده ٢٦: سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود و برای سال اول استثنائاً سال مالی سازمان از تاریخ تاسیس تا پایان اسفند ماه سال مربوطه خواهد بود.

ماده ٢٧: کلیه درآمدهای سازمان در حسابی نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی واریز خواهد شد با این قید که برداشت از این حساب صرفاً به حساب هزینه ها که جداگانه نزد همین بانک افتتاح می شود با صدور چک و با امضاء مدیرعامل و رئیس امور مالی مقدور خواهد بود.

ماده ٢٨: برداشت از حساب هزینه ها با صدور چک و با امضاء مدیرعامل توام با امضای رئیس امور مالی سازمان انجام خواهد شد.

تبصره: کلیه پرداخت های سازمان در حدود بودجه مصوب بااسناد مثبته و با رعایت مقررات آیین نامه مالی سازمان باید به امضاء مدیرعامل و رئیس امور مالی که مشترکاً ذیحساب سازمان خواهد بود، برسد.

ماده ٢٩: کادر پرسنلی سازمان می بایستی از پرسنل فضای سبز موجود در شهرداری تامین گردد و گسترش کادر مزبور ممنوع است و در مواقع ضروری با تصویب شورای سازمان و تایید وزارت کشور می توان نسبت به تکمیل کادر پرسنلی اقدام نمود.

تبصره: امور اداری سازمان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی منحصراً در قالب قراردادهای پیمانکاری که با آنها منعقد می شود با ذکر کارهای معین یا زمان مشخص و بر اساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام می شود.

بطوریکه هیچگونه تعهد استخدامی برای سازمان ایجاد نشده و کلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی به عهده پیمانکار باشد.

بدیهی است سازمان می تواند از خدمت کارکنان دیگر سازمانها که برابر مقررات می توانند به سازمان مامور خدمت شوند به صورت مامور استفاده نمایند. استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان اعم از کارگری و کارمندی به تعداد محدود و صرفاً بر اساس پست های مصوب سازمان تفصیلی که پس از تایید شورای سازمان به تصویب وزارت کشور خواهد رسید مشمول مقررات آیین نامه استخدامی شهرداری ها سراسر کشور مصوب ١٣/٢/٦٨ خواهد بود.

ماده ٣۰ : نسبت به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر طبق قانون تجارت عمل خواهد شد و در این صورت از طرف هیئت مدیره پیشنهاد اصلاحی به شورای سازمان داده خواهد شد تا پس از تصویب طبق مقررات نظریه وزارت کشور اخذ و اقدام نمایند.

ماده ٣١: کلیه آگهی ها و اطلاعیه های سازمان در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز درج خواهد شد.

ماده ٣٢: این اساسنامه در ١٨ صفحه مشتمل بر چهارفصل و ٣٢ ماده و ٣٤ تبصره و ٧٢ بند به استناد ماده ٨٤ قانون شهرداری به تصویب رسیده و مورد موافقت می باشد.

ضمناً کلیه صفحات آن ممهور به مهر وزارت کشور و منقش به مهر برجسته اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها بوده و از تاریخ ١٣٧٦/٧/٣۰ قابل اجرا خواهد بود.کد محتوا 30357

برچسب ها